Barn og unge

Tjenesteområdet skal ha tidlig innsats som både et hovedmål og en strategi. Ansatte i alle ledd skal bidra til kvalitet i tiltak og legge til rette for samhandling. Det skal legges til rette for samtidig innsats på tvers av enheter og profesjoner i dialog med barn, unge og foreldre. Det arbeides med et nytt oppvekst administrativt system som skal sørge for kommunikasjon med foresatte og all saksbehandling for ansatte i skole og barnehage, inklusive barnehageopptak.
Organisering av tjenesten

Oppvekst barn og unge er et av kommunens største tjenesteområder. Området består av 27 barnehager, fordelt på 12 virksomheter. I tillegg består området av barne- og familieenheten (BFE), Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT), styrket barnehagetilbud og helsestasjons -og skolehelsetjenester inkludert helsetjeneste, vaksinasjonskontor og helsetjenester for flyktninger.

 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Hovedvekten av alle tjenesteområdets oppgaver og tjenester faller inn under ovennevnte hovedmål.

Tidlig innsats prioriteres og innebærer robuste virksomheter, gode grunntjenester samt tjenester som bistår sårbare barn, unge og foreldre tidlig og raskt.  Samorganisering av tjenester og etablering av Barne- og familieenheten og samorganisering av barnehager til større virksomhetsområder er grep som har gitt mer robuste tjenester.

Barns rettigheter i FNs barnekonvensjon skal gjennomsyre tjenestenes møte med barn, unge og familier. Tiltak og tjenesteutvikling i en inkluderende og mangfoldig kommune skal kjennetegnes av samarbeid med barn og foreldre og ansattes erfaringer og forskning.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Alle barn og unge skal sikres grunnleggende ferdigheter uavhengig av familiebakgrunn

Sandnes skal ha gode barnehager som har vekt på omsorg, danning, lek og læring. Barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn er, både av regjering (Stortingsmelding 29, 2016/ 17 - Perspektivmeldingen) og gjennom egne kommunale planer så som plan mot barnefattigdom, kvalitetsplan for barnehage og plan for psykisk helsearbeid, vurdert som ett av de sterkeste virkemidlene for å utjevne forskjeller. Rekruttering av minoritetsbarn til barnehagene ved blant annet medvirkning fra helsestasjonstjenester har i flere år vært et fokusområde. Oppvekst barn og unge sine prioriteringer i forhold til ovennevnte strategi er:

Oppfylle barnehageretten

Det er for tiden nok barnehagekapasitet i kommunen totalt sett. Det er imidlertid underkapasitet i flere enkeltbydeler. Ganddal er en bydel med spesielt stor underkapasitet. Det planlegges også større utbygginger i bydelen, noe som vil forsterke utfordringen.  Overkapasiteten ligger hovedsakelig i Sandvedhaugen barnehage, Varatun barnehage, Høle barnehage, barnehageplasser i Luraområdet samt enkeltplasser spredd i flere bydeler.  I 2019 legges Rådhusmarka barnehage ned, og det vil da være få sentrumsplasser som kan tildeles i hovedopptaket. Sandvedhaugen sin kapasitet tas i bruk for barn fra sentrum og Ganddal. Også kapasitet i Varatun barnehage vil bli brukt for å håndtere utfordringer i sentrum og bydeler med underkapasitet. Ved å tilrettelegge for barnehageplasser i bydeler med behov eller langs hovedferdselsårene og knutepunkt har en større sikkerhet for å få søkere som takker ja til barnehageplassene.

Oppfylle ny bemanningsnorm/pedagognorm

Nylig vedtatt lovkrav vil innebære krav til økt bemanning i barnehagene (3 småbarn/6 store barn per ansatt). Det pågår et arbeid for å tilpasse grupper og bemanning i de kommunale barnehagene for å oppfylle den lovpålagte bemannings- og pedagognormen.

