Kommunens fellesområde

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
F1 Nytt rådhus, kvartalet A4 406500 353654 52846      

Status K2: SEKF sak 10-17 Bsak 1-17: Byggestart 2017. Forventet ferdigstilt desember 2018.

Bygging av nytt rådhus på 11 000 kvm ble vedtatt i bsak 188/12. Bygget skal romme politisk og administrativ ledelse, stab-/støtte enheter samt myndighetsutøvende- og forvaltningsenhetene og servicekontoret. Partikontorer, samt politiske funksjoner som bystyresal, vil være lokalisert i bygget. Kompetansesenter og kantine ligger i 1. etasje. Det planlegges for et enkelt kafetilbud på ettermiddag og kveld. Plankrav om parkeringsplasser er løst ved inngått avtale om frikjøp av parkeringsplasser. Innflytting er planlagt til januar 2019. Etter anbudskonkurranse i generalentreprise er K2 godkjent av bystyret med kostnadsramme på kr 406,5 millioner.

F2 Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 4000 2000 2000      

I samsvar med bystyrets vedtak i bsak 188/12 og formannskapets vedtak om at oppdraget utføres av Sandnes tomteselskap KF er områdereguleringen gjennomført og planen godkjent i bsak 64/17. Endelig oppgjør mellom foretaket og bykassen skal foretas i samsvar med salgsavtalen og avregnes i overføringen av nettoinntekten til bykassen. Bevilgningen knyttet til oppgjør for regulering/salg i 2019 er tidligere bevilget og overføres fra 2018 etter vedtak i 2. perioderapport 2018. Må ses i sammenheng med salg av rådhusmarka, gammelt rådhus og eiendommene i Haakon VIIs gate.

F3 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus -50750   -45000 -5750    

I bsak 188/12 ble det lagt til grunn at all kommunal bygningsmasse i Skeianeområdet, etter områderegulering, skal selges til en samlet sum på kr 120 millioner. Dette ble tatt med i beregningen av lønnsomheten ved å bygge nytt rådhus.

I bsak 202/17 godkjente bystyret avtalen om salg av den eksisterende rådhuseiendommen. Overtakelsen er mai 2019 og basis salgssum er kr 45 millioner. Inntekten er innarbeidet i 2019. Innen 27 måneder fra signering har kjøper forpliktet seg til å ha oppnådd igangsettingstillatelse for nybygget i sør, det vil si årsskiftet 2019/2020. Planstart ble varslet i juli 2018. Rådmannen har innarbeidet kr 5,75 millioner i 2020 jamfør avtalen med minimum 5 500 m2 utleieareal i nybygget. Tillater godkjent reguleringsplan høyere utnyttelse og hele bygget leies ut samlet er avtalefestet ramme for tillegg inntil kr 17,5 millioner. Siste oppgjørsdato er 1. juni 2024. Justeringer må eventuelt gjøres i neste økonomiplan dersom slikt grunnlag foreligger.

F4 Salg av eiendommer Haakon 7s gate -65000     -40000 -25000  

Eiendommene i Haakon VIIs gate ventes lagt ut for salg når reguleringsplan for gatetunet er avklart. Planarbeidet er igangsatt, og kan fullføres når revidert KDP sentrum foreligger. Det antas 1. gangsbehandling av reguleringsplan før årsskiftet. Inkludert salg av Jærveien 34 har rådmannen i samarbeid med Sandnes tomteselskap KF reberegnet salgsprosjektet. Samlet nettoinntekt fra salget av de tre eiendommene er om lag kr 65 millioner. Det er innarbeidet kr 40 millioner i 2020 og kr 25 millioner i 2021. Endelig overtakelsestidspunkt fra kjøpere er bestemmende for når oppgjør kan finne sted.   

