Teknisk

NR TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
T1 Utbyggingsavtaler, justeringsrett 1250 1250 1250 1250

Tiltak for å tilføre midler fra avtaletypen Utbyggingsavtale med justeringsrett til virksomhetene Stab utbyggingsavtaler og Prosjektstyring. Dette er i tråd med bystyrets vedtak den 18.06.13 sak 76/13, hvor vedtakets punkt 4 lyder: «Kommunens inntekter ved bruk av begge avtaletyper brukes til å styrke kommunens ressurser innen stab for utbyggingsavtaler og bymiljø sine ressurser innen prosjektstyring.» Inntekter fra den ene av de to avtaletypene, anleggsbidragsavtaler, tilfaller i dag Stab utbyggingsavtaler og Prosjektstyring. Det gjør ikke inntekter fra avtaler om justeringsrett. Ifølge notat fra GKRS skal inntekter fra avtaler om justeringsrett bokføres i investeringsregnskapet, og det praktiseres slik i dag. Dette medfører at virksomhetene Stab utbyggingsavtaler og Prosjektstyring ikke får midlene fra avtaletypen justeringsrett tilført til å dekke medgåtte lønnskostnader. Foreslått driftstiltak tilfører virksomhetene Stab utbyggingsavtaler og Prosjektstyring midler til å dekke årlige lønnskostnader knyttet til arbeid med utbyggingsavtaler. Inkludert forhandlinger, kontrollørarbeid, samt økonomi- og fakturaoppfølging.

T2 Nye innsparinger -440 -910 -910 -910

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak T4, på kr 490 000 i 2019, økende til kr 990 000 fra 2020. Deler av innsparingen kan løses ved digitalisering, se tiltak T3

T3 Gevinster ved digitalisering -50 -80 -80 -80

Digitalisering og automatisering har potensial for kostnadsreduksjoner innenfor flere områder. Automatisering av klipping av noen parker og en fotballbane vil i første omgang gi årlige besparelser på kr 50 000. Automatisering og forbedring av prosesser ved gravplasstildeling skal gi årlige besparelser på kr 30 000 i perioden 2020-2021. Det jobbes med å kartlegge ytterligere potensial for besparelser gjennom andre digitaliserings- og automatiseringstiltak. Rådmannen vil vurdere tiltaket nærmere og komme tilbake med en ytterligere konkretisering i neste års økonomiplan.

T4 Anskaffelse av prosjektstyringsverktøy   100 100 100

Innenfor tjenesteområde teknisk gjennomføres det hvert år rundt 100 investeringsprosjekter for videreutvikling av kommunal infrastruktur. Oppfølging av prosjektgjennomføring skjer i dag uten prosjektstyringsverktøy. Et slikt verktøy skal sikre god effektivitet og god styring av prosjektgjennomføringen, som igjen vil resultere i at prosjektene gjennomføres i henhold til planlagt tidsplan, innenfor budsjett og med avtalt kvalitet. Prosjektstyringsverktøyet planlegges benyttet av både Sandnes Eiendom KF og tjenesteområdet Teknisk. Verktøyet anslås å ha en anskaffelseskostnad på kr 500 000 og årlige lisenskostnader på kr 100 000.

T5 Kommunal infrastruktur – strategi, plan og utvikling  900 900 900 900

Det nye tjenesteområdet Byutvikling og teknisk samler i ett tjenesteområde samtlige av kommunens virksomheter som er involvert i å sette mål, utvikle strategi og planer for kommunens areal og infrastruktur, samt å sikre avtaler, utøve myndighetsutøvelse, utvikle, bygge ut, forvalte, drifte og vedlikeholde hele den kommunale infrastrukturen. En ny stabsstilling innenfor strategi, plan og utvikling av kommunal infrastruktur skal bidra til å sikre en helhetlig og målrettet håndtering av ansvar og oppgaver innenfor dette område, på tvers av involverte virksomheter.

T6 Organisasjons- og lederutvikling innenfor byutvikling og teknisk 500      

Det nye tjenesteområdet Byutvikling og teknisk skal utvikles slik at Sandnes kommune blir en effektiv, kompetent og robust organisasjon, som ivaretar ansvar og oppgaver innenfor området på en bedre måte enn i tidligere organisasjon. Det planlegges gjennomført tiltak både for å utvikle virksomhets- og avdelingsledere innenfor området og for å styrke organisasjonen samlet. Arbeidet har som målsetting å styrke organisasjonens og lederes fokus på innbyggere, utbyggere og næringsliv.

  Park og gravlund        
T7 Vedlikehold av bystranda Luravika 100 100 100 100

Tiltak for å utføre årlig vedlikehold av bystranda som etableres i Luravika i 2018, inkludert påfylling av sand, utplassering av flytebrygge og avfallshåndtering.

