Sandnes Kunst- og Kulturhus KF

Om foretaket

Sandnes Kunst- og Kulturhus KF består av 16 fast ansatte per 1. september 2018. I tillegg engasjeres frilansere knyttet til enkeltprosjekter og forestillinger tilsvarende 4 årsverk. Renholdstjenester kjøpes for tiden fra byggdrift.

Bykassen gir i 2018 et basis driftstilskudd på kr 10,689 millioner til foretaket (kr 10,429 millioner i basistilskudd fra gjeldende økonomiplan, og kr 260 000 i helårsvirkning av lønnsoppgjør 2017). I tillegg kommer kompensasjon for lønnsoppgjør i 2018, med helårsvirkning i 2019, som finansieres av kommunens felles lønnsreserve. Til dekning av internhusleie mottar foretaket et tilskudd på kr 5,2 millioner. Bykassen yter et årlig tilskudd på kr 710 000 til Regional Arena for Samtidsdans (RAS). Fra 2018 er det gitt årlig tilskudd på kr 40 000 til sommerkino for barn.

Foretakets formål er å drive og utvikle aktiviteten i kulturhuset og KINOKINO, herunder finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt. Hovedtyngden av virksomheten i foretaket er prosjektrelatert i form av oppsetninger, arrangementer og utleie. Sandnes Eiendomsselskap KF eier bygget, slik at bygningsmessige tiltak som gjelder ivaretakelsen av realkapitalen, budsjetteres av Sandnes Eiendomsselskap KF. Internhusleien på kr 5,2 millioner i 2018 er for foretaket en nullsum og påvirker ikke driftsresultatet. Ombygginger og utbedringer som følge av utvikling i kulturhusets drift og produksjon, samt større utstyrsmessige anskaffelser, tilligger det imidlertid foretaksstyret å foreslå. Innvilgede midler føres opp som en utgift i bykassen og inntektsføres i foretakets budsjett.

Mål i planperioden

Av styrets forslag til økonomiplan 2019-2022 framgår følgende hovedmål for driften:

 1. Tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling, og å være en ledende screeningarena og møteplass. Det skal tilbys allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier. Det skal være tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere.
 2. Drive Sandnes kulturhus og KINOKINO som brukshus for det lokale kulturliv og tilby et bredt publikum både kulturell og sosial møteplass.
 3. Legge vekt på samarbeidsprosjekter, etablere allianser og fellesskap med samarbeidspartnere som har samme eller likeartet målsetning.
 4. For å oppnå et bredere kulturtilbud i Sandnes, kan foretaket engasjere seg i annen virksomhet, enten selv, eller i samarbeid med andre selskaper.
 5. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.

Forslaget bygger på følgende resultatmål for 2019: 

Resultatmål 2019
Samlet besøk 82000
Antall arrangement 300
Brutto inntekter, eksklusiv kommunalt tilskudd 12425000
Driftsresultat 0

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2019-2022

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2019-2022. Utleiesatser for 2019 er tidligere vedtatt i bsak 87/18. En oppsummering av styrets budsjettforslag er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2019 2020 2021 2022
Driftsinntekter -28933 -28933 -28933 -28933
Driftsutgifter 29053 29053 29053 29053
Brutto driftsresultat 120 120 120 120
Finansinntekter -120 -120 -120 -120
Finansutgifter - - - -
Netto driftsresultat - - - -
Disponeringer - - - -
Årsresultat - - - -

Basisdriften i foretaket hviler på to grunnpilarer: kommunens rammetilskudd og egne inntekter. Egne inntekter består av leieinntekter, billettinntekter, sponsorinntekter og tilskudd fra andre instanser. Foretakets rammetilskudd har vært regulert i tråd med lønnsvekst, men ikke annen kostnadsvekst. Det betyr at kravet til egeninntjening i foretaket øker år for år. I gjeldende økonomiplan ble det vedtatt en økning i prisene for utleie av utstyr og lokaler for Sandnes kulturhus og Kinokino på 4 prosent fra og med 1. januar 2018. Prisene er uendret i 2019 med unntak av en økning på 16 prosent i timeprisen for leie av arrangementsvert. Ny timepris fra og med 1. januar 2019 er kr 440.

I styrets forslag til driftsbudsjett er forslag til rammetilskudd for 2019 i tråd med gjeldende økonomiplan på kr 10,689 millioner. Helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2018 samt lønnsoppgjør for 2019 kompenseres over kommunens lønnsreserve etter framlagt lønnsprotokoll.

Kommunal egenandel på kr 710 000 til RAS-prosjektet og kr 40 000 til sommerkino for barn videreføres i hele planperioden.