F5 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 43400   11500 17000 8350 6550

Av vedtatt områdeplan for Skeiane følger rekkefølgebestemmelser knyttet til ekstern infrastruktur og anlegg. I salgsavtalene for kommunens eiendommer vest for Jærveien har selger ansvaret for gjennomføring. Samlet kalkyle utarbeidet av Sandnes tomteselskap KF er totalt kr 43,4 millioner, hvorav ny overvannsledning (OV800) i Jærveien utgjør kr 5,043 millioner. Fremdriften i arbeidene må samordnes med kjøpernes planer for utbygging.
Oppgradering Telthusveien (kr 11,559 millioner), prosesjonsvei mellom gravlundene (kr 12,547 millioner) og nytt lager for gravlundsdriften (kr 2,772 millioner) er tiltak som må gjennomføres i første del av planperioden. Nytt ventilkammer og flytting/riving av Rådhusmarka barnehage utgjør kr 6,612 millioner og er tiltak som kan utføres mot slutten. Tilsvarende gjelder ny vannledning (kr 4,897 millioner) i Skogsbakken. Utgifter som påløper i 2019 må finansieres av kommunen. Disse og øvrige utgifter vil imidlertid fremover få finansiell dekning i salgsinntekter fra deloppgjørene jamfør driftstiltak I15 og således ikke påføre bykassen merutgifter.  

F5 Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt -8000         -8000

Det følger av salgsavtalene at en av aktørene yter et tilskudd på kr 8 millioner til opparbeidelsen av infrastruktur Skeiene/rådhuset.

F6 Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi.      3000      

Fullføring av prosjektering knyttet til felles rekkefølgetiltak i KDP-S. Prosjekteringen gir underlag til bruk i forhandlinger i utbyggingsavtaler. Alle rekkefølgetiltak må prosjekteres. Gjennomføres feltvis, arbeidsgruppe prioriterer i henhold til fremdrift utbyggingsavtaler. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018(link).

F7 Offentlige arealer  70000 24600 38589 10000    

Utvikling av arealer til offentlige formål med byggeklar tomtegrunn må gjennomføres i god tid før selve byggeprosjektet starter. Kommunen har inngått avtaler om erverv der også riving av påstående bygg inngår for eksempel i Haveparken. Videre er det i planperioden behov for å komme i gang med erverv og forarbeider knyttet til de fremtidige utvidelser av blant annet eksisterende skoler og bo-og aktivitetssentre jf bystyrets vedtatte strategi, fullføre samarbeidet om Norestraen sør, sørge for at plankrav om gatetun i Haakon VIIs gate er etablert/sikret før salg og utvikling av eiendommene mv. I tillegg aktualiseres erverv i forbindelse med områder i sentrum til offentlige tjenester og samferdselstiltak inkludert bussveien framover inkludert strekningen Ruten-Vatnekrossen. Selve ervervs- og forstudiearbeidene utføres i hovedsak av tomteforetaket som kommunens aktør, men med grunnlag i spesifiserte oppdrag i henhold til prioriteringer i økonomiplan. Rådmannen viderefører avsetningen, inkludert tidligere bevilget som overføres fra 2018 etter vedtak i 2. perioderapport 2018. Nytt parkeringsanlegg på kvartalet A8/S1 i Havneparken utløser krav om refusjon til SIAS for ekstern infrastruktur. Rådmannen omdisponerer derav kr 14,420 millioner i 2019 av avsetningen til finansiering av denne utgiften knyttet til kommunens andel av det nye parkeringsanlegget.

F7 Offentlige arealer, finansiering parkeringsanlegg     -14420      

Utvikling av arealer til offentlige formål med byggeklar tomtegrunn må gjennomføres i god tid før selve byggeprosjektet starter. Kommunen har inngått avtaler om erverv der også riving av påstående bygg inngår for eksempel i Haveparken. Videre er det i planperioden behov for å komme i gang med erverv og forarbeider knyttet til de fremtidige utvidelser av blant annet eksisterende skoler og bo-og aktivitetssentre jf bystyrets vedtatte strategi, fullføre samarbeidet om Norestraen sør, sørge for at plankrav om gatetun i Haakon VIIs gate er etablert/sikret før salg og utvikling av eiendommene mv. I tillegg aktualiseres erverv i forbindelse med områder i sentrum til offentlige tjenester og samferdselstiltak inkludert bussveien framover inkludert strekningen Ruten-Vatnekrossen. Selve ervervs- og forstudiearbeidene utføres i hovedsak av tomteforetaket som kommunens aktør, men med grunnlag i spesifiserte oppdrag i henhold til prioriteringer i økonomiplan. Rådmannen viderefører avsetningen, inkludert tidligere bevilget som overføres fra 2018 etter vedtak i 2. perioderapport 2018. Nytt parkeringsanlegg på kvartalet A8/S1 i Havneparken utløser krav om refusjon til SIAS for ekstern infrastruktur. Rådmannen omdisponerer derav kr 14,420 millioner i 2019 av avsetningen til finansiering av denne utgiften knyttet til kommunens andel av det nye parkeringsanlegget.

