Sentrale inntekter og utgifter

NR TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
I1 Formue- og inntektsskatt -2436000 -2488000 -2544000 -2603000

Det budsjetteres med kr 2 436 millioner i formues- og inntektsskatt og kr 1 746 millioner i rammetilskudd inkludert inntektsutjevning i 2019. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene

I2 Statlige rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning  -1746000 -1766000 -1787000 -1806000

Rammetilskuddet budsjetteres med kr 1 746 millioner i 2019, og er basert på statsbudsjettforslaget og på prognose for inntektsutjevning i tråd med skatteanslaget (tiltak I1) for planperioden. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene .

I3 Rentekompensasjon sykehjem og omsorgsboliger, Reform 97 og skolebygg   -12224 -12599 -12579 -12481

Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen, reform 97 og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn er vist i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse formålene er vist i  avsnitt om utvikling i lånegjeld.

I4 Integreringstilskudd flyktninger -93500 -72800 -62300 -54300

Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal bidra til godt og raskt bosettings- og integreringsarbeid. Regjeringen foreslår at tilskuddssatsen økes til kr 808 100 for enslige voksne og kr 758 100 for barn og andre voksne fra 2019. Rådmannen budsjetterer med bosetting av 60 flyktninger per år fra og med neste år. I tillegg budsjetteres det med 20 personer på familiegjenforening i 2019 og 10 på familiegjenforeninger hvert år utover i perioden. I tillegg kommer tilskudd for tidligere bosatte flyktninger. Til sammen gir dette kr 93,5 millioner i 2019. Tilskuddet reduseres i årene framover, fordi det antas at det ikke er behov for å bosette så mange flyktninger framover som i femårsperioden vi har lagt bak oss.

I5/P16 Renteutgifter ordinære lån 95198 126889 157582 186890

Det budsjetteres med kr 95,2 millioner i renteutgifter på ordinære lån i 2019 og beløpet stiger til kr 182,5 millioner i 2022. Dette skyldes økt lånegjeld og noe høyere rentenivå i planperioden. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå . Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld . Avdragstiden er 30 år. 

I6/P17 Avdrag ordinære lån 240460 267640 290598 303516

Det budsjetteres med kr 240,5 millioner i avdrag på ordinære lån i 2019 og beløpet stiger til kr 298,7 millioner i 2022. Dette skyldes den høyere lånegjelden. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld . Avdragstiden er 30 år. 

I7 Renteinntekter av bankinnskudd  -22480 -27880 -32320 -37600

Det budsjetteres med kr 22,5 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2019. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå . Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig ordinært bankinnskudd på kr 1,2 milliard, hvorav kr 400 millioner er til særvilkår. 

I8 Renteinntekter startlån  -26162 -31891 -36594 -41870

Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Kommunen låner årlig inn fra Husbanken. Renteinntektene på startlånene utgjør kr 26,2 millioner i 2019 og stiger til kr 41,9 millioner i 2022. Det er lagt inn tilsvarende renteutgifter i forbindelse med startlånene. 

I9 Renteutgifter startlån 26162 31891 36594 41870

Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Midlene lånes inn fra Husbanken og gis ut som startlån til personer som ellers ikke ville klart å skaffe seg egen bolig. Renteutgiftene på startlånene er tilsvarende renteinntektene som er omtalt i tiltak I8.

I10 Renter ansvarlig lån Lyse AS -13269 -14245 -14768 -15375

Det ansvarlige lånet som Lyse energi AS betaler renter og avdrag på til eierkommunene, utgjorde for Sandnes opprinnelig kr 585,9 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 2 prosentpoeng. Se omtale av renteforutsetningene i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

I11 Aksjeutbytte Lyse AS  -107421 -117186 -122069 -126952

Sandnes kommune sin eierandel i Lyse AS er 19,53 prosent. Forventing om utbyttenivået i denne planperioden er av eierkommunene lagt med grunnlag i eierstrategien, forventet resultatutvikling og i dialog med selskapet. I 2018 ble det utdelt et utbytte til eierne på kr 500 millioner hvor Sandnes kommunes andel er kr 97,7 millioner. Totalt utbytte forventes å øke med kr 50 millioner i 2019 og i 2020 og kr 25 millioner i 2021 og i 2022. Samlet utbytte utgjør da kr 650 millioner i 2022, og Sandnes kommunes andel av dette utgjør kr 126,95 millioner. 

I12 Aksjeutbytte Odeon kino Stavanger/Sandnes AS  -1785 -1785 -1785 -1785

Det er i tråd med eierstrategien, resultatutvikling siste 5 år og dialog mellom eierne lagt til grunn forventet ubytte på kr 10 millioner fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS i 2019. Sandnes sin andel utgjør kr 1 785 000. Utviklingsstrategien tyder på et stabilt utbyttenivå i perioden.

