Sandnes Parkering KF

Om foretaket

Sandnes Parkering KF består av 13,4 faste årsverk. Det omfatter totalt 15 personer. Herav er 4 administrative stillinger og 11 trafikkbetjenter. Det er lagt opp til to vikarer. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap, lønn og IKT kjøpes internt fra kommunen. Innfordring ivaretas av foretaket i nært samarbeid med økonomiavdelingen. Tilsvarende leies vei- og gategrunn og vedlikeholdstjenester av park, idrett og vei. Verksteds- og lagerlokaler leies i samme bygg som foretakets kontorer, noe som er fordelaktig med tanke på sikkerhet og tidsbruk.

Foretakets formål er å utøve vedtatt parkeringspolitikk, drive og håndheve parkerings-vedtektene samt bidra aktivt i å bruke parkering som virkemiddel i byutviklingen. Bykassen yter ikke tilskudd til foretaket. Med virkning fra 2010 har bystyret vedtatt et resultatkrav der en andel av årsoverskuddet skal tilfalle bykassen. Resultatkravet i henhold til gjeldende økonomiplan er på kr 1,1 millioner årlig og videreføres i perioden.

Foretaket har et 100 prosent eid datterselskap, Sandnes Parkeringsdrift AS, som driver offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i privateide anlegg og plasser, herunder Nygaardshagen, Bystasjonen og Varnerområdet. Med grunnlag i formelle avtaler leier datterselskapet personell og driftsmateriell fra foretaket for å opptre i samsvar med konkurransedirektivet. Det er følgelig ingen ansatte i aksjeselskapet. Datterselskapet har eget regnskap og revisor, og foretaksstyret er selskapets generalforsamling. I 2019 er det budsjettert med lønns- og prisjustert utleie til aksjeselskapet i tråd med avtalen. Ny parkeringsforskrift, gebyrforskrift og HC-forskrift trådte i kraft fra 1. januar 2017. Virkningene av forskriftene arbeides det fortsatt med nasjonalt. Det er også usikkerhet knyttet til vilkårene for el-biler og hva konsekvensene vil bli av innføringen av bomringen rundt sentrum. Det er således usikkerhet både for utgifts- og inntektssiden i AS-et for 2019. Avhengig av endelig årsresultat i 2018 kan det oppstå behov for et konsernbidrag fra KF-et i 2019 for å sikre balanse i resultatet for AS-et. Om det er tilstrekkelig fri egenkapital til å håndtere dette i AS selv eller ikke blir først klart når årsregnskapet 2018 foreligger. Eventuelle tiltak vil måtte behandles som del av årsoppgjørsdisposisjonene på generalforsamlingen for 2018.

Mål i planperioden

Sandnes Parkering KFs formål er utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkeringspolitikken og kommunens parkeringsvedtekter.

Foretaket skal

 • være en aktiv leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-,kultur- og botilbud
 • videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
 • håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk
 • forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

For perioden 2019-2022 er styrets målsetninger:

 • Iverksette tiltak for at vedtatte parkeringspolitiske mål blir oppfylt; skape tilgjengelige parkeringsplasser til enhver tid, sørge for framkommelighet og trafikksikkerhet i hele kommunen og bidra til de beste miljømessige løsninger.
 • Være synlig og yte god service til samarbeidspartnere, næringsliv, innbyggere og besøkende; ha god kunnskap om parkering og parkeringsløsninger, komme tidlig inn i bygge- og reguleringsprosesser, fokusere på at parkeringsplasser gjelder muligheter for av- og pålessing, av- og påstigning, korttids- og langtidsparkering, særlige behov for forflytningshemmede, elbiler, sykkelparkering, hybridbiler, lastebiler, bobiler, turistbusser med videre.
 • Trafikkbetjentene skal være veiledere; hvor kan bilister parkere, hvordan parkere lovlig, gjennom god kjennskap til kommunen framstå som både trafikkguider og trafikkbetjenter.
 • Gjennomføre overgangen til nye forskrifter relatert til parkering, og sørge for at Bystyret er godt orientert om de endringer forskriftene medfører for foretaket, datterselskapet og kommunen.
 • De nye forskriftene betyr vesentlige endringer som følge av delvis gebyrfinansiering av en rekke tjenester. Videre kommer krav til oppsetting av flere ladestasjoner og universell utforming av betalingsautomater. Minst en av betalingsordningene skal nå være kostnadsnøytrale, det vil si at operatør må betale alle påslag. Det forventes at kostnadene vil øke. Budsjettering er derfor vanskelig, da det foreligger begrenset erfaringsmateriale på budsjetteringstidspunktet.
 • Implementere styrings- og rutinetiltak som er utarbeidet etter oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonen som er gjennomført i 2018. Gjennomføre oppfølgende utviklingsarbeid etter mulighetsstudien som er gjort på bystyrets oppdrag, i samarbeid med rådmannen. Eventuelle endringer vil bli vurdert også som en del av etableringen av Nye Sandnes. Det fremmes egne saker om aktuelle forslag til tiltak etter at det partssammensatte arbeidet er fullført.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2019-2022

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2019-2022. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

 

  2019 2020 2021 2022
Driftsinntekter -17552 -17510 -17485 -17471
Driftustgifter (eksklusiv kalkulerte avskrivninger) 17171 17171 17171 17171
Brutto driftsresultat -382 -340 -315 -301
Finansinntekter - - - -
Utbytte, datterselskap - - - -
Finansutgifter - - - -
Netto driftsresultat -382 -340 -315 -301
Disponeringer¹ 382 340 315 301
Årsresultat - - -

1)       Overføring til investeringsregnskapet, bruk av og avsetning til disposisjonsfond og parkeringsfond.

