Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

NR TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
  Rådmannens staber        
F1 Kontrollutvalget, korrigere basis 313 313 313 313

Vedtatt budsjett for kontrollutvalget 2018 bsak 182/17 ble ved en inkurie ikke innarbeidet i basisbudsjettet for 2019.  Økningen på kr 313 000 omfatter økte driftsutgifter, inkludert møtegodtgjørelse til folkevalgte med kr 28 000, økte utgifter til eget sak/arkiv system på kr 25 000, samt økte utgifter til tjenester fra Rogaland Revisjon IKS på kr 195 000.  Økningen ble ikke innarbeidet i basisbudsjettet og rådmannen foreslår derfor dette som et tiltak på kr 313 000. 

F2 Kontrollutvalget, økning 413 413 413 413

Kontrollutvalget har i egen sak lagt fram forslag til budsjett for 2019. Av Kontrollutvalgets budsjettforslag fremgår det at økningen på kr 413 000 omfatter økte driftsutgifter på kr 18 000, økte utgifter til sekretariat på kr 20 000, samt økte utgifter til tjenester fra Rogaland Revisjon IKS på kr 375 000. Økningen i tjenestekjøpet fra revisjonen innbefatter økt timepris på kr 50 og 1000 ekstra timer til forvaltningsrevisjon. Totalt budsjett til kontrollutvalget er i 2018 på kr 3 085 000. Detaljert budsjettforslag fremgår av egen parallell sak til bystyret. Rådmannen har ikke innstillingsrett i saken men har innarbeidet økningen som foreslått med kr 413 000.

F3 Tilskudd til Greater Stavanger 0 -420 -420 -420

Bystyret vedtok i  bsak 52/15  å inngå ny partnerskapsavtale med Greater Stavanger AS om næringslivstjenester for perioden 2016-2019. Tilskuddet økte fra kr 30 til kr 35 per innbygger. Økt tilskudd på kr 420 000 årlig er innarbeidet i basisbudsjettet. Fra 2020, når partnerskapsavtalen går ut, må avtalen evalueres. Dersom avtalen ikke videreføres må økningen i tilskuddet på kr 5 per innbygger og avsetningen i basisbudsjettet på kr 420 000 tas ut av budsjettet.

F4 Greater Stavanger AS, tjenestekjøp fra 2020   385 390 395

Partnerskapsperioden utløper 31.12.2019. I tiltak F3 er økningen fra kr 30 til kr 35 per innbygger tatt ut fra og med 2020. Rådmennene og selskapet fører drøftinger om mulige videre innretninger av partnerskap om kjøp av næringsutviklingstjenester fra 2020. Resultatene vil bli behandlet i rådsmøte og selskapsorgan i løpet av høsten og deretter i eierkommunene. Tjenestekjøpet utgjør i 2018 kr 2,64 millioner. Rådmannen har som foreløpig anslag lagt inn igjen midler for videreføring på dagens nivå med kr 35 per innbygger.

F5 Nye innsparinger -1000 -1910 -1910 -1910

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2018-2021, tiltak F2, på kr 1,3 millioner i 2019, økende til kr 2,6 millioner fra 2020. Kr 300 000 av innsparingen i 2019 og kr 700 000 av innsparingen fra 2020 og utover tas som gevinst ved digitalisering i driftstiltak F9. 

F6 Reversering av innsparingstiltak 1000 1910 1910 1910

Jamfør gjeldende økonomiplan er det et innsparingskrav på rådmannens staber i 2019 som øker fra kr 1 million til kr 1,9 millioner fra 2020. Med et budsjett hvor kun 4-5 prosent av utgiftene ikke er knyttet opp i kommune felles forpliktelser eller lønn ser ikke rådmannen at dette er oppnåelig uten reduksjon i årsverk. En slik løsning kan ikke tilrås verken hos kommuneadvokaten, i kommunikasjon, næringssjefen eller de 2 rådgiverstillingene. Kapasiteten til å håndtere oppgaver som gjelder kommunekonsernet er anstrengt og med parallell etablering av ny kommune er det behov for å styrke denne. Rådmannen tilrår at innsparingen reverseres