Det er usikkert i hvor stor grad de private barnehagene fra nytt barnehageår 2018 har oppfylt ny bemanningsnorm.  Barnehagene har fått et år på seg til å få ny bemanningsnorm på plass. Det vil bli sett på behovet for en ekstra tildeling av midler knyttet opp mot ny bemanningsnorm etter barnehagene har levert årsmelding for 2018.

Sikre kvalitet i barnehagetilbudet

I Sandnes ønsker kommunen barnehager som best mulig støtter alle barns utvikling. Dette søkes å oppnå ved å videreføre den flerårige satsingen " Den utviklingsstøttende barnehagen" og ved implementering av ny forskrift, rammeplanen i alle barnehagene.

Økt barnehagedeltakelse for barn fra minoritetsfamilier og barn fra familier med ulike sosiale utfordringer

Gruppen minoritetsspråklige har en lavere barnehagedeltagelse enn befolkningen totalt sett. En av nøkkelfaktorene for å rekruttere minoritetsspråklige barn, er å tilby en barnehageplass som ligger i nærmiljøet og/eller oppleves lett å komme til.

For barnehageårene 2017/18 og 2018/19 har kommunen mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å kunne tilby sårbare familier gratis barnehageplass. Om lag 15 barn ble tildelt slik plass i løpet av barnehageåret 2017/18. Det er utfordrende og tidkrevende å identifisere og motivere familier til å ta imot et slikt tilbud. I Sandnes er helsestasjonene viktige i dette arbeidet.

Barn med nedsatt funksjonsevne skal få den tilrettelegging de har krav på

Fra 2017 ble retten til spesialpedagogisk hjelp hjemlet i lov om barnehager og kommunens plikt til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne ble tydeliggjort. Det er foreløpig usikkert i hvilket omfang denne lovendring vil gi utslag i økt behov for hjelp som igjen vil kreve ressursøkning, men det er allerede sannsynliggjort at den vil gi økte kostnader i planperioden.  Antall timer spesialpedagogisk hjelp, som følger av sakkyndig vurdering, har økt og ser fortsatt ut til å øke. Foreldrene kan etter lovendringen søke om tilrettelegging og det er klagerett der klagene behandles av Fylkesmannen. Dette lovkravet i barnehageloven § 19g innebærer behov for å øke antall stillinger i styrket barnehage.

Gode overganger mellom barnehage og skole

Det er besluttet å utarbeide felles kvalitetsplan for barnehage og skole. Overgang fra barnehage til skole skal i henhold til lov vies særlig plass. Arbeidet med felles plan er påbegynt og planen skal være klar til å tas i bruk høsten 2019.

Barn skal involveres i utvikling av tjenestetilbudet og i utforming av egne tiltak

Alle tjenester innen oppvekst barn og unge skal ha felles prinsipper for hvordan møte, involvere og samarbeide med barn. Utvikling av tjenestene skal blant annet bygge på tilbakemeldinger fra barn. Oppvekst barn og unge skal blant annet gjennom samarbeid med Forandringsfabrikken og deltakelse i Mitt Liv sikre at dette målet oppnås.

Godt identitetsarbeid er godt integreringsarbeid

Barn som vokser opp med flere kulturer kan kalles krysskulturelle barn.  Krysskulturelle barn og unge er barn som har levd eller lever med regelmessig påvirkning fra to eller flere kulturer i en betydelig del av oppveksten sin. Flexid-kurs og -samlinger er et tiltak som skal bidra til at krysskulturell ungdom får tilhørighet og identitet. Tiltaket er finansiert av ulike tilskuddsordninger og er et bevisstgjøringskurs for krysskulturell ungdom i alderen 15-20 år, med hovedfokus identitet og tilhørighet.

Tilskudd som strategi for å muliggjøre tjenesteutvikling

Tilskuddsordninger administrert av ulike direktorat og fylkesmann muliggjør videreutvikling tjenester og det er derfor viktig for tjenesteområdet å holde seg oppdatert på mulighetene her. Valg av satsingsområder skal være i tråd med statlige føringer, lovgiving og kommuneplan. Tilskuddsordningene finansierer i dag flere stillinger og aktiviteter innenfor tjenesteområdet.

