Teknisk

Det er en rekke investeringsprosjekter under tjenesteområdet teknisk. Iglemyr svømmehall er under bygging med planlagt ferdigstillelse i første kvartal 2020. Oppgradering av Giskehallen 1 og svømmehallen planlegges utført i planperioden. Det ligger i planperioden inne mindre trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av slitte veianlegg. Det er i planperioden også avsatt midler til å tilrettelegge bedre for syklister, inkludert bysykkelordning for at stadig flere skal velge sykkelen som fremkomstmiddel.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
  Trafikksikring/tilrettelegging            
P5 Fortau Figgenveien 20000   5000 15000    
T1 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel     500 500 500 500

Bevilgningen omfatter egenandel som kommunen yter i forbindelse med trafikksikringstiltak hvor fylkeskommunen yter tilskudd i forbindelse med aksjon skolevei. Trafikksikkerhetsprosjekter søknadsbehandles ved fylkets trafikksikkerhetsutvalg i konkurranse med andre kommuner i Rogaland. Forslag til prioritering fremmes ved rullering av trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram i egen sak hver høst. Det som nå planlegges, i tråd med behov og plan, er å sette opp intensivbelysning på utsatte fotgjengerfelt på skoleveier i bydelene. Ett års bevilgning vil anslagsvis holde til en bydel. 

T2 Trafikksikring på eksisterende veinett - strakstiltak     1279 1000 1000 1000

Det foreligger behov for å få utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Dette er tiltak til oppfølging av trafikksikringsvedtak i utvalg for byutvikling. Konkret omhandler dette fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. Midlene planlegges brukt til flere forkjørsreguleringer, ny pålagt skilting etter vedtak og ny oppmerking for å bedre sikkerheten for syklende og gående. Tiltakene kan utløse fylkeskommunale og statlige midler. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. Kr 279.000 av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2018.

T3 Trafikksikring - Samarbeidsprosjekter     2600 2600    

Tiltaket er et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og skal sikre framdriften i utbygging av trafikksikkerhetstiltak og tilbud for gående og syklende, samt miljøtiltak i Sandnes kommune. Det er flere pågående underprosjekter under utførelse, blant annet reguleringsplan G/S vei Figgjoveien fylkesvei 220, støyskjerming av boliger i Roald Amundsens gate og andre støyskjermingsprosjekter i kommunen.

T4 Trafikksikkerhetstiltak     1000 1000    

Ved behandling av økonomiplan 2017-2020 ble kr 1 million årlig fra 2017 til 2020 lagt inn av politikerne. Midlene benyttes til trafikksikkerhetstiltak som er prioritert i handlingsprogrammet til trafikksikkerhetsplanen. Dette er i stor grad intensivbelysning. Her fokuserer en på de overgangene i bydelene som er skoleveier. Intensivbelysning har god dokumentert effekt som trafikksikkerhetstiltak, og er veldig positivt mottatt av publikum. 3 bydeler er ferdigstilt, 10 gjenstår.

T5 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     500 500 500 500

Kommunen gjennomfører årlig lovpålagt tilsyn av kommunens broer. Midlene benyttes der det avdekkes forhold som kan medføre fare for liv og helse. Eksempelvis behov for nye rekkverk og forbedringer i konstruksjoner. Det er behov for å utføre en rekke registrerte mindre tiltak. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker, og større mangler på broer og kaier føres opp som egne prosjekter i økonomiplanen. Det er behov for tiltak kalkulert til kr 500 000 per år i perioden 2019-2022. 

T6 Nyanlegg gatelys     100 1600 1600 1600

Gatelysnettet eldes og behovet for utskifting av armaturer og stolper er stort. Det er også nødvendig med etablering av belysning nye steder som følge av utbygginger og endring i behov for å ivareta sikkerheten. Utskifting av gatelys gjøres av økonomiske hensyn hovedsakelig i forbindelse med øvrige gravearbeider og samkjøres i hovedsak med vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og Statens Vegvesen. I 2019 planlegges gatelys skiftet ut i Skogsbakken og Kiprå, samt noen andre områder. Forskuttert bruk av kr 1,5 millioner i 2018 er beskrevet i 2.perioderapport 2018.