F7 Næring, 1 årsverk 1000 1000 1000 1000

Det pågår arbeid med ny organisering for Nye Sandnes og Sandnes kommune. Det er foreslått at næringssjefen i Sandnes kommune skal fungere som konstituert kommunaldirektør for det foreslåtte nye tjenesteområdet kultur og næring i 2019, fram til rådmannen i Forsand overtar som kommunaldirektør 1. januar 2020. På bakgrunn av dette er det behov for å sette av lønnsmidler til et ekstra årsverk på kultur og næring.

F8 Åpning nytt rådhus 975      

Rådmannen ønsker å markere åpningen av nytt rådhus med arrangementer for byens innbyggere, inviterte gjester og ansatte. 

F9 Åpning nytt rådhus finansieres av fond -975      

Åpning av nytt rådhus finansieres med kr 500 000 av rådmannens disposisjonsfond, og kr 475 000 av politisk virksomhet sitt disposisjonsfond. 

F10 Digitalisering, innovasjon og utvikling. 2 årsverk 1800 1800 1800 1800

Det pågår arbeid med kommunesammenslåing og ny organisering. I den forbindelse er tjenesteutvikling og gevinstrealisering av digitale og innovative løsninger sentralt. For å få realisert dette er det behov for å øke bemanningen til digitalisering, innovasjon og utvikling med 2 årsverk.

  Kommunen felles        
F11 Gevinster ved digitalisering, jfr ØP 2018-2021, tiltak F7 -300 -700 -700 -700

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, driftstiltak F5, på kr 1,3 millioner i 2019, økende til kr 2,6 millioner fra 2020. Kr 300 000 av innsparingen i 2019 og kr 700 000 av innsparingen fra 2020 ble i økonomiplan 2018-2021, driftstiltak F7 skilt ut som gevinst ved digitalisering på kommunens fellesområde. Rådmannen har gått gjennom kommunens fellesområde og identifisert at det største digitaliseringspotensialet nå finnes i de kommunale foretakene. Derfor foreslår rådmannen at tiltaket realiseres som gevinster ved digitalisering i de kommunale foretakene og fordeles samtlige kommunale foretak i form av redusert tilskudd eller økt overføring. Konkretisering og fordeling gjøres i et samarbeid mellom rådmannen og de daglige lederne, i tråd med rutiner for gevinstrealisering ved digitalisering, slik at det knyttes til definerte mål og ferdigstilles før årsskiftet. Nødvendig budsjettjustering innarbeides i første perioderapport. 

F12 Regionale idrettshaller, rekalkulert tilskudd, jfr ØP 2018-2021, tiltak F8 og F9 1100 3290 3175 2790

I samsvar med gjeldende økonomiplan videreføres nedtrapping av tilskuddet i 2019 og utover i perioden for de tre eksisterende hallene, samtidig som utgiftene til Sola arena medfører økning totalt sett.

Eierkommunene vedtok i juni 2018 (bsak 72/18) kostnadsoverslag 2 for Sola arena og justeringer av selskapsdokumentene for Sørmarka flerbrukshall IKS. Brutto investeringsramme eksklusiv merverdiavgift er kr 249,96 millioner. Netto finansieringsbehov fra eierkommunene er på kr 146,3 millioner. Eksterne tilskudd utbetales over flere år, og det er stilt krav om at innbetaling av eksterne tilskudd disponeres til nedbetaling av mellomfinansieringslånet.

Det er lagt til grunn byggestart i årsskiftet 2018/2019 og ferdigstillelse av Sola arena januar 2020. Sola kommune går inn som eier i Multihallen og storhallen IKS. Sandnes sin eierandel i Sørmarka flerbrukshall IKS har økt med 7,02 prosent og redusert med 1,88 prosent i Multihallen og storhallen IKS Ny eierbrøk fra 1. januar 2018 er 30,62 prosent i begge de interkommunale selskapene.

