Sandnes Havn KF

Om foretaket

Sandnes Havn KF har tre faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv og regnskap kjøpes internt fra kommunen.

Foretaket har som formål å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.  Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet (§ 1.) er å legge til rette for god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet samt å legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter. Styrets forslag til økonomiplan følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2019-2022.

Mål i planperioden

Foretakets visjon er: Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester.

  • Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.
  • Resultatet måles blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2018-2021

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2019-2022. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2019 2020 2021 2022
Driftsinntekter -15000 -15000 -15000 -15000
Driftsutgifter 14900 15000 15000 15000
Brutto driftsresultat -100 - - -
Finansinntekter -800 -600 -600 -600
Finansutgifter - - - -
Motpost avskrivninger -4500 -4500 -4500 -4500
Netto driftsresultat -5400 -5100 -5100 -5100
Disponeringer¹ 5400 5100 5100 5100
Årsresultat - - - -

1)       Overført investeringsregnskapet

Bystyret godkjente i bsak 76/11 avtale mellom Sandnes Havn KF og Sandnes indre Havn KF (nå Sandnes tomteselskap KF) om overdragelse av arealene i indre havn til byutviklingsformål. Avtalen innebærer at havnen i september 2016 flyttet kontorer og det meste av havnevirksomheten til Somaneset. I forståelse med Sandnes tomteselskap KF driver havnen restarealene i indre havn så lenge det er hensiktsmessig. Avtalen innebærer videre at Sandnes Havn KF har gitt et lån til Sandnes tomteselskap KF tilsvarende kjøpesummen, og dette har blitt startet nedbetalt i 2016 i takt med salg av arealene.

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene på om lag kr 15 millioner og driftsutgiftene, inkludert avskrivninger og avsetninger til framtidige investeringer, på om lag kr 15 millioner. Kai- og varevederlag er budsjettert på samme nivå som i 2018. Dette er ut i fra forventet trafikk og at det ikke kan forventes inntekter fra skip i korte opplag.

Bygningsmassen på Somaneset er relativ ny, og det blir derfor foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. De årlige driftsresultatene settes av til investeringsbudsjettet, og i 2019 er dette budsjettert til kr 5,4 millioner.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2019 2020 2021 2022
Egne inntekter/overført fra drift -5400 -5100 -5100 -5100
Bruk av fond -29000 -10200 - -800
Investeringsinntekt, salg av eiendom -20600 -4700 -18300 -14100
Finansieringsbehov 55000 20000 23400 20000
Årsresultat - - - -


Forslaget til økonomiplan er i samsvar med gjeldende plan og tar høyde for investeringer som er nødvendige for havnedriften. For å kunne oppfylle foretakets formål på en god måte vil det være behov for ytterligere investeringer i forlenging av kailinje, havnekran, gjestehavn og utvidelse av landareal. Investeringene vil i størst mulig grad tilpasses slik at de samsvarer med innbetalinger på lånet fra Sandnes tomteselskap KF.

Investeringer dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsbruk og løpende drift. Styrets forslag til investeringsbudsjett omhandler blant annet:

Forlenging av kai: For å kunne utnytte eksisterende infrastruktur, herunder kraner, optimalt, planlegges forlenging av om lag 50 meter kai sørover fra dagens kai og bort til eksisterende 10 meter fortøyningskai. Ved å legge kranspor på denne vil man få en kranbane på om lag 150 meter og dette vil gjøre det mulig å betjene to skip uten at disse må forhale (flyttes). Budsjett for en slik utvidelse er kr 34 millioner basert på gjennomført forhåndsprosjekt.

Havnekran nummer 2: Det kan bli behov for å investere i en havnekran nummer 2. Dette for å bli enda mer effektive ved at det kan betjenes to skip samtidig, eller laste opp biler når det også er skipshåndtering, samt for å ha en backup i tilfelle driftsstans. Investeringen kan bli aktuell i 2019 eller 2020.

Utvidelse av landareal: Et planlagt utfyllingsområde utenfor havneområdet på om lag 10 dekar er ferdig regulert. Det er gjennomført grunnundersøkelser og endelig utforming og størrelse vil måtte tilpasses de anbefalinger som blir gitt fra geoteknisk konsulent, samt en vurdering av prosjektets økonomi. Det er satt av kr 10 millioner til dette i 2021.

Oppgradering av bygningsmassen: Strandgata 147 skal konverteres fra industrilokaler til kontorer for utleie til barne- og familieenheten. Det er satt av kr 5 millioner til prosjektering og ombygging.

Opprustning gjestehavn: Det er satt av kr 1 million til fagprosjekt i 2019 for å vurdere behov for nye båtplasser og hvordan disse bør plasseres i vågen, samt behov for fasiliteter for de som kommer med båt. Plassering og driftsmodell av et eventuelt flytende basseng skal også vurderes i dette prosjektet. Foretaket har satt av inntil kr 20 millioner til etablering av basseng i 2020 dersom fagprosjektet viser at dette kan være økonomisk bærekraftig. Det er tenkt at bassenget bygges og driftes i samarbeid med Sandnes kommune. Svømmebassenget planlegges som et åpent tilbud til publikum organisert tilsvarende som kommunens øvrige basseng.

Eksisterende kraner i indre havn blir holdt sertifisert så lenge det er økonomisk forsvarlig, men inntreffer en skade av betydning vil de bli utfaset og satt igjen på området etter nærmere avtale med Sandnes tomteselskap KF og kommunen.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan – drifts- og investeringsbudsjettet

Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter rådmannens vurdering i samsvar med foretakets formål og bystyrets prioriteringer av virksomheten. Rådmannen slutter seg til økonomiplanforslaget fra styret i Sandnes Havn KF. Når det gjelder muligheten for et utendørs svømmebasseng, vil det bli lagt fram egen sak om dette når nødvendig utredning av tiltaket er fullført.

Forslag til vedtak:

1)      Økonomiplan 2019-2022 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2019-2022.

Publisert: 17.10.2017 15:03
Sist endret: 25.10.2018 15:20