T7 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 17300 12700      

EU-direktivet, Økodesigndirektivet, forbyr fra og med 2015 distribusjon av høyintensive utladningslamper (hql), samt lyskilder tilpasset disse armaturene. Slike armaturer og tilhørende lyskilder forbys av miljøhensyn ettersom de inneholder kvikksølv. Sandnes kommune hadde per 1. januar 2016 om lag 5 500 slike armaturer i gatelysnettet som må skiftes ut i løpet av en 4 års periode. Kr 4,7 millioner av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2018. 

T8 Oppgraderinger av vei, G/S og fortau     6000 7000 7000 7000

Kommunen har på grunn av sin utstrekning et omfattende kommunalt veinett, og standarden er flere steder i økende forfall. Det kreves oppgraderinger for å hindre at veiens grunnstamme tar skade, og krever større tiltak med ny oppbygging. Prosjektet omhandler mindre tiltak for å hindre et ytterligere forfall og holde veikapitalen best mulig. Det foreslås en økning i bevilgning i årene framover for å redusere antall veier med lav standard, og hindre ytterligere økte vedlikeholdskostnader. For oversikt over status og prioriteringsliste henvises det til orienteringssak Utvalg for tekniske saker, 37/18.

T9 Folkehelse. Sykkelveinett     3429 2500 1750 1750

Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensing. Det kreves en utbygging av sykkelveinettet i regionen dersom en skal tilrettelegge for at stadig flere velger sykkelen som transportmiddel. Sandnes søker regionale midler til finansiering av prosjekter og tiltak innenfor egen kommunegrense som finansieres gjennom Bypakken. Det kreves egeninnsats fra kommunen for å få realisert gode prosjekter i Sandnes med denne finansieringskilden.

Det pågår utredning av flere prosjekter som etablering av sykkelvei med fortau langs Jærveien, opphøyet sykkelfelt i sentrumsområder som blant annet Elvegata, utbedringer i rundkjøringer i nærhet til sentrum som Austråttveien, Gravarsveien og Oalsgata, samt tilrettelegging til sykkelstamveien. Det vil være behov for jevnlige mindre utbedringstiltak på sykkelveinettet og etablering av gode sykkelparkeringsmuligheter som låsbare hus for å tilrettelegge bedre og ivareta sikkerheten. Prosjekter under utførelse og planlegging omfatter blant annet sykkelparkeringshus på Ganddal stasjon og på Brueland. Det er også mindre behov for oppgraderinger og utbedringer for syklister i sentrumsnære områder. Kr 1 679 000 av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2018. 
T10 "HjemJobbHjem" - elbysykkel fase 2 1500   1500      

Fase 1 av Hjemjobbhjem bysykkelordningen med elbysykler etableres i Sandnes i løpet av 2018 og 2019. Den første fasen omfatter en begrenset utbygging med 50 ladestasjoner og 25 sykler. Disse er plassert/vil bli plassert i Strondavika, Sandvikbakken, Hana ved CircleK, Bogafjellhallen, Sørbøhallen, Ruten og Eidsvollsgata, Ganddal stasjon og Skeiene stasjon. Det er Hjemjobbhjem som drifter bysykkeordningen, inkludert systemer for booking. Sandnes kommune har tatt kostnaden med grunnarbeider, ladestasjoner og strømforsyning. Kommunens fase 2 er planlagt vår 2019, arbeidet er igangsatt med hensyn til å finne egnede steder å ha nye stasjoner. Kr 1 million av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018. 

T11 Etablering av pendlerparkering på Ganddal 2000     2000    

Etablering av parkering ved Ganddal togstasjon for togpendlere. Tiltaket er lagt inn i ny kommuneplan. Tiltaket er ikke konkretisert, og gir kun en indikasjon på hva kostnadene vil bli. 