F8 Digital strategi     1300 1300 1300 1300

IKT er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av IKT i framtidige løsninger. For å sikre at basissystemer og infrastruktur kan bli oppgradert, slik at reell effektivisering kan oppnås, viderefører rådmannen styrkingen av bevilgningene til IKT-prosjektet med kr 1,3 millioner årlig for perioden 2019-2022. Tiltaket må ses i sammenheng med digitalisering av Sandnes kommune.

F9 Oppgradering Public 360     600 600 600 600

Public 360 blir stadig mer sentral i driften i hele kommunen, både som saksbehandlingsverktøy og system for godkjent elektronisk arkivering. Flere elektroniske fagsystemer vil avgi dokumenter til Public, som igjen betyr både større grad av elektronisk arkivering og offentliggjøring. Konsekvensen er årlige oppgraderingskostnader.

F10 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     17300 17300 17300 17300

Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for årlige kapitaltilskudd i planperioden. Det er i økonomiplan 2018-2021 satt av kr 15 millioner årlig til Sandnes kommunale pensjonskasse og kr 2,3 millioner til KLP. Rådmannen anmoder styret om å avsette hele renteresultatet til premiefond. Det tas forbehold om hvorvidt styret vil følge anmodningen. Med det lave rentenivået man ser per i dag, må pensjonskassene ha solide buffere og egenkapital slik at de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med lavt rentenivå må pensjonskassene søke investeringer som gir høyere forventet avkastning, slik som eiendom og aksjer, og da er det behov for soliditet til å gjøre dette. Hvis pensjonskassene ikke får tilført egenkapital vil de kunne få problemer med å levere den garanterte avkastningen (3 måneders Nibor pluss 1,6 prosent). Ved gode resultater vil dette tilføres premiefondet som kan brukes til å betale årlig premie for medlemmene. Dette kan redusere løpende driftskostnader.

F11 Sentrum parkeringsanlegg A8, 209 kommunale plasser 105105 700 41762 50114 12529  

Status: IK Forventet ferdigstillelse 4.kvartal 2020

Sandnes Eiendomsselskap KF har ledet arbeidet med forstudien om realiseringen av offentlig parkeringsanlegg. Rådmannen har med grunnlag i arbeidet innarbeidet oppføring av et nytt offentlig parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget vil bygges uten parkeringskjeller med 209 kommunale plasser. Rådmannen har innarbeidet kr 104,405 millioner for den kommunale delen av parkeringsanlegget med 209 parkeringsplasser av totalt 289 parkeringsplasser. 15 plasser er knyttet til plankravet for Jernbaneveien 25 AS sitt næringsbygg, og de resterende plassene kan bli overtatt av Sandnes Byutvikling AS eller forbli kommunale plasser. Hvis plassene blir kommunale vil det være behov for å øke bevilgningen med kr 32-40 millioner. Forhandlingsresultatene fremmes for bystyret i desember.

I tråd med oppdrag gitt av bystyret er det ført fram avtaler om erverv av arealer i kvartalet A8/S1 Havneparken. I tillegg til kommunen eier Jernbaneveien 25 AS et areal i kvartalet og partene har inngått samarbeidsavtale om reguleringen. Arbeidet med regulering er i gang og prosjektering av bygg skjer parallelt. Godkjent detaljreguleringsplan ventes fullført 3. kvartal 2019.