I13 Aksjeutbytte  Renovasjonen IKS -1000 -1000 -1000 -1000

Det er i tråd med eierstrategien, resultatutvikling og dialog mellom eierne en forventning om utbytte på kr 2 millioner årlig i perioden. Sandnes sin andel utgjør kr 1 million.

I14 Ekstraordinært uttak av opptjent egenkapital fra Sandnes tomteselskap KF -17700 -2300    

Rådmannen foreslår at den ekstraordinære overføringen fra Sandnes Tomteselskap KF på kr 20 millioner videreføres, fordelt med kr 17,7 millioner i 2019 og kr 2,3 millioner i 2020. Midlene disponeres utelukkende til medfinansiering av Ruten byrom. Det presiseres at det ekstraordinære uttaket skjer fra foretakets allerede oppsparte egenkapital. Av eierstrategien til foretaket framgår det at de skal være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum. Det eierstrategiske grepet er her et konkret økonomisk bidrag til realisering av Ruten byrom i planperioden. Tiltaket vil etter rådmannens vurdering samtidig bygge opp om Ruten som regionalt kollektivknutepunkt og attraktiv forretningsadresse.

I15 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg Rådhusmarka   -25000 -25000  

Sandnes tomteselskap KF har på oppdrag fra bystyret gjennomført salg av rådhusmarka til utbyggingsformål. 1. oppgjør på kr 25 millioner skjer ved overtakelse som er knyttet til igangsettelsestillatelse, seneste frist er 27 måneder fra signert avtale, det vil si i 2020. 2. oppgjør på kr 25 millioner skjer 18 måneder etter oppgjør 1, det vil si i 2021, mens de to siste oppgjørene påregnes i 2023 og 2024 (totalt kr 15 millioner). Det er reguleringsplanarbeidet som er styrende for denne framdriften. Inntektsoverføringen fra foretaket til bykassen skjer med fradrag for påløpte utgifter til regulering og salgsprosess, og utgjør om lag totalt kr 80 millioner. Andel av netto inntekten i bykassen medgår til finansiering av opparbeidelse av infrastrukturen som selger har ansvaret for. Det er budsjettert med et konsernbidrag på kr 15 millioner fra Sandnes tomteselskap KF i 2018 i forbindelse med salget slik at totaloppgjøret i perioden 2018-2024 blir kr 80 millioner.

I16 Renter ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF -4425 -4662 -4787 -4940

Det ansvarlige lånet som Sandnes tomteselskap KF betaler renter og avdrag på til kommunen utgjorde opprinnelig kr 130 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

I17 Overføring fra Sandnes Parkering KF  -1100 -1100 -1100 -1100

Det er i gjeldende økonomiplan forutsatt en årlig overføring fra Sandnes parkering KF på kr 1,1 millioner og rådmannen viderefører overføringen. Bykassen yter ikke tilskudd til parkeringsforetaket.

I18/P18 Overføring til investeringsregnskapet 37248 30608 6141 22432

Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 56,4 millioner i 2019. I slutten av perioden reduseres overføringen til kr 54,1 millioner i 2022. 

I19 Avskrivinger  71000 74000 77000 80000

Avskrivinger på kommunens anleggsmidler er kalkulert til kr 71 millioner i 2019 og øker til kr 80 millioner i slutten av perioden. 

I20 Motpost avskrivinger  -71000 -74000 -77000 -80000

Motpost avskrivinger er en regnskapsmessig motpost til tiltak I19.

I21 Kalkulatoriske renter og avskrivinger vann -18076 -19739 -21353 -21353

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.

I22 Kalkulatoriske renter og avskrivinger avløp -33946 -36254 -38897 -38897

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.

I23 Kalkulatoriske renter og avskrivinger renovasjon 468 762 384 384

Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 2 prosent i planperioden.

I24 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -145346 -160182 -177294 -191548

I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Eiendomsforetaket betaler renter på det ansvarlige lånet. Renten er i husleiemodellen fastsatt til 2,5 prosent. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå (lenke). I tillegg til lånekostnader knyttet til internhusleiemodellen, betaler SEKF lånekostnader på lån i forhold til bygg som leies ut til eksterne. 

I25 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF -160032 -174972 -194666 -210390

I forbindelse med etablering av Sandnes eiendomsselskap KF er kommunens bygg overført til foretaket, sammen med et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi av kommunens bygg. Lånet har en løpetid på 40 år. Eiendomsforetaket betaler avdrag på det ansvarlige lånet. Avdragene er i husleiemodellen fastsatt til 2,5 prosent. I tillegg til lånekostnader knyttet til internhusleiemodellen, betaler SEKF lånekostnader på lån i forhold til bygg som leies ut til eksterne.

  Sum sentrale inntekter og finansposter -4421755 -4478081 -4563788 -4591074
Publisert: 12.10.2017 14:45
Sist endret: 18.12.2018 16:07