T12 Støyskjerm langs Skaraveien 4000   4000      

I plan 201211 – detaljeregulering av AU11 og del av AU4, Vedafjell heter det i §8 «Før igangsetting av boligbygging må etablering av støyskjerm langs Skaraveien nord sikres». I utbyggingsavtale heter det: «Iht. rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelser skal støyskjerming av Skaraveien nord sikres. For kommunens opparbeidelse av støyskjerm, betaler utbygger et bidrag på kr 10 000 per boenhet for de delfelt som skal benytte Skaraveien som adkomstvei inn til Vedafjell.». Altså påhviler det kommunen en forpliktelse til å etablere denne støyskjermen.. Det planlegges å igangsette prosjektering i 2018. Da vil en bedre kunne anslå kostnaden. Det bes om at det forskutteres kr 4 millioner i 2019, slik at prosjektet kan gjennomføres. Basert på dagens kalkyle vil det gis full refusjon fra utbygger innen 2025, men dette er noe usikkert da kalkylen er grovkalkulert.

T13 Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru  2000   2000      

Eksisterende Kyrkjeveien bru rives og erstattes av en ny kulvert.  Det er gjennomført en spesialinspeksjon av tilstand på hovedbæresystem og øvrige elementer av Kyrkjevegen bru. Brua har noen skader som er svært fremtredende. Det er i hovedsak erosjonsskader under landkarene og pilar.

T14 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør 5000     3000 2000  

Dette er oppfølging av tiltak i sykkelplanen, hvor fase 1 er veivisning og trafikkregulering i bydelene Lura og delvis Hana i 2018 – 2019 og øvrige bydeler 2020 og 2021. Midlene kan også benyttes til andre tiltak listet i handlingsplanen som for eksempel kartfesting, stimuleringstiltak mv.  Vedtatt i bsak 51/18.

   Friluft/folkehelse            
P5 Hanatrappene 2000   2000      
T15 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet  12700 200 500 12000    

Prosjektet omhandler etablering av turvei rundt Frøylandsvatnet på Riska. Dette er et naturrikt og mye brukt turområde. Gjennomføring av dette prosjektet vil derfor utvide turmulighetene i området betraktelig. Tiltaket er prioritert i Aktive Sandnes. Det er et mindre strekk med turvei per i dag, men for videre tilrettelegging kreves avtaler med private grunneiere.

Fremdriftsplan ble vedtatt i bsak 52/18. Regulering igangsettes i 2018, samtidig som det opprettes forhandlinger med grunneiere. Forventet enkel prosjektering og bygging i 2020/2021.

T15 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet , spillemidler -2700       -2700  

Spillemidler er beregnet til kr 2,7 millioner.

T16 Melsheia, lysanlegg 3000 1500 1500      

Prosjektet omhandler etablering av nytt lysanlegg i Melsheia. Dagens anlegg består av gamle trestolper med luftspenn og armaturene inneholder kvikksølv som ble forbudt fra og med 2015. Lysløypen i Melsheia er svært mye brukt gjennom hele året og dette er et prioritert anlegg i Aktive Sandnes. Tiltaket gir mye aktivitet for lite midler og utnytter allerede eksisterende infrastruktur. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018. 

T17 Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turveinettet i kommunen     1000 1000 1000 1000

Gode turmuligheter i nærområdene er viktig for daglig mosjon i det fri og et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet vil innebære utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen slik at innbyggerne vil få et økt tilbud. Utvidelser og bedring av stier vil åpne for at flere brukergrupper, som eldre og de med funksjonsnedsettelser lettere får tilgang til en større del av turveinettet. Tiltaket vil bedre standarden og redusere framtidig vedlikehold. Endelig prioritering av områder gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. 

T18 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     2371 600 600 600

Tiltaket gjelder opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Bruken av friluftsområdene øker, og det er viktig med trygge installasjoner, og tilstrekkelig skilting og merking. Midlene benyttes også til ny gjerding der kommunen har gjerdeplikt. Større gjerdinger fremmes som egne prosjekter. Tiltakene vil kunne utløse betydelige fylkeskommunale og/eller statlige midler. Planlagte vedtatte tiltak i perioden er nytt fiskekart, samt fullføring av merkeprosjektet (de delene som går på privat grunn og som ikke kan tas i tiltakspakken) samt utskifting av falleferdige gapahuker. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. Endelig prioritering gjøres i bsak Handlingsprogram Aktive Sandnes hver høst. Kr 1,771 millioner av bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2018.