Rådmannen har i sak til bystyret 18. juni 2018 lagt fram resultatene av forstudien som er gjort om utviklingen av kvartalet. I samme møtet behandlet bystyret parallell sak om makebytte. Det betyr at eiendomsforholdene for tverrforbindelsen og adkomsten til A8/S1 er avklart. I sak til bystyret 10. september 2018 ble det lagt fram svar på flere oppfølgingspunkter fra juni. Her fremgår det blant annet at grunnforholdene er krevende, og det anbefales enten parkeringskjeller i 1. etasje under hele bebyggelsen eller ingen kjeller. De fremlagte grovkalkylene for plassene i kjeller var høye. Bystyret ba om at ulike tiltak må gjøres for å bringe utgiftsnivået betydelig ned, og dersom det ikke er mulig, realiseres hele parkeringsanlegget på bakkenivå. Det ble vedtatt at endelige resultater foreligger i september/oktober, slik at prioriteringene i økonomiplan bygger på ett anbefalt konsept. Resultatene av arbeidet og anbefalingen er parkeringsanlegg uten parkeringskjeller. Dette er lagt til grunn i rådmannens forslag til investeringsbudsjett.

Av prosjekteringen per dags dato utgjør parkeringsanlegget om lag 8 600 m2 BRA av bebyggelsen på kvartalet A8/S1 og omlag 289-309 parkingsplasser totalt. Hele parkeringsanlegget må bygges ut samlet som ett byggeprosjekt. Det private og kommunens næringsbygg kan oppføres uavhengig av hverandre og det er slik rådmannen vurderer det en forutsetning for prosjekteringen. Nødvendig behov for nye administrasjonslokaler må påregnes å fortrinnsvis løses ved innleie, både i denne og kommende periode.

Prosjekteringen viser per dags dato en offentlig del av anlegget med 177 plasser. I tillegg må plankravet (forutsatt 0,5 plass pr 100 m2 BRA næring) om 32 plasser knyttet til kommunens kontor-/ næringsbygg oppføres og finansieres nå. Utgiften må håndteres av ordinære skattefinansierte midler, frikjøpsmidler tillates ikke benyttet til formålet. Rådmannen legger imidlertid til grunn at kommunens parkeringsplasser gjøres offentlig tilgjengelige, slik at det totalt blir 209 åpne plasser i anlegget. 
Av de resterende prosjekterte 80-100 parkeringsplassene i bygget er 15 plasser knyttet til plankravet for Jernbaneveien 25 AS sitt næringsbygg. Oppføringen skjer samlet, mens finansieringen forestås av den private aktøren selv. De gjenstående prosjekterte 65-80 plassene kan være en løsning for nabokvartalet. Forhandlinger vil avklare om disse ønskes overtatt av Sandnes Byutvikling AS eller om de vil forbli kommunale plasser. Forhandlingsresultatene fremmes for bystyret i desember.
Rådmannen har ikke innarbeidet finansieringen av disse plassene i sitt forslag. Det betyr at per dags dato er ikke hele parkeringsanlegget finansiert. Av hensyn til framdriften i byggeprosjektet er det nødvendig at konklusjonen om både eierskap av disse plassene og fullfinansieringen av anlegget tas av bystyret i desember. Oppnås det ikke avtale eller avklaringer med nabokvartalet vil det være behov for å innarbeide økning av tiltaket med mellom kr 32-40 millioner inkl mva (kr 28-34 millioner eksl. mva).
Rådmannen har innarbeidet totalt kr 104,405 millioner inkl. mva for kommunal del med 209 plasser av et samlet anlegg med 289 parkeringsplasser.

Hele parkeringsanlegget forutsatt 289 plasser er grovkalkulert til kr.124,5 millioner eksl. mva (kr 144,4 millioner inkl. mva). Inkludert er kr 19,9 millioner i refusjonsbidrag til SIAS for ekstern infrastruktur i Havneparken
som utgjør kr 68 995 pr plass. Fratrukket denne refusjonen og moms, er grovkalkylen pr plass for et anlegg med totalt 289 plasser kr 359 694. Kan anlegget økes til 309 plasser totalt, vil det tilsvarende redusere utgiften pr plass til kr 336 412. Til sammenligning utgjør indeksregulert frikjøpsbeløp i 2019 kr 331 089.

