Levekår

Innen levekår prioriteres det investeringer på områdene for heldøgnsplasser innen omsorg, og boliger innen boligsosial handlingsplan.

Boligsosial handlingsplan viser prioriteringer for å framskaffe boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke behovet for boliger blir det kjøpt brukte og nye boliger samt bygget egne leilighetsbygg og småhus. Det er også lagt inn investeringsmidler til flere botiltak for personer med funksjonsnedsettelser.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
  Sykehjemstjenester            

Prognose for omsorgstjenester

 Plasser med heldøgnsbemanning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antall plasser 1. januar 2016 474 474          
Rundeskogen bo- og aktivitetssenter   61          
Reduksjon Lura grunnet oppussing   -18          
Reduksjon dobbeltrom   -8          
Redusksjon Gjesdal -1 -6          
Antall plasser 1. januar 2018     503 503 503 503 503
Oppstart Lura etter oppussing       14 14 14 14
Reduksjon dobbeltrom       -6 -6 -6 -6
Omplassering av unge funksjonshemmede Lunde           14 14
Nye sykehjemsplasser Lunde             30
Sum disponible plasser per 31.12 per år 473 503 503 511 511 525 555
Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent av eldre over 80 år 21,8% 23,2% 22,6% 22,1% 21,4% 21,3% 21,4%

Prognosen viser en sterk økning i antall personer over 80 år i årene framover:

L1 Nye sykehjemsplasser Lunde 95000   3000   40000 52000

Status IK:

Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2020 å ikke gå videre med bygging av nytt BOAS. Flere sykehjemsplasser skal framskaffes slik (tekstforslag 2):

Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av eksisterende BOAS for å klargjøre utvidelsesmuligheter ved disse. Utvidelse av eksisterende BOAS er kommunens førstevalg når nye plasser skal fremskaffes. Eventuelle reguleringsendringer foretas dersom dette er nødvendig. Bystyret ber om at området rundt Lunde BOAS prioriteres, og tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane vurderes i forbindelse med utvidelse av Lunde BOAS
jfr vedtak i Bsak 132/16.

Arbeidsgruppen anbefaler at det ses nærmere på muligheten for nye sykehjemsplasser ved Lunde bo- og aktivitetssenter som i dag har 45 sykehjemsplasser og 14 plasser for unge med funksjonshemminger:

  1. Mulighetsstudie. Det anbefales at det igangsettes en mulighetsstudie for hele området inkludert Lundehaugen ungdomsskole, Sørbø barneskole, eksiterende bo- og aktivitetssenter, grøntstrukturen i området, avsatt areal til parkering m.m. I mulighetsstudien må det ses på hvor mange plasser det kan tilrettelegges for totalt, samt muligheten for tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane. I tillegg må det vurderes om avdeling for unge fysisk funksjonshemmede skal relokaliseres i et mer sentrumsnært område.
  2. Regulering.

I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at det i kommuneplanen blir avsatt nye områder for å sikre tilstrekkelig offentlig areal til å ivareta behovet for nye sykehjemsplasser fram mot 2030.

Det bevilges kr 3 millioner i 2019 til mulighetsstudie av området. 30 nye sykehjemsplasser på Lunde bo- og aktivitetssenter har forventet ferdigstillelse i 2022.
L2 Husbankens tilskudd sykehjemsplasse Lunde -52250          

Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 980 000 per plass. Det er kalkulert at en utvidelse med 30 plasser på Lunde vil koste kr 95 millioner, og dette vil gi tilskudd fra Husbanken på kr 52,25 millioner.

L3 Nye sykehjemsplasser Rovik 95000       3000  

Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2020 å ikke gå videre med bygging av nytt BOAS. Flere sykehjemsplasser skal framskaffes slik (tekstforslag 2):

Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av eksisterende BOAS for å klargjøre utvidelsesmuligheter ved disse. Utvidelse av eksisterende BOAS er kommunens førstevalg når nye plasser skal fremskaffes. Eventuelle reguleringsendringer foretas dersom dette er nødvendig. Bystyret ber om at området rundt Lunde BOAS prioriteres, og tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane vurderes i forbindelse med utvidelse av Lunde BOAS
jfr vedtak i Bsak 132/16.

