Levekår

NR TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
  Levekår felles og samordningstjenester        
P6 Ekstra frivillighetsmillion 1000 1000 1000 1000
Tilskuddsmottakere 2019
Kirkens bymisjon 40
Kirkens SOS 30
Høle eldresenter 50
Figgjo eldresenter 50
Hjerte for Sandnes 40
NO13 20
ME-foreningen 50
SEIF 10
Matsentralen 250
Crux 50
Veiledningssenteret 20
Gatejuristen 25
Formannskapets fordeling - foreninger, lag og organisasjoner 462
Udisponerte midler -97
L1 Kommunale boliger, indeksregulering -388 -1160 -1932 -2704

Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

L2 Nye innsparinger -5070 -10150 -10150 -10150

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak L11 , på kr 7 millioner i 2019, økende til kr 14 millioner fra 2020. Noe av dette kan trolig løses ved effekten av digitalisering og velferdsteknologi, se tiltak L3.

L3 Gevinster ved digitalisering -2000 -4000 -4000 -4000

Levekår er i startfasen med digitalisering og å ta i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger. Eksempler på dette er nettbrett til dokumentasjon i hjemmetjenesten og endrede rapporteringsrutiner i vaktskifter. Digitale trygghetsalarmer skal implementeres ytterligere og på sikt skal sensorteknologi tas i bruk. Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt som skal implementere digitalt tilsyn og medisineringsstøtte. I løpet av 2018/2019 vil de kommunale tjenestene i NAV ta i bruk selvbetjeningsløsninger med digital søknad og sikker digital brukerdialog, Digisos.

Det er ikke foretatt en analyse av mulige økonomiske gevinster av digitaliseringen, men grovt estimat tilsier en mulig innsparing på kr 2 millioner i 2019 stigende til kr 4 millioner i 2020. Dette estimatet er høyst usikkert.

L4 Ressurskrevende tjenester, økt refusjon -30400 -30400 -30400 -30400

Prognosene tilsier at refusjon for ressurskrevende brukere kan bli om lag kr 35 millioner høyere enn budsjettert for 2019. Regjeringen foreslår imidlertid å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover prisjustering, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,320 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 4,6 millioner i mindreinntekter. Rådmannen har derfor innarbeidet økt inntektskrav på kr 30,4 millioner i budsjettet.

L5 Omsorgsstønad 3000 3000 3000 3000

Fylkesmannen opprettet tilsynssak grunnet lav sats for omsorgsstønad i Sandnes. Fylkesmannen anslår en minste timesats på kr 150,51, som tilsvarer laveste sentral garantilønn for ufaglært. Rådmannen foreslo i perioderapport 31. august 2018 å øke satsen med virkning fra 1. september 2018. Sandnes sin timesats har vært kr 100, og helårskostnad med å øke til kr 150,51 blir kr 3 millioner fra 2019.

  Sykehjemstjenester        
L6 Drift nye heldøgnsplasser i Rundeskogen 9000 19000 19000 19000

Bystyret vedtok i økonomiplan 2016-2019, tiltak L2 , en gradvis oppstart av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter. Høsten 2017 ble alle 61 plassene på Rundeskogen tatt i bruk.

En avdeling fra Lura bo- og aktivitetssenter ble flyttet til Rundeskogen på grunn av renovering av flere avdelinger. Det er avsatt midler til ny oppstart på Lura fra høst 2019. Det foretas samtidig en reduksjon i antall dobbeltrom som ble opprettet som midlertidige sykehjemsplasser i bsak 14/12 .

L7 Nye sykehjemsplasser Lunde bo- og aktivitetssenter 0 0   1000

I investeringsbudsjettet (tiltak L1) foreslår rådmannen å bevilge kr 3 millioner i 2019 til prosjektering av 30 nye sykehjemsplasser på Lunde bo- og aktivitetssenter, med byggeperiode i 2021 og 2022. Det er forventet at ferdigstillelse kan bli helt i slutten av 2022, og rådmannen har innvilget midler til å starte ansettelser fra slutten av 2022.

L8 Lunde bo- og aktivitetssenter, 14 sykehjemsplasser 0 0 13000 13000

I investeringsbudsjettet (tiltak L14) ligger det inne et nytt bygg for unge med funksjonsnedsettelser i Skeianegata. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse flytter ned i nye lokaler, blir det 14 disponible plasser på Lunde. Her foreslår rådmannen at det kan etableres 14 nye sykehjemsplasser.

L9 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester 585 1772 2375 2375

Internhusleie for bygg tatt i bruk i 2018.