I samsvar med bystyrets vedtak vil rådmannen legge fram sak om K0 for byggeprosjekt og tilhørende ajourført driftsbudsjett parallelt med at reguleringsplanen fremmes for førstegangsbehandling.  Fram til planforslaget er ferdigstilt kan det komme endringer i konseptet og derav både antall plasser og fordelingen av disse. Beregningen av parkeringskrav for næringsformålene i kalkylegrunnlaget har forutsatt 0,5 plass per 100m2 BRA. Eventuelle endringer i forslag til KDP sentrum og eller detaljreguleringsplan for A8/S1 må justeres tilsvarende.
F11 Finansiering nytt parkeringshus -58000   -18358 -36681 -2961  

Finansieringen av det offentlige parkeringsanlegget med 177 av plassene løses i stor grad ved bruk av midler fra frikjøp parkeringsfondet. Av grovkalkyle på kr 76,4 mill eksl mva (kr 88,4 mill. inkl. mva) finansieres kr 58 mill. ved bruk av bundet fond frikjøp parkering. Etter dette vil fondet være tilnærmet oppbrukt. Oppbygging av fondet igjen avhenger av at det er nye prosjekter som kommer til realisering hvor det er/blir avtalt frikjøp av parkeringsplasser. Først når det bundne fondet er tilstrekkelig oppbygd med ny fondsbeholdning kan ytterligere nye offentlige parkeringsplasser iverksettes. 

F12 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan 165000 9161 52339 59500 44000  

Områdereguleringsplanen for Ruten ble godkjent 29. mai 2017 av bystyret i bsak 63/17. Bystyret vedtok i bsak 52/16 kostnadsoverslag K0 og framdriftsplan for Ruten – offentlig byrom og kalkyle på kr 195 millioner inkludert mva. Etter justert bevilgning i ØP 2018 ble kostnadsoverslag (K1) for Ruten byrom ble godkjent av bystyret 12. mars 2018 på kr 163,9 millioner inkludert mva. Prosjektering har pågått gjennom 2018 og byggetrinn 1 av Ruten Byrom er Rådhusplassen med oppstart årsskifte 2018/19. Videre følger byggetrinn 2 med selve byparken og trinn 3 med bussvei over Haakon V`s plass. Byggetrinn 3 avhenger av fremdrift på bussveien som det er knyttet usikkerhet til per september 2018. 

F12 Finansiering ruten - byrom -2600   -2600      

Rådmannen viderefører finansieringen fra økonomiplan 2018-2021 med med kr 2,6 millioner i VA-anlegg som finansieres av selvkostområdet (likt som Langgata). I tillegg er videreført ekstraordinær overføring fra Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner (fordelt over 2019 og 2020) som utelukkende disponeres til medfinansiering av Ruten byrom. Dette strategiske grepet er etter rådmannens vurdering i tråd med eierstrategien overfor foretaket om å bidra i den strategiske utvikling av sentrum og sentrumsområdene. Bystyret har i sak 92/18 vedtatt at det skal opptas direkte forhandlinger med Bane NOR Eiendom AS om salg av Ruten utbyggingsareal. Innledende forhandlingsmøte er fastsatt. Resultatene skal fremlegges bystyret innen desember. Nettoinntektene som oppnås ved salg av utbyggingsarealet er av bystyret vedtatt disponert til finansiering av byrommet og den lånefinansierte delen reduseres tilsvarende. Inntektsføringen må innarbeides i samsvar med oppnådd salgsavtale etter forhandlingene. Overtakelsestidspunktet er bestemmende for når inntekten skal regnskapsføres. Rådmannen vil i egen parallell sak til bystyret redegjøre for resultater av salgsoppdraget gitt av bystyret.

F13 Salg av restareal i utbygde områder     -6700 -2000    

Bystyret vedtok i økonomiplan 2017-2020 oppdrag om at det skal tas en gjennomgang av restarealer som er grønt og grått i kommuneplanen, og som kan selges. Aktuelt areal som kan selges skal ikke få konsekvenser for andre bestemmelser i vedtatte planer. Videre ba bystyret om at det skal være enkelt å kjøpe, samt at likebehandlingsprinsipp og markedspris skal legges til grunn. Bystyret ga Sandnes tomteselskap KF i oppgave å stå for gjennomføring av salg av arealene i kommunen. Det fremgår av status gitt i perioderapporten per 31. august 2018 at med salg som omfatter mange små arealer (få m2) er det krevende på kort sikt å nå inntektsmålet. Dersom interesse for salg av noen større arealer resulterer i inngåelse av salgsavtaler er utsikten bedre med hensyn til å nå inntektsmålene. Prosessen om slike avtaler tar naturligvis noe tid, også for kjøpers behov for undersøkelser. Rådmannen har på dette grunnlaget innarbeidet nedjustering av inntektsmålene fra kr 5 millioner til kr 2 millioner per år.

