Eiendom

Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen miljø- og Enøk-området. Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
E1 Miljøtiltak, kommunale bygg     3300 3300 3300 3300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk av stasjonær energibruk. Det vil også redusere klimautslipp slik at kommunen vil få en mer miljøvennlig profil/drift av byggporteføljen. Tiltak skal knyttes opp mot gjeldende miljøplan for Sandnes kommune.

Bygg

Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

Austrått Boas

Etablering av vannbåren oppvarmingssystem i en del av bygget for å ivareta varme fra solfangere og utnyttelse av energi fra Iglemyr energisentral bedre. Samkjøring av anleggene på Austrått Boas og Høyland skole for optimalisering av energibruken fra energisentralen. Det er søkt og innvilget Enova-støtte for dette prosjektet. Beløpet ligger i tiltak E8.

3300

 

 

 

Ikke prioritert

 

 

3300

3300

3300

 

SUM

3300

3300

3300

3300

E2 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel     2000      

Status: Rullering - årsbevilgning.

I forbindelse med Klimaforliket i 2012 ble oljekjel særskilt omtalt. Her ønskes det å øke tempoet med å fase ut oljefyringsanlegg. Fossile energivarer står for en stor andel av klimautslippene knyttet til stasjonær energibruk. Her følges kommunens egne planer for reduksjon av klimautslipp jfr. Miljøplan 2015-2030 fra bsak 59/15. Kommunen har gravd opp og sanert 17 anlegg. 4 anlegg gjenstår i kommunens bygg. Prosjektet blir ferdig med mindreforbruk ett år tidligere enn planlagt.

Bygg

Beskrivelse

2019

Bogafjell skole

Utfasing oljekjel

1000

Åse Boas

Utfasing oljekjel

1000

 

SUM

2000

E3 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette, må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 million til formålet. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av en risikovurdering.

Bygg

Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

Smeaheia skole

Installasjon ITV-anlegg

600

 

 

 

 

Buggeland skol

Installasjon ITV-anlegg

400

 

 

 

Aspervika skole

Installasjon ITV-anlegg

 

500

 

 

Hommersåk skole

Installasjon ITV-anlegg

 

500

 

 

Prioriteres etter risiko

 

 

 

1000

1000

SUM

 

1000

1000

1000

1000

E4 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     5000 5000 5000 5000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. For å bedre innemiljøet er det også i flere bygg behov for ny/oppgradert solavskjerming.

Bygg

Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

 

Giske ungdomsskole

Diverse oppgradering

1500

 

 

 

 

Ganddal skole

Diverse oppgradering

 

750

 

 

 

 

Lurahammeren

Oppgradering av ventilasjon

800

 

 

 

 

Sandved skole

Oppgradering av teknisk rom, sanitær løsning og ventilasjon

1000

1000

 

 

 

Høle

Diverse oppgradering. Søker om Enova-tilskudd

700

3200

 

 

 

Buggeland

Solskjerming

250

 

 

 

 

Lura

Fortsette arbeidet med konvertering av en del til vannbåren varme.

 

800

 

 

 

Ikke prioritert

Diverse oppgradering

 

 

 

5000

5000

 

Sum

 

5000

5000

5000

5000

 

E5 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Sandnes eiendomsselskap KF har et eget teknisk nett som er levert og driftet av IT avdelingen for kommunikasjon/ overføring av datatrafikk. Det benyttes til kameraovervåking, adgangskontroll og SD-anlegg som er avhengig av denne transportveien. Prosjektet dekker nyinvesteringer av utradert utstyr for kommunikasjon og oppgradering av teknisk nett for å sikre at kommunen ikke har sikkerhetshull. Oppgraderingen skjer når IT oppgraderer sine system kontinuerlig – byggene avtales årlig sammen med IT for å unngå sikkerhetshull.  Det avsettes kr 300 000 årlig.
E6 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     1500 1500 1500 1500

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for elektronisk ytre skallsikring da det mistes nøkler og må skiftes på låsesylindre. For effektiv drift og administrering foreslås det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formålsbygg.

Bygg

Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

Hommersåk skole

Utfasing låsesystemet som har utgått levetid og etablering av adgangskontrollsystem

600

 

 

 

Lura skole

Etablering adgangskontroll anlegg

500

 

 

 

Lurahammeren ungdomsskole

 

Etablering adgangskontroll anlegg

400

 

 

 

Stangeland skole

Etablering adgangskontroll anlegg

 

500

 

 

Trones

Etablering adgangskontroll anlegg

 

500

 

 

Austrått

Etablering adgangskontroll anlegg

 

500

 

 

Høyland

Etablering adgangskontroll anlegg

 

 

500

 

Riska u. skole

Etablering adgangskontroll anlegg

 

 

500

 

Kyrkjevollen

Etablering adgangskontroll anlegg

 

 

500

 

Aspervika

Etablering adgangskontroll anlegg

 

 

 

500

Sandved skole

Etablering adgangskontroll anlegg

 

 

 

500

KinoKino/Kulturhuset

Etablering adgangskontroll anlegg

 

 

 

500

Sum

 

1500

1500

1500

1500

E7 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600

Status: Rullering - årsbevilgning.

Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og sikring av store varmeanlegg. Kostnad for oppgraderinger er for å ivareta sikkerhet for leietakere og sikker drift samt levering av varme for byggene.

Bygg

2019

2020

2021

2022

Oppgradering av gassikkerhetsutstyr på formålsbygg

600

600

600

600

Sum

600

600

600

600

E8 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova -3500 -1200 -1100      

Investeringer i Enova-programmet gir et totalt tilskudd på kr 3,5 millioner.

E9 Universell utforming     2000 2000 2000  

Status: Rullering - årsbevilgning.

I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge være universelt utformet innen 2025. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. For den kommunale bygningsmassen har en kartlagt eksisterende bygningsmasse og laget plan for tiltak, og iverksetting der det er brukere eller ansatte som har behov for tilrettelegging
E10 Nedgravde avfallscontainere     1128 850 850 850

Status: Rullering - årsbevilgning.

På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres, og det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur. For nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av vurdering av risiko. Det foreslås en økning i bevilgning fra kr 700 000 til kr 850 000 fra 2019. 2019-midlene vil dekke Sandved skole og barnehage, samt Hana skole og idrettshall.

Bygg

2019

2020

2021

2022

Sandved skole og barnehage

425

 

 

 

 

Hana skole og idrettshall

425

 

 

 

Bogafjell skole

 

425

 

 

Høyland ungdomsskole

 

425

 

 

Prioriteres på bakgrunn av risiko

 

 

850

850

Overført i 2. perioderapport 2018, gjelder Vitenfabrikken der en avventer nødvendige godkjenninger

278

 

 

 

SUM

1128

850

850

850

E11 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier 6000 2250 3750      

Dette er et lovpålagt tiltak som skal bli gjennomført innen 2020. For å gjennomføre tiltakene må det settes av en årlig bevilgning til og med 2019 på kr 1,5 millioner til formålet. Tiltakene kommer etter målinger som utføres vinter 2018/2019. Fra 2. perioderapport 2018 er det overført kr 900 000 til 2019.

E12 Branntekniske tiltak i diverse bygg 2800 1400 569      

Prosjektet er tredelt og gjelder oppgradering av branntekniske anlegg, digitalisering av branntegninger og brannteknisk vurdering av eldre bygg. Tiltak utføres fortløpende etter hvert som det avdekkes lovpålagte krav. En del tiltak er avdekket og bestilt lukking av avvik, men sliter også her med kapasitet og igangsetting. Fra 2. perioderapport 2018 er det overført kr 569 000 til 2019.

E13 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 2850 1900 950      

SEKF har behov for å avløse eldre 2003-serverløsning for VVS-tekniske anlegg. Microsoft supporterer ikke slik løsning lenger og IT-avdelingen har bedt SEKF om å investere i ny plattform.

Totalt 16 bygninger er knyttet opp per dags dato. For 10 bygninger vil lokale anlegg bli utfaset i forbindelse med nybygg/utvidelser/prosjektmidler.

Bygg

Beskrivelse

            2019

 

Figgjo skole

Omlegging til ny serverløsning

460

 

Malmheim skole

Omlegging til ny serverløsning

490

 

Sum

 

950

 
E14 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 17641 11641 6000      

Lyse har fått godkjent konsesjon i området for levering av fjernvarme. Ved framføring til Sandnes sentrum, er det vedtatt en trasé via Smeaheia. Trasévalg gjør det formålstjenlig å tilkoble aktuelle kommunale formålsbygg i takt med framdriftsplan til Lyse.

Sandnes kommune har som kjent kommet med høringsinnspill for Lyses planer for framføring av fjernvarme. Prosjektet er nå en konkretisering av tidligere planer for konvertering og bruk av fjernvarme.

Det vil være uheldig å begynne å grave i etterkant for stikkledninger til aktuelle bygg i forhold til når maskinpark er på plass.

Lyse har en egen framdriftsplan for prosjektet. Kommunens bygg er listet opp i forhold til framdrift i dette prosjektet.

Prosjektet er i tråd med bystyrets vedtak for Regional strategi for energi- og varmeløsninger (bsak 124/12) og orienteringssak til bystyret (bsak 37/14). Videre vedtak om framføring av fjernvarme til Sandnes sentrum ble behandlet i fsak 5/15.