Rådmennene har samarbeidet om tilskudd fra eierkommunene. Innfasingen av Sola arena får mer moderat oppstart i 2020 enn forslaget fra representantskapet. By-/kommunestyrene ba i sitt junivedtak om dette.

Rådmennene tilrår en samlet tilskuddsramme i 2019 på kr 22,5 millioner økende til kr 29,8 millioner i 2020 og 2021 og kr 28,6 millioner i 2022. Finansutgiftene som inngår i tilskuddet for Sola arena er beholdt med samme forutsetninger som i bsak 72/18. Selskapene må prioritere finansforvaltning og risikostyring knyttet til det høye låneopptaket. I basisbudsjettet ligger samlet tilskudd fra Sandnes på kr 11,8 millioner. Tilskuddet øker i 2019 med kr 1,1 millioner, kr 3,3 millioner i 2020, kr 3,2 millioner i 2021 og med kr 2,79 millioner i 2022. Totalt utgjør tilskuddet kr 14,6 millioner i 2022.

F13 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jfr ØP 2018-2021, tiltak F12 -388 -787 -787 -787

Kommunens støttetjenester, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv-, IT- og advokattjenester med mer ytes også til selvkostområdene. Økte utgifter i støttetjenestene skal dekkes inn gjennom tilsvarende økte inntekter i tråd med regelverket for selvkosttjenester. Inntekten for perioden 2019-2022 øker sammenlignet med 2018. 

F14 Endring i seniorordningen, jfr ØP 2018-2021, tiltak F14 0 -1454 -1454 -1454

I økonomiplan 2017-2020, driftstiltak F12 ble det lagt inn innsparinger som følge av vedtatt endring i seniorordningen. Det ble lagt inn en innsparing på kr 957 000 i 2017, kr 2 715 000 i 2018 og økning til kr 3 490 000 i 2019. Innsparing på kr 3 490 000 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2019. Det forventes at innsparingen øker med kr 1 454 000 i 2020 og utover i perioden, sammenlignet med nivået i 2019. 

F15 Driftsutgifter p-anlegg 209 plasser, åpner 4. kvartal 2020, jfr ØP 2018-2021, tiltak F15   490 1950 1950

I investeringsbudsjettet har rådmannen innarbeidet midler til oppføring av et parkeringsanlegg med om lag 274 plasser i kvartalet S1 Havneparken. Det offentlige parkeringsanlegget utgjør 177 av plassene og 32 knyttet til kommunens kontorbygg, slik at det totalt blir 209 åpne parkeringsplasser.  Tiltaket omfatter driftsmidler og forvaltning, drift og vedlikehold av parkeringsanlegget fra 4. kvartal 2020. Det er lagt til grunn at kommunens parkeringsdrift utføres av Sandnes parkering KF og bygningsforvaltningen av Sandnes eiendomsselskap KF.

Konseptet for byggeprosjektet viser i tillegg 65-80 plasser som det forhandles med nabokvartalet om at kan være en løsning for deres parkeringskrav. Det foreligger per dags dato ingen avtale. Prosjektet løser også 15 parkeringsplasser for den private aktøren i Jernbaneveien 25.  Regulering og prosjektering av kvartalet pågår og endringer kan fortsatt komme. Parallelt med førstegangsbehandling av reguleringsplan, vil rådmannen legge fram sak om K0 for bygget.