Bygg Internhusleie/ renhold/ energi 2019 2020 2021 2022
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer INTERNHUSLEIE   561 1122 1122
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer ENERGI   42 84 84
 Endring i bruk av bygningsmasse, Åse BOAS   INTERNHUSLEIE 585 1169 1169 1169
Sum omsorgstjenester   585 1772 2375 2375
L10 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester 884 884 884 1067

Internhusleie for investeringstiltak i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Reservestrøm (7 aggregat BOAS)

INTERNHUSLEIE

884

884

884

884

Lunde

ENERGI

     

183

Sum omsorgstjenester

 

884

884

884

1 067

  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering        
L11 Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst 2500 5000 7500 10000

I henhold til befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Behovet er estimert til en årlig økning på om lag 4 årsverk, tilsvarende kr 3 millioner i året. Rådmannen har funnet rom for å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2019, kr 5 millioner i 2020, kr 7,5 millioner i 2021 og kr 10 millioner i 2022.

  Enhet for funksjonshemmede        
L12 8 boenheter i Olsokveien, for personer med funksjonsnedsettelser 0 0 0 5000

Planlagt byggestart i investeringstiltak L13 er i 2019 og ferdigstillelse er satt til 2021. Fem plasser flyttes over fra eksisterende botiltak i Åsveien. Rådmannen har derfor innvilget driftsmidler til helårsdrift av tre nye plasser fra 2022.

L13 Bruker med behov for ressurskrevende tjenester 2000 2000 2000 2000

Enhet for funksjonshemmede har fått en ny bruker i løpet av høsten 2018 med særlig behov for ressurskrevende tjenester. Rådmannen har innarbeidet kr 2 millioner i nettokostnad for brukeren, fratrukket refusjon ressurskrevende.

L14 Husleie inkludert fellesutgifter til nye dag- og aktivitetslokaler i Julie Eges gate 6 390 390 390 390

Dag- og aktivitetstilbudet er primært tiltenkt gruppen unge funksjonshemmede. Årlig husleie er på kr 324 000 og stipulerte årlige felleskostnader er på kr 66 000.

L15 Husleie til timebasert miljøarbeidertjeneste og private avlastere 80 80 80 80

Timebasert miljøarbeidertjeneste (TMT) trenger større lokaler selv, samt at det er planlagt at de skal drifte ordningen med private avlastere fra høsten 2018. TMT overtar lokalene til det tidligere legekontoret på Rovik bo- og aktivitetssenter med husleieutgifter på kr 80 000 pluss strøm og renhold.

L16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF 2603 4194 7670 10192

Internhusleie for bygg vedtatt i 2018.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Avlastingssenter med barnebolig, helårsvirkning

INTERNHUSLEIE

2112

2112

2112

2112

Avlastingssenter med barnebolig, helårsvirkning

ENERGI

243

243

243

243

Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, Skeianegaten

INTERNHUSLEIE

   

1416

2831

Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, Skeianegaten

ENERGI

   

157

315

Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter fer 2021, tomt Olsokveien

INTERNHUSLEIE

   

725

1451

Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter fer 2021, tomt Olsokveien

ENERGI

   

82

164

Nytt aktivitetssenter, erstatter Vågsgjerd

INTERNHUSLEIE

 

891

1782

1782

Nytt aktivitetssenter, erstatter Vågsgjerd

RENHOLD

       

Nytt aktivitetssenter, erstatter Vågsgjerd

ENERGI

 

205

410

410

Kjøp av to leiligheter til boliger for funksjonshemmede i Olsokveien

INTERNHUSLEIE

     

141

Ombygging Skeianegt. 14

INTERNHUSLEIE

248

743

743

743

Sum enhet for funksjonshemmede

 

2603

4194

7670

10192

L17 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF 344 344 1324 2372

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Utvidet leieareavtale Vågsgjerd aktivitetsenter

INTERNHUSLEIE

344

344

   

Foreldreinitiativ 3

INTERNHUSLEIE

     

211

Foreldreinitiativ 3

ENERGI

     

15

Planlegge neste bolig funksjonshemmede

INTERNHUSLEIE

   

1158

1814

Planlegge neste bolig funksjonshemmede

ENERGI

   

166

332

Sum enhet for funksjonshemmede

 

344

344

1324

2372

  Helse- og rehabiliteringstjenster        
P5 Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse 500 500 500 500
L18 Bofellesskap psykisk helse (Håholen), 7 plasser 10000 10000 10000 10000

Bystyret vedtok i  økonomiplan 2018-2021, tiltak L16 , et bofellesskap med syv leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel, for personer med psykisk lidelse og rusproblematikk.