I gjeldende økonomiplan 2018-2021 er det lagt inn kr 700 000 i 2020 i tilskudd til musikal/egenproduksjon som videreføres. Det en omfattende og krevende prosess å sette opp en musikal, både arbeidsmessig og økonomisk. Beslutning om det vil komme en ny musikal er ikke tatt enda, og det vil derfor ikke være mulig å sette opp musikal allerede i 2020. Ny kulturhussjef startet i september 2018. Hun vil sammen med styret ta en avgjørelse på hva det skal satses på. Tilskuddet vil likevel gjøre det mulig å lage en større egenproduksjon.  

Foretaket fikk et rentefritt lån/forskudd på tilskudd i 2018 på kr 500 000 i forbindelse med musikalen Billy Elliot. Tilbakebetaling av forskuddet skal i utgangspunktet korrigeres i tilskuddet for 2019, og dette er innarbeidet i foretakets budsjettforslag. Musikalen var et krevende prosjekt som innfridde kunstnerisk, men ikke økonomisk. Billettinntektene ble en god del lavere enn budsjettert samtidig som utgiftene ble større. Musikalen måtte utsettes da foretaket ikke lyktes med å finne en god nok Billy lokalt. Foretaket startet derfor Billy-skolen i Oslo og dette medførte betydelig økte utgifter. Musikalen fikk gode kritikker og var en publikumssuksess med 13 299 besøkende. Billy Elliot er et flerårig prosjekt og musikalen har medført et merforbruk for foretaket på kr 862 000 fra 2017. Merforbruket skal tas inn igjen, samtidig som musikalen har underskudd i 2018. Foretaket ønsker å opprettholde et godt nivå på tilbudet til publikum og ber derfor om at de får beholde forskuddet som er utbetalt i 2018.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2019 2020 2021 2022
Egne inntekter - - - -
Utgifter 23520 300 300 300
Årsresultat 23520 300 300 300


I gjeldende økonomiplan 2018-2021 ble det bevilget kr 300 000 årlig til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset. I henhold til tilstandsanalysen fra Sandnes Eiendomsselskap KF er det flere tiltak som er viktige å få utført. Dette gjelder blant annet callingssystem til hovedscenen og projektor tilpasset sceneteknisk bruk. Utstyret er i dag ikke tilfredsstillende og fører til at foretaket mister utleie og dermed tap av inntekter. Styret foreslår en videreføring av den årlige bevilgningen i hele planperioden.

I gjeldende økonomiplan 2018-2021 ble det bevilget kr 2 millioner til ny utstyrsheis i 2019 i Kinokino som styret foreslår videreført.

Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2021 at framtidig oppgraderingsbehov for Sandnes kulturhus og Kinokino, både på kort og lang sikt, skulle utredes første halvår 2017. Fristen ble i gjeldende økonomiplan skjøvet til våren 2018. Sandnes Eiendomsselskap KF har utarbeidet tilstandsanalyse som ble ferdigstilt våren 2018. Foretaket har vært involvert i utredningen av faglige kulturtekniske forhold.

Tilstandsrapporten avdekker behov for utskiftning av tautrekk og lysanlegg på totalt kr 21,3 millioner i 2019. Det er gjort en vurdering av funksjonalitet av scenerommet med utstyr i tilstandsrapporten. Scenetrekkene (tauriggene for scneskifter) og lysanlegget (kunstlyset) har moderniseringsbehov. Lysanlegget er i tilstandsrapporten i kategori rød og må utbedres innen kort tid. Tautrekket er i gul kategori og bør utbedres innen 1-5 år. Dersom noe uforutsett skulle skje med utstyret, kan konsekvensen bli at kulturhuset må stenge over langt tid. De økonomiske konsekvensene av dette kan bli store.

Lysanlegget, dimmere og lysstyring er fra da kulturhuset ble bygget. I følge tilstandsrapporten har utstyret vesentlige avvik i forhold til tilstand og vesentlige konsekvenser for tap av inntekter/innleie ved at utstyret ikke tilfredsstiller dagens standard. Foretaket må derfor i dag leie inn utstyr ettersom husets utstyr ikke holder dagens krav. Vedlikehold av utstyret er kostbart og det foreslås derfor i rapporten å rive det gamle anlegget og gå til anskaffelse av nytt anlegg. Estimert kostnad for tiltaket er kr 7,1 millioner.