F16 Driftsinntekter p-anlegg 209 plasser, 5 års innkjøring, jfr ØP 2018-2021, tiltak F16   -236 -1200 -1700

Erfaringer fra drift av parkeringsanlegg viser at et nytt anlegg krever innkjøringstid på rundt 5 år. Rådmannen har lagt dette til grunn i estimering av inntektene i parkeringsanlegget. Det er først på slutten av innkjøringsperioden rundt 2023/2024 at det kan forventes en tilnærmet balanse og et lite overskudd fra parkeringsdriften med 209 offentlige plasser. Organiseringen av anlegget samt skiltingen vil ha betydning for inntektspotensialet, blant annet muligheter for salg av abonnement. Slike løsninger vil styrke inntektsgrunnlaget og korte ned innkjøringstiden. Grunnlaget for dette vil rådmannen kunne gjøre rede for i saken som fremmes om K0 for byggeprosjektet. 

F17 Merutgifter interne budtjenester, jfr ØP 2018-2021, tiltak F20   -520 -520 -520

I økonomiplan 2018-2021, driftstiltak F20 ble det lagt inn styrking av interne budtjenester. Økende grad av fulldigitaliserte prosesser med brukere/innbyggere jamfør DIGI-Rogaland og utsending av ekstern post via digitale kanaler, medfører at behovet for interne budtjenester og utgående post på papir reduseres. Rådmannen legger til grunn at samlokalisering av flere enheter i det nye rådhuset også vil redusere behov for budtjenester og gevinsten tas i første omgang med kr 520 000 i reduksjon fra 2020. Før reduksjon er budsjettet til budtjenester på kr 702 000. 

F18 Utrydding og utvask av det gamle rådhuset 700      

Etter innflytting i nytt rådhus har kommunen frist 31. mai 2019 til å tømme, rydde og vaske ut eksisterende rådhus for overtakelse av kjøper på overtakelsestidspunktet. Det blir gjennomført felles ryddeaksjoner i bygget i løpet av høsten. Rådmannen har innarbeidet et anslag på kr 700 000 i 2019 til utvask. 

F19 Regulering KS-kontingent 940 940 940 940

Kommunens utgifter til KS-kontingent øker årlig. Det settes av midler til å dekke den økte kontingenten i økonomiplanen. Etter tilleggsbevilgningen er avsetningen til KS-kontingenten på totalt kr 6,7 millioner.

F20 Tap på krav 1650 1650 1650 1650

Budsjettet til tap på krav har vært på kr 350 000. Det har de siste årene vært belastet rundt kr 2 millioner. På grunn av stramme økonomiske rammer er det ikke lenger rom for å dekke merforbruket på posten innenfor områdets ramme. Kommunen utfakturerer årlig i underkant av kr 1 milliard. Det vil alltid være en del kunder som ikke betaler og der fordringen til slutt må avskrives som tapt.  Mye av tapet skyldes manglende betaling av husleie på kommunale gjennomgangsboliger, men også tap på barnehage og SFO og andre typer tjenester som kommunen fakturerer. Dette er krav som kommunen har forsøkt innfordret både rettslig og utenomrettslig uten å komme i mål. I tillegg foretas det og årlig tapsavsetning for mulige tap på krav (delkredereavsetning).  Denne avsetningen skjer på basis av utviklingen i aldersfordelte krav. Rådmannen foreslår å øke posten til tap på krav, så den er mer i tråd med det faktiske beløpet som årlig settes av i regnskapet.

F21 Tilskudd til andre trossamfunn 1000 1000 1000 1000

Tilskudd til andre trossamfunn beregnes ut fra hvor høyt beløp den norske kirke får i tilskudd fra Sandnes kommune per innbygger. De siste årene har medlemstallet i den norske kirke i Sandnes gått ned og tallet på medlemmer i andre trossamfunn har gått opp. Dette medfører at beløpet avsatt til andre trossamfunn må økes med kr 1 million.

F22 Lønnsreserven 59000 59000 59000 59000

Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2019. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2019 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2018. Det er tatt høyde for lønnsvekst på 3,25 prosent i 2019. Det er videreført kr 65,7 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 59 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 124,7 millioner. 

