Kultur og byutvikling

De største investeringene for området er digitalisering av byggesaksarkivet og reguleringsplaner samt avsetning til utsmykning. 

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
K1 Digitalisering av reguleringsplaner  5050 4765 285      

Bystyret bevilget kr 1,7 millioner i bsak 54/05 til prosjekt for digitalisering av eldre reguleringsplaner. Tiltaket har etter hvert blitt utvidet da behovet har økt. Prosjektet er et svært viktig bidrag for å effektivisere planprosessen både for næringslivet og internt i kommunen, og samhandlingen mellom disse. Dette vil også sikre og forbedre en god brukerdialog. Arbeidet er også i tråd med et nasjonalt løft for å samle alle planer i Norge i en felles planbase. Kr 285 000 er videreført fra 2018 i 1. perioderapport 2018. 

K2 Digitalisering av byggesaksarkivet 9200 7200 2000      

Sandnes kommune bygger nytt rådhus og i denne situasjonen er det også riktig å digitalisere eiendoms- og byggesaksarkiv, mindre oppmålingsarkiv, landbruksarkiv og planarkiv. Dette vil spare plass i nytt rådhus, effektivisere arbeidsprosesser og gi bedre service og tilgang på informasjon til brukerne. Kontrakt inngått i 2016 og prosjektet vil være fullført første halvdel av 2019. Kr 2 millioner er videreført fra 2018 i 2. perioderapport 2018.

K3 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300

Sandnes kunst og kulturhus KF har i sin økonomiplan meldt om behov for kr 300 000 hvert år til oppgradering av sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe har ikke blitt skiftet ut siden huset var nytt i år 2000. Med en aktivitet på rundt 170 arrangementer årlig er det stor slitasje på utstyret. For å kunne avvikle arrangement, og ikke minst drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det høy standard på utstyret. 

K4 Avsetning til utsmykning     2198 1712 1269 430
I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2019-2022 er det lagt inn 0,2 prosent.
K5 Branntekniske tiltak i kulturbygg 3400   1830 1250    

Ventes ferdigstilt 2020. Det er overført kr 580 000 fra 2018 til 2019 i 2. perioderapport. Resterende midler brukes til branntekniske tiltak på Varatun gård hvor anbefaling fra brannteknisk rådgiver er å utbedre mangler innen 2020. 

K6 Rehabilitering kulturbygg     2557 1500 1500 1500
Bygg Beskrivelse 2019 2020 2021 2022
Thranegården Rehabilitering innvendig og utvendig 500 500 500 500
Skeianetunet eldresenter og Sandved huset   Rehabilitering innvendig og utvendig 500 300 200   500
Varatun gård Rehabilitering innvendig og utvendig inkl brannteknisk tiltak 500 500 500 250
Borkemølla Rehabilitering innvendig og utvendig   200 300  
Fogdahuset         250
  Overført fra 2. perioderapport 2018* 1057      
  SUM 2557 1500 1500 1500

*Overføringen gjelder følgende prosjekt:Skeianetunet eldresenter og Branntekniske tiltak i Lurahallen. Overføringen bes om med bakgrunn i forsinket framdrift.

K7 Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO 2000   2000      

Status: IK. Utstyrsheis: Forventet byggestart og ferdigstillelse 2019

KINOKINO er et gammelt bygg som i begrenset grad ivaretar moderne krav til teknisk arrangementslogistikk. Det er behov for kr 2 millioner til en utstyrsheis i 2019. Den eksisterende heisen i bygget dekker bare tilgang til noen av de aktuelle salene og er samtidig for liten for store kolli som større paller, piano, store kasser med kunst, sceneelementer og så videre. Det er et større lagerrom i kjelleren på KINOKINO som ikke benyttes fult ut. Med en heis fra dette lageret til galleriet (1. etasje) og videre til Sal 1 (2./3. etasje) vil det bli overkommelig å arrangere større arrangement på huset. Det har vært befaring med byantikvar og representant fra Sandnes eiendomsselskap KF for å se på muligheter og begrensninger. Det er ingen bygningsfaglige innvendinger mot etablering av en slik heisløsning.

K8 Kartgrunnlag 561 396 165      

Kart og geografisk informasjon er grunnlaget for svært mye av aktiviteten som skjer i samfunnet, og det er derfor viktig med høy kvalitet. For å oppnå dette, gjennomføres det årlig kartajourhold og nykartlegging i Sandnes.