F14 Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark     -6684      

Gjelder områdereguleringsplan for Ruten. Planen endelig vedtatt i 2018. Forhandlinger om salg av utbyggingsareal utføres i 2018 jamfør bsak 92/18 der Bystyret godkjente å gå i direkte forhandlinger med BaneNOR Eiendom AS. 

F15 Havnepromenade Sandnes indre havn     284      

Sluttarbeidet Havnepromenaden startet i mai på østsiden av nytt rådhus. Siste del av Elvegata avventer revidert områdeplan for sluttføring. SIAS har konstatert setningsskader i forbindelse med starten på opparbeidelse av infrastrukturen i 2. etappe. Geotekniker er engasjert, naboer varslet mv. Eventuelle tiltak, omfang, utgifter med videre er ikke avklart per dags dato. Rådmannen må komme tilbake til dette i egen sak.. Bevilgning i 2019 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2018.

F16 Nettverk - kommune felles 10000   3000 3000 2000 2000

Det er et stort behov for en kontinuerlig forbedring og utbygging av hele kommunens nettverk. Dette for å være klar til å ta i bruk nye digitale løsninger for både kommunens innbyggere og ansatte. I tillegg økt behov for kapasitet og utbygging for å kunne ta i bruk velferdsteknologi, satsing på digitale verktøy for skole og barnehager samt kommunens øvrige enheter.

Det er derfor behov for å avsette et betydelig beløp på et fond til dette arbeidet. Arbeidet må gå over flere år for å kunne få til en samlet enhetlig og sikker nettverksinfrastruktur for alle enheter i Sandnes kommune.

F17 Valg 2019 og 2021 - Nytt datautstyr 600   300   300  

Det er behov for 20 nye PCer til valglokalene, skannersenteret, forhåndsstemmemottak, samt printere. Det foreslås satt av kr 300 000 i 2019. Det er i bruk om lag 50 PCer valgdagen, om lag 40 på stemmestedene og 10 i skannersenteret på rådhuset. Skannerne leies. De resterende PCene lånes på skolene og i administrasjonen.

Det er også behov for 20 nye PCer til valget i 2021, og det foreslås satt av kr 300 000 til dette også i 2021. Dette er for utskifting av de eldste PCene, slik at alle stemmestedene har 1 ny PC ved hvert valg.

F18 Utskiftning av stemmeavlukker 2019 400   400      

Sandnes kommune har veldig gamle stemmeavlukker, og det ble i 2017 kjøpt inn 20 nye avlukker som er universelt utformet, á kr 6 350 eks. mva. Det er behov for 43 nye avlukker til valget i 2019, og det foreslås satt av kr 400 000 til dette.

F19 Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000   1000      

I 2019 er det behov for nytt utstyr for elektroniske møtedokumenter til folkevalgte. Det ble i 2015 satt av kr 750 000 til dette og det foreslås at det settes av kr 1 million til nytt utstyr i 2019.

F20 Inntekt fra salg av gamle brannstasjon -70000   -70000      

I samsvar med delegert myndighet fra bystyret i bsak 8/18 godkjente formannskapet den 23. april 18 avtalen om salg av den gamle brannstasjonseiendommen på Sandved. Den endelige salgssummen avhenger av endelig godkjent detaljreguleringsplan og dens bestemmelser om maksimum tillatt m2 BRA. Overtakelsestidspunkt er 14 dager etter godkjent plan. Per dags dato er ikke planforslaget oversendt til Plan. Det betyr at førstegangsbehandling tidligst er mulig i september 2018. Rådmannen har på dette grunnlaget innarbeidet netto inntekten (brutto inntekt, fratrukket påløpte utgifter i KFene) med kr 70 millioner i 2019. Det er usikkerhet rundt brutto inntekten da planforslaget ikke er behandlet ennå.

  TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 551655 390115 62458 74383 58418 19750
Publisert: 18.10.2017 12:18
Sist endret: 19.10.2018 12:10