F23 Interkommunalt arkiv Rogaland IKS, økt driftstilskudd og depotleie 359 414 414 414

Representantskapet i Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS har vedtatt fordelingsnøkkel for 2019 med en økning på 6,8 prosent som dekker økte utgifter for lokaler etter flyttingen. Økningen for Sandnes utgjør kr 84 000 og tilskuddsnivået i 2019 blir på kr 1 248 000.

Dokumenter som er arkivert i kjelleren på det gamle rådhuset gjennomgås og arkivverdig materiale avleveres til Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS. Dette medfører økt depotleie på kr 275 000 i 2019 og på kr 330 000 fra 2020 og utover. Rådmannen har innarbeidet økningene i økonomiplanen.

F24 Rogaland brann og redning IKS 5050 5050 5385 8125
 

Styret har til representantskapet foreslått en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr 253,3 millioner til kr 271,1 millioner i 2019. Sandnes sin eierandel i Rogaland brann og redning IKS er 25,54 prosent (før innlemming av Strand, Hjelmeland og Forsand kommuner legges inn). Av økningen på kr 17,7 millioner gjelder kr 376 000 miljørettet helsevern og kr 865 000 110-sentralen. Sum husleie for stasjonene økes med kr 5,6 millioner og inkluderer nye stasjoner på Ålgård og Finnøy samt leien i SASIRO. Øvrig økning gjelder lønnsoppgjør, stillinger/drift i beredskap samt økte avskrivninger som følge av om lag kr 20 millioner i investeringer i materiell og utstyr i 2019.Totalt investeres det for kr 69 millioner i perioden. Økningen i feiervesenet finansieres ved bruk av selvkostfond i 2019 og 2020, men fra 2021 er økningen kr 1,3 millioner. I styrets forslag er det i tillegg fra november 2022 innarbeidet foreløpig estimat på kr 10,7 millioner som følge av to nye stasjoner i Stavanger, i tråd med brannstasjonsstrukturen som eierkommunene har vedtatt.

Samlet økning i tilskuddet fra 2018 til 2019 utgjør i styrets forslag 7 prosent.

Rådmennene har samarbeidet om løsning på tilskuddsnivå og foreslår en samlet økning på kr 13,6 millioner (5,1 prosent). Husleie for ny stasjon Finnøy er justert med virkning fra 1. august 2019. Leie på kr 3 millioner for lokaler i SASIRO i 2019 finansieres av opptjent fri egenkapital. Styrets forslag om at hele avtalekonseptet revurderes i løpet av 2019 tiltres. Leien må være direkte knyttet til de lokaler/anlegg som selskapet faktisk leier, videre framleie til kommunale enheter er ikke en oppgave for selskapet.

Aksjeselskapet avvikles i løpet av 2018 og driften av SASIRO vil fra 2019 være en avdeling i selskapet. Restrukturering er formålstjenlig og muliggjør spissing av senteret og dets funksjoner slik det er forutsatt. Resultatene av reforhandlede avtaler og reorganisering må en komme tilbake til i neste økonomiplan. Med foreslått økning i tilskuddet på kr 13,6 millioner tilligger det styret å foreta de endelige prioriteringer. Tilskuddet for 2019 skal fordeles etter justert eierbrøk i tråd med vedtatt overgangsperiode på 5 år for å komme over på folketallsgrunnlag.

I løpet av høsten vil det bli lagt fram sak til endelig godkjenning av opptak Strand, Hjelmeland og eventuelt Forsand kommuner som nye deltakere i selskapet fra 1. januar 2019. Konsekvensen er at det tilføres økte utgifter med disse kommunene sine budsjett, men også justering av eierbrøk. Arbeidet så langt tyder på at eierbrøken for nåværende eiere reduseres med om lag 8 prosent. 