  Parker og grøntanlegg            
T19 Oppgradering av kommunale lekeplasser     1000 1000 1000 1000

I forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak 9/15 bemerkes det behov for utbedringer på lekeplasser i kommunen. Prosjektet er omfattende og det vil årlig være behov for store oppgraderinger og utskifting av utstyr på kommunale lekeplasser. Av planlagte lekeplasser står gammel del av Sandvedparken hovedlekeplass for tur. Ny del av denne lekeplassen ble oppgradert i 2017/18 og var delfinansiert med gave fra SR-bank stiftelsen. Mange av kommunens 193 lekeplasser har behov for oppgradering eller utskifting. En årsbevilgning beregnes tilstrekkelig til å skifte en større lekeplass. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker.

T20 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400 400

Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. En rekke steder bør dreneringsrør skiftes ut med større dimensjon og grøfter og profil på turveien økes. Størrelsen på bevilgningen muliggjør mindre tiltak i parker og grøntområder som for eksempel Sandvedparken, Stokkalandvatnet Rundeskogen med flere. Midlene benyttes også til helt nødvendig utskifting av defekte benker, skilt og lys. Endelig prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker.

T21 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300 300

Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdraget langs Storåna, fra Ganddal til Vågen. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. Planen ble vedtatt i Utvalg for tekniske saker 22. mars.17. Aktuelle tiltak kan være skilting, beplantninger, utbedring av stier og nye benker i henhold til vedtatt handlingsprogram for parkdraget.

T22 Robotgressklippere     600 600 600 600

Innføring av robotgressklippere vil forenkle driftsoppgaver og -rutiner i parker, på gravlunder og på idrettsplasser med mål om å opprettholde en god standard. Kostnad per ferdig installert robotgressklipper er omtrent kr 40 000 for standardklipper og omtrent kr 100 000 for en klipper for fotballbane. Det vil si 12-13 standardklippere for kr 500 000. Hver standardklipper vil generelt kunne dekke plenareal på mellom 3 000 og 5 000 kvm, og en stor klipper dekker en hel fotballbane. Robotklipperne vil være permanent plassert på ett sted.

T23 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 800   800      

Innløsning av areal langs Storåna GA40 som i ny kommuneplan er foreslått som offentlig grøntstruktur i tråd med forvaltningsplan for Storånaparkdraget.

  Gravplasser            
T24 Oppgradering av gravplasser     1000 1000 1000 1000

Det er til sammen åtte gravplasser i kommunen som dekker et stort areal. Det er årlig behov for mindre investeringstiltak for å holde gravplasser verdige og mest mulig innbydende. Midlene som har vært avsatt de senere år har ikke vært tilstrekkelige til å ta større oppgraderinger. Det er behov for omfattende dreneringstiltak både på Høyland kirkegård og Soma gravlund. Det er også en rekke trær som er fjernet, og som bør erstattes med nye. I tillegg bør utgåtte buskfelt erstattes. Gangveier med heller bør legges på nytt der det er blitt betydelige høydeforskjeller. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. 

T25 Omregulering av gravplass Sandnes nye gravlund 1000 500 500      

Prosjektet omhandler omlegging av gravfelt på Sandnes nye gravlund. Tiltaket er nødvendig for å få nøyaktig innmåling av gravenes plassering og sikre rett plassering ved gravferd i festede graver videre. Kostnaden knytter seg i hovedsak til innmåling og flytting av gravminner. Forberedende arbeid pågår i egen regi.

