Oppvekst skole

Regjeringen har innført en norm for lærertetthet på skolenivå fra og med skoleåret 2018. Lærernormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2).

Sandnes har en tildelingsmodell som hovedsakelig fordeler ressursene til skolene etter antall klasser den enkelte skole må opprette.

I tillegg tildeler modellen også ressurser til ledelse og administrasjon, kontaktlærer tillegg , tidsressurs, timer til lovpålagt deling, tidlig innsats, leksehjelp, fysisk aktivitet, driftsressurs og elevressurs.  Hver enkelt skole får også tilført midler for senioransatte, spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Tildeling baserer seg på gjennomsnittlig lærer lønn på den enkelte skolen.

Gruppestørrelsen regnes ut med utgangspunkt i GSI-tall. Nye GSI-tall vil være tilgjengelig på slutten av 2018. Det er først da en kan si om skolene har oppfylt normen for skoleåret 2018-2019.

Rådmannen vil våren 2019 gjennomgå tildelingsmodellen for å sikre at modellen tildeler midler til skolene slik at lærernormen oppfylles og at fordelingen av ressurser mellom skoler bli mest mulig rettferdig.

Målet er å ha en forbedret tildelingsmodell for fordeling av midler til skolene klar for skoleåret 2019-2020. Rådmannen vil også komme tilbake i både første og andre perioderapport 2019 med en orientering om arbeidet, og vil også melde behov for tilleggsbevilgning til skolene dersom det er nødvendig.

NR TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter        
P1 Økte midler skole 10000 10000 10000 10000
P2 Pilotprosjekt - utvidet leksehjelp 1150 2300 2300 2300
P4 Kommunalt innkjøp av programvare/lærerverk til Chromebook 500 500 500 500
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 3110 10974 17161 21191

Skolene kompenseres for vekst i elevtallet etter  tildelingsmodellen. Etter telling 1. september er høstjusteringen for 2018 beregnet til om lag kr 3,5 millioner. Helårseffekten av høstjusteringen 2018 er lagt inn i budsjett for 2019.

Hovedgrunnlaget for høstjustering er endring i antall klasser. Delingstallet som brukes på klasser er 28 elever på barnetrinn og 30 elever på ungdomstrinn. Skolene får tildelt midler basert på det antall klasser de må opprette. Endring med 1 klasse på barnetrinnet utløser en finansiering som tilsvarer om lag 120 prosent av en lærerstilling på årsbasis. En endring med 1 klasse på ungdomstrinnet utløser en finansiering som tilsvarer om lag 204 prosent av en lærerstilling på årsbasis.

Det er stor usikkerhet knyttet til økning i antall klasser per skole, prognosen for elevtallsvekst fra høsten 2019 og utover perioden bygger på forventet befolkningsvekst og kronebeløpet per elev på kr 49 691. Tiltak vil reberegnes når faktisk antall elever og klasser er tilgjengelig.

Tabellen under viser prognose for barnetallet i Sandnes kommune i aldersgruppen 6-15 år for årene 2020-2023.

Tabellene bygger på prognoser for befolkningsutviklingen per 29.06.2019

Forventer barnetall per 1.1

2020

2021

2022

2023

Prognose Barnetall 6 -15 år

10719

10895

10960

11073

 

Skolestart august

2019

2020

2021

2022

Elevtall 96 % av barnetall

10290

10460

10521

10630

S2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -4160 -4160 -4160 -4160

Elevtallsvekst for 2018 ble lavere enn det som ligger til grunn i økonomiplan 2018-2021. Det var forventet 10 216 elever mens den offisielle tellingen per 1.september telte 10 140 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -76 elever. Avviket utgjør om lag kr 4,1 millioner på årsbasis.

S3 Ressurser til spesialundervisning  590 2082 3256 4021

Ressurser til spesialundervisning på barnetrinnet tilsvarer kr 8 781 per elev. Ressurser til spesialundervisning på ungdomstrinnet tilsvarer kr 11 093 per elev. Prognosen for høsten 2019 og utover perioden er basert på forventet økning i antall elever.

Ved kartlegginger av spesialundervisningen på den enkelte skolen er det kommet fram at skolene samla sett bruker mer til spesialundervisning enn det de får tildelt gjennom finansieringsmodellen.  Etter tildeling gjennom finansieringsmodellen står imidlertid hver enkelt skole fritt til å benytte rammen på den måten som er mest optimal. Det er store forskjeller mellom skolene. Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven kapittel 5-1. Rådmannen vil komme tilbake   i første perioderapport med forslag til tilleggsbevilgning til skolene dersom rammen til skolene ikke er tilstrekkelig.

S4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -754 -754 -754 -754

Elevtallsvekst for 2018 ble lavere enn det som ligger til grunn i økonomiplan 2018-2021. Avvik på - 76 elever utgjør om lag kr 754 000 på årsbasis.

S5 Skeiene ungdomsskole, læremiddelpakke 381 381    

Skeiene ungdomsskole utvides med seks nye klasserom. Det settes av totalt kr 762 000 i læremiddelpakke til Skeiene ungdomsskole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.

S6 Figgjo skole, læremiddelpakke 1344 784    

Figgjo skole utvides fra barneskole for 7 klasser og 196 elever til kombinert barne- og ungdomsskole for 20 klasser og 560 elever i perioden 2018 og 2019. Det settes av totalt kr 2,1 millioner i læremiddelpakke til Figgjo skole i forbindelse med de nye klasserommene. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.

S7 Sviland skule, læremiddelpakke     216  

Sviland skule utvides til en fullverdig barneskole for 7 klasser og 196 elever og skal stå ferdig i 2021. Det er behov for læremiddelpakke underveis i prosessen. Det settes av totalt kr 216 000 i læremiddelpakke. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.

S8 Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke   3000 1500  

Ny ungdomsskole med plass til 18 klasser og 504 elever skal stå ferdig i 2020. Det settes av totalt kr 4,5 millioner i læremiddelpakke. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.

S9 Skaarlia skole, læremiddelpakke     1500 852

Skaarlia skole med plass til 392 elever skal stå ferdig til skolestart august 2021. Det settes av totalt kr 2,4 millioner i læremiddelpakke til Skaarlia skole. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.

S10 Malmheim skole, læremiddelpakke     150  

Malmheim skole utvides med 25 elevplasser. Det settes av totalt kr 150 000 i læremiddelpakke til Malmheim skole. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek knyttet til veksten i antall elever som følge av utvidelsen av skolen.

S11 Nye innsparinger -2410 -7410 -7410 -7410

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak L11 , på kr 2,4 millioner i 2019, økende til kr 7,4 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved gevinst av digitalisering se tiltak S14.

S12 Gevinster ved digitalisering -2600 -2600 -2600 -2600

Sandnesskolen er godt i gang med å gjennomføre en full digital satsing som innebærer at alle ansatte og elever skal ha en digital enhet tilgjengelig. Dette valget er tatt på bakgrunn av pris på den enkelte enhet, samt reduserte driftskostnader.  Normalt er det lagt opp til at en digital enhet må skiftes ut etter 3-4 år. Dette vil i snitt innebære at 1/3 av maskinparken erstattes årlig. Differansen mellom kostnadene ved innkjøp av digital enhet og PCer er anslått å medføre en årlig gevinst tilsvarende kr 2,6 millioner.

S13 Innsparing håndteres ved bruk av fond i 2019  5010      

Oppvekst skole bruker tilgjengelige disposisjonsfond på området for å håndtere nye innsparinger (S11) og gevinst ved digitalisering (S12) i 2019. Gevinst ved digitalisering er forventet å tre i kraft når implementeringen av digital satsing samt felles oppvekstadministrativt system er implementert i 2020. 

S14 Skeiene ungdomsskole utvidelse- brakkebygg ved rehabilitering 750      

Skeiene ungdomsskole utvides til ungdomsskole for 21 klasser og 588 elever. Det planlegges full drift av skolen i byggeperioden. Det vil være nødvendig å ta i bruk brakkebygg ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Kostnader for etablering av brakkebygg er ikke medregnet i grovkalkyle for investeringstiltaket og vil måtte dekkes av driftsmidler.

S15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 17627 32067 56145 71778

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan, inkludert helårseffekt for bygg som ble ferdigstilte i 2018.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Figgjo skole, ferdig april 2019

INTERNHUSLEIE

  7978

 11967

 11967

 11967

Figgjo skole, ferdig april 2019

RENHOLD

     852

   1278

   1278

   1278

Figgjo skole, ferdig april 2019

ENERGI

     426

      639

      639

      639

Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole

INTERNHUSLEIE

    -300

     -451

     -451

     -451

Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole

RENHOLD

    -441

     -662

     -662

     -662

Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole

ENERGI

    -263

     -395

     -395

     -395

Skeiane ungdomsskole, ferdig april 2019

INTERNHUSLEIE

  8886

 11848

 11848

 11848

Skeiane ungdomsskole, delvis ferdig aug 2018

INTERNHUSLEIE

     319

      547

      547

      547

Skeiane ungdomsskole, delvis ferdig aug 2018

RENHOLD

     170

      274

      274

      274

Ny ungdomsskole Bogafjell

INTERNHUSLEIE

 

   5645

 13548

 13548

Ny ungdomsskole Bogafjell

RENHOLD

 

      918

   1836

   1836

Ny ungdomsskole Bogafjell

ENERGI

 

      459

      918

      918

Nybygg og utvidelse Sviland skule

INTERNHUSLEIE

 

 

   3428

   7054

Nybygg og utvidelse Sviland skule

RENHOLD

 

 

      420

      842

Nybygg og utvidelse Sviland skule

ENERGI

 

 

      210

      421

Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole

INTERNHUSLEIE

 

 

     -216

     -432

Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole

RENHOLD

 

 

     -300

     -600

Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole

ENERGI

 

 

     -179

     -358

Sviland skule - gymnastikkfasiliteter

INTERNHUSLEIE

 

 

      650

   1300

Sviland skule - gymnastikkfasiliteter

RENHOLD

 

 

        70

      140

Sviland skule - gymnastikkfasiliteter

ENERGI

 

 

        71

      143

Malmheim skole, utvidelse/modernisering

INTERNHUSLEIE

 

 

   2417

   2435

Malmheim skole, utvidelse/modernisering

RENHOLD

 

 

      161

      386

Malmheim skole, utvidelse/modernisering

ENERGI

 

 

        80

      193

Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj eksist bygg

INTERNHUSLEIE

 

 

     -180

     -360

Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj eksist bygg

RENHOLD

 

 

     -253

     -506

Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj eksist bygg

ENERGI

 

 

     -151

     -302

Skaarlia skole

INTERNHUSLEIE

 

 

   5824

 13979

Skaarlia skole

RENHOLD

 

 

      540

   1080

Skaarlia skole

ENERGI

 

 

      270

      540

Skaarlia flerbrukshall

INTERNHUSLEIE

 

 

   1510

   3625

Skaarlia flerbrukshall

RENHOLD

 

 

      284

      567

Skaarlia flerbrukshall

ENERGI

 

 

      142

      284

Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter

 

   17627

    32067

    56145

    71778

S16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 0 625 1238 1238

Internhusleie for nye byggeprosjekter i denne økonomiplanen.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Altona skole og ressurssenter- flytte til Soma skole

INTERNHUSLEIE

 

      511

   1023

   1023

Altona skole og ressurssenter- flytte til Soma skole

RENHOLD

 

        68

      135

      135

Altona skole og ressurssenter- flytte til Soma skole

ENERGI

 

        34

        68

        68

Oppgradering sløydsal Ganddal skole

INTERNHUSLEIE

        12

        12

        12

        12

Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter

 

 

         625

      1238

      1238

  SFO        
P3 Halv søskenmoderasjon SFO - Barnehage 1625 3250 3250 3250
S17 Ressurser til styrkning  i SFO  74 262 410 507

Som følge av veksten i elevtallet tilføres skolene økte ressurser for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med spesielle behov. Det er 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. Ressurser til spesialundervisning på barnetrinnet tilsvarer kr 8 781 per elev og på ungdomstrinnet kr 11 093. Det er forventet en økning på 150 elever til neste skoleår. For høsten utgjør økning i antall elever om lag kr 590 000 i spesialundervisning. 12,6 prosent av midler til spesialundervisning, kr 75 000 tilføres som styrkning i SFO.  

S18 Korrigering av prognoser, styrkning SFO -95 -95 -95 -95

Elevtallsvekst for 2018 ble lavere enn det som ligger til grunn i økonomiplan 2018-2021. Det var forventet 10 216 elever mens den offisielle tellingen per 1.september telte 10 140 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -76 elever. Avviket medfører redusert behov for ressurser til spesialundervisning som tilsvarer om lag kr 754 000. 12,6 prosent av midler til spesialundervisning, kr 95 000 ble også lagt inn som styrkning i SFO. Som følge av avvik reduseres ressursen til styrkning i SFO. 

S19 SFO, økning i driftsutgifter -1454 1554 1778 1831

For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2017, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgifter til SFO.

S20 SFO, økning i gebyrinntekter 1454 -1554 -1778 -1831

For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2017, der resultatet ble at foreldrebetalingen dekker alle utgifter til SFO.

  Sum oppvekst skoler 18867 35156 66557 84568
Publisert: 14.10.2017 10:56
Sist endret: 19.12.2018 12:57