Økt tilskudd fra Sandnes i 2019 utgjør kr 5,05 millioner økende til kr 5,38 millioner i 2021 og kr 8,13 millioner i 2022. Samlet tilskudd i 2019 er kr 67,6 millioner og består av følgende:

 

Rogaland brann og redning IKS

Sandnes sin andel

Brann- og redningstjenesten inkl. 110-sentralen

kr 236,4 millioner

kr 60,3 millioner

Feiervesen inkludert nytt krav om feiing hytter

kr 18,3 millioner

kr 4,4 millioner

Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen

kr 12,2 millioner

kr 2,9 millioner

Totalt

kr 266,9 millioner

kr 67,6 millioner

F25 Rogaland brann og redning IKS, skjenkekontroll -180 -180 -180 -180
Inntekter fra bevillingskontrollen har de senere årene vært underbudsjettert og justeringer av merinntekter er behandlet i perioderapporter. Rådmannen øker inntekten med kr 180 000 i perioden.  
F26 Jærmuseet, magasinplass for samlingen på Altona i nytt magasin på Vitengarden 850 700    

I kommunens lokaler på Altona står gjenstandssamling som Jærmuseet forvalter. Bygget skal rives når bussveien bygges i Strandgata. Jærmuseet har et større magasin på Vitengarden under oppføring, der det er plass til gjenstandssamlingen. I tillegg kan magasinering i Vitenfabrikken reorganiseres, ekstern innleie avvikles og i stedet samles i det nye magasinet. Frigjort plass i Vitenfabrikken kan gi rom for kommunens kunstsamling slik at den kommer i magasintilpassede lokaler. Jærmuseet har beregnet at leie i 10 år av plass i nytt magasin utgjør om lag kr 1,5 mill. I tillegg kommer flyttingen. Etter 10 årsperioden driftes magasinet uten ytterligere vederlag. All virksomhet i bygget på Altona må avvikles før riving. Rådmannen vurderer løsningen samlet sett som foretrukken og har i tråd med framdriften for nytt magasin innarbeidet kr 850 000 i 2019 og kr 700 000 i 2020 slik at gjennomføringen av flyttingen av samlinger fra Sandnes er fullført i 2020.  

F27 Økte utgifter til mobilitet  3000 3000 3000 3000

Kommunen har tydelige mål om en miljø- og klimavennlig kommunal drift, og bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Sandnes kommune skal bidra til å nå målet om nullvekst i persontransport med bil. Nytt rådhus planlegges uten parkeringsplasser for ansatte og folkevalgte. Med økt mulighet for videomøter/skypemøter og velferdsteknologiske løsninger kan reisevirksomheten i kommunen reduseres. Men for å tilby mange kommunale tjenester er det fremdeles høyst nødvendig å forflytte medarbeidere innad i kommunen. Hvert tjenesteområde får derfor i oppgave å vurdere om det er hensiktsmessige alternativer til bilbruk og/eller om reiseruter bør endres. Prinsippet om hurtigst og rimeligst reise må fortsatt ligge til grunn for å kunne drive effektivt innenfor stramme økonomiske rammer. Rådmannen har satt av kr 3 millioner årlig for både å kunne dekke økte kostnader til å stimulere til og finansiere ulike løsninger for transport og mobilitet i organisasjonen, samt bompenger. 

F28 Utgifter til flytting nytt rådhus 337      

I økonomiplan 2018-2021 ble det i driftstiltak F13 satt av midler til utgifter i forbindelse med innflytting i nytt rådhus. Det viser seg at det avsatte beløpet er for lavt, og det er behov for ytterligere kr 337 000 til flyttingen. Utgiftene omfatter personell og materiell til selve flyttingen. Beløpet settes av i 2019, siden innflytting til rådhuset i skrivende stund er utsatt til februar 2019.

F29 Utgifter til flytting nytt rådhus, finansieres av fond -337      

Utgiftene til flytting i nytt rådhus i driftstiltak F28 finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond 25701156.