T26 Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser 2600   100 1000 1000 500

Prosjektet er utsatt til 2019 i påvente av veileder fra departementet. Utarbeidelse av bevaringsplanen planlegges igangsatt i 2019, hovedsakelig i egen regi. Midlene benyttes til registrering av gravplassenes særegenhet relatert til miljø, beliggenhet, historie, bestanddeler, samt mulig restaurering og tiltak i bevaringsplanen. Tiltaket forventes å frigjøre en del areal til nye graver. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018. 

T27 Utvidelse av Høyland kirkegård 32000   2000 15000 15000  

Høyland kirkegård utvides i Au37 (kommuneplaninnspill) for å gi plass til flere graver og for å opprettholde lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune. Tiltaket omfatter planlegging og prosjektering, samt etablering av utvidelse av Høyland kirkegård. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. Det er god kapasitet på Høle, Sviland og Riska, men på Høyland passerte kommunen 3 prosent kravet i 2017. På Soma nås 3 prosent grensen i 2021. Prognosen er gjennomgått, og det er høyere dødelighet enn gravplassmeldingen skisserer, slik at det er viktig å komme i gang med utvidelsene. 

T28 Opparbeidelse av urnelund på Høyland Gravlund 21000   1000 10000 10000  

Det opparbeides urnelund på Høyland kirkegård. Tiltaket omfatter planlegging av urnelund i Au 39 (kommuneplaninnspill) i tråd med gravplassmeldingen for Sandnes kommune, kr 1 million i 2019, samt etablering av urnelund i 2020-2021. Tiltaket øker urnegravtilbudet, og vil på sikt kunne øke kremasjonsandelen i Sandnes kommune.

T29 Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund 31500   1500 15000 15000  

Opparbeidelse av gravfelt på Soma gravlund i tråd med arealbehov meldt opp i gravplassmeldingen, slik at lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune kan bli opprettholdt. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. Det er god kapasitet på Høle, Sviland og Riska, men på Høyland passerte kommunen 3 prosentkravet i 2017. På Soma nås 3 prosentgrensen i 2021. Prognosen er gjennomgått, og det er høyere dødelighet enn gravplassmeldingen skisserer, slik at det er viktig å komme i gang med utvidelsene. 

  Idrett            
P6 Ishall 110000       10000 100000
T30 Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler -20784 -7505 -6954 -6325    

I henhold til gjeldende regelverk er det beregnet at prosjektet vil utløse omtrent kr 20,8 millioner i spillemidler. Det antas at siste del av tilskuddet blir utbetalt i 2019 og 2020.

T30 Riskahallen, rehabilitering, spillemidler -20300     -6767 -6767 -6767

Rehabilitering av Riskahallen for kr 85 millioner vil utløse spillemidler på kr 20,3 millioner i henhold til gjeldende regelverk. Det antas at tilskuddet blir utbetalt i 2020, 2021 og 2022.

T31 Iglemyr svømmehall 262000 127700 126300 8000    

Status: K2 SEKF 09-18, Bsak 13/18: Startet bygging i 2018. Forventet ferdigstilt januar 2020.

Prosjektet omfatter en svømmehall med 3 basseng; 1 hovedbasseng og 2 varmtvannsbasseng.

Hovedbassenget på 25 meter med 8 baner tilfredsstiller krav til konkurranser. Første varmtvannsbasseng (12,5*8 m) har felles garderober med hovedbassenget. Varmtvannsbasseng 2 (12,5*9,5 m) er tiltenkt helse med egne garderober. Prosjektet inneholder også tribuner for 250 tilskuere, og er ellers dimensjonert for å være et konkurranseanlegg.

Detaljregulering (plan nr 2014140) ble vedtatt i bsak 65/17. Området omfatter svømmehallen, Austråtthallen, tilgrensende baner, parkering og veianlegg. Tomt til ny kirke i Austrått er tatt ut av detaljeringsplanen og følges i stedet opp i revisjon av kommuneplanen. Arbeidet med endelig tomteløsning for kirken pågår og dialog med regionale myndigheter er opprettet. Sandnes tomteselskap KF har fremforhandlet avtale om grunnerverv i området. 