T8 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker og byrom 1000 1500 2500 3000

Tiltak for drift av tilveksten i nye grøntarealer i 2019. I 2019 overtar Sandnes kommune cirka 19 000 m2 -grøntanlegg, lekeplasser og nærmiljøanlegg i nye boligfelt. Tilførsel av driftsmidler er nødvendig for å kunne opprettholde en god vedlikeholdsstandard på nye, flotte anlegg.

  Vei og trafikksikkerhet        
T9 Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på sykkel 800 800 800  

Sykkelkoordinator skal lede sykkelprosjektet og koordinere sykkelarbeidet i kommunens virksomheter samt ha ansvar for gjennomføring av tiltakene i vedtatt sykkelplan.

T10 Drift og vedlikehold av gang og sykkelstier 5000 5000 5000 5000

Tiltaket gir økt standard på drift- og vedlikehold på sykkelveinettet (vintervedlikehold og feiing). Gir vesentlig økt frekvens på vedlikehold og økt kvalitet.

T11 Tilrettelegging for bysykkel fase 2  500 750 750 750

Tilskuddet utgår etter 2019, og kommunen vil da måtte dekke kostnader knyttet til administrasjon av ordningen sammen med «HjemJobbHjem.» Fase 1 utgjorde 25 sykler og 50 ladepunkt. Fase 2 vil utgjøre ytterligere omtrent 35 sykler og 70 ladepunkt. Et stativ kan bestå av 4 ladepunkt. Eksakt antall sykler og ladepunkt er avhengig av pågående anbudskonkurranse. Se også investeringstiltak T10.

T12 Innsparing LED gatelys -250 -500 -500 -500

Innføring av lysarmatur med LED-lamper vil gi redusert energiforbruk og reduserte utgifter til strøm. Reduksjonen vil øke gjennom perioden etter hvert som andelen gatelys med LED-armatur øker.

  Idrett og friluftsliv        
P13 Totalt 1 årsverk drift idrettsrådet (se kultur)        
P14 Inkluderende idrettslag 175 250 250 250
P15 Økt tilskudd idrettslag 500 500 500 500
T13 Økt fond for forskuttering av spillemidler 15000      

Fond for forskuttering av spillemidler økes for å ta høyde for forskuttering av spillemidler til Østerhus Arena (om lag kr 12 millioner), samt anlegg som Riska motorklubb sitt klubbhus og klubbhus for Melshei rulleskianlegg.

T14 Bruk av fond, kommunens disposisjonsfond  -15000      

Tiltak T13 finansieres av kommunens disposisjonsfond

T15 Iglemyr svømmeanlegg 720 8400 8400 8400

Iglemyr svømmeanlegg planlegges tatt i bruk januar 2020, med tilhørende behov for drift- og vedlikehold. Drifts- og vedlikeholdskostnader er estimert på bakgrunn av sammenlikning med tilsvarende anlegg som Holmen svømmeanlegg i Asker, samt beregninger med utgangspunkt i erfaringer fra Giskehallen. Det er behov for midler til oppstart i 2019 på grunn av opplæring i drift av det tekniske anlegget. 

T16 Inntekter Iglemyr svømmeanlegg 0 -1600 -1600 -1600

Inntektene fra driften av Iglemyr svømmeanlegg forutsetter tilgang for publikum i hele åpningstiden.

T17 Tilskudd Sandnes håndballklubb 280 0 0 0

Tilskuddet til Sandnes håndballklubb gjelder leieutgifter for leie av Sandneshallen, og er på kr 20 000 per kamp. Rådmannen vil komme tilbake til tiltaket for videreføring i neste økonomiplan (jfr. 5 årig avtale Sandnes håndballklubb og Sandneshallen).

T18 Folkepulsen - tilskuddordning 0 -275 -275 -275

I økonomiplan 2017-2020 tiltak T3 ble det satt av kr 275 000 til Folkepulsen (bsak 54/16). Etter treårig prosjekt vil evaluering av resultater avgjøre om tiltaket videreføres.

T19 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 8733 15844 18588 18589

Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2019 2020 2021 2022
 Iglemyr svømmehall  INTERNHUSLEIE 7183 10774 10774 10774
 Iglemyr svømmehall  RENHOLD 670 1004 1004 1004
 Iglemyr svømmehall  ENERGI 880 1321 1321 1321
 Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering)  INTERNHUSLEIE   2745 5489 5490
Sum teknisk   8733 15844 18588 18589
T20 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 0 126 253 253

Internhusleie for bygg foreslått i kommende økonomiplan.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2019 2020 2021 2022
Giskehallen, tribune INTERNHUSLEIE   126 253 253
Sum teknisk     126 253 253
  Sandnes matservice        
T21 Økt bemanning ved kantine i nytt Rådhus: 1 arbeidsleder 600 600 600 600

Bemanningen ved kantinen i nytt rådhus økes med en arbeidsleder i 100% stilling i forhold til bemanningen ved dagens rådhuskantine, for å sikre leveransekapasitet. Antall serverte måltider i ny rådhuskantine antas å bli doblet i forhold til antallet i kantinen i dagens rådhus, slik at vi får om lag 300 lunsjmåltider og 50-80 cateringmåltider daglig i ny kantine. 