 

Gravearbeider i forbindelse med fjernvarmen skal foregå påfølgende år. Resterende bygninger vil da inngå i prosjektet. Trones Nord, Sør og Sør-Gymsal er forskjøvet fra 2017 til 2018, men en må vurdere om disse skal forskyves ytterligere ett år. Langgata 72,74,76 forskyves slik at de ferdigstilles med rehabiliteringen av byggene.

Bygg

Tiltak

2018

2019

KinoKino

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1400

 

Sandnes Helsesenter

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1400

 

Langgata 72,74,76

Omlegging og installasjon av fjernvarme

4000

Forsetter fra 2018

Trones nord

Omlegging og installasjon av fjernvarme

700

Forsetter fra 2018

Trones sør

Omlegging og installasjon av fjernvarme

950

Forsetter fra 2018

Trones sør gymsal

Omlegging og installasjon av fjernvarme

1000

Forsetter fra 2018

 

Overført fra 2. perioderapport 2018

 

6000

Sum

 

9450

6000

Gevinsten med overgang og bruk av fjernvarme er todelt.

1. Drift og vedlikehold av varmeanleggene blir enklere. Lokalt produserende utstyr som elektrokjel, annet kjel utstyr utfases. Forsyningssikkerheten styrkes da Lyse leverer varmeenergi direkte til bygget, det er dermed ikke behov for ettersyn, service for egne produksjonsanlegg for varme, og levetiden er lang på rør/vekslere.

2. Besparelser vil variere ut fra gjeldende nettpris. Som utgangspunkt regnes snittpris for 1. kvartal 2016. Tabell viser besparelser for drift og vedlikehold per år.

Navn

Beløp (inkludert mva)

Smeaheia barneskole

101553

Giske ungdomsskole

100165

Giskehallen

125478

Stadionanlegget (garderobe)

68103

Trones skole nord

72228

Trones skole sør

74440

Trones skole sør gymsal

90978

Trones boas

136540

Lura boas

136540

KinoKino

55600

Sandnes helsesenter

69800

Langgata 72,74,76

187500

Sum

1218925

Det beregnes ikke besparelser for Rådhuset, da det er et nytt bygg som skal tilkobles fjernvarmen og ikke ligger i porteføljen enda
E15 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun 4000 818 3182      

Status: Rullering - årsbevilgning .

Tiltaket gjelder mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Eiendommene må reguleres eller utredes til eget bruk eller salg.

Det opprinnelige beløpet på kr 4 millioner ble lagt inn for å ha en pott til oppstart av reguleringsplaner. Det er nå lagt inn midler til full regulering og hovedårsaken til økning skyldes at det i tillegg til selve planprosessen er lagt inn midler til kartlegginger i tidligfasen.

Formålet med kartlegging/utredninger er å sikre et bedre beslutningsgrunnlag både i forhold til økonomi, fremdrift, kostnader tilknyttet VVA med mer. Dette vil bidra til bedre gjennomføring av byggeprosjekt.

Basert på forslag om å avsette kr 12 millioner til regulering, bør det i tillegg avsettes kr 4 millioner til rivning av Riskatun og Figgjo skole, i denne økonomiplanperioden - totalt kr 16 millioner.

Et grovt estimat på reguleringskostnad:

  • Vagleleiren/SASIRO: Her er det behov for omfattende utredninger knyttet til VVA, grunnundersøkelser, mobilitetsplan, flom, kulturminner med mer. Estimat på regulering er om lag kr 4 millioner. Deler av avsatte midler vil bli brukt i 2018.
  • Gamle Figgjo skole: Planlegger å starte regulering 2018/2019. Kostnader til regulering er foreløpig estimert til kr 2-3 millioner. Rivningskostnader kommer i tillegg.
  • Riskatun: Reguleringsprosess er påbegynt. Estimert kostnad til regulering om lag 2 millioner.  Rivningskostnader kommer i tillegg.
  • Vatne skole: Denne ligger i slutten av økonomiplanperioden. Estimert kostnad til regulering om lag 2 millioner.  Midler til rivning må avsettes i en senere økonomiplan.
  • Vatneleiren: Denne ligger i slutten av økonomiplanperioden. Estimert kostnad til regulering, inkludert nødvendige grunnundersøkelse, VVA, flom, kulturminner med mer er kr 2- 3 millioner.