T31 Iglemyr svømmehall, spillemidler -43900       -14633 -14633

Kulturdepartementet har forhåndsgodkjent søknad om spillemidler og programsatsningsmidler med kr 43,9 millioner.

T32 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 107812 5000 2000 25812 75000  

Status IK: Oppstart prosjektering i 2018. Byggestart er satt til februar 2020 i samråd med park, idrett og vei da svømmehallen ikke kan stenge før Iglemyr svømmehall er åpnet for publikum. Idrettshallen rehabiliteres parallelt med svømmehallen for å korte ned på byggeperiode/ stengetid.

Prosjektet omfatter rehabilitering av idrettshall og svømmehall med tilhørende garderober. Med utgangspunkt i tilstandsrapporter fra 2011 og 2014 er følgende arbeider planlagt gjennomført:

Fasaderehabilitering, brannteknisk oppgradering, utskifting av tekniske anlegg inkludert bassengteknisk anlegg, rehabilitering av svømmehall, garderober og idrettshall, kjøkken og foaje, sprinkleranlegg, adgangskontroll og brannalarmanlegg.

Det er påregnet en del saneringsarbeider og det er forventet noe forurensede masser med innhold av PCB og lignende.

Utomhus er nedgravde avfallskontainere og asfaltering av parkeringsplass tatt med.

Giskehallen oppfyller ikke dagens krav til sikkerhetsavstander. For lengde lar det seg ikke gjøre å løse dette, men det er mulighet for å søke dispensasjon. Det er mottatt positive signaler fra håndballforbundet på dette. På sidene kan kravet til sikkerhetssoner løses ved at dagens tribune rives og erstattes av ny.

Det som skal til av tiltak for å etablere ny tribune, er følgende:

·         Rivning av eksisterende tribune

·         Forsterkning av bygningskonstruksjon under komprimert tribune

·         Bygging av ny tribune

·         Ombygging av kiosk og kafeteria grunnet lengdeutvidelse av tribune

·         Reetablering av lagerplass som forsvinner grunnet flytting av tribune

 Dette er inkludert i kalkylen.

Kalkylen for Giskehallen I er basert på en kvadratmeter-kostnad gjeldende for idrettsbygg. En svømmehall representerer tunge kostnader knyttet til tekniske anlegg og basseng, og det knytter seg derfor usikkerhet til gjeldende kalkyle. Forprosjekt er i gang, og det forventes at en korrekt kalkyle kan utarbeides innen utgangen av desember 2018.

 

T32 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1, spillemidler -15000          

Rehabilitering av Giskehallen vil utløse spillemidler på om lag kr 15 millioner i henhold til gjeldende regelverk. Det antas at tilskuddet blir utbetalt etter 2022. 

T33 Rehabilitering idrettsbygg     1000 1000 1000 1000

Status: Bevilgning i 2019.

Det behov for rehabilitering av idrettsbygg. I økonomiplan 2019-2022 er det lagt inn kr 1 million hvert år i planperioden. Siden byggene er i full drift så må arbeidene tas når det er lite idrett som pågår i hallene.

Bygg

Beskrivelse

2018

2019

2020

Sørbøhallen

Rehabilitering innvendig og utvendig

700 

 

 

Riskahallen

Rehabilitering innvendig og utvendig – Fokus rømningsveier

300

 

 

Sørbøhallen

Lysanlegg i hallen

 

500

 

Austråtthallen

Rehabilitering av teknisk rom

 

500

 

Hanahallen

Lysanlegg i hallen

 

 

500

Skeiene

Rehabilitering av teknisk rom gymbygg

 

 

500

 

SUM

1000

1000

1000

T34 Nytt gulv i Austråtthallen 3000 250 2750      

Fuktinntrengning i gulvet i Austråtthallen har medført at gulvet buler og slår seg opp. Utførte analyser viser at bygget ikke har etablert drenering på utsiden, og dette medfører at hallen over tid har fått vanninntrenging i gulvet. Dette må nå skiftes. Etablering av drens på utsiden, samt installering av nytt gulv er inkludert i kostnadskalkylen. Tiltaket vil utføres i sommerferien 2019.