Arbeidsgruppen anbefaler at det ses nærmere på muligheten for nye sykehjemsplasser ved Rovik bo- og aktivitetssenter hvor det er 70 plasser og 12 serviceboliger i dag.

  1. Mulighetsstudie. I mulighetsstudien må det ses på hvor mange plasser det kan tilrettelegges for totalt.
  2. Regulering.
Det bevilges kr 3 millioner i 2021 til mulighetsstudie av 30 nye sykehjemsplasser på Rovik bo- og aktivitetssenter med forventet ferdigstillelse i 2024.
L4 Husbankens tilskudd sykehjemsplasse Rovik -52250          

Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 980 000 per plass. Det er kalkulert at en utvidelse med 30 plasser på Rovik vil koste kr 95 millioner, og dette vil gi tilskudd fra Husbanken på kr 52,25 millioner.

L5 Rehabilitering omsorgsbygg     13867 10000 10000 10000

Status: Bevilgning i 2019.

Det er stort behov for oppgradering av omsorgsbygg med tanke på tekniske anlegg og overflater. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser.

Bygg 

Beskrivelse 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Rovik 

Innvendig oppgradering 

 

800 

  

Serviceleiligheter 

Innvendig og utvendig oppgradering 

2500 

2500 

2500 

Lura boas 

Innvendig oppgradering 

1500 

1000 

  

Austrått  

Serviceleiligheter – Innvendig og utvendig oppgradering 

  

500 

 2000

Åse BOAS 

Innvendig oppgradering (tas i sammenheng med L8 – Ombygging av første etasje på Åse BOAS). 

6000 

  

  

Riska BOAS 

Innvendig oppgradering 

  

2500 

  

Trones Boas 

Innvendig oppgradering 

  

2700 

2300 

Rovik Boas 

Innvendig oppgradering 

  

  

3200 

 

Overført fra 2. perioderapport 2018*

4547

 

 

  

SUM

14547

10000

10000

* Overføringen gjelder følgende prosjekt:Åse Boas og Trones Boas. Overføringen bes om med bakgrunn i forsinket framdrift.

L6 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer 32000 1000   24000 7000  

Status: IK, forventet ferdigstillelse i 2020

Kommunen kjøper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse står ikke på venteliste til ordinær kommunal omsorgsbolig med heldøgnstjenester da de krever høyere bemanningsgrad.

Det er behov for et tilrettelagt bygg for denne målgruppen i perioden slik at tjenestene kan gis i egenregi. Tiltaket vil bestå av to hus med to leiligheter i hvert hus samt et mindre personalrom, totalt om lag 130 – 140 kvm per hus. Det er også behov for en bygning som skal romme personalfunksjoner/kontorer/garderober/hybel samt et mindre verkstedbygg/garasje. På tomten bør det avsettes plass til et framtidig bygg for to leiligheter.

Det er spilt inn i rulleringen av kommuneplanen et areal ved Bråstein for dette tiltaket. Framdriften er usikker.

Tiltaket vil gi driftsinnsparinger på kr 5,5 millioner årlig før internhusleie på kr 829 000. Se tiltak ML3-arbeidsgruppe ressurskrevende brukere, Levekår i omstilling og effektiviserings prosjektet, vedtatt av bystyret i juni 2016, for ytterligere informasjon.
L7 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken -7920     -7920    

Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 661 000 per plass.

L8 Ombygging av første etasje på Åse BOAS 23000 1000 22000      

Status: IK, forventet ferdigstillelse i 2019

Rådmannen foreslår å sette av midler til endringer i forhold til bruk av bygningsmassen på Åse etter at produksjonskjøkkenet har flyttet ut. Da med tanke på å utvide tilbudet for dagavdelingen, utbedre forholdene/utvide kapasiteten til vaskeriet og tilrettelegge for fysioterapeutene. Garderobene må også oppgraderes slik at ansatte får mulighet til å dusje.
L9 Branntekniske tiltak helsebygg 10600 8081 2519      

Status: IK, forventet ferdigstillelse i 2019

Det er i forbindelse med gjennomføring av branntekniske vurderinger avdekt avvik på flere bo- og aktivitetssentre med hensyn på hvordan disse må sikres. Grunnet at byggene har store fotavtrykk så blir tiltakene dyre.