Bofellesskapet i driftstiltak L18 har blitt endret grunnet reguleringsmessige forhold, og driftsmidler til nytt bofellesskap er innarbeidet i driftstiltak L20.

L19 Bofellesskap psykisk helse (Håholen), 7 plasser - reversering, mangler tomt -10000 -10000 -10000 -10000

Bystyret vedtok i økonomiplan 2018-2021, tiltak L16, et bofellesskap med syv leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel, for personer med psykisk lidelse og rusproblematikk.

Bofellesskapet i driftstiltak L18 har blitt endret grunnet reguleringsmessige forhold, og driftsmidler til nytt bofellesskap er innarbeidet i driftstiltak L20.

L20 Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser     10000 10000

Det er behov for flere plasser til å motta utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. Til erstatning for bofellesskapet på Håholen legges det i tiltak L19 i investeringsbudsjettet inn et bofellesskap for psykisk helse med ni plasser på Sørbø-Hove. Rådmannen har innarbeidet driftsmidler med helårsvirkning fra 2021, da bygget skal stå ferdig andre halvår 2020.

L21 Videreføring opptrappingsplan rusfeltet 3900 3900 3900 3900

Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen en ytterligere opptrapping på rusfeltet med kr 300 millioner fra 2019. For Sandnes vil dette utgjøre kr 3,9 millioner. Midlene skal nyttes til å dekke varslet bortfall av statlige tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid for å sikre videreføring av Funkishuset og styrke rusoppfølging i tjenestene.

L22 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst 3700 4140 4590 5070

Tilskudd til fastlegeordning økes fra kr 452 per år per innbygger til kr 486 fra 1. juli 2018. Dette medfører en økt kostnad på kr 2,6 millioner i 2019.

I tillegg har rådmannen for hele økonomiplanperioden innarbeidet økningen i henhold til antatt befolkningsvekst. I resten av perioden er det derfor bare økningen i basistilskuddet og den faktiske befolkningsveksten som må justeres.

L23 Hanamyrveien 2 årsverk ressurskrevende brukere 1500 1500 1500 1500

I forbindelse med innflytting i Hanamyrveien 1. etasje er det behov for to nye årsverk. Behovet for bemanning er høyere enn først budsjettert, da brukerne her er mer ressurskrevende enn det den generelle bemanningen til 12 nye plasser skulle tilsi.

L24 Postveien, avvikling av tilbud på Lura 2 -2000 -2000 -2000 -2000

Postveiens tilbud på Lura 2 var et tilbud til en konkret bruker. Tiltaket er avviklet, da behovet ikke eksisterer lenger. Utgiftene reduseres som følge av dette med kr 3,9 millioner og refusjon ressurskrevende brukere reduseres med kr 1,9 millioner. Netto blir effekten av avviklingen en reduksjon på kr 2 millioner.

L25 Hanamyrveien 1 årsverk E-meldinger 750 750 750 750

Mestringsenheten i Hanamyrveien har hatt ansvar for å overvåke e-meldinger for hele Sandnes kommune. E-meldingene utveksles mellom fastleger, sykehus og kommunehelsetjenesten og inneholder informasjon om pasienter, for eksempel melding om at en pasient skal skrives ut av sykehuset og trenger legetime hos fastlegen, plass på sykehjem eller hjemmetjenester når pasienten kommer hjem eller at medisinene for en pasient har blitt endret. Denne informasjonen ble tidligere utvekslet per telefon og telefax, og e-meldingene har effektivisert tidsbruken til slik informasjonsutveksling for kommunen totalt sett, og gjort det lettere å tilby rette tjenester til innbyggerne. Overvåkingen av e-meldinger innebærer å følge med på at meldingsflyten og sikker sone/profil fungerer og varsle dersom ikke, sjekke om inngående meldinger gjelder våre brukere, at de kommer fram til riktig virksomhet og blir behandlet riktig, eventuelt korrigere ved avvik, og overvåke at kommunens utgående meldinger når fram til rett mottaker. Med 12 nye plasser tilknyttet personalbasen i Hanamyrveien, har avdelingsleder og sykepleiere som har hatt ansvaret for overvåking av e-meldinger, ikke lenger kapasitet til å utføre oppgaven uten å få tilført ekstra ressurser. Bruken av e-meldinger har også økt jevnt siden oppstart, og dette har medført at oppgaven har blitt mer ressurskrevende enn da mestringsenheten fikk ansvaret for oppgaven. Enheten rapporterer om behov for to årsverk til denne oppgaven, og rådmannen har funnet rom for å innarbeide ett årsverk i sitt forslag til økonomiplan.