  Byggdrift        
T22 Renhold, vikarbruk ved sykdom 600 600 600 600

Etter vedtak i fsak 42/18 har rådmannen gjennomgått området renhold i henhold til vedtaket i saken. Resultatet av gjennomgangen fremmes i egen sak til bystyrets møte i november. Rådmannen anbefaler at det bevilges midler til renholdsvikarer ved sykdom til en kostnad på kr 600 000

T23 Renhold, prosjektstilling opplæring  350      

Rådmannen anbefaler at det etableres en prosjektstilling med seks måneders varighet for å gjennomføre opplæring av renholdere og bistå med kommunikasjon til brukere av bygg. Antatt kostnad på kroner 350 000. I tillegg anbefales en videre utredning og avklaring av eventuelt behov for ytterligere opplæring, samt hvordan slik opplæring skal gjennomføres.

T24 Renhold, prosjektstilling opplæring. Finansieres ved bruk av fond -350      

Rådmannen tilrår at tiltak T22 finansieres ved bruk av byggdrift sitt eget disposisjonsfond 25701125

  Selvkost        
T25 Vann 0 0 0 0

Det foreslås å øke forbruksgebyret med 14,9% fra kr 6,70 til kr 7,70 som følge av utvidelsen av Langavatn vannbehandlingsanlegg. For husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 7,5%.

 

2019

2020

2021

2022

Vann, endring av gebyrinntekter

-10331

-14579

-18488

-22247

Vann, endring av utgifter til kjøp av vann fra IVAR

569

1152

1750

2363

Vann, endring i driftskostnader

4064

5606

7189

8815

Vann, økt budsjett til utgifter for støttetjenester

56

124

193

264

Vann, endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger

3205

4868

6482

7897

Vann, bruk av selvkostfond

2437

2829

2874

2908

T26 Avløp 0 0 0 0

Det foreslås å øke forbruksgebyret med 16,7% fra kr 12 til kr 14. For husstander uten målt forbruk vil prisøkningen utgjøre 8,3%.

 

2019

2020

2021

2022

Avløp, endring av gebyrinntekter

-6592

-11590

-17200

-22333

Avløp, endring i tilskudd

-4767

-4733

-4698

-4662

Avløp, endring av utgifter til kjøp av avløpsbehandling fra IVAR

977

1979

3005

4057

Avløp, endring i driftskostnader

7269

9072

10925

12831

Avløp, økt budsjett til utgifter for støttetjenester

1

76

153

233

Avløp, endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger

3475

5783

8426

10501

Avløp, bruk av selvkostfond

-363

-587

-611

-627

T27 Renovasjon 0 0 0 0

Det foreslås å øke grunngebyret med 1,7% fra kr 580 til kr 590. I tillegg foreslås det å øke gebyr knyttet til bioavfall med 42,4% fra kr 580 til kr 826.

 

2019

2020

2021

2022

Renovasjon, endring av gebyrinntekter

-4635

-6647

-9256

-11900

Renovasjon, endring i driftskostnader

340

689

1047

1416

Renovasjon, endring i kostnader for sluttbehandling og innsamling

-462

1273

3054

4884

Renovasjon, økt budsjett til utgifter for støttetjenester

-44

32

111

191

Renovasjon, endring i kalkulatoriske avskrivinger

-987

-1281

-903

-547

Renovasjon, bruk av selvkostfond

5788

5934

5947

5956

T28 Slam 0 0 0 0

Det foreslås å redusere tømmegebyret for slamavskiller med 16%.

 

2019

2020

2021

2022

Slam, endring i gebyrinntekter

471

57

384

-41

Slam, endring i driftskostnader

-727

-293

-647

-211

Slam, bruk av selvkostfond

256

236

263

252

T29 Feiing 0 0 0 0

Årlig feiieavgift foreslås å beholdes uendret. Gebyr for feiing av ovn justeres med prisvekst.

 

2019

2020

2021

2022

Feiing, endring i gebyrinntekter

-371

-517

-664

-815

Feiing, endring i driftskostnader

336

479

626

777

Feiing, bruk av selvkostfond

35

38

38

38

  Sum teknisk 20243 32605 36476 36177
Publisert: 14.10.2017 15:31
Sist endret: 14.12.2018 17:03