Beskrivelse

2019

Overført fra 2. perioderapport 2018

2519

 SUM

2519

L10 Branntekniske tiltak helsebygg 17000   11500 5500    

Status: IK Forventet ferdigstilt 2020

Det er i forbindelse med gjennomføring av branntekniske vurderinger avdekt avvik på flere bo- og aktivitetssentre med hensyn på hvordan disse må sikres. Grunnet at byggene har store fotavtrykk så blir tiltakene dyre.

Bygg

Beskrivelse

2019

2020

Rovik BOAS

Sprinkleranlegg basert på brannteknisk rapport, inkludert oppgradering av brannskiller

7700

 

Åse BOAS

Brannteknisk vurdering utført 2018, strakstiltak 2019 og nødvendige tiltak 2020. Komplett oppgradering med sprinkler, branndører etc. (Bør samkjøres med L8 Ombygging 1 etg Åse Boas)

1000

 

5500

Riska BOAS

Sprinkleranlegg i gammel del, ny del er sprinklet

2800

 

SUM

 

11500

5500

L11 Reservestrøm  7000   7000      

Flere av bo- og aktivitetssentrene mangler nødstrøm. I en krisesituasjon skal bo- og aktivitetssentrene både ta imot pasienter fra sykehus og andre som trenger husly i tillegg til de faste pasientene. Det er derfor viktig av det er elektrisitet tilgjengelig.

Disse mangler reservestrøm: Rovik bo- og aktivitetssenter, Austrått bo- og aktivitetssenter, Lunde bo- og aktivitetssenter, Lura bo- og aktivitetssenter, og Byhagen bo- og aktivitetssenter (Byhagen bo- og aktivitetssenter har mulighet for å koble til et innleid aggregat om slikt er tilgjengelig på kort varsel). Riska bo- og aktivitetssenter har reservestrøm til den nyeste delen, men ikke til den eldste. Estimert kostnad til kr 1 million per anlegg, totalt kr 7 millioner.
L12 Sykesignalanlegg boas 7200   1800 1800 1800 1800

Flere bo- og aktivitetssenter har utdaterte sykesignalanlegg som det er vanskelig å få tak i deler til når noe blir ødelagt. Moderne sykesignalanlegg gir i tillegg nye muligheter til å bruke ulike sensorer og tilgangsstyring for pasientene. Det er behov for utskifting på Lunde, Austrått, Rovik og Lura bo- og aktivitetssenter. Hvert av anleggene koster kr 1,8 millioner og det planlegges å skifte ut ett anlegg i året.

L12 Sykesignalanlegg boas, tilskudd -3960   -990 -990 -990 -990

Det forutsettes at husbanken gir tilskudd tilsvarende 55 prosent av kostnadene. Dette er et investeringstilskudd som gis til ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.

  Enhet for funksjonshemmede(EFF)            
Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Antall boliger per 1. januar 2019        172 172 172 172 
L13 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, antall etter flytting fra Åsveien           
L13 To leiligheter i tilknytning til boliger i Olsokveien             
L14 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 14 plasser omplasseres fra Lunde             -5 -5 
L17 Foreldreinitiativ 3              10 
Sum alle boliger per 31.12   150 170  172  172  172  170  182 
               
Behov ved samme dekningsgrad som 2018 (prosentandel av befolkning)        175 178 181 184
Økt behov pga befolkningsvekst        3 3 3 3
               
Korrigert behov etter nye bygg        3 3 3 3
Personer på venteliste  51  33  32  35  38  43  34 
L13 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien 46300 2000 7500 15000 21800  

Status: IK Planlagt ferdigstilt 2021

Avlastningsboligen i Olsokveien vil bli fraflyttet i løpet av 2018. Det foregår en planprosess med omregulering av tomten. Eksisterende bygningsmasse vil bli revet og erstattet med et nybygg for 8 boenheter, fellesrom og personalbase.
L13 2 leiligheter i tilknytning til boliger i Olsokveien 5000         5000
Det er økonomisk hensiktsmessig å gi tjenester til brukere i nær tilknytning til boliger med bemanning. Ved aktuelle tomter bør det derfor være mulighet for å kjøpe leiligheter i kort avstand til bofellesskapet. Midler til 2 leiligheter tas med i prosjektet.
L13 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd -16200       -16200  
Tiltaket kan få tilskudd fra Husbanken i 2021. Det er sendt forespørsel til Husbanken om investeringstilskudd på kr 1 661 000 per bolig begrenset oppad til 45% av anleggskostnadene. Husbanken har gitt positiv tilbakemelding på søknaden.
L14 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser 62000 1000 8000 40000 13000  