Med grunnlag i en felles geodataplan, som justeres årlig, planlegges og utføres det kartleggingsprosjekter som ledes av Kartverket. Dette er et formalisert samarbeid (Geovekst) mellom kommuner og andre store aktører (Telenor, LYSE, NSB etc.). Kommunen spiller inn omfang og kvalitet, og bidrar med litt egeninnsats i prosjektarbeidet. 
K9 Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 12700 1500 6700 4500    

Status IK: Forventet ferdigstilt 2020.

Prosjektet omfatter utvendig istandsetting av fasade med nye vinduer og dører, tilbygg med løfteplattform, og istandsetting innvendig. Løfteplattformen gir universell adkomst til 1. og 2. etasje. Hele det tekniske anlegget i bygget må skiftes ut. Omfanget av innvendig istandsetting er uklart før innvendig rivning er foretatt. Bygget skal brukes av frivillighetssentralen. Det forutsettes at det gis aksept for tilbygg med løfteplattform i reguleringsprosessen som pågår. Dersom dette ikke går gjennom, kan bygget ikke benyttes.

Bygget vil sammen med Langgata 72 og 74 framstå som en helhet der kulturmiljøet blir ivaretatt. Prosjektet organiseres i felles entreprise med Langgata 72, tiltak B3.
K10 Biblioteksystem 740   740      

I samarbeid med Fylkesbiblioteket og de fleste folkebibliotekene i Rogaland vil et nytt biblioteksystem, som er likt for alle i Rogaland, kunne gi synergieffekter og bredere samarbeid mellom bibliotekene da det muliggjør eksport av data mellom bibliotekene. Et krav til et nytt system er at det skal integreres med andre nasjonale system, slik som folkeregister, ID portal og lokale økonomi- og faktureringssystem. Systemet er web-basert og kan derfor benyttes på forskjellige plattformer, som for eksempel nettbrett og mobiltelefoner, ute blant publikum. Om skolene i Sandnes velger samme system vil det kunne styrke samarbeid mellom bibliotek og skole. Det vil koste kr 450 000 ekstra å implementere skolene i systemet. Dette er implementert i totalkalkylen. 

K11/P1 KinoKino og Stasjon K - rehabilitering 2000   2000      
Tilstandsanalyse foretatt av SEKF har avdekket totalt behov på kr 16,5 millioner for KinoKino og Stasjon K. Det foreslås bevilget kr 2 millioner til strakstiltak, samt planleggingsmidler, i 2019.
K12/P2 Kulturhuset - rehabilitering 26000   1000 25000    

Tilstandsanalyse utført av SEKF har avdekket, isolert for konsekvensgrad og tilstandsgrad 2 og 3, avvik på over kr 26 millioner, men det må utarbeides mer nøyaktige kalkyler for prosjektet. Det foreslås å prosjektere i 2021, og utføre tiltak i 2022. Det forutsettes at dette ikke krever en oppgradering til dagens tekniske forskrifter. Dette vil avklares i prosjekteringen.

K13/P3 Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg 21300   1000 20300    

Tautrekkingsanlegget er manuelt, og ikke lengre lovlig uten årlige kontroller. Det brukes to eller flere personer til manuelt å betjene dette i dag. Nytt betyr automatisering og frigjøring av personellressurs. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å tallfeste innsparingen, rådmannen kommer tilbake til dette i neste økonomiplan. Lysanlegg i bygget har vesentlige avvik jamfør tilstandsanalyse fra SEKF. Anlegget tilfredsstiller ikke dagens krav og utstyr leies inn, noe som er en kostbar løsning. Begge anleggene er fra byggets åpning.

Tiltak gjennomføres samtidig med SEKF sin rehabilitering av Kulturhuset. En må stenge ned mens arbeid utføres, derfor fortrinnsvis gjennomføring juni-august for å unngå tap av inntekter.
K14 Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS     500      

Opera Rogaland IKS har befestet sin regionale posisjon i henhold til formålet. Videre utvikling av tilbudet fordrer økt og fast statlig og regionalt tilskudd. I eiermøtet ble det drøftet styrking av egenkapitalen i selskapet som et eierpolitisk virkemiddel for å oppnå slik tredelt finansiering framover. Eierkommunene yter hver kr 0,5 millioner i 2019 som styrking av grunnkapitalen i IKSet. I henhold til GKRS KRS 13 (F) §3.2.1 skal dette regnskapsføres i investeringsregnskapet.

  TOTALSUM KULTUR OG BYUTVIKLING 82951 13861 19275 11262 5069 47530
Publisert: 17.10.2017 12:59
Sist endret: 18.12.2018 16:19