Oppvekst skoler

Skolebehovsplan 2019 – 2022 (bsak 95/18) legger til grunn en lavere vekst i elevtallet enn det som ligger til grunn for økonomiplan 2018-2021. Befolkningsframskriving for Sandnes 2018-2035 forutsetter at andelen barn og unge under 18 år vil gå ned med nesten 3 prosentpoeng, fra 26 prosent til 23 prosent.

Prognosen tilsier at det 1. januar 2019 vil være 10 646 barn i skolepliktig alder. Antallet barn vil i henhold til prognosen gradvis øke til 10 960 1.januar 2022 og 11 174 1. januar 2025. Deretter får vi en liten nedgang fram mot 1.januar 2028 da det forventes 11 080 barn i skolepliktig alder. Deretter vil barnetallet gradvis øke til 11 258 1. januar 2035.

Bystyret har i bsak 42/15 og 119/15 sagt at skolene må ta i bruk organisatoriske løsninger og utnytte ledig kapasitet ved naboskoler, før det bygges nytt. I forslag til investeringsbudsjett er det tatt hensyn til dette.

I forhold til vedtatt investeringsbudsjett i økonomiplan 2018 – 2021 foreslås nå at

  • Skaarlia skole ferdigstilles i 2021, ikke i 2023
  • Malmheim skole ferdigstilles i 2021, ikke i 2020
  • Nybygg og utvidelse Sviland skule ferdigstilles i 2021, ikke 2020
  • Utvidelse av Sandved skole skyves ut av økonomiplanperioden
NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
P7 Planlegging Sandved skole 1000   500 500    
S1 Figgjo skole,   nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) 252500 185000 67500      

Status K2 SEKF 84-17: Under bygging. Forventet ferdigstilt vår 2019.

Det er satt av midler til ny K20 skole ved Figgjo. Skolen skal stå ferdig våren 2019 og tas i bruk fra skolestart august 2019. Avtaler om erverv av tomtegrunn er inngått. Grunnarbeider startet opp i oktober/november 2017.

S2 Utvidelse og   oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) 232000 139000 93000      

Status K2: SEKF sak 151-16 Under bygging. Forventet ferdigstilt 1. trinn høst 2018 og 2. trinn klar for bruk til skolestart 2019.

Det er avsatt midler til rehabilitering og utvidelse av Skeiene ungdomsskole fra en U15 skole til en U21 skole. Skolen bygges ut trinnvis og første byggetrinn vil være ferdigstilt i løpet av høsten 2018, mens byggetrinn 2 ferdigstilles mars 2019. Byggeprogrammet legger til grunn at skoleanlegget først tilføres et nybygg (fire nye fløyer). Skoledriften tar dette i bruk mens rehabiliteringen av eksisterende skolebygg gjennomføres. Det legges opp til en totalrenovering av eksisterende skolebygning fra 1963 og i tillegg oppgradering av varmeanlegg i gymsalbygg. Skolen skal driftes i byggeperioden. Nybygget dekker ikke behovet for lokaler så det vil være nødvendig å ta i bruk brakkebygg ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Kostnader for etablering av brakkebygg er ikke medregnet i kalkyle for investeringstiltaket og dekkes av driftsmidler (link til driftstiltak). Skolen vil ha en økning på 6 klasserom når 2. byggetrinn er ferdigstilt.

S3 Skoler,   utendørsanlegg     3000 3000 3000 3000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg Beskrivelse 2019 2020 2021 2022
Bogafjell Oppgradering av uteanlegg 2500      
Hommersåk Oppgradering av gangveier, samt nytt gjerde 350      
Aspervika Oppgradering av uteområde 75 1500    
Smeaheia Oppgradering av uteområde og lekeutstyr 75 1500    
Austrått Oppgradering av uteområde     1000  
Riska Etablering av Parkouranlegg     700  
Kyrkjevollen Oppgradering av uteanlegg     1000  
Høyland Oppgradering av uteanlegg     300  
Lurahammaren Ungdomsskole Oppgradering av uteanlegg       500
Maudland Nytt uteanlegg       1500
Høle Nytt lekeutstyr       1000
  SUM 3000 3000 3000 3000
S4 Malmheim skole,   utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever) 112000 1083 20917 50000 40000  
Status: Planlagt byggestart 2019. Forventet ferdigstilt august 2021