T35 Branntekniske tiltak idrettsbygg     985      

Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018. Dette er på grunn av forsinket fremdrift i Austråtthallen hvor arbeidet utføres i 2019.

T36 Skifte av kunstgress     2500 2500 2500 2500

Kunstgressbaner har en begrenset levetid før de mister egenskaper som gjør at de er egnet til fotball. Forventet levetid på de eldste banene er 10-12 år. Bystyret vedtok i bsak 32/16 å skifte kunstgress på følgende baner i prioritert rekkefølge: Hana kunstgressbane, Sandnes kunstgressbane stadion og Lura kunstgressbane. Arbeidet planlegges i tråd med denne sak, samt avsatte midler i økonomiplan 2019- 2022. Utbyggingsmetode, type kunstgress og prioritering gjøres i egen bsak for Rullering av handlingsprogrammet Aktive Sandnes. Hana kunstgressbane og Sandnes kunstgressbane stadion er ferdigstilt og Lura står for tur i 2019. Antatt kostnad er kr 2,5 – 3 millioner per bane. Tiltaket kan utløse en tredjedel spillemidler. Det vurderes også tiltak i forbindelse med miljøvennlig granulat og pad samt metode for å hindre granulat i naturen og vann.  

T37 Kunstgressbaner, grunnerverv     11603      

Tiltaket gjelder kommunens avsetning til grunnerverv og etablering av kunstgressbaner i kommunen. Av forestående prosjekter er Høle bydel vedtatt prioritert, men endelig løsning er ikke valgt. Det kan vurderes andre grunnerverv i tråd med prioriteringer i egen bsak Aktive Sandnes. Bevilgningen i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2018.

T38 Rehabilitering og utvkling av eksisterende idrettsplasser og løkker     450 450 450 450

Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Større planlagte tiltak omfatter oppgradering av lysanlegg og vanningsanlegg. 

T39 Avtale om kostnadsdeling infrastrukturinvesteringer i forbindelse med Østerhus Arena 919     919    

Bystyret godkjente i bsak 91/18 endelige avtaler mellom kommunen og Sandnes Ulf Arena knyttet til oppføring av nytt fotballstadion. Det er godkjent refusjonsavtale på kr 3,146 millioner, og midlene er avsatt i årsoppgjørssaken 2017. I tillegg er det godkjent privatrettslig avtale om kostnadsfordeling av infrastrukturtiltak hvor kommunens andel utgjør kr 919 000. 

T40 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner 600   600      

Tiltak iverksettes for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner. Miljøverndepartementet har varslet at det 1. januar 2019 kommer krav om å hindre granulat å komme ut i dreneringssystemet eller i naturen. Det forventes at det mest aktuelle tiltaket er å montere rister i sandfangkummene. Omfanget antas å være ti baner og i snitt seks kummer på hver bane.

T41 Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion 4000   4000      

Toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion rehabiliteres slik at nasjonal standard på friidrettsanlegget kan opprettholdes, vedtatt i bsak 53/18.

T41 Inntekter fra spillemideler til rehabilitering av toppdekket friidrettsbanen på Sandnes stadion -1000       -1000  

Tiltaket gir mulighet for spillemiddeltildeling på inntil 1/3 av kostnaden, maksimalt kr 1 million.

  Diverse            
T42 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet 3000   3000      

Tiltak for å fjerne oppdemming av Frøylandsdammen, som følge av at NVE har pålagt grunneier å fjerne oppdemming.  Kommunen er forpliktet gjennom vedtak i Utvalg for tekniske saker sak 42/11 til å bidra i dette arbeidet. Dette er samme tiltak som T41 i økonomiplan 2018-2021, men tiltaket har en endret kostnad som resultat av gjennomført prosjektering med kostnadsoverslag.

T43 Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift     400 400 400 400

Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr med betydelige vedlikeholdskostnader. Det er behov for å bytte eldre utstyr og legge til rette for nye og forbedrede driftsmetoder.