Status: IK Planlagt ferdigstilt 2021

På Lunde bo- og aktivitetssenter er det i dag et bofellesskap for unge med fysiske funksjonshemminger. Dette ble opprinnelig bygget med tanke på eldre, men når det ble tatt i bruk ble målgruppen yngre. Det fungerer dårlig for denne gruppen både med tanke på utforming og beliggenhet. Det ønskes en mer sentral tomt. Flytter bofellesskapet kan arealet benyttes som sykehjem/bofellesskap for eldre, og inngå i studien om påbygg/ombygg/rivning som foreslås på Lunde bo- og aktivitetssenter.

Bofellesskapet skal flyttes til nytt bygg i Skeianegata i Sandnes Sentrum. Reguleringsplanprosessen pågår. Det er usikkerhet knyttet til rekkefølgekravene i planprosessen
L14 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser - tilskudd -14580       -14580  

Det er sendt forespørsel til Husbanken om investeringstilskudd på kr 1 661 000 per bolig begrenset oppad til 45 prosent av anleggskostnadene. Husbanken har gitt positiv tilbakemelding på søknaden.

L15 Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken -57750   -57750      

Tilsagn på tilskudd fra Husbanken på kr 57,75 millioner for avlastningssenter med barnebolig tatt i bruk i 2018.

L16 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 84000 2000 50000 32000    

Status: IK Planlagt ferdigstilt 2020

Vågsgjerd aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autisme. En stor del av brukerne har multifunksjonshemminger. Vågsgjerd aktivitetssenter har per i dag 40 brukere og 25 årsverk (30 ansatte).

Vågsgjerd aktivitetssenter er lokalisert i leide lokaler i Holbergsgate 19 («Varnerområdet») med leiekontrakt fram til 31. desember 2019. Området er under transformasjon og det er behov for å finne nye løsninger for enheten.

Det må utarbeides romprogram for et nytt senter som skal dekke både dagens og framtidig behov for dagaktivitetsplasser. Senteret bør også inneholde administrasjonslokaler for EFF. Senteret kan lokaliseres på AU06 like i nærheten av nytt avlastningssenter, noe som kan gi synergieffekter. Tomten er ikke regulert.
L16 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd -46200       -46200  

Dagsenter til psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede kan utløse 55 prosent tilskudd fra Husbanken. 

L17 Foreldreinitiativ 3  45000 500 1000 10000 25000 8500

Bystyret ba rådmannen starte prosessen med et nytt foreldreinitiativ under økonomiplanbehandlingen 2018.  SEKF har funnet en aktuell tomt for Foreldreinitiativet 3 på den nye utbyggingen på AU27 på Hove. Tomten er regulert til bolig/tjenesteyting. Det er plass til 10 leiligheter med tilhørende personaldel og fellesrom. Prosjektet bygges med parkeringsanlegg i lukket p-kjeller. Prosjektet kan stå ferdig i 2022.

L17 Foreldreinitiativ 3 - salgssum til beboere -13500         -13500

Leilighetene i Foreldreinitiativet 3 skal selges til beboerne, tilsvarende som for Foreldreinitiativet 1 og 2. Det er budsjettert med salgsinntekter i 2022.

L17 Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering -16610         -16610

Tiltaket kan gi tilskudd fra Husbanken på kr 16,61 millioner.

L18 Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser 64000         1000
Boliger for personer med funksjonsnedsettelser. Aktuell tomt er på HUP1 på Sørbø/Hove som er regulert til offentlig tjenesteyting. Det er mulig å bygge 15 enheter med tilhørende personalbase og fellesrom. Husbanken stiller krav til at prosjektet ikke skal være større enn 10 enheter. Det kan være aktuelt å bygge de 5 siste uten støtte fra husbanken. 
L18 Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering -16610          

Tiltaket kan gi kr 16,61 millioner i tilskudd.