Prosjektet ble først kalkulert til kr 48 millioner i økonomiplan 2016-2019, og så til kr 61,8 millioner i økonomiplan 2017-2020 for en fullverdig B7 skole med plass til 196 elever. Rådmannen foreslår nå en skole med plass til 150 elever med en kostnad på kr 112 millioner.

Det er etter dialog med Planavdelingen avklart at Malmheim skole må reguleres.. Gjeldende reguleringsplan er mangelfull. Det vil derfor søkes om utfylling/endring av gjeldende plan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Tidligere avklaringer, med byantikvar og Rogaland fylkeskommune, vedrørende vern av gamle Malmheim skole legges til grunn i denne prosessen jfr. Bystyresak 75/16. En planprosess antas å ta 1 år.

S5 Ny ungdomsskole   Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 268000 30000 136000 102000    
 

Status K0:SEKF sak 43-15 Planlagt byggestart 2018. Forventet ferdigstilt august 2020

Ny ungdomsskole på Bogafjell for 18 klasser vil bidra til å løse behovet for kapasitetsøkning på ungdomstrinnet sør i kommunen. Skolen vil ta elever fra barneskolene Bogafjell og Buggeland. Det planlegges 20 måneders byggetid. Tomt er anskaffet og kostnaden er inkludert i kalkylen.

S6 Skaarlia skole,   B14-skole (14 klasser og 392 elever) 247000 33700   100000 113300  

Status K0: Planlagt byggestart 2020. Forventet ferdigstilt august 2021

Ny skole i Skaarlia skal stå ferdig til skolestart august 2021. Byggeprogrammet tar utgangspunkt i retningsgivende arealnormer i nytt Funksjons- og arealprogram for grunnskoler i Sandnes kommune 2016. Dette programmet erstatter ”Kvalitetsplan for skoleanlegg i Sandnes kommune”. Skolen inneholder ikke arealer for kroppsøving. Skolen bygges som en B14-skole med plass til 14 klasser og 392 elever. Skolen kan starte med elever på 1. – 7. trinn, men elever på 6. og 7.trinn kan også fullføre barnetrinnet ved Iglemyr skole. Dette vil bli avgjort i dialog med foresatte. Skolen vil få 8 – 12 klasser og mellom 165 og 220 elever ved oppstarten i 2021. Klasse- og elevtallet vil gradvis øke. Ved skolestart i 2025 vil skolen ha 14 klasser og mellom 280 og 310 elever.

S7 Skaarlia   skole, stor flerbrukshall  73000     20000 53000  

I forbindelse med bygging av ny skole i Skaarlia må det tilrettelegges for kroppsøving. Det er valgt å trekke dette arealet ut av byggeprogrammet for skolen og legge det inn i et eget bygg. Ny plan for Aktive Sandnes sier at det som hovedregel skal tilrettelegges for flerbrukshall ved bygging av skoler. Hallen på Skaarlia skole foreslås å ha spilleflater på 25*45 meter og tilhørende garderober.

S7 Skaarlia   skole, stor flerbrukshall, spillemidler -10000       -10000  

Det estimeres at bygging av hallen vil gi kr 10 millioner i spillemidler.

S8 Rehabilitering   skoler     13198 10000 10000 10000

Status: Rullerende bevilgning

Nødvendige oppgraderinger for de neste 2 årene.

Bygg Beskrivelse 2019 2020
Aspervika Oppgradering tak, branntekniske anlegg, samt gulv i garderober 4800 1000
Maudland Oppgradering konstruksjon   3000
Lura gymbygg Oppgradering av varmeløsning 1200  
Div skoler Oppgradering av SFO kjøkken, Smeaheia, Lura, Stangeland og Trones. 1000 1000
Lura Oppgradering teknisk rom og sanitæranlegg. 2000  
Austrått Branntetting, oppgradering vinduer, El-tavler og sanitæranlegg.   4000
Trones Nord og Sør Diverse oppgradering 1000 1000
  Overført fra 2. perioderapport 2018* 3198  
  SUM 13198 10000

* Overføringen gjelder følgende prosjekt: Ganddal Skole, Buggeland Skole og Sandved Skole. Overføringen bes om med bakgrunn i forsinket framdrift.

S9 Branntekniske   tiltak skoler 5800 5005 795      

Status IK: Forventet ferdigstilt 2019.

Det er beregnet behov for totalt kr 5,8 millioner til oppgradering av skolebygg. Midlene disponeres med bakgrunn i registrerte avvik ifølge branntekniske rapporter, og gjelder lovpålagte tiltak. Grunnet forsinket framdrift i påbegynte prosjekt på Maudland, Sandved og Soma Skole er kr 795 000 videreført fra 2018 i 2.perioderapport 2018.

S10 Nybygg og   utvidelse Sviland skule 167000 3000 20000 79500 64500  

Status IK: Planlagt byggestart 2018. Forventet ferdigstilt august 2021.

Sviland skule får økning i barnetallet. Skolen har i dag en lite hensiktsmessig romløsning. Selv om skolen samlet sett kan ta 160 elever vil ikke skolen kunne ta imot 22 elever hvert år. Til det har skolen for mange små klasserom. Utredninger vedrørende økning av kapasiteten viser at dagens fasiliteter er uhensiktsmessig å videreutvikle for å møte krav til en fullverdig B7-skole med 196 elevplasser. Nybygg er planlagt øst for eksisterende bygningsmasse, så plasseringen gir muligheter for full skoledrift i byggefasen. Gammel bygningsmasse rives etter at nye lokaler er tatt i bruk med unntak av eksisterende gymsal som er planlagt benyttet til byggetrinn 2 med gymnastikkfasiliteter. Trinn 2 er planlagt som tilbygg til de nye lokalene mot vest, etter at eksisterende bygningsmasse er revet.

Ny skole utløser krav til ny regulering av eiendommen. Gjeldende reguleringsplan er utdatert og planlagt utbygging ville krevd flere dispensasjoner (dispensasjonsmuligheten er ikke tenkt brukt for utfylling og endring av eldre reguleringsplaner). I dette tilfellet vil det bli søkt om endring av gjeldende reguleringsplan. Det er viktig å ivareta adkomstsituasjonen for buss, taxi og henting/levering av elever.

S11 Sviland skule -   liten idrettshall 35000       12000 23000

Status IK: Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt 2022.

Bygging av nye gymnastikkfasiliteter på 840m2 i tillegg til 500m2 uteareal er planlagt realisert etter at nytt skolebygg er tatt i bruk, og gammel bygningsmasse er revet. I kalkylen er det tatt høyde for etablering av en liten idrettshall som er tilpasset en framtidig utbygging av skolen til en fullverdig B14-skole. Skolens og bydelens behov vil bli dekket i mange år med en slik idrettshall. Denne løsningen vil også øke muligheten for å utforme et godt uteanlegg for skolen og nærmiljøet.

Et annet alternativ er stor flerbrukshall som vil være i samsvar med anbefalingene i Aktive Sandnes. Dette alternativet vil kreve en mye større bevilgning da kostnaden for en slik hall er kr 63 millioner medregnet kr 10 millioner i tilskudd. Dette alternativet vil også utløse krav om flere parkeringsplasser og det er usikkert om en vil kunne klare å løse parkering, ny skole inkludert tilstrekkelig uteareal og en flerbrukshall på 24mx45m samtidig som en opprettholder drift på eksisterende skole. En stor idrettshall vil kreve et selvstendig bygg, og det er usikkert om dette kan løses innenfor dagens skoletomt.

S11 Sviland skule -   liten idrettshall - tilskudd -4000          

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 4 millioner i spillemidler.

S12 Digital   satsning- 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskolen   2018 45000 44000 1000      

Det ble i økonomiplan 2018-2021 vedtatt å investere i Chromebooks til alle elever og ansatte i Sandnesskolen. Dette henger også sammen med at skolene vil innføre Google Classroom (en gratis tjeneste som gjør det lett for elever og lærere å kommunisere – enten de er på skolen eller andre steder) og Google G Suite for education (en serie av gratis produktivitetsverktøy for samarbeid i og utenfor klasserommet) for alle elever og ansatte i Sandnesskolen. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

S13 Utskiftning av   digitale enheter i Sandnesskolen       10000 10000 10000

Alle ansatte og elever i Sandnesskolen har hver sin digitale enhet. Disse har, som alt annet digitalt utstyr, en forventet levetid på 3-4 år. For å kunne fortsette med digitale enheter for alle elever og ansatte i Sandnesskolen vil det derfor være behov for å skifte ut en del enheter hvert år. Siden alle elever og ansatte fikk enheter nokså samtidig må vi forvente at mange enheter «ryker» innen et kort tidsrom. Derfor er det å forvente at en god del maskiner må byttes ut i 2020 og at vi deretter kan bytte ut omtrent ¼ av maskinene årlig.

S14 Digital satsning   - Trådløs infrastruktur 11500 10000 1500      

For å kunne ta i bruk en digital enhet per elev i Sandnesskolen er en helt avhengig av å ha en trådløs infrastruktur på hver skole som er dimensjonert til at elevene kan benytte sine digitale enheter samtidig. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

S15 Ny flerbrukshall   Høyland ungdomsskole 83700         1000

Status IK:

Gymsalen, bassenget og tilhørende garderobeanlegg ved Høyland ungdomsskole er i dårlig forfatning. Et alternativ kan være å rive gymsal, basseng og tilhørende garderobeanlegg. Det vil da være plass til en ny enkel flerbrukshall med tilhørende garderober og tribune på 2 460 m2, og 1 500 m2 utendørsareal. Dette er kalkulert til kr 83 millioner. Rådmannen har imidlertid kun lagt inn midler til planlegging, men har ikke tatt stilling til om et slikt prosjekt kan iverksettes med kommunens stramme økonomiske rammer.

S15 Ny flerbrukshall   Høyland ungdomsskole, spillemidler -10500          

Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Utbetling vil komme etter utløp av planperioden.

S16 Varslingsanlegg 5000 537 4463      

I beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med toveis talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte klasserom og skolens administrasjon. På den måten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasserom. Bystyret har bevilget kr 5 millioner til installering av varslingsanlegg. Arbeidet med dette pågår. SEKF har engasjert konsulentfirma. 2 pilotskoler er plukket ut for installering av varslingsanlegg. Andre skoler får oppgradering av eksisterende telefonanlegg. Etter gjennomføring av pilotering, vil resterende midler brukes til varslingsanlegg ved andre skoler. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

S17 Altona skole og   ressurssenter - flytte til Soma skole 21000   10000 11000    

Det foreslås at Altona skole og ressurssenter flytter inn i gamle Soma skole senest til skolestart i 2020. Nødvendige midler til ombygging av Soma skole må da på plass i 2019 og 2020. Kostnadene er beregnet til å utgjøre kr 20,5 millioner. Dette vil gi en god løsning for skolen som svarer til behovene som er skissert, samtidig som vedlikeholdsetterslep angitt i tilstandskartlegging blir lukket og foreslåtte tiltak til universell utforming blir ivaretatt. Rådmannen har også vurdert leie av lokaler til Altona, men konkludert med at den beste og rimeligste løsningen er å flytte til gamle Soma skole.

  Totalsum oppvekst skoler 1534000 451325 371373 385500 295800 47000
Publisert: 17.10.2017 09:11
Sist endret: 18.12.2018 16:20