Kommunale foretak

De kommunale foretakene er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra foretaksstyrene, fastsetter bystyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak som tas opp i bykassen. Det følger av Kommunelovens §45 nr 1 og §46 nr 2 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utløser behov for økt overføring av midler fra bykassen. Dette må da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2019 og eventuelt de påfølgende årene.

Når bystyret har vedtatt rammen for foretakets virksomhet, både drift og investeringer, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet. Det er videre styrets ansvar å utøve økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med kommuneloven med forskrifter, og det som følger av kommunens økonomireglement generelt og særskilte bestemmelser om kommunale foretak i kapittel 7.

Stortinget har i juni 2018 behandlet forslag til ny kommunelov. Forslaget om at folkevalgte ikke er valgbare til styrene i foretak ble avvist. Dagens ordning videreføres. I den nye loven som trer i kraft fra 1. januar 2020 er det for øvrig gjort endringer som gjelder internkontroll, eierstyring med videre. Rådmannen vil komme tilbake til dette i egen sak etter at fellesnemda for Nye Sandnes har behandlet sak om kommunale foretak i den nye kommunen. Av Sandnes sine foretak fastslår prinsippdokumentet at Sandnes tomteselskap KF skal videreføres.

Her framlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de framgår av forslagene fra foretaksstyrene. Til hvert av forslagene gir rådmannen sine vurderinger og tilrådninger. Dersom forslag fra foretaksstyrene avviker fra det rådmannen har innarbeidet av endringer i sitt forslag, er dette særskilt omtalt. I forslaget til vedtak er disse endringene satt opp punktvis. 

I kommunens økonomiplan 2017-2020 driftstiltak F5 ble det på kommunens fellesområde innarbeidet innsparinger på kr 1,3 millioner i 2019 økende til kr 2,6 millioner i 2020 på kommunens fellesutgifter. Kr 300 000 av innsparingen i 2019 og kr 700 000 av innsparingen i 2020 ble i økonomiplan 2018-2021, driftstiltak F7 skilt ut som gevinst ved digitalisering på kommunens fellesområde. Rådmannen har gått gjennom kommunens fellesområde og identifisert at det største digitaliseringspotensialet framover ligger i de kommunale foretakene. Rådmannen foreslår derfor (driftstiltak F11 i forslag til økonomiplan) at midlene realiseres som gevinster ved digitalisering i de kommunale foretakene. Konkretisering og fordeling gjøres i et samarbeid mellom rådmannen og de daglige lederne, i tråd med rutiner for gevinstrealisering ved digitalisering slik at det knyttes til definerte mål. Arbeidet ferdigstilles før årsskiftet. Nødvendige budsjettjusteringer innarbeides i første perioderapport 2019.

Økonomiplanforslagene til foretaksstyrene følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2019-2022.

Publisert: 17.10.2017 14:05
Sist endret: 23.10.2018 07:38