F30 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles 21267 19073 19067 19073

Internhusleier for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan, inkludert helårseffekt for bygg tatt i bruk fra 2018.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

 Nytt rådhus (Helårsvirkning)

INTERNHUSLEIE

 22858

 22858

 22858

 22858

 Nytt rådhus (Helårsvirkning)

RENHOLD

  1679

   1679

   1679

   1679

 Nytt rådhus (Helårsvirkning)

ENERGI

  1114

   1114

   1114

   1114

 Nytt rådhus, reduksj. eksist. bygg 

INTERNHUSLEIE

 -1867

  -2802

  -2808

  -2802

 Nytt rådhus, reduksj. eksist. bygg 

RENHOLD

 -1111

  -1667

  -1667

  -1667

 Nytt rådhus, reduksj. eksist. bygg 

ENERGI

 -1406

  -2109

  -2109

  -2109

 Sentrum parkeringshus

INTERNHUSLEIE

 

 

 

 

Sum kommune felles

 

 21267

 19073

 19067

 19073

  Politisk virksomhet        
F31 Kommune- og fylkestingsvalg 2019 og stortingsvalg 2021 2430   1895  

Tiltaket omfatter de samlede utgifter knyttet til gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalg i 2019 og stortingsvalget i 2021. Tiltaket inkluderer blant annet utgifter til IT- og vaktmestertjenester, utstyr, bemanning, samt kurs og opplæring for stemmestyrene, sekretærene, valgfunksjonærene og prosjektgruppen.

F32 Folkevalgtopplæring 2019 150      

Til opplæring folkevalgte etter kommunevalget 2019. Her inngår generell felles opplæring for bystyret, samt egen opplæring for utvalgene.

F33 Avslutning bystyret 300      

Et arrangement for bystyremedlemmer samt andre gjester for å markere avslutningen av sittende bystyre. Estimert til 175 deltakere. 

  Eiendom        
F34 KPI-justering, leide bygg 2019 1913 1913 1913 1913

Det er foretatt KPI-justering for innleide bygg med 4% og er kalkulert til kr 1,9 millioner for 2019.

F35 Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg -2236 -2236 -2236 -2236

For bygg eldre enn 31.12.2014 reduseres kapitalgrunnlaget for internhusleieberegningen etter hvert som lånet nedbetales. Reduksjon i internhusleiebudsjettet som følge av nedbetaling på lån, fra 2018 til 2019, er beregnet til kr 2,2 millioner.

F36 KPI-justering eide bygg 2019 10012      

KPI-justering i forhold til eide bygg, er beregnet til kr 7,9 millioner for eldre eide bygg og kr 2,1 millioner for nyere eide bygg til sammen kr 10 millioner, for 2019. Som følge av stramme økonomiske rammer legger rådmannen ikke opp til kpi-justering videre i planperioden. Det henvises og til investeringsbudsjettet der midler til rehabiliteringer og nye investeringer medfører en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet til kommunen. 

F37 KPI-justering eiede bygg, finansieres av fond -10012      

Tilskudd til KPI-justering eiede bygg, driftstiltak F36, finansieres ved bruk av fond.

F38 Diverse tiltak, rehabilitering, miljøtiltak osv 5870 11531 14911 17648

Tiltaket er en følge av investeringsbudsjettet. I investeringsbudsjettet ligger en del tiltak som bevilges i «sekkeposter» og som i ettertid foreles på bygg. Eksempler på slike tiltak er oppgraderinger, branntekniske tiltak og rehabilitering av bygningsmasse. Disse prosjektene innebærer ikke arealutvidelse og internhusleiene på byggene økes med kapitalkostnadene for investeringene og legges på året etter at investeringen er foretatt. 

F39 Solgte bygg 2016+2017+2018 -1484 -1484 -1484 -1484

I løpet av 2016, 2017 og 2018 er det foretatt salg av til sammen 13 boliger. Det er ikke tidligere foretatt reduksjon i basis-interhusleiebudsjettet i forhold til solgte bygg. Husleiekostnadene for de solgte byggene har vært på til sammen kr 1,5 millioner.

