Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til økonomiplan 2019-2022. 

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

  • Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten av et utvalg eller av ledelsen i angjeldende resultatenhet.
  • Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har en forhåndsbestemt plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, innenfor park og idrett og delvis innenfor kommunaltekniske prosjekter i kommunen.

Byggeprosjekter

Et byggeprosjekt utvikles i faser, og det er i henhold til ”Rutiner for kommunale byggesaker” knyttet krav om politisk behandling etter hver fase. Byggesaksrutinen angir hvilket organ som har beslutningsmyndigheten, samt regler for avviksbehandling. Fasene i et byggeprosjekt er definert nedenfor, og informasjonen står oppført for hvert tiltak i den etterfølgende teksten:

FASE I PROSJEKTET

 KODE

 TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG

Idefase

IK

Grov beskrivelse og investeringskalkyle

Godkjennes av:

Bystyret (økonomiplan)

Byggeprogram

K0

Byggeprogram med funksjoner og romprogram

Godkjennes av:

Forslag til byggeprogram skal oversendes rådmannen til orientering, før styret i eiendomsforetaket sluttbehandler saken. Styret kan godkjenne K0 når prosjektet er innenfor rammen av vedtatt avsetning, innhold og framdrift i vedtatt økonomiplan eller det er ubetydelige avvik i disse. Ved økonomisk avvik eller avvik fra innhold eller framdrift oversendes saken til rådmannen. Saken fremmes for formannskapet for behandling. Økonomisk avvik på 5 prosent eller mer eller vesentlig endring i innhold og fremdrift, sammenlignet med vedtatt økonomiplan, krever bystyrets godkjenning.

Forprosjektering

K1

Prosjektering sammen med arkitekt ut fra byggeprogram

Detaljprosjekt

K2

Detaljprosjekter og med innhentede anbud

K1 og K2 godkjennes av:

Styret i eiendomsforetaket kan godkjenne K1 (kun for byggherrestyrte entrepriser) og K2 (for alle entrepriser) når disse er innenfor rammen av vedtatt avsetning, innhold og fremdrift i vedtatt økonomiplan eller senere innenfor godkjent endret ramme for oppdraget som bystyret har vedtatt i perioderapport. Ved økonomisk avvik eller avvik fra innhold eller framdrift ved K1 og K2 skal saken oversendes til rådmannen som saksforbereder for behandling i formannskapet. Formannskapet fatter endelig vedtak om godkjenning av henholdsvis K1 og K2 for disse byggeprosjektene. Ved overskridelser av vedtatt kostnadsramme over 5 prosent eller vesentlig avvik i innhold eller framdrift fremmes saken til bystyret.

Byggeregnskap

BR

Byggeregnskap for prosjektet (avlegges innen 15 måneder etter ferdigstillelse)

Godkjennes av:

Formannskapet godkjenner byggeregnskapet når prosjektet er avlagt i samsvar med godkjent kostnadsoverslag K2 og oppdraget. Bystyret orienteres i egen melding eller gjennom rapportering i nærmeste perioderapport. Ved økonomisk avvik på 5 prosent eller mer, eller vesentlig avvik fra innhold eller framdrift, legges byggeregnskapet fram for bystyret.

 

Kommunaltekniske prosjekter

Bystyret har vedtatt ”Prosjekthåndbok for kommunaltekniske prosjekter” , som gjelder for kommunalteknikk og park, idrett og vei. Utviklingen av anleggene følger disse reglene:

FASE I PROSJEKTET

KODE

TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG

Forstudie

K0

Grov oversiktskalkyle ut fra behovsbeskrivelse i overordnede planer. Overordnede alternativ foreslås. Grunnlag for økonomiplan og eventuelt reguleringsplan. Usikkerhet +/-20 prosent.

Forprosjekt

KI

Forundersøkelser, vurderinger og valg av strategi, konkretisert framdrift, utarbeidelse av avtaler/erklæringer. Kostnadskalkyle fremmes med +/-15 prosent usikkerhet. 

Detaljprosjektering 

KII

Detaljplaner og beskrivelser, anbuds- og kontraktsgrunnlag utarbeides, vedtatt reguleringsplan foreligger. Kostnadskalkyle fremmes med usikkerhet +/-10 prosent.

