VAR

Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under teknisk og har flere store investeringsprosjekt i planperioden. Det er særlig tiltak på avløpsnettet som står for de store investeringene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede utslipp på grunn klimaendringer og behov for fornyelse av ledningsnett og tekniske installasjoner. I planperioden vil det også gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Blant større enkeltprosjekt som skal gjennomføres i planperioden er «Omlegging av kulvert Stangelandsåna», «Omlegging av VA ledninger i Gjesdalveien, Laksen og Havnegata», og «Omlegging av hovedkloakken fra Ganddalsgaten – Vågsgata - Elvegata».

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
V1 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     7392 7000 6000 8000

Det er over 100 tekniske installasjoner på vann og avløpsnettet med behov for oppgraderinger. Aktuelle tiltak vil være oppgradering og utskifting av utstyr og noe driftsoptimalisering, samt tiltak på bygningsmasse. Kr 1,392 millioner av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018. 

V2 Oppgradering kulvert Lurabekken  12000   8000 4000    

Deler av Lurabekken er lukket og ligger i kulvert delvis gjennom private hager. Kulverten er gammel og det har de siste årene vært flere hendelser der kulverten har kollapset. Det er derfor nødvendig å skifte ut eksisterende kulvert og legge nye rør som sikrer både private og kommunale eiendommer samtidig som det blir opprettholdt god og tilstrekkelig kapasitet.

V3 Avløp Stangelandsåna/Sone 2     969      

Stangelandsåna er et viktig vassdrag i forhold til klimatilpasning i Sandnes sentrum. Andre etappe går fra etappe 1/Lunden 11-13 (den gamle fabrikken) og fram til og med kryssing av IVAR sin gamle hovedvannledning ved Kiprå. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

V4 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     1900 2000 1500 1500

Tiltaket omhandler kjøp og utskiftning av teknisk utstyr og renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst. Arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet. 

V5 Tiltak på nedlagt deponi     500 500 500 500

Tiltaket omhandler Varatun gamle fyllplass hvor utslippstillatelsen setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun gamle fyllplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. 

V6 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000

Tiltaket omhandler etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Dette gjelder både hytterenovasjon og miljøstasjoner for mer effektiv drift og bedre tilbud til abonnenter. 

V7 Omlegging kulvert Stangelandsåna 51000 26000 15000   10000  

Tiltaket omhandler omlegging og oppgradering av kulvert Stangelandsåna. Spillvannsledning som henger i kulverten er av dårlig tilstand og det har vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden. Tiltaket utløses også av utbygginger i området. 

V8 Klimatilpassing     6000 8000 10000 15000

Tiltaket omhandler klimatilpasning på spill- og overvannsnettet. Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter, ved økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med klimatilpasning for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur se sak om hovedplan i bsak 135/14. Kr 1 million av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

V9 Enøk-tiltak tekniske installasjoner     5000 5000 7000 7000

Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering så vel som kostnadsbesparelser. Det pågår kartlegging og utredning for prioritering av tiltak. 

V10 Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen 23500 1000 2500 20000    

Tiltaket omhandler omlegging av VA-ledninger i Gjesdalveien, Havnegata (Laksen) for optimalisering av drift som vil redusere fare for utslipp. Ved gjennomføring av tiltaket vil det også tilrettelegges for videre byutviklingstiltak som åpning av Storåna. Prosjektet er under planlegging. Kr 10 millioner av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 1. perioderapport 2018. 

V11 Hovebakken - Sanering og omlegging VA     2000      

Prosjektet utløses av et behov for økt vannforsyning i området for å sikre branndekning og opprydding i avløpsforholdene for å hindre uønskede utslipp.

Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

V12 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 33000 13000 9000 8000 3000  

Tiltaket omhandler sanering av VA-ledninger i området Skogsbakken og omegn. Det er til tider utslipp til Stangelandsåna fra dette området, og med opprydding av eksisterende forhold vil dette kunne forhindres. Det er et omfattende anlegg med foreløpig kalkyle på kr 30 millioner. Prosjektet er under planlegging. Kr 7 millioner av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 1. perioderapport 2018.

V13 Sanering VA Foren-området           8000

Tiltaket omhandler sanering av VA-ledninger og separering i området Foren på Stangeland/Sandved. Dagens fellessystem gir utfordringer ved kraftig nedbør som forekommer i en økende frekvens og for å hindre uønskede utslipp samt regnvann på nettet bør det gjøres tiltak.