F40 Økt strømpris  1220 1220 1220 1220

Strømprisene økte kraftig første halvår 2018. SEKF har estimert en kostnadsøkning på kr 1,2 millioner for neste års energibudsjett. I kostnadsberegningen er det lagt til grunn at vi som følge av økte priser på strøm også får økte inntekter i form av frikraft. For frikraften er det lagt inn en estimert økning fra kr 4,5 millioner i 2018 til kr 8 millioner i 2019 (økning kr 3,5 millioner) basert på regnskapstall fra 2018.

F41 Risikotillegg energi 2160 2300 2410 2430

I tråd med gjeldende økonomireglement skal energibudsjettet budsjetteres med en buffer for å unngå merforbruk. Bufferen skal være på 5 prosent av estimert energikostnad. Et eventuelt mindreforbruk på energibudsjettet skal avsettes til eget fond slik at en skal ha midler til eventuelle uforutsette prisstigninger ved senere år.

F42 Reduserte strømkostnader (Enøk og Enova-prosjekter) -3210 -3210 -3210 -3210

Som følge av investeringer i energisparende tiltak er det beregnet innsparinger i forhold til energikostnadene til kommunen.

F43 Forskjøvet innsparing opphører, energi -2000 -2000 -2000 -2000

I forbindelse med omstillingsprosjektet fra 2016, ble det klart at de beregnede innsparingsbeløpene i henhold til investeringsplanen for energi- og enøk-tiltak som var vedtatt i økonomiplan 2012-2015 ikke var realistiske. Innsparingsbeløpene var imidlertid vedtatt i ØP 2016-2019 og det ble vedtatt å opprettholde beløpene, men forskyve virkningstidspunktet. Fra 2019 skal innsparingene igjen ligge inne som tidligere beregnet. 

F44 Redusert innsparingsbeløp energi 5210 5210 5210 5210

Rådmannen foreslår å reversere Sandnes eiendomsforetak KF sine vedtatte energiinnsparinger i driftstiltak F42 og F44 i tråd med SEKF styresak 81-18:

Enstemmig vedtak:

  • Grunnlaget for investeringene med tilhørende innsparingskrav basert på utredning fra 2011 viser seg å være urealistisk. Sandnes eiendomsselskap KF kan ikke dekke differansen mellom vedtatt innsparing og reell innsparing. Det forventes at årlig merforbruk i 2019 som følg av et urealistisk innsparingskrav blir i størrelsesorden 5-7 MNOK.
  • Det vises til saksutredningen vedrørende finansiering av energikostnadene og styret anbefaler at nødvendige midler til energi finansieres uavhengig av husleieordningen. Tidligere praksis om å søke å opparbeide fond innen området anbefales videreført i kommende økonomiplaner.
  • Ved framtidige beslutninger som gjelder ENØK tiltak forutsettes det at administrasjonen legger fram realistiske beregninger hva angår mulighetene for å spare energi og mulighetene for økonomisk innsparing
  • Styret tar for øvrig saksutredningen til orientering.
  • Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging. 
  Fellesnemnd for kommunesammenslåing        
F45 Regionsentertilskudd nye Sandnes 27 27 27 27

Regionsentertilskuddet er et tilskudd til kommuner som etter sammenslåing får mer enn 8000 innbyggere og ikke mottar storbytilskudd. Regionsentertilskuddet er tenkt som et tilskudd til å styrke den nye kommunen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer kommunene til å finne gode fellestiltak for den nye kommunen. Tilskuddet er en del av rammetilskuddet i driftstiltak I2, men overføres til fellesnemnda for Nye Sandnes. I 2019 utgjør tilskuddet kr 8 124 000. Det ligger inne kr 8,097 i basisbudsjettet for Nye Sandnes, og derfor legges økningen inn i rammen til nye Sandnes.

  Sum sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter 107924 107492 112892 115620
Publisert: 14.10.2017 16:37
Sist endret: 25.10.2018 10:57