Innledning

Tjenesteområdenes tjenestetilbud og fokusområder skal gjenspeile kommuneplanens mål og strategier. I økonomiplan 2019-2022 er det sett hen til både nåværende og kommende kommuneplan. Fra nåværende til ny kommuneplan er det ikke lagt opp til markante endringer i mål, strategier, verdi- og veivalg. Samfunnsdelen i ny kommuneplan skiller seg imidlertid fra gjeldende kommuneplan ved at den er mer tverrfaglig og målbasert. I ny kommuneplan legges det opp til en struktur med tre hovedmål, med underliggende strategier. Økonomiplanen skal være et bindeledd mellom kommuneplanen og årsbudsjettet.  I økonomiplanen skal en finne igjen føringene som legges i kommuneplanen og beskrivelse av hvordan kommunens ressurser brukes for å oppnå de målsettinger som beskrives i kommuneplanen.

Publisert: 19.10.2017 13:21
Sist endret: 22.10.2018 07:51