Som følge av at investeringsbudsjettet er ettårig og derfor skal gjøres opp hvert år, vil det foretas budsjettjusteringer i perioderapporter som videreføres til kommende økonomiplan. Videre vil det i forbindelse med årsoppgjørssaken framlegges forslag til videreføringer av ubenyttede midler i fjorårets budsjett eller nedbudsjettering av årets budsjett dersom det er forskuttert bruk av midler i prosjekter som har budsjett over flere år. Dette er beskrevet i økonomireglementet, punkt 3.6.

Som et resultat av at investeringsprosjekter utsettes summerer investeringsnivået i planperioden seg opp til kr 3,72 milliarder. Dette er kr 60 millioner høyere enn forrige planperiode. Men av investeringsnivået på kr 3,72 milliarder er kr 500 millioner videreførte midler fra 2018. Dette er beskrevet i 1. perioderapport og 2. perioderapport for 2018. Framdriftsplan for hvert enkelt prosjekt i forbindelse med framlegging av økonomiplan. Dette kan føre til at den økonomiske framdriften i vedtatte prosjekter kan være endret fra gjeldende økonomiplan. I fjorårets økonomiplan anbefalte rådmannen at investeringsnivået må reduseres. Som vist i tabellen under vil investeringsnivået reduseres kraftig i løpet av planperioden, fra kr 1,4 milliarder i 2019 til kr 423 millioner i 2022.

  2019 2020 2021 2022
Brutto investeringsbudsjett 1361156 1083907 855098 422530

Skolebehovsplanen 2019-2022 viser at kommunen har en utfordring i forhold til hvordan behovet for elevplasser skal løses på barnetrinnet ved sentrumsnære skoler. Grunnet stram økonomi finner ikke rådmannen plass til utvidelse av sentrumsskoler i denne økonomiplanen. I påvente av midler må barneskolene i det sentrale Sandnes derfor samarbeide om elevinntaket. I tillegg må ledig kapasitet ved sentrale ungdomsskoler utnyttes.

I økonomiplan 2019-2022 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2018-2021. Dette er både grunnet K2 i løpet av året og nye kalkyler i forbindelse med økonomiplanarbeid, og gir en total kostnadsøkning på kr 232 millioner. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2018-2021 til økonomiplan 2019-2022.

Tiltak

ØP 2018-2021

ØP 2019-2022

Endring

% endring

Figgjo skole

288000

252500

-35500

-12 %

Malmheim skole

62000

112000

50000

81 %

Skaarlia skole

  205000

247000

42000

20 %

Skaarlia skole, liten flerbrukshall

35000

73000

 38000

109 %

Nybygg og utvidelse Sviland skule

136000

167000

31000

23 %

Sviland skule - flerbrukshall

 27000

35000

 8000

30 %

Ny idrettshall Høyland u.skole

79000

83700

 4700

6 %

Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien

48500

46300

 -2200

-5 %

Bofellelesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser

61000

 62000

1000

2 %

Bofellelesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser, tilskudd

 -22680

-14580

 8100

-36 %

Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser

50000

 51000

1000

2 %

Tun Håbafjell/Brattebø småhus

 11200

14050

2850

25 %

Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering

  7500

12700

  5200

69 %

Gjennomføring av tiltak i bevarings-og forvaltningsplan for Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser

1100

2600

1500

136 %

Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak.

7200

 12700

 5500

76 %

Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler

-21261

 -20784

 477

-2 %

Iglemyr svømmehall

233000

 262000

 29000

12 %

Iglemyr svømmehall, spillemidler

-43400

-43900

 -500

1 %

Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1

 99000

107812

 8812

9 %

Tiltak ved fjerning av oppdemning Frøylandsdammen

  700

3000

2300

329 %

Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen

30000

 23500

 -6500

-22 %

Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere

 30000

 33000

 3000

10 %

Sentrum parkeringsanlegg A8, 209 kommunale plasser

72000

105105

33105

46%

Finansiering nytt parkeringshus

 -47332

 -58000

-10668

-23 %

Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun

  4000

16000

12000

300 %

Sum endring

 232176

 

I arbeidet med økonomiplan 2019-2022 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak. Investeringstiltakene det er funnet plass til i rådmannens forslag til økonomiplan summerer seg kr 459,3 millioner inkludert tilskudd og salgsinntekter. Disse tiltakene er vist i tabellen under .

