Oppvekst barn og unge

Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger på tall fra barnehagebehovsplanen 2019-2022 vedtatt i bsak 70/18 og beregnede befolkningsprognoser. I 2016 hadde kommunen for første gang et overskudd på barnehageplasser. I 2017 åpnet 10 nye avdelinger i Kleivane mens 4 avdelinger i Asperholen ble avviklet. Hana ble avviklet fra august 2018 (8 avdelinger) og Rådhusmarka avvikles i 2019 (6 avdelinger). Selv om det fremdeles vil være noe overkapasitet i kommunen, er det flere av bydelene som har til dels betydelig underkapasitet. Det er i barnehagebehovsplanen vedtatt at ny barnehage på Ganddal vurderes innarbeidet i økonomiplanen. Dette innebærer at det må erverves en barnehagetomt.

Barnehageplasser 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Befolkning 0-5 år 6635 6599 6533 6485 6405 6397
Dekningsgrad % 74 74 75 75 75 75
Behov for barnehageplasser 4903 4847 4879 4861 4797 4798
Antall barnehagerplasser tilbudt, private 2631 2593 2593 2593 2593 2593
Antall barnehageplasser tilbudt, kommunale 2272 2254 2286 2268 2202 2205
Ledig kapasitet kommunale barnehager 372 168 73 91 157 154

Teoretisk kapasitet i kommunale barnehager er høsten 2018 oppgitt til 2 422 (sum tilbudte plasser og ledig kapasitet) barn fordelt på små barn (0-2 år) og store barn (3-5 år). I 2019 legger Rådhusmarka ned og kapasiteten reduseres til 2 359 (sum tilbudte plasser og ledig kapasitet) fordelt på små barn (0-2 år) og store barn (3-5 år). Kapasiteten er lagt til grunn for hele perioden. Private barnehager sin kapasitet for perioden er tilbudte plasser (plasserte barn) meldt september 2018.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
B1 Utendørsanlegg,   barnehager     3000 3000 3000 3000

Status: Årlig bevilgning.

Midlene disponeres til opprustning/oppgradering av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Det er et stort oppgraderingsbehov og rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene fortsetter, men økes fra kr 1 million til kr 3 millioner per år i kommende planperiode.  Behovet er stort og de to kommende år prioriteres under. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg Beskrivelse 2019 2020
Hommersåk Oppgradering utstyr 1 200  
Jønningheia Oppgradering av utstyr og terreng    
Stangeland Oppgradering utstyr    
Varatun Oppgradering utendørsanlegg 1 000  
Øygard Oppgradering utendørsanlegg 300  
Porsholen Oppgradering utendørsanlegg   700
Brueland Oppgradering av plattinger og terreng   600
Div. barnehager Nytt fallunderlag av gummi 500 500
Sandvedhaugen Oppgradering av terreng, drenering, fallunderlag, utstyr   1 200
  SUM 3 000 3 000
B2 Rehabilitering   barnehager     11046 8000 8000 8000

Status: Bevilgning i 2019.

Det er et stort behov for rehabilitering av barnehager i perioden. Det bes om kr 8 millioner årlig og disse midlene vil bli disponert de tre kommende år som vist i tabellen under. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg  Beskrivelse  2019  2020  2021 
Øygard   Oppgradering innvendig og   utvendig 3 600       
Stangeland  Oppgradering innvendig og   utvendig 2 100       
Trones   Barnehage  Oppgradering innvendig og   utvendig 900       
Porsholen   barnehage  Oppgradering innvendig og   utvendig       3 500 
Brueland   barnehage  Oppgradering utvendig       1 500 
Mykaberget  Oppgradering innvendig og   utvendig      2500 1 000 
Varatun   Barnehage  Oppgradering innvendig    5 500    
Ganddal   Barnehage  Oppgradering innvendig og   utvendig 1 400       
Gravarslia   Barnahage  Oppgradering innvendig og   utvendig       2 000 
  Overført fra 2. perioderapport 2018* 3 046    
Sum   11 046 8000 8000

* Overføringen gjelder følgende prosjekt:Stangelandsforen Barnehage, Sørbø Nord/Sør Barnehage og Varatun Barnehage. Overføringen bes om med bakgrunn i forsinket framdrift.

B3 Langgata 72   helsestasjon 35000 2500 29500 3000    

Status IK: Planlagt byggestart 2019. Forventet ferdigstilt sommer 2020.

Tiltaket gjelder ombygging, inkludert regulering, av Langgata 72 til helsestasjon som erstatning for helsestasjon i leide lokaler i Holbergsgate 16. Prosjektet organiseres i felles entreprise med Langgata 76, tiltak K9.

B4 Prosjektering, ny barnehage Hana 59000 1000 1000      

Status IK:

Hana barnehage avsluttet driften i august 2018. Arbeid med videreutvikling av barnehagen iverksettes der ulike alternativ utredes for å komme fram til beste løsning i henhold til behov og framtidig utvikling i området. Det legges inn kr 1 million i 2019 til prosjektering og regulering.

B5 Prosjektering, ny barnehage Riska 70000 1000   1000    

Status IK:

Erfaringer fra årets hovedopptak viser at det nå synes å være nok barnehageplasser i bydelen for å dekke behovet i hovedopptaket. Det er likevel grunn til å tro at mange barn fra denne bydelen har barnehageplass utenfor bydelen.  Det har vært lavere takt i boligutbyggingen enn tidligere forutsatt, og det knytter seg usikkerhet til når utbyggingen tar seg opp igjen

Ny barnehagebehovsplan (bystyret juni 2018) viser at det er usikkert når det er behov for ny barnehage på Riska.

B6 Branntekniske   tiltak barnehager 3500 3079 421      

Gjelder blant annet branntegninger som må ajourføres etter branntekniske utbedringer. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018(link)

B7 Barnehage i   gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 51900 47799 4101      

Bygget er overtatt og i bruk. Byggeregnskap ble avlagt i SEKF sak 159-17 med en avsetning for gjenstående arbeid. Det er i andre perioderapport 2018 meldt inn en forskyvning av midler til 2019 på kr. 4,1 millioner.

B8 Ny barnehage Ganddal, tomt 8000         8000

Ganddal bydel var forventet å ha god nok kapasitet i hele framskrivingsperioden fram mot 2030. Situasjonen er endret, og bydelen opplever i dag underkapasitet. Mange søkere fra bydelen henvises til barnehage i andre bydeler, og barnehageopptaket viste at det var vanskelig å samle søsken i samme barnehage. Det er foreslått nye utbyggingsområder i Ganddal i ny kommuneplan. Dette vil øke behovet for barnehageplasser ytterliggere.

Sandnes kommune ønsker i alminnelighet ikke å bygge barnehager som er mindre enn 6 avdelinger. I et område som Ganddal kan det være hensiktsmessig å erverve en tomt som er stor nok til en barnehage i størrelsesorden 8-10 avdelinger. Barnehageplassene kan eventuelt tas i bruk gradvis. Hovedopptak 2019 vil gi oss erfaringer om hvordan behovet utvikler seg, og i neste barnehagebehovsplan bør det beskrives nærmere når ny barnehage på Ganddal skal stå ferdig.

 Plassering av barnehage/tomt avklares i kommuneplan.

  Totalsum oppvekst barn og unge 227400 55378 49068 15000 11000 19000
Publisert: 17.10.2017 12:14
Sist endret: 19.10.2018 09:52