T44 Byutviklingstiltak     7118      

Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling og utvikling av sentrumsområdet. Kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser har prioritet. Utvalg for tekniske saker prioriterer de konkrete tiltak i henhold til årsbevilgning. I tillegg gjennomfører kommunen, jamfør vedtatt endret gjennomføringsstrategi for sentrum, rekkefølgetiltak fastsatt i bestemmelsene KDP-sentrum. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018. 

T45 GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien)))       7500      

Ferdigstillelse av avtaleforhandlinger for utbyggingsområder i henhold til reviderte bestemmelser i KDP-sentrum, og som hører til den tidligere ordningen, er tidkrevende.
Det er i 2. perioderapport 2018 søkt om overføring av kr 7,5 millioner til 2019 i forbindelse med avslutningen av arbeidene. Eventuelle merutgifter som følge av setningssaker Havneparken er uavklart per dags dato og må håndteres i egen sak om nødvendig.

T46 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 65000 45281 19719      

I forbindelse med utvidelse av E39 Kvelluren bro, i regi av Statens Vegvesen, skal Sandnes kommune anlegge ny rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E39. Etter gjeldende framdriftsplaner skal anlegget være klart for tilknytning til E39 høsten 2018. Det skal etter avtaler ytes bidrag fra utbyggere i området til dette anlegget, men tidspunkt for innbetaling er usikkert. Anleggets totalkostnad er grovkalkulert til kr 65 millioner, der kommunens nettokostnad, inkludert framtidige bidrag, er kr 25 millioner. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport og 2. perioderapport 2018. 

T46 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering -40000 -27000 -5000 -4000 -4000  

I forbindelse med utvidelse av E39 Kvelluren bro, i regi av Statens Vegvesen, skal Sandnes kommune anlegge ny rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E39. Etter gjeldende framdriftsplaner skal anlegget være klart for tilknytning til E39 høsten 2018. Det skal etter avtaler ytes bidrag fra utbyggere i området til dette anlegget, men tidspunkt for innbetaling er usikkert. Anleggets totalkostnad er grovkalkulert til kr 65 millioner, der kommunens nettokostnad, inkludert framtidige bidrag, er kr 25 millioner.

T47 Opparbeidelse av Kydnaveien     1835      

Prosjektet gjelder inntekter og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger. Dette er forpliktelser som kommunen overtar fra utbygger da det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre tiltaket på det gitte tidspunkt eller av den enkelte utbygger som bærer deler av forpliktelsen. Dette kan eksempelvis være innbetalinger til oppgradering av kommunalteknisk infrastruktur som veier hvor det er hensiktsmessig at kommunen på et senere tidspunkt utfører arbeidet etter bidrag fra flere mindre utbyggingere. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018. 

T48 Vatneleiren     1600      

Prosjektet omhandler etablering av ny spyleplass for biler og maskiner samt omlegging av avløp. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport og 2. perioderapport 2018. 

T49 Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken 10000         10000

Eksisterende kulverter og broer langs Frøylandsbekken må utbedres når oppdemmingen av Frøylandsvannet fjernes. Utført forprosjekt viser at ingen av kulvertene vil tåle en 200-årsflom etter fjerning av demning i Frøylandsdammen. 

T50 Prosjektstyringsverktøy 625   625      

Innenfor tjenesteområde teknisk gjennomføres det hvert år rundt 100 investeringsprosjekter for videreutvikling av kommunal infrastruktur. Oppfølging av prosjektgjennomføring skjer i dag uten prosjektstyringsverktøy. Et slikt verktøy skal sikre god effektivitet og god styring av prosjektgjennomføringen, som igjen vil resultere i at prosjektene gjennomføres i henhold til planlagt tidsplan, innenfor budsjett og med avtalt kvalitet. Prosjektstyringsverktøyet planlegges benyttet av både Sandnes eiendomsselskap KF og tjenesteområdet teknisk.

  TOTALSUM TEKNISK 462372 163226 232210 101589 110500 10700

 

 

Publisert: 18.10.2017 11:57
Sist endret: 18.12.2018 16:19