 

Tidlig innsats, helsefremming og forebygging i tjenestetilbudet prioriteres

En tilgjengelig og god helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjonstjenester, sammen med barnehage og skole, er grunntjenester som er helt sentrale i kommunens tidlige innsats-satsing. Kvalitet i disse tjenestene er avgjørende for folkehelse- og tidlig innsats-delen i plan for psykisk helsearbeid.  Helsestasjonstjenester, inkludert skolehelsetjenesten, har i en årrekke blitt styrket gjennom øremerkede tilskudd.  Til tross for styrking har denne tjenesten fremdeles for lite ressurser til helsesøstre i barneskolen, i helsestasjonstjenestene og i svangerskapsomsorgen. Flerårig styrking av antall helsesøster stillinger i helsestasjonstjenestene har medført en utfordring i å få kvalifiserte søkere da det ikke er nok helsesøstre tilgjengelig til å dekke alle de opprettede stillingene. I løpet av planperioden (2020) er det grunn til å anta at tilskuddsordningen bortfaller og innlemmes i rammeoverføring. Behov for ytterligere styrking må videreføres gjennom tiltak i økonomiplanen da behovet for styrking fortsatt er tilstede.

Opprette barselomsorg som møter økt kommunalt ansvar og barselkvinners/nyfødte sitt behov

Det er varslet at i løpet av høsten 2018 skal den kommunale jordmortjenesten overta ansvar for barselomsorg når sykehuset reduserer liggetid, i tråd med nye retningslinjer for barselomsorgen vedtatt i 2014.  Overføringen av ansvar for barselomsorg til kommunene vil kreve styrking av jordmortjenesten for å kunne gjennomføre nødvendige hjemmebesøk etter fødsel. Tjenesten er allerede noe styrket i 2018 gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskudd som er innvilget dekker likevel ikke opp for faktisk behov for å oppfylle lovkrav i svangerskaps- og barselomsorgen.  Styrkingen medfører også at denne tjenesten har behov for nye lokaler som følge av flere ansatte.

Pedagogisk psykologisk tjeneste styrker tidlig innsats

PPT vil i planperioden være en aktiv samarbeidspartner i kommunens tverrfaglige arbeid for å styrke tjenestenes evne til å ivareta barn med utfordringer i barnehage og skole. Det rettes særlig fokus på å styrke innsatsen for de yngste aldersgruppene. Behovet for hjelpetiltak er økende og det å møte lovkrav og faglige føringer om tidlig innsats er i dag en utfordring.

 

Kriminalitet- og rusforebygging

Samordning av kriminalitetsforebyggende tjenester:

Stadig yngre ungdom er i risikosonen for å etablere rusvansker og etablere seg i negative miljø. Å implementere Flex-id i ulike enheter både innenfor oppvekst skole og oppvekst barn og unge er et forebyggende tiltak når dette gjelder barn og unge fra flerkulturelle hjem. I tillegg vil resultater fra ny Ungdataundersøkelse i 2019 gi et grunnlag for å prioritere innsatsområder i planperioden.

Barn og familier som er særlig sårbare skal få riktig hjelp tidlig

For barneverntjenesten er det den senere tiden kommet både faglige og juridiske endringer som medfører økte krav til både kompetanse og ressurser. Barnevernstjenesten skal blant annet ivareta og bistå unge som har til dels omfattende psykiske vansker. Denne gruppen barn og unge er økende. Det stiller store krav både til ressurser, kompetanse og tverrfaglig samarbeid for å kunne bistå disse barna og deres familier.  