 

Bygg

Beskrivelse

2019

2020

2021

2022

Vagleleiren

Det er flere ønsker fra brukere/leietakere i Vagleleiren om nye tiltak. For å få en helhetlig plan for området vil det være nødvendig med en helhetlig plan for leiren. Mange forhold må utredes i reguleringen (grunnforhold, forurensing, flomsoner, adkomst mv). Planlagt oppstart 2019.

1000

 

2000

 

 

Gamle Figgjo Skole

Ny bruk vil kreve ny regulering. Planlagt oppstart 2019.

1000

500

 

 

Vatne Skole

Ny bruk av eiendommen vil kreve regulering. Planlagt oppstart 2019.

 

1000

500

 

 

Vatneleiren

Behov for regulering jfr. gjennomført mulighetsstudie. Kommunale behov som kan løses i leiren inklusiv en gjennomgang av fremtidig behov for Teknisk. Planlagt oppstart på regulering 2020.

 

 

1500

1500

Riskatun

 

2000

1000

 

 

 

SUM

5000

4000

1500

1500

E15 Regulering Vagleleiren 3000   1000 2000    
E15 Regulering gamle Figgjo Skole 1500   1000 500    
E15 Regulering Vatne Skole 1500   1000 500    
E15 Regulering Riskatun 3000   2000 1000    
E15 Regulering Vatneleiren 3000       1500 1500
E16 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     2000 2000 2000 2000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er nødvendig å vurdere tiltak for automatisering og oppgradering av dusjanleggene på skoler, idrettshaller og boas for å sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg. Det foreslås at det avsettes investeringsmidler for installasjon av 3-4 slike anlegg i året i planperioden.

Bygg

2019

2020

2021

2022

Riska svømmehall

700

 

 

 

Lundehaugen ungdomsskole

700

 

 

 

Stangeland gymsal

300

 

 

 

Lura skole

300

 

 

 

Høyland ungdomsskole

 

500

 

 

Sandved skole

 

500

 

 

Rovik boas

 

500

 

 

Vagleleiren

 

500

 

 

Ikke prioritert

 

 

2000

2000

SUM

2000

2000

2000

2000

E17 Vitenfabrikken nytt gulv på kjøkken pga lekkasje til magasin og ny ledbelysning. 1000   1000      

Det er behov for å skifte ut belysningen da denne har oppnådd teknisk levetid, er dyr å drifte med hyppig pæreskift, samt at dagens pærer produserer mye varme som igjen må kjøles ned. Det planlegges å bytte disse ut med Led-belysning. I tillegg er det en lekkasje i gulvet på kjøkkenet, da det ikke er membran under flisene, og dette medfører lekkasje til arkivet under når gulvet vaskes.

E18 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking     1000 1000 1000  

Som følge av gjennomgang av FDV dokumentasjon og branntilsyn er det avdekket behov for å oppgradere eksisterende brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og merking. Ved en del rehabiliteringer, endringer og påbygg er ikke den helhetlige systematikken ivaretatt i enkelte bygg. For å best ivareta personellsikkerhet og myndighetskrav må dokumentasjon og nevnte tekniske anlegg være korrekte.

Bygg

2019

2020

2021

2022

Oppgradering av brannvarslingsanlegg, merking og tiltaksplaner for byggene.

 

1000

1000

1000

 

E19 Solskjerming skoler     1000 1000 1000 1000

For å bedre inneklimaet i flere skoler er det ønskelig å installere solskjerming på flere bygg for å hindre innstråling i klasserom. Bieffekt av dette er også at klasserommene får bedre løsninger med hensyn til undervisning og tilpasning av lysforholdene for den nye digitale undervisningen i Sandnes skolene.

Bygg

2019

2020

2021

2022

Solskjerming – rullerende. Pt registrert på Smeaheia, Porsholen, Lurahammaren, Lura og Riska.

 

1000

1000

1000

1000

E20 Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager      700 700 700 400

Det er et stort behov for en del asfaltering og remerking av parkeringsplasser på skoler og barnehager. Dette for å sikre bedre adkomst til byggene og mer oversiktlige trafikksituasjoner. 

E21 Garderobeanlegg Vagleleiren 20000   20000      

HMS-avvik. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å utbedre garderobefasiliteter for SASIRO. Garderobefasiliteter for brann- og røykdykkere avviker fra forskriftskrav med tanke på blant annet å hindre partikkelspredning. Det mangler i tillegg HC-toaletter og gode vaskerifasiliteter med tilhørende rent lager. Det fremmes forslag om bygging av nytt garderobeanlegg i Vagleleiren. Det forutsettes at investeringskostnader dekkes inn av leieinntekter fra ekstern leietaker.

  TOTALSUM EIENDOM 62791 16809 60879 23250 20750 17450
Publisert: 18.10.2017 12:23
Sist endret: 19.10.2018 12:52