Tautrekk er også fra kulturhuset ble bygget og må betjenes manuelt. Tidlig på 2000 - tallet kom det nytt regelverk som gjorde at disse ble ulovlige å installere. Ettersom tautrekket er installert før nytt regelverk kom er det fremdeles lovlig å benytte tautrekket så lenge det utføres årlig kontroll. Motoriserte tautrekk har en mye større sikkerhet for utøvere og personell, fordi risikoen for menneskelig svikt er minimal. Dagens tautrekk må betjenes av minst 2 personer, noe som gir merutgifter for både kulturhuset og kunder. I tillegg til at dagens utstyr er fordyrende for husets kunder, har det også begrensninger. Forestillingene blir stadig mer avanserte, og det gamle utstyret fører til at foretaket ikke er like attraktive for arrangementer. Foretaket mister dermed leietakere og derav leieinntekter. Estimert kostnad for tiltaket er kr 14,2 millioner.

Tilstandsrapporten viser også at det er stort behov for utbedring av varme- og ventilasjonsanleggene på kulturhuset og det er behov for store bygningsmessige tiltak både på kulturhuset, Kinokino og Stasjon K. Dette er tiltak som er innarbeidet i Sandnes Eiendomsselskap sitt forslag til økonomiplan. Disse tiltakene er budsjettert til totalt kr 28 millioner og er av eiendomsforetaket meldt som behov i 2019 og 2020. Gjennomføringen av de samlede tiltakene må skje samtidig og planlegges slik at kulturdriften unngår mest mulig nedetid.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Rådmannen tiltrer hovedsakelig styrets forslag til driftsbudsjett og har innarbeidet avsetninger til følgende:

 • Basis rammetilskudd i 2019 på kr 10,689 millioner. I tillegg kompenseres det for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2018. Lokale lønnsforhandlinger for 2018 er i skrivende stund ikke gjennomført.
 • Kr 5,569 millioner i tilskudd til dekning av internhusleie.
 • Lønnsoppgjør i 2019 kompenseres etter framlagt forhandlingsprotokoll og finansieres av kommunens lønnsreserve.
 • Tilskudd på kr 700 000 i 2020 til musikal/egenproduksjoner.
 • Videreføring av kommunal egenandel på kr 710 000 årlig til RAS-prosjekter.
 • Videreføring av kr 40 000 i årlig kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratis sommerkino for barn på Kinokino.

Rådmannen tiltrer ikke styrets forslag om:

 • Å beholde rentefritt lån/forskudd i 2018 på kr 500 000 knyttet til musikalen Billy Elliot. Tilskuddet for 2019 er i samsvar med bystyrets vedtak redusert med kr 500 000 i rådmannens forslag.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - investeringsbudsjettet

Rådmannen tiltrer styrets forslag om følgende tiltak og har innarbeidet avsetninger til:

 • Kr 300 000 årlig til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset.
 • Kr 2 millioner i 2019 til utstyrsheis i Kinokino.

Rådmannen tiltrer styrets forslag om følgende tiltak, men har utfra behovet for samordning med omfattende bygningsmessige behov og de økonomiske konsekvensene dette har, innarbeidet følgende framdrift:

 • Totalt kr 21,3 millioner til tautrekk og lysanlegg med kr 1 million i 2021 og kr 20,3 millioner i 2022.
 • Tekniske oppgraderinger fremmet av byggeier Sandnes Eiendomsselskap KF på kr 2 millioner i 2020 til Kinokino og Stasjon K, og kr 1 million i 2021 og kr 25 millioner i 2022 til kulturhuset.

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan 2019-2022 for Sandnes Kunst- og Kulturhus KF godkjennes med følgende endringer:

Driftsbudsjettet:

 • Foretaket tilbakebetaler kr 500 000 som ble utbetalt i rentefritt lån/forskudd i 2018 knyttet til musikalen Billy Elliot, ved et tilsvarende trekk i tilskudd i 2019.

Investeringsbudsjettet

 • Totalt kr 21,3 millioner til tautrekk og lysanlegg bevilges ikke i 2019, men med kr 1 million i 2021 og kr 20,3 millioner i 2022.
 • Tekniske oppgraderinger fremmet av byggeier Sandnes Eiendomsselskap KF bevilges ikke i 2019 og 2020, men med kr 2 millioner i 2020 til Kinokino og Stasjon K, og kr 1 million i 2021 og kr 25 millioner i 2022 til kulturhuset.
 1. Helårsvirkning av lønnsoppgjør 2018 innarbeides i økonomiplanen for 2019.
 1. Sandnes Kunst- og Kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2019 etter framlagt forhandlingsprotokoll.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2019-2022.

Publisert: 17.10.2017 14:53
Sist endret: 25.10.2018 15:20