Sommeren 2018 trådte det i kraft endringer i Lov om barnevern, som faglig ønskes velkommen, men som er ressurskrevende. Barnevernsloven er nå en rettighetslov med lovkrav om at barn og foreldre skal involveres i alle ledd i en barnevernsprosess. For å oppfylle disse lovkravene må det settes av nok tid for å tilrettelegge for barn og foreldres delaktighet i egen sak. Prosessen skal nå også fortløpende dokumenteres i større grad enn tidligere.

Proposisjon 73L (2016-17), barnevernsreform, tilrår å gi kommunene fullt økonomisk ansvar for fosterhjem samt et økt faglig ansvar. Det pågår nå en forsøksordning i noen kommuner for tilpassing til reformen. Det er imidlertid uvisst når eventuelt denne endringen i ansvarsfordeling trer i kraft for alle kommuner.

Barnevernet har i flere år fått finansiert store deler av barnevernvakt og andre stillinger gjennom øremerkede tilskudd fra fylkesmannen. Kommunens barnevernstjeneste vil fortsette sin mangeårige tiltaksutvikling for å sette inn tiltak tidlig i barns liv og videreutvikle hjemmebaserte tiltak. Andelen barn mellom 0-5 år som mottar hjelp fra kommunens barneverntjeneste, er høyere enn i sammenlignbare kommuner/ ASSS-nettverket.

Sandnes, sammen med Stavanger og Time, er pilot for regjeringens utprøving av tiltaket Familie for første gang (NFP). Sårbare familier følges tett fra graviditet til barnet fyller to år. Sandnes er vertskommune og dette tiltaket er et sentralt tidlig-innsats-tiltak i tråd med kommunes egne planer og regjeringens planer mot barnefattigdom og opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner. Rekrutteringsmålene ble oppnådd våren 2018 og nye familier kan nå kun inkluderes når familier avslutter programmet. Det forventes at det i statsbudsjettet vil bli gitt statlige signaler/midler for en eventuell implementering av tiltaket i hele Norge.

I tråd med barnefattigdomsplanen skal kommunen vurdere å etablere

HomeStart Familiekontrakten; Et tilbud om oppfølging av frivillige til sårbare småbarnsfamilier. Å etablere et slikt tilbud vil imidlertid kreve en ekstra stillingsressurs.

En tilgjengelig psykisk helsetjeneste som møter barn og unges behov

Alle virksomheter som har tjenester for barn og unge har et ansvar for psykisk helsearbeid for denne gruppen. BFE, avdeling Ressurssenter for barn og familier, har et særlig ansvar. Det arbeides langsiktig og systematisk for å utvikle en tydelig psykisk helsetjeneste for barn og unge både i forhold til begynnende og omfattende vansker.

Ressurssenteret har, gjennom tilskuddsordninger, styrket tjenesten med psykologstillinger også i 2018. Tilskuddene benyttes blant annet til å tilby Rask psykisk helsehjelp til ungdom fra 16 år.

I 2020 vil det være totalt tre psykologstillinger, fram til da finansiert av tilskudd, som for videreføring må innlemmes i rammen.

Ressurssenter for barn og unge har i 2017 og -18 satset på ytterligere styrking av innsatsen for å forebygge rus og kriminell aktivitet. Dette har vært en nødvendig satsing fordi det er en god del uro i ungdomsmiljøet i vår kommune, som på landsbasis. Tre nye stillinger er etablert i tillegg til stillinger finansiert gjennom tilskuddsordning fra Helsedirektoratet. Denne tjenesten vil i planperioden prioritere:

 • Videreutvikle psykisk helsetjeneste for barn og unge
 • Videreutvikle arbeidet for å forebygge rusatferd og kriminalitet
 • Sikre at styrking som finansieres med tilskudd kan videreføres når tilskuddsordningen bortfaller

Også avdeling barnevern møter stadig flere barn og ungdom med omfattende psykiske vansker og har behov for å styrke både kompetansen og tjenesten for å ivareta denne gruppen barnevernsbarn.

