Finansiering av investeringene

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
I1 1100799 Startlån 175000 175000 175000 175000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. Rådmannen foreslår å videreføre dette.
I2 1100799 Avdragsinntekter startlån -150000 -160000 -170000 -180000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.
I3 9000099 Avdragsutgifter startlån 150000 160000 170000 180000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken.
I4 9000099 Bruk av startlån -175000 -175000 -175000 -175000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.
I5 9000099 Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet -23863 -23863 -23863 -23863

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:

AVDRAG PÅ ANSVARLIGE LÅN

2019

2020

2021

2022

Sandnes tomteselskap KF

4 333

4 333

4 333

4 333

Lyse AS

19 530

19 530

19 530

19 530

Totalt

23 863

23 863

23 863

23 863

I6 9000199 Momskompensasjon på investeringer -167868 -142129 -100744 -51455
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
I7/P9 9000199 Bruk av lån (til egne investeringer) -901641 -809724 -548879 -299980
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak I1-I8), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.
I8/P8 9000199 Overføring fra drift -37248 -30608 -6141 -22432
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 56,4 millioner i 2019.
TOTAL SUM FINANSIERING -1130620 -1006324 -679627 -397730
Publisert: 18.10.2017 12:44
Sist endret: 18.12.2018 16:24