Tiltak

Totalkalkyle

 

2019

2020

2021

2022

Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole

21000

 

10000

11000

   

Utskiftning av digitale enheter i

Sandnesskolen

   

10000

10000

10000

Ny barnehage Ganddal, tomt

8000

       

8000

Branntekniske tiltak helsebygg

17000

 

11500

5500

   

Reservestrøm

7000

 

7000

     

Sykesignalanlegg boas

7200

 

1800

1800

1800

1800

Sykesignalanlegg boas, tilskudd

 -3960

 

-990

-990

-990

-990

Foreldreinitiativ 3

45000

500

1000

10000

25000

8500

Foreldreinitiativ 3 - salgssum til beboere

 -13500

       

 -13500

Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering

 -16610

       

 -16610

Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser

64000

       

   1000

Planlegging neste bolig personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering

-16610

         

Ombygging av boligrigg på Soma

7300

 

1000

6300

   

Planlegging neste bolig psykisk lidelse

   49500

 

1000

   

10000

Planlegging neste bolig psykisk lidelse - Husbankfinansiering

 -16610

         

Boenhet med personalbase

5100

 

5100

     

Biblioteksystem

740

 

740

     

KinoKino og Stasjon K - rehabilitering

2000

   

2000

   

Kulturhuset - rehabilitering

26000

     

1000

25000

Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg

21300

     

1000

20300

Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS

   

500

     

Etablering av pendlerparkering på Ganddal

2000

   

2000

   

Støyskjerm langs Skaraveien

4000

 

4000

     

Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru

2000

 

2000

     

Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør

5000

   

3000

2000

 

Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken

800

 

800

     

Utvidelse av Høyland kirkegård

32000

 

2000

15000

15000

 

Opparbeidelse av urnelund på Høyland Gravlund

21000

 

1000

10000

10000

 

Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund

31500

 

1500

15000

15000

 

Avtale om kostnadsdeling infrastrukturinvesteringer i forbindelse med Østerhus Arena

   919

   

919

   

Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner

600

 

600

     

Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion

4000

 

4000

     

Inntekter fra spillemideler til rehabilitering av toppdekket friidrettsbanen på Sandnes stadion

-1000

     

-1000

 

Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken

10000

       

10000

Prosjektstyringsverktøy

   625

 

625

     

Etablering av vann- og avløpsledninger over Imsa-elva

5000

 

5000

     

Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten

13000

   

6000

7000

 

Oppgradering avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny bruk

18000

     

9000

9000

Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata

30000

 

11000

15000

4000

 

Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland

12000

 

12000

     

Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet

6700

   

700

1000

5000

Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet

3000

   

500

500

2000

Omlegging og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata

10000

     

10000

 

Oppgradering av slamavskiller i Dreggjavika på Bersagel

3500

 

3500

     

Oppgradering av slamavskiller på Apalstø på Høle

2500

 

2500

     

Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav

43400

 

11500

17000

8350

6550

Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt

-8000

       

-8000

Kom. Næringsbygg A8/S1, andel tomtetekn. Opparbeidelse og p-plasser

35000

 

20000

15000

   

Nettverk - kommune felles

10000

 

3000

3000

2000

2000

Valg 2019 og 2021 - Nytt datautstyr

600

 

300

 

300

 

Utskiftning av stemmeavlukker 2019

400

 

400

     

Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter

1000

 

1000

     

Inntekt fra salg av gamle brannstasjon

-70000

 

-70000

     

Vitenfabrikken nytt gulv på kjøkken pga lekkasje til magasin og ny ledbelysning.

1000

 

1000

     

Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking

   

1000

1000

1000

 

Solskjerming skoler

   

1000

1000

1000

1000

Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager

   

700

700

700

400

Garderobeanlegg Vagleleiren

20000

 

20000

     
Publisert: 18.10.2017 12:51
Sist endret: 25.10.2018 07:57