Tverrfaglig samarbeid – samtidig innsats

Tjenesteområdet, sammen med skole, har som mål for planperioden å sammen yte enda bedre tverrfaglig, samtidig og tidlig innsats. I henhold til egen plan for psykisk helsearbeid skal disse tjenesteområdene i planperioden vurdere hvorvidt Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) med verktøyet "stafettloggen" skal innføres. Barneverntjenesten har fokus på å styrke sin innsats for samarbeid og koordinering for barn som krever tett og samordnet innsats fra flere tjenester.

Satsingsområder

 • Styrket barnehage skal ivareta lovkrav i barnehagelovens 19g
 • Videreføre og videreutvikle barnehagesatsingen Den utviklingsstøttene barnehagen
 • Styrke tidlig innsats i PPT
 • Styrke svangerskaps- og barselomsorgen
 • Familie for første gang; Prioriteres under forutsetning av evaluering og statlig beslutning om implementering fra 2020.

Fremtidige tiltak ved eventuelt bortfall av øremerkede tilskuddsmidler i 2020

Det er ingen statlig beslutning på når tid de ulike tilskuddsordningene bortfaller og eventuelt innlemmes i rammen. Det er signaler om at flere av ordningene vil erstattes av rammeoverføringer fra 2020. Dette er blant annet omtalt i revidert nasjonalbudsjett-Prop. 88 S(2017 – 2018)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)  Kommuneproposisjonen. Kommunaldepartementet har hatt til høring en ekspertrapport hvor det tilrås innlemming i rammen fra 2020 for flere av disse ordningene, se Områdegjennomgang av øremerkede tilskuddsmidler i kommunal sektor.  

 • BFE: Kompensere fra bortfall av tilskudd til psykologer og stillinger knytte til psykisk helse/rus i øk plan fra 2020.
 • BFE: Ansvarsreform- barnevern, mellom stat og kommune gir kommunen et større økonomisk ansvar fra 2020.
 • BFE: Avdeling barnevern, om lag 12 stillinger finansiert i dag ved øremerkede tilskudd, videreføring forutsetter tiltak i økonomiplan i 2020.
 • BFE: Styrking av avdeling ressurssenter som i dag går på toppen av budsjettet med 3 stillinger fra 2020.
 • Helsestasjonstjenesters styrking gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet må innlemmes i rammen (2020)

Prioriteringer 2019-2022

Driftstiltak

Det er lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2021:

B1 Etablering av kommunale barnehageplasser 2019

B2 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020

B3 Etablering av kommunale barnehageplasser 2021

B4 Etablering av kommunale barnehageplasser 2022

B5 Nye barnehageplasser januar 2019

B6 Ny bemanningsnorm og pedagognorm, private barnehager

B7 Økt foreldrebetaling i barnehager

B8 Nye innsparinger

B9 Reversering av tiltak "Nye innsparinger" (B8)

B11 Markedsføring kommunens barnehager

B12 Redusert antall i barnehager utenfor kommunen

B13 Reversering av tiltak "Redusert antall barn utenfor kommunen" (B12)

B14 Tilskudd til private barnehager

B15 Gratis kjernetid

B17 PPT-To nye faste stillinger til pedagogisk-psykologisk rådgivere

B18 HST-4 årsverk jordmor

Investeringstiltak

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilby gode barnehagebygg og -uteområder:

B1 Utendørsanlegg barnehager

B2 Rehabilitering barnehager

B3 Langgata 72 helsestasjon

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Oppvekst barn og unge ønsker å vurdere og opprette en internasjonal barnehage etter at en privat aktør har spilt inn ønske om dette.

I henhold til plan for psykisk helsearbeid og barnefattigdomsplanen skal tjenesteområdet vurdere å etablere «Home Start». Dette er et program hvor frivillige i en periode bistår med praktisk bistand til sårbare småbarnsfamilier. Avhengig av organisering (selvdrift eller gjennom ideell virksomhet) vil dette tiltaket kreve ressurser til rekruttering av frivillige, drift og oppfølging av frivillige og familier.