2)       Inkludert kr 1,1 millioner i overføring til bykassen.

I samsvar med gjeldende økonomiplan løses behovet for investeringer i automater og utstyr gjennom årlig prioritering av foretakets midler avsatt på disposisjonsfond, inkludert årsoverskuddet. Styret foreslår å videreføre avsetning til investeringer i ombygging av automater i henhold til nytt regelverk og nye automater, eller andre mer moderne og kostnadseffektive betalingsløsninger med kr 400 000 i 2019. Videre foreslås det å etablere ytterligere seks ladestasjoner for el-biler, med totalt kr 720 000 i perioden 2019-2021, henholdsvis med kr 240 000 per år. Foretaket vil delta i arbeidet med å etablere «park&ride» plasser og at disse ferdigstilles i samsvar med prioritert plan for Vatnekrossen, Bogafjell og Ganddal.

Totalt er det investert i parkeringsteknisk utstyr i nye anlegg i Nygaardshagen og Bystasjonen for kr 10 millioner, kr 4 millioner i 2013 og kr 6 millioner i 2014. Parkeringsfondet er et bundet fond. Av forskriften framgår det at fondet skal kunne brukes til etablering av nye parkeringsanlegg (bil og sykkel), utvikling, informasjon og markedsføring av parkeringstilbudet i Sandnes samt tilstøtende oppgaver som kan redusere behovet for parkeringsplasser. For å løse finansieringen av anskaffelse i parkeringsutstyr i Bystasjonen og Nygaardshagen parkeringsanlegg, vedtok bystyret å disponere midler fra parkeringsfondet i 2014. Disse midlene tilbakeføres med årlig beløp tilsvarende et lån med renter og avdrag over 10 år. I 2019 utgjør dette kr 1 088 800 som aksjeselskapet betaler tilbake til bundet parkeringsfond i foretaket. Avtalen med aksjeselskapet gir muligheter for raskere nedbetaling dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det. Det kan også oppstå behov for å reforhandle avtalen om å strekke nedbetalingstiden dersom den økonomiske situasjonen i AS-et fortsetter å være anstrengt.

Foretaksstyret har i driftsbudsjettet for 2019 ikke forutsatt inntektsøkning som følge av volumvekst. Dette skyldes usikkerhet knyttet til flere forhold som konsekvensene av el-biler, bomring og at det er flere parkeringsplasser som er fjernet (midlertidig og permanent), blant annet deler av Ruten, Jernbaneveien og plasser i sentrum. Parkeringstider og avgiftene for Sandnes sentrum ble justert fra 1. januar 2017. Det er gjort en vurdering av gjeldende avgifter, herunder sammenligning med andre kommuner. Styret foreslår å beholde takstene som følger:

 • For 1. time beholdes taksten uendret på kr 15.
 • For 2. time beholdes taksten uendret på kr 21.
 • For 3. time og påfølgende timer beholdes taksten uendret på kr 32.

I tillegg legges opp til at det betales for strømforbruket på el-bil ladestasjonene slik som tidligere vedtatt. Betaling skjer fortrinnsvis via EasyPark appen eller tilsvarende.

Bystyrets vedtak i gjeldende økonomiplan om at kr 1,1 millioner av årsoverskuddet i foretaket skal tilfalle bykassen er videreført.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2019 2020 2021 2022
Overføring fra drift -382 -240 -240 -
Bruk av disposisjonsfond -258 - - -
Bruk av bundet parkeringsfond - - - -
Utgifter 640 240 240 -
Årsresultat - - - -

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannen har merket seg styrets påpekning av at virkninger av nye parkeringsforskrifter ikke er endelig avklart og at endringene kan få ytterligere økonomiske virkninger for både foretaket og datterselskapet. Å få nødvendig oversikt er en prioritert oppgave, og rådmannen vil i samarbeid med foretaket bidra til å få dette på plass. Rådmannen har i sitt forslag videreført, etter konseptutredning, nytt offentlig parkeringsanlegg med 177 plasser og 32 kommunalt tilgjengelige plasser i kvartal A8 Havneparken. Parkeringsfaglig kompetanse fra foretaket er påkrevd i den videre gjennomføringen. Rådmannen vil i egen sak til bystyret komme tilbake til hvordan byggeprosjektet, driften og finansieringen av anlegget organiseres og løses. Grunnlaget vil være forslag til reguleringsplan til førstegangsbehandling. Rådmannen er tilfreds med at styret har funnet rom for å videreføre overføringen til bykassen med kr 1,1 millioner. Samtidig ser rådmannen at økonomisk utvikling i AS-et må følges opp nøye framover. At eventuelle tiltak håndteres i forbindelse med årsoppgjøret tiltres. Rådmannen har innarbeidet foretaksstyrets budsjettforslag, inkludert at takst for parkering holdes uendret.

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan 2019-2022 for Sandnes Parkering KF godkjennes. Finansiering av investeringene fastsettes endelig for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan.
 2. Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2019:
 • 1. time kr 15,- (uendret)
 • 2. time kr 21,- (uendret)
 • 3. time og påfølgende timer kr 32,- (uendret)

3.Overføring til bykassen på kr 1,1 millioner per år videreføres i planperioden.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2019-2022.

Publisert: 17.10.2017 14:44
Sist endret: 25.10.2018 15:20