Oppvekst barn og unge

NR TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
  Barnehager inkludert fellesutgifter        
B1 Etablering av kommunale barnehageplasser 2019 1649 4059 4059 4059

Etter ny prognose forventes behovet av barnehageplasser å øke noe i 2019 for deretter å gå ned i resten av perioden. I 2019 legges Rådhusmarka ned med de siste 4 avdelingene. Det må derfor åpnes 7 avdelinger i andre barnehager for å møte behovet av barnehageplasser. I 2020 går behovet noe ned og reduseres ytterligere i 2021. I 2022 forventer man liten variasjon i forventet behov for barnehageplasser. Mellom år er det variasjoner mellom en økning og nedgang av behovet for små og store plasser. Små barn (0-2 år) teller som to store (3-5 år)

  2018 2019 2020 2021 2022
0 åringer 1052 1036 1025 1015 1008
1-2 åringer 2201 2217 2117 2099 2085
3-5 åringer 3346 3280 3344 3291 3304
Befolkning 0-5 år 6599 6533 6485 6405 6397
Dekningsgrad % 73,5 % 74,7 % 75,0 % 74,9 % 75,0 %
Forventet behov av barnehageplasser 4847 4879 4861 4797 4798
Antall barnehageplasser disponibelt 4847 4879 4861 4795 4798
B2 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020   -3381 -8174 -8174
B3 Etablering av kommunale barnehageplasser 2021     -2197 -5484
B4 Etablering av kommunale barnehageplasser 2022       -283
B5 Nye barnehageplasser januar 2019 2244 2244 2244 2244
I tillegg til løpende opptak foreslår rådmannen at det lyses ut plasser tilsvarende to småbarnsgrupper med oppstart 1. januar 2019. Før plassene lyses ut vil en gjennomgå søkergrunnlaget for å vurdere hvilke barnehager som kan ta imot flere barn. Den utvidede kapasiteten dette gir vil i all hovedsak være små barn som fyller et år rundt årsskiftet, eller barn der foreldre ikke har ønsket barnehageplass før. Et slikt ekstra opptak ble gjennomført januar 2018 med godt resultat. 
B6 Ny bemanningsnorm og pedagognorm, private barnehager 0 10000 24000 24000

Videreføring av vedtatt tiltak i økonomiplan 2018-2021 tiltak B6. Midler til de kommunale barnehagene er innarbeidet i budsjett og basis 2019. Tiltaket gjelder de private barnehagene når kommunens to år gamle regnskap gir effekt på tilskuddet. Bakgrunnen for tiltaket er kunnskapsdepartementets forslag sommeren 2017 til endring i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Det er vedtatt bemanningsnorm og økt pedagognorm for barnehagene gjeldende fra august 2018. Loven inneholder minimumsnorm for grunnbemanning og en skjerpet norm for pedagogisk bemanning. Det er vedtatt et krav til grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Det er lagt inn et overgangsår slik at kravet om minimumsbemanning skal være oppfylt fra 1. august 2019 for barnehager som ikke fullt ut har dette på plass fra august 2018.
Økt pedagognorm trådde i kraft fra 1.8.2018 og innebærer at det minimum skal være en pedagogisk leder per 7 småbarn og en pedagogisk leder per 14 store barn. Kommunale barnehager i Sandnes har for nytt barnehageår 2018 lagt opp driften etter skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm. I 2020 gir 2 år gamle kommunale regnskap effekt på tilskuddet til private barnehager med delårseffekt, og helårseffekt fra 2021.

 

B7 Økt foreldrebetaling i barnehager -2230 -2240 -2190 -2150
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2019 å øke maksimalprisen per heltids barnehageplass fra kr 2 910 til kr 2 990 fra 1. januar 2019. Fra 1. august 2019 foreslås det å øke maksimalprisen ytterligere til kr 3 040 per måned. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med kr 80 fra 1. januar 2019 og en ytterligere økning på kr 50 fra 1. august 2019
B8 Nye innsparinger -4000 -8590 -8590 -8590

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020 tiltak B11 på kr 4,6 millioner i 2019 økende til kr 9,2 millioner fra 2020.

B9 Reversering av tiltak "Nye innsparinger" (B8) 4000 8590 8590 8590
Tidligere innsparinger i barnehagene er løst ved å øke antall barn per ansatt. Ny bemanningsnorm og økt pedagognorm gjør at barnehagene mister muligheten for å løse innsparinger på å effektivisere driften ved å øke antall barn per ansatt. Barnehagene forholder seg fra nytt barnehageår 2018 til minimumsnorm for bemanning. Området har derfor ikke mulighet under nye forutsetninger til å løse innsparinger som ble tildelt i en tid med et annet gjeldende regelverk.
B10 Gevinster ved digitalisering -600 -600 -600 -600
Nye innsparinger (B8) planlegges delvis løst ved bedre utnyttelse av nytt opptakssystem som skal brukes av opptakskontoret. Det forventes at dette vil kunne gi en innsparing på kr 600 000, tilsvarende 1 årsverk, som er tilknyttet opptakskontoret. Kommunaldirektør for oppvekst barn og unge er systemeier av dagens opptakssystem. 
B11 Markedsføring kommunens barnehager -200 -200 -200 -200

Det ble i økonomiplan 2017-2020 tiltak P3 bevilget kr 200 000 til markedsføring av kommunens barnehager for å få sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner tilbake til Sandnes. Tiltaket gjaldt 2018 og 2019 og tas ut av økonomiplan 2019-2022.

B12 Redusert antall i barnehager utenfor kommunen -1000 -1000 -1000 -1000

Videreføring av vedtatt tiltak i økonomiplan 2017-2020 tiltak P4. Innsparingen er på bakgrunn av tiltak P3 fra øk.plan 2017. Det er naturlige endringer i tallene for barn mellom kommuner, men ingen større endringer som tilsier at mange sandnesbarn har kommet tilbake til Sandnes fra andre kommuner. Tiltaket foreslås reversert i tiltak B13 i gjeldende økonomiplan. 

B13 Reversering av tiltak "Redusert antall barn utenfor kommunen" (B12) 4000 4000 4000 4000

Det ble i økonomiplan 2017-2020 vedtatt en innsparing på kr 2 million i 2017 økende til kr 3 millioner i 2019 og kr 4 millioner i 2020 på å få barn fra Sandnes med barnehageplasser i andre kommuner «hjem» til Sandnes. Diverse tiltak er utført uten de store endringene i barn mellom kommuner. Hovedopptaket i Sandnes er innrettet slik at søkerne så langt det er mulig får tildelt en ønsket plass. En erfarer at søkere som får tildelt en ønsket plass tar imot plassen i større grad enn søkere som får tildelt plass i barnehager som ligger langt fra hjem og arbeidsvei.  Barnehagene i Sandnes ble dessuten markedsført via en filmsnutt på Facebook i forkant av hovedopptaket. Det er naturlige variasjoner fra år til år, men ikke store nok variasjoner til å fastslå at sandnesbarn kommer tilbake til Sandnes. Barna går i andre kommuner på grunn av barnehagetilbud Sandnes ikke kan tilby (som internasjonal barnehage) og på grunn av lokasjon. Kommunegrensene oppleves ikke som et hinder og for mange familier er barnehager over kommunegrensen et naturlig valg, både som nærbarnehage samt en løsning i forhold til at de er på vei til jobb. Differansen mellom nasjonal sats og tilskuddssats til private barnehager i Sandnes er heller ikke så stor at innsparingen er realistisk å løse. Rådmannen foreslår derfor å reversere innsparingen.

B14 Tilskudd til private barnehager 8210 6510 4120 4120
Tilskuddssatsene for 2019 beregnes på bakgrunn av regnskap 2017 for kommunale barnehager, 13 prosent sjablongtillegg for pensjonsutgifter, samt foreldrebetaling på kr 2 990 fra 1. januar 2019 og kr 3 040 fra 1. august 2019. Beregnet tilskuddssats for 2019 er kr 191 147 for små barn og kr 90 135 for store barn. I tillegg gis kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år differensiert etter nasjonal sats. Fra august 2017 skal kommunen gi tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære barnehager. Satsen for barn 0-2 år er kr 2 214 og satsen for barn 3-6 år er kr 1 230. Dette utgjør kr 4 millioner for 2019. Fra 2020 gir kostnader knyttet til pedagognormen effekt på de 2 år gamle kommunale regnskapene og tilskuddet til pedagog blir en del av driftstilskuddssatsene.
B15 Gratis kjernetid 1273 1273 1273 1273
Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer til også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til å øke barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet styrkes med kr 45,7 millioner samt justering for helårseffekt fra statsbudsjettet 2018 og RNB 2018. For Sandnes utgjør dette kr 1,27 millioner.
B16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 9 9 9 9

 

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Soveskur Hommersåk barnehage

INTERNHUSLEIE

9

9

9

9

Sum barnehagetjenester

 

           9

            9

            9

            9

  Helsestasjonstjenester, PPT samt barne- og familieenheten        
 

Stillinger i barne- og familieenheten (BFE) og helsestasjonstjenester (HST) finansiert gjennom tilskuddsordninger

Det er ingen statlig beslutning på når de ulike tilskuddsordningene bortfaller og eventuelt innlemmes i rammen. Det er signaler om at flere av ordningene vil erstattes av rammeoverføringer fra 2020. Dette er blant annet omtalt i revidert nasjonalbudsjett- Prop. 88 S(2017 – 2018)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen. Kommunaldepartementet har hatt til høring en ekspertrapport hvor det tilrås innlemming i rammen fra 2020 for flere av disse ordningene, se Områdegjennomgang av øremerkede tilskuddsmidler i kommunal sektor.

HST (helsestasjonstjenester): 7,8 årsverk i helsestasjonstjenester er p.t.  fullfinansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning 'Styrking av helsestasjonstjenester'. Dette er en tilskuddsordning som krever årlig søknad. Kommunen mottok for 2017 kr 5,6 millioner fra denne ordningen (hvorav kr 1,3 millioner er nyttet til styrking av fysioterapitjenesten for barn og unge). For 2018 er tilskuddet kr 7,4 millioner. Dette tilrettelegger for å videreføre styrking iverksatt i 2017 samt styrking av jordmortjenesten. Det forventes at tilskuddsordningen videreføres i 2019.

BFE (barne- og familieenheten): Avdeling ressurssenter har fått styrket sin tjeneste gjennom tilskuddsordning for kommunepsykologer administrert via fylkesmannen. Fra 2018 delfinansieres totalt tre psykologstillinger av denne tilskuddsordningen med et årlig tilskudd på kr 1 230 000. Resterende lønnsutgifter, om lag kr 1 million finansieres i 2018 ved virksomhetens fond og intern fordeling. Det må søkes årlig om videreføring og det antas at ordningen er gjeldende også i 2019.

BFE finansierer ytterligere tre stillinger gjennom tilskuddsordningen 'Kommunalt rusarbeid'. Tilskuddet finansierer 1 ungdomsplankoordinator og 2 stillinger som oppsøkende ungdomsarbeidere. Dette er en tilskuddsordning med gradvis nedtrapping. Tilskudd for en stilling ble gitt første gang i 2017, de to andre fra og med 2018. Totalt tilskudd for 2018 er på kr 2 530 000 og for siste år, 2021, vil tilskuddet være kr 660 000.

BFE, barnevern ble fra 2011 til 2018 styrket med totalt 10 stillinger. Disse øremerkede midlene utgjør kr 7,3 millioner og videreføres i 2019. Gjennom statsbudsjettet 2018 ble BFE styrket med kr 2,6 millioner merket tidlig innsats. Dette muliggjorde ytterligere styrking av psykisk helsetjenester i BFE sitt ressurssenter (antall stillinger 3).

BFE sitt disposisjonsfond var per 31. desember 2017 på kr 8,5 millioner. Flere prosjekter/stillinger finansieres i 2018 av disse midlene.

Prop. 88 S(2017 – 2018)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)  Kommuneproposisjonen

B17 PPT, to nye faste årsverk til pedagogisk-psykologisk
rådgivere
750 1500 1500 1500

Denne tjenesten har lav bemanning sammenlignet med andre kommuner jamfør ekspertutvalget ved Thomas Nordahl sin rapport «Inkluderende fellesskap for barn og unge»  og har ikke blitt styrket med nye stillinger på lang tid. Det er et økende krav til sakkyndig vurdering, både når det gjelder innhold og varighet. I følge fylkesmannen bør en sakkyndig vurdering i førskolealder ha som utgangspunkt varighet på 1 år (tilbakemelding tilsyn april 2018). Aktive saker har økt med 20 prosent fra 886 i 2016 til 1 060 i 2017. Og per oktober 2018 er det 1 507.

For å muliggjør forsvarlig systemarbeid og for å innfri lovkrav og ønske om tidlig innsats foreslås det at tjenesten styrkes. Endringer i barnehageloven 01.08.16 har ført til at PPT har blitt tildelt nye oppgaver i tillegg til de eksisterende oppgavene. Nye oppgaver i barnehageloven er blant annet:  

  • Om barnets behov kan avhjelpes innenfor de ordinære barnehagetilbudet 
  • PPT skal bistå med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling i barnehagen 
B18 HST, 4 årsverk jordmor 1500 3000 3000 3000

Kommunen har lav dekningsgrad i svangerskapsomsorgen. Jordmortjenesten har 7 årsverk, hvorav 2,6 årsverk er finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. For å oppfylle lovkrav i barselsretningslinjene (hjemmebesøk til alle etter fødsel) er normtallet for Sandnes kommune totalt 12 årsverk. Årsverk jordmødre i 2017 per 10 000 fødte er 39,7 i Sandnes kommune og snittet i ASSS kommunene er 55,5.

I tillegg skal tjenesten i nær framtid (høst 2018/i løpet av 2019) overta deler av barselomsorgen som helseforetakene har ansvar for per i dag. Kommunen må altså legge til rette for at jordmortjenesten skal ivareta ytterligere en kjerneoppgave, barselomsorg, i tillegg til svangerskapsomsorgen. Dette innebærer hjemmebesøk ved hjemkomst og beredskap i helg. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor andel av barselkvinnene som, kan og vil reise hjem etter 6 timer. Rådmannen foreslår at tjenesten styrkes med 2 årsverk i 2019 økende til 4 årsverk fra og med 2020.

B19 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 0 1060 2118 2118

Internhusleie, helårsvirkning, for bygg tatt i bruk i 2018.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

 Langgata 72, helsestasjon

INTERNHUSLEIE

 

      879

   1757

   1757

 Langgata 72, helsestasjon

RENHOLD

 

      103

      189

      189

 Langgata 72, helsestasjon

ENERGI

 

        78

      144

      144

Sum helsetjensester, PPT, barne- og familieenheten

 

          -  

   1060

   2090

   2090

B20 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide bygg 963 963 395 395

Internhusleie for nye bygg som foreslås i kommende økonomiplan.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Lokaler til jordmødre, ca 500m2 samlokalisering 8-10 personer (innleie)

INTERNHUSLEIE

     800

      800

      800

      800

Lokaler til jordmødre, ca 500m2 samlokalisering 8-10 personer (innleie)

RENHOLD

       98

        98

        98

        98

Lokaler til jordmødre, ca 500m2 samlokalisering 8-10 personer (innleie)

ENERGI

       65

        65

        65

        65

Sum helsetjensester, PPT, barne- og familieenheten

 

      963

      963

      395

      395

  Sum oppvekst barn og unge 16568 27197 32357 28827
Publisert: 14.10.2017 11:32
Sist endret: 16.11.2018 12:05