Prioriteringer 2019-2022

Det er ikke lagt inn nye driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Samarbeid med barn, unge og foreldre

Rådmannen har besluttet at alle tjenester som berører barn og unge skal bære preg av samarbeid med barna. Kommunen er nå med i storbynettverket «Mitt Liv». Dette er drevet fram av Forandringsfabrikken med mål om at barns stemme skal høres i egen sak og på systemnivå. Målet er at det på tvers av alle enheter skal være felles prinsipper og felles mål for hvordan involvere barn i tråd med deres ønsker og behov.

Sandnes Unge bystyre er viktige medspillere for vårt tjenesteområde for å sikre tiltaksutvikling ut fra ungdommens behov.

Alle virksomhetsledere er, gjennom internkontrakt, forpliktet til å involvere innbyggere/brukere i utvikling av tjenestetilbud og i eget tiltak og det gjennomføres brukerundersøkelser i våre tjenester. Barnehagene har aktive samarbeidsutvalg og foreldreråd.

BFE har i flere år hatt samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner og med barnevernproffene (Forandringsfabrikken). De har også etablert samarbeid med psykisk helseproffer og med en interesseorganisasjon for foreldre som ikke har omsorg for sine barn. Denne enheten implementerer nå Feedbackinformerte tjeneste - FIT for systematisk tilbakemelding fra brukere for å kunne tilpasse sine tjenester i tråd med disse. Både BFE og helsestasjonstjenester har involvert Sandnes Unge Bystyre for innspill til videreutvikling av psykisk helsetilbud for unge.

Digitale verktøy og system skal bidra til å sikre tilgjengelighet, økt medvirkning og dialog med innbyggere og brukere.

For tjenesteområdet er digitalisering et sentralt satsingsområde i planperioden. Denne satsingen er nedfelt i internkontraktene. Videre er det tilrettelagt for at fagstaben i oppvekst barn og unge skal kunne bistå virksomhetene i sin utvikling av digitalisering. Digitalisering innenfor tjenesteområdet innebærer særlig fokus på tilgjengelighet av informasjon, tilgjengelige tjenester med effektiv dialog og høy medvirkning fra innbyggere/brukere. Fagstab er i siste halvår 2018 styrket for å kunne bidra i denne prosessen.

Pc-parken i barnehagene er noe varierende. På dette området er det et behov for anskaffelser av flere og nyere pc-er (til ansatte) og Ipad-er (til bruk for barn) for å møte både kravene til digitalisering og for å nytte de muligheter som er tilgjengelige. Det skal blant annet etableres en digital kommunikasjonskanal mellom barnehage og foresatte og ulike skjema skal digitaliseres. Dette vil gi enklere og mer profesjonell kommunikasjon mellom hjem og barnehage og kortere saksbehandlingstid.  Dette vil kunne øke sikkerheten og gi mulighet for økt personvern. I tillegg er det tydelige krav i barnehagens rammeplan til å nytte pc og annet digitalt utstyr som pedagogisk verktøy. Løsningen vil søkes finansiert via kommunens digitaliseringsfond.

BFE, avdeling barnevern skal i løpet av planperioden, sannsynligvis i 2020, implementere systemet Digi Barnevern.

I enhetens lokaler i Ressurssenteret i Strandgaten er det tatt i bruk utstyr for å tilrettelegge og effektivisere arbeidsoppgaver. 

Helsestasjonstjenester er pilot for elektronisk meldingsutveksling med sykehuset. Denne meldingsutvekslingen er en forutsetning for å kunne overta et større ansvar for barselomsorgen.

Stafettlogg skal vurderes implementert i tjenestene som elektronisk verktøy for samarbeid på tvers og sammen med foreldre.