V14 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 12000 8500 3500      

Tiltaket omhandler driftsoptimalisering av vannforsyningen på Hommersåk. Utførelsen gjøres etappevis. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018(link)

V15 Omlegging vannledning Foss Eikeland 5000 2000 3000      

Tiltaket omhandler en omlegging/flytting av vannledning i forbindelse med etablering av ny fylkesvei. Planlegging og prosjektering pågår og framdrift vil styres av Vegvesenet. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

V16 VA-anlegg Ruten 2600   2600      

Tiltaket gjelder VA-anlegg inkludert kummer og overvannshåndtering i forbindelse med transformasjon av Ruten byrom, jamfør tiltak F19. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 1. perioderapport 2018.

V17 Etablering VA ledninger Usken 5500 3000 2500      

Tiltaket omhandler kommunens del i å etablere vann og avløp til Usken som planlegges i regi av private oppsittere. Det planlegges sjøledning med tilhørende tekniske installasjoner på land. Tiltaket er en forutsetning for etablering og gjennomføring av det planlagte og igangsatte private prosjektet på Usken. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 1. perioderapport 2018.

V18 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 1000 300 700      

Tiltaket omhandler oppfølging av avløpsstrategi i spredt bebyggelse. I forbindelse med etablering av felles private avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil det i mange områder være behov for tilrettelegging med offentlig infrastruktur, ledningsnett og tekniske installasjoner.

V19 Optimalisering av vannforsyning, Asheimveien 3000 2000 1000      

Tiltaket omhandler omlegging og fornying av vannledning i Asheimveien på Sandved som følge av trafikksikkerhetsprosjekt i regi av Statens Vegvesen. Det etableres en G/S vei samt andre tiltak. Vannledningen blir flyttet ut av kjørebanen for bedre tilgjengelighet, samt fornying og oppgradering av vannledningen som er av eldre dato. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

V20 Etablering av vann- og avløpsledninger over Imsa-elva 5000   5000      

Kommunale vann- og avløpsledninger legges over Imsa-elva for å legge til rette for tilknytning av vann og avløp for eiendommer på østsiden av elven. Kommunen har forpliktet seg til å legge vann- og avløpsledninger her.

V21 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  13000     6000 7000  

Et gjenstående strekk med fellesanlegg på strekningen Åsveien-Ulvanuten skal separeres. Samtidig som det er behov for å endre på trykksonene og skifte ut en asbestledning. Dette vil gi en separasjon av spillvann og overvann slik at vi unngår at spillvann ledes til elv, bekker eller sjø. I tillegg vil de øverste abonnentene i feltet få bedre trykk.

V22 Oppgradering avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny bruk 18000       9000 9000

Hovedkloakkledningen gjennom Sandnes sentrum skal legges om, og i den forbindelse må den gamle spillvannsledningen tilpasses ny bruk.

V23 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  30000   11000 15000 4000  

Hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata legges om for å redusere overløpsdrift til Storåna. I tillegg gir omleggingen økt kapasitet på hovedspillvannsledningen gjennom sentrum. 

V24 Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland 12000   12000      

I forbindelse med at Statens vegvesen bygger ny fylkesvei 505 fra Skjæveland til Foss Eikeland, skal Sandnes kommune flytte eksisterende vann- og avløpsledninger. Kommunen plikter å flytte ledningene.

V25 Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet 6700     700 1000 5000

Geografiske områder med problemer med innlekk av fremmedvann skal identifiseres og nødvendige tiltak for å hindre innlekk skal iverksettes. Innlekk av fremmedvann på spillvannsnettet er et stort og tiltakende problem på grunn av klimaendringer. Tiltaket skal gi reduksjon i volum spillvann levert til rensing.

V26 Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet 3000     500 500 2000

Deler av vannledningsnettet der vi har problemer med lekkasjer skal identifiseres og nødvendige tiltak for å hindre lekkasjer skal iverksettes. Tiltaket skal gi reduksjon i volum vann kjøpt fra IVAR.

V27 Omlegging og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata 10000       10000  

Overvannsledning med kryssende flomvei fra Langgata legges om og oppgraderes. Dette gjøres for å ta hensyn til framtidige klimaendringer og havnivåstigning. Tiltaket må tilpasses planlagt bygging av busway.

V28 Oppgradering av slamavskiller i Dreggjavika på Bersagel 3500   3500      

Eksisterende kommunal slamavskiller i Dreggjavika oppgraderes for å legge til rette for tilknytning av abonnenter som får kommunalt vann.

V29 Oppgradering av slamavskiller på Apalstø på Høle 2500   2500      

Eksisterende kommunal slamavskiller på Apalstø på Høle oppgraderes i forbindelse med utbygging i regi av Sandnes Tomteselskap, slik at nye abonnenter kan knyttes til. Tiltaksbeløpet dekker kommunens andel.

  TOTALSUM VAR 252300 55800 106561 77700 70500 57000
Publisert: 18.10.2017 12:13
Sist endret: 19.10.2018 11:28