L26 Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB 2538 2538 2538 2538

Det skal innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) fra 1. januar 2019. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter fra disse fagområdene, blir psykisk helse og rus likestilt med somatikk. Forskriften blir endret slik at betalingsplikten vil gjelde for oppholdskommunen. Sandnes kommune blir kompensert for innføringen av betalingsplikten i rammetilskuddet. Rådmannen foreslår å sette av kr 2,5 millioner, tilsvarende beløp som rammetilskuddet øker med, til å dekke utgiftene til betalingsplikten.

L27 Driftstilskudd til fysioterapeuter 590 590 590 590
Takstene for driftstilskudd til fysioterapeuter økes fra kr 421 020 per år til kr 444 600 fra 1. juli 2018. Dette medfører en økt kostnad på kr 590 000 i 2019.
L28 Legevakt, økt bemanning til 4 sykepleiere på dag og kveld i helg 1160 1160 1160 1160

I dag er legevakten bemannet med tre sykepleiere på starten av formiddagsvakten og på slutten av ettermiddagsvakten. Erfaring viser at dette gir et for høyt press på de ansatte i disse periodene. Det er behov for å øke bemanningen til fire sykepleiere på disse vaktene for å ha en forsvarlig drift og unngå utslitte medarbeidere. Rådmannen foreslår derfor å øke bemanning på legevakten i økonomiplanforslaget.

L29 Legevakt, administrasjonsstøtte 410 410 410 410
På legevakten er det i dag satt av 1,5 årsverk til administrasjon. Dette er vesentlig mindre enn sammenlignbare legevakter. Legevakten har fått tillagt flere tjenester, nye systemer for å følge opp ansatte og flere administrative oppgaver. Det er behov for å øke ressursen til administrasjonsstøtte med et halvt årsverk på legevakten, og rådmannen har innarbeidet dette.
L30 Oppfølging av legespesialisering, 1 årsverk 1200 1200 1200 1200

Fra 1. september 2018 får kommunene et betydelig utvidet ansvar for legespesialisering (turnusleger). Turnuslegene skal godkjennes etter om de behersker klart definerte læringsmål. Kommunen har fått ansvar for dette, på bakgrunn av nasjonale krav for å sikre faglig forsvarlighet og bedre pasientsikkerhet. Fra 1. mars 2019 skal kommunene ha det samme ansvar for alle som er i spesialisering i allmennmedisin, anslagsvis 10 til 15 personer i stadig utskiftning. Oppfølging av dette vil, som omtalt i sak 9/18 i utvalg for helse- og sosialtjenester, kreve et nytt årsverk i legetjenesten.

L31 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 1217 2084 2656 2656

Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2018.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Rusvernet Soma (helårsvirkning)

INTERNHUSLEIE

1036

1036

1036

1036

Rusvernet Soma

ENERGI

181

181

181

181

Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser

INTERNHUSLEIE

 

715

1135

1135

Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser

ENERGI

 

152

304

304

Sum helse- og rehabiliteringstjenester

 

1217

2084

2656

2656

L32 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 0 0 151 366

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Ombygging boligrigg på Soma

INTERNHUSLEIE

   

151

366

Sum helse- og rehabiliteringstjenester

 

-

-

151

366

  Sosiale tjenester        
L33 Husleie nye boenheter 0 -2800 -5400 -8200

Det er i årets økonomiplan foreslått kjøp av nye kommunale boliger hvert år i perioden, og det foreslås å øke inntektskravet for husleiebudsjettet i takt med at boligene blir anskaffet. I 2019 er det tatt høyde for 38 nye boliger, med innflytting fordelt utover året. Det er en viss utskifting av leietakerne i de kommunale boligene. Når en leietaker flytter ut må leiligheten i en del tilfeller vedlikeholdes før en ny leietaker kan flytte inn. Enkelte boliger må også holdes ledig som erstatningsbolig for beboere som skal flytte fra annen bolig, der det tar lang tid å få avklart saken. Årlig er det om lag 120 boliger som blir ledige, og de står gjennomsnittlig ledig 1,7 måneder. Det har høyt fokus å holde perioden en bolig står ledig så kort som mulig. Rådmannen foreslår at inntektskravet i 2019 ikke økes, for å ta høyde for inntektstapet som følge av periodene boligene står tomme. Utover i planperioden legges det inn økte inntekter fra nye boliger i 2020-2022.

L34 Ekstra plasser dagslaget 500 500 500 500

I økonomiplan 