 Satsingsområder:

 • Alle virksomhetene skal i planperioden videreutvikle digitale informasjons- og kommunikasjonskanaler med publikum/brukere, gjennom blant annet nytt oppvekst administrativt system
 • Digi Barnevern
 • Elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus og helsestasjonstjenester
 • Stafettlogg

Prioriteringer 2019-2022

Det er lagt inn følgende  driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2021:

 • B9 Gevinster ved digitalisering

I tillegg er nytt oppvekstadministrativt system finansiert av digitaliseringsfondet.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Kvalitativt gode tjenester for barn, unge og familier er sentralt for etablering og trivsel i en kommune. Gode og robuste tjenester vil også være attraktive arbeidsplasser.

Rekruttering av kvalifisert personell

Flere av tjenesteområdets virksomheter har utfordringer i å rekruttere kvalifisert personell. Den nye pedagognormen som ble innført august 2018 øker behovet for mange nye barnehagelærere.  Dette har vært en utfordring i mange år, og lovendringen innebærer at fokus på rekruttering av barnehagelærere fortsetter og må intensiveres.

På barnehageområdet er det en utfordring å rekruttere menn. Det er et uttalt mål å utjevne kjønnsbalansen blant barnehageansatte og å få flere menn til å søke jobb i barnehagene. Som et tiltak for å øke andel menn i barnehage er det drøftet å innføre lekeressursen i kommunens barnehager. Denne innebærer å rekruttere unge gutter som kan bidra i barnehagene etter skoletid og på fridager. Målet vil være å gi bedre kjennskap til arbeid i barnehage slik at en på sikt kan klare å rekruttere flere menn til stillinger i barnehagene. Lekeressursen er et prosjekt som er utprøvd i andre kommuner og som en utfra disse erfaringene tenker på lang sikt kan føre til en endring når unge menn velger utdanningsvei. Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanperioden.

Mange av virksomhetene har over tid blitt styrket med stillinger. Noe som i utgangspunktet er positivt, men som gir utfordringer i det å rekruttere nye medarbeidere innen flere yrkesgrupper. Dette gjelder blant annet barnehagepedagoger, spesialpedagoger, jordmødre, logopeder og helsesøstre.

Satsingsområder:

 • Tilby konkurransedyktig lønn
 • Tilby attraktive og robuste kompetanse- og arbeidsmiljø

Prioriteringer 2019-2022

Det er ikke lagt inn nye driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022.

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Det er behov for å etablere fellestjenester i sentrum, herunder vurdere hensiktsmessig og varig plassering av Helsestasjon for ungdom og andre lavterskeltilbud for unge. Ny helsestasjon i det gamle bankbygget i Langgata 72 er under etablering.

På sikt bør det etableres flere barnehageplasser i sentrum. Som arealreserve ligger en regulert barnehagetomt i Skogsbakken og tomta til gamle Hana skole i Skoleveien.

Prioriteringer 2019-2022

Det er ikke lagt inn nye driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022.

Strategi 2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Mange av tjenesteområdets virksomheter er, og skal fortsatt være, sentralisert og plassert i sentrum. På barnehageområdet er det viktig å tilby gode barnehager hensiktsmessig plassert i forhold til der familiene er bosatt. Barnehager i eller i nærheten av barnerike områder prioriteres.

Prioriteringer 2019-2022

Driftstiltak

Det er ikke lagt inn nye driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022.

Investeringstiltak

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilby gode barnehagebygg og -uteområder:

B1 Utendørsanlegg, barnehager

B2 Rehabilitering barnehager

B3 Ny barnehage Ganddal, tomt

B4 Prosjektering, ny barnehage Hana

B5 Prosjektering, ny barnehage Riska

B6 Branntekniske tiltak barnehager

B7 Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74

B8 Ny barnehage Ganddal, tomt

Strategi 4: Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

I planprosesser er det viktig å legge til rette for barnehageplasser i barnerike bydeler, langs hovedferdselsårer og ved trafikale knutepunkt for å redusere barnefamilienes behov for bil for å levere og hente barn i barnehage.

I tillegg bør det være trygt å bruke sykkel og gange som framkomstmiddel til barnehagene og mulighet for sykkelparkering i tilknytning til arbeidsteder.

Prioriteringer 2019-2022

Investeringstiltak

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilrettelegge for barnehageplasser i barnerike bydeler, langs hovedferdselsårer og ved trafikale knutepunkt.

B1 Utendørsanlegg, barnehager

B2 Rehabilitering barnehager

B3 Ny barnehage Ganddal, tomt

B4 Prosjektering, ny barnehage Hana

B5 Prosjektering, ny barnehage Riska

B6 Branntekniske tiltak barnehager

B7 Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74

B8 Ny barnehage Ganddal, tomt

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Tjenestene skal ivareta barn, unge og foresattes behov i tråd med gjeldende lovverk og faktisk behov i befolkningen. Tjenesteområdet skal videreutvikle sine tjenester i tråd med oppdatert kunnskap om hvordan best ivareta barn, ungdom og familier. Innbyggeres tilbakemeldinger skal tillegges vekt.

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Alle barnehager og helsestasjoner/skolehelsetjenester skal tilby et likt og kvalitativt godt tilbud. Brukerinvolvering skal prege tjenesteytingen og ressurseffektivitet skal ivaretas ved blant annet bruk av teknologisk verktøy

Følgende driftstiltak er lagt inn i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022:

B1 Etablering av kommunale barnehageplasser 2019

B2 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020

B3 Etablering av kommunale barnehageplasser 2021

B4 Etablering av kommunale barnehageplasser 2022

B5 Nye barnehageplasser januar 2019

B17 PPT-To nye faste stillinger til pedagogisk-psykologisk rådgivere

B18 HST-4 årsverk jordmor

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve et bevisst samfunnsansvar

Oppvekst barn og unge skal tilrettelegge for fagutvikling og ha robuste enheter. Virksomhetene erfarer stadig større kompleksitet i problematikk og behov. Robuste fagmiljø, relevant kompetanse, brukerinvolvering og tverrfaglig samarbeid er forutsetninger for å ivareta samfunnsansvar. Mål og strategi for å imøtekomme en utvikling som viser at innbyggere utvikler stadig mer omfattende vansker står her sentralt.

Satsingsområder:

 • Tidlig innsats
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Brukerinvolvering
 • Robuste fagmiljø
 • Rekruttering / attraktiv lønn
 • Kompetanseutvikling

Prioriteringer 2019-2022

Bemannings og pedagognorm gir rom for bedre grunntjenester og kan slik styrke arbeidet med forebygging og tidlig innsats i barnehagene.

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle

Klimaforliket

Mange virksomheter har tjenestebiler og flere ansatte nytter egen bil i tjenesten.. Sandnes kommune skal bidra til å nå målet om nullvekst i persontransport med bil. Med økt mulighet for videomøter/skypemøter og elektroniske samhandlingsløsninger, kan reisevirksomheten reduseres noe. Men det vil fremdeles være høyst nødvendig å forflytte medarbeidere innad i kommunen og det gjelder spesielt Styrket barnehage, PPT, BFE og helsestasjonstjenester.

Alle tjenesteområdene får derfor i oppgave å vurdere om det er hensiktsmessige alternativer til bilbruk og/eller om reiseruter bør endres. Prinsippet om hurtigst og rimeligst reise må fortsatt ligge til grunn for å kunne drive effektivt innenfor stramme økonomiske rammer. Rådmannen har satt av kr 3 millioner årlig for både å kunne dekke økte kostnader til bompenger, samt stimulere til og finansiere ulike løsninger for transport og mobilitet i organisasjonen.

For å bidra ytterligere til nullvekstmålet bør det i størst mulig grad tilbys barnehageplasser i nærområdene til bosted eller arbeidsplass, slik at behovet for omkjøring med bil kan reduseres.

Prioriteringer 2019-2022

Følgende driftstiltak er lagt inn i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022:

F27 Økte utgifter til mobilitet

Publisert: 16.10.2017 15:07
Sist endret: 11.02.2020 09:00