  Helse og rehabiliteringstjenester            
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antall boliger per 1.1.2019       67 67 67 67
L19 Bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 9 plasser         9 9 9
Sum alle boliger per 31.12. 55 55 67 67 76 76 76
               
Behov ved samme dekningsgrad som 2018 (prosentandel av befolkning)       73 79 85 91
Økt behov som følge av befolkningsvekst       6 6 6 6
Korrigert behov etter nye bygg       6 -3 6 6
Personer på venteliste 6 14 8 10 7 13 19

 

L19 Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser.  51000 1000 11000 40000    

Status: K0 SEKF sak 17-16

Etter at betalingskrav i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset trer i kraft, er det behov for plasser til å motta disse pasientene i kommunen. Prosjekt er framskyndet da prosjekt for leiligheter i Håholen er avsluttet grunnet manglende støtte fra Husbanken.
L19 Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser, B11 på Sørbø Hove, tilskudd fra Husbanken -19440       -19440  

Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet er beregnet ut fra gjeldende satser. Husbanken anbefaler få boenheter i samme tiltak og det er derfor en liten risiko for at det ikke gis investeringstilskudd med kr 1 620 000 per bolig dersom en bygger 9 boenheter.

L20 Ombygging av boligrigg på Soma  7300   1000 6300    

Når nybygget til rusvernet på Soma står ferdig vil boligriggen (akutten) bli stående tom. Dette er et modulbygg og flyttekostnadene beregnes store. Politisk er det bedt om en vurdering av etterbruk, og boligsosial handlingsplan gruppen vurderer at boligriggen kan bygges om til 5 mindre leiligheter som kan leies ut til personer med utfordringer innen rus.

Det igangsettes arbeid for å se om dette er en mulig løsning.
L21 Planlegging neste bolig psykisk lidelse  49500   1000     10000

Det må legges inn en startbevilling slik at planlegging av neste bolig kan starte i 2021/22. Kalkulert med 10 boliger, tomt og framdrift er uavklart.

L21 Planlegging neste bolig psykisk lidelse - Husbankfinansiering -16610          

Tiltaket kan gi tilskudd fra Husbanken på kr 16,61 millioner.

L22 Boenhet med personalbase 5100   5100      

Det er behov for en bolig til en bruker med behov for tett oppfølging av flere ansatte samtidig. Kommunen vil løse behovet ved å bruke en samlokalisert bolig som bygges om og utvides til formålet. Boligen må stå klar så snart som mulig og det legges derfor inn kr 5,1 millioner i 2019.

  Sosiale tjenester            
L23 Boligsosial handlingsplan. Kjøp av boliger     100900 78000 78000 78000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger må tilpasses behov hos brukerne (som enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte vil redusere kommunens utgifter til midlertidig bolig.

Kommunen eier relativt få kommunale gjennomgangsboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Behovet er stort selv om etterspørselen er redusert siden slutten av 2014. Det er per nå 73 på venteliste.

I økonomiplan 2018-2021 er det innlagt midler til anskaffelse av 30 kommunale gjennomgangsboliger per år. Det er behov for å videreføre bevilgningen på 30 boliger per år til 2022.
L24 To småhus per år     8400 8400 8400 8400

Bystyret vedtok i sak 138/16 Prinsipper og strategi for etablering av småhus. Boformen har som målgruppe personer som har vært langvarig bostedsløse og som i tillegg kan ha rusproblematikk. Tjenestebehovet til brukerne fastsettes utfra individuelle vurderinger og varierer mye. Som det framgår av gjeldende økonomiplan er det stort behov for denne typen boliger. Det har vist seg utfordrende å få til, lokaliseringsmessig og økonomisk.
Det har blitt et betydelig etterslep i gjennomføringen. Dette må løses raskt, i tillegg må oppsatt plan om to nye småhus per år fastholdes for å løse behovene som kommunen står overfor.

Rådmannen har fått utredet tomte-/lokaliseringsmuligheter, konsepter for oppføring av boligene og gjennomgang av kostnadsdriverne. Etter nærmere drøfting i rådmannens koordineringsgruppe Konsernprosjekter er det fulgt opp med oppfølgende oppdrag om å komme fram med konkrete forslag til lokalisering av minimum 12 nye småhus som kan gjennomføres de første årene og innenfor rammen gitt i gjeldende økonomiplan. Dette for å nå målene som er satt både i antall boenheter og økonomisk ramme for investeringene. Det er arbeidet fram flere prosjekter og de er kommet ulikt i framdriften. Videre er det i forbindelse med kommuneplan blitt gjort et eget arbeid for identifisering av egnede arealer for realisering både på kort og lengre sikt.
Konklusjoner trekkes i endelig planbehandling.
L25 Sanering og nybygg av Syrinveien 16000 13000 3000      

Status: K2 SEKF sak 181-15: Planlagt byggestart tidlig 2018. Forventet ferdigstilt tidlig 2019.

Eksisterende bolig rives og erstattes av et nybygg som vil gi 4 treroms og 2 fireroms leiligheter, totalt 6 boenheter. Reguleringsplanen er godkjent. Vedtatt K2 er på kr 14,8 millioner, men det forhandles med grunneier om gjennomføringen av rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Da det trolig vil bli nødvendig å ekspropriere noe av naboeiendom vil det påløpe tilleggskostnader. Rammen ble økt til kr 16 millioner i økonomiplan 2017-2020. Statens Vegvesen overtar ansvar for gjennomføring av rekkefølgeskrav i reguleringsbestemmelsene.
L26 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -19000 -19000 -19000 -19000

Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp/ferdigstillelse og beregnes på grunnlag av faste variabler. Gjelder tiltak L23 til og med L25.

L27 Boliger for vanskeligstilte 9800 7800 2000      
Kr 50 millioner ble bevilget av politikerne i forbindelse med budsjettbehandlingen i bsak 175/14. Utvalg for helse og sosialtjenester vedtok i sak 12/15 å disponere beløpet på denne måten: kr 9,8 millioner til 5 spredte hybelleiligheter til unge og kr 40,2 millioner til etablering av 3 tun med 4 boliger i løpet av 2018-2020. Det er lagt en plan for gjennomføring av 3 tun, men det er noe usikkert om det er gjennomført innen 2020 grunnet tomteavklaringer for det siste tunet. Tun Håbafjell/Brattebø småhus er rekalkulert med kostnadsøkning fra kr 11,2 millioner til kr 14,050 millioner.
L27 Tun - Lura nord 14200 6000 8200      

Det planlegges 4 småhus. Blant annet grunnet krav i plan- og bygningsloven er dette en prosess som har tatt lengre tid enn først antatt. Tidligst ferdigstilling av tun 2020.

Følgende vedtak ble enstemmig fattet av styret i SEKF, sak 054-18:

Prosjektet «Stokkastø 20» videreføres med mål om å etablere 4 boenheter på eiendommen.

Det søkes om dispensasjon fra kravet om detaljregulering. Dersom dette ikke innvilges settes det i gang reguleringsarbeid med tanke på å få godkjent 4 boenheter på eiendommen.
L27 Tun - ubestemt tomt 14800 100   14700    

Fire robuste boliger bygges og ferdigstilles i 2019

L27 Tun Håbafjell/Brattebø småhus 14050 2000 12050      

Tomteavklaringer pågår. Per oktober 2018 er det ikke stilt til rådighet/anskaffet tomt til formålet.

L27 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -11000 -2150 -1900 -6950    

Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler.

L28 Rehabilitering av  kommunale boliger, ca 24 per år     10000 8000 8000  

Status: Rullering - årsbevilgning.

Hvert 25. år er det behov for rehabilitering av boligene. Ut fra kommunens boligmasse tilsvarer dette 24 boliger per år. Da adresseliste for kommunale boliger er unntatt offentlighet, er det ikke tatt inn oversikt over aktuelle boliger i dette prosjektet. Investeringskostnadene per prosjekt er justert for 2019 da en ser at kostnadene ved større rehabiliteringer som innebærer kjøkken, bad og ventilasjonsanlegg blir noe høyere enn tidligere. Det er overført kr 2 millioner til 2019 fra 2. perioderapport 2018.
L29 Ombygging Skeianegt. 14 7100 1000 6100      
Status: K0 SEKF sak 89-18.

Vedtak om ombygging av Skeianegate 14 fra tomannsbolig til fire små leiligheter vedtatt i bsak 30/18. I henhold til K0 i SEKF sak 89-18 er ferdigstilling satt til tredje kvartal 2019. 

  TOTALSUM LEVEKÅR 437070 44331 217296 258840 99590 124600
Publisert: 17.10.2017 12:45
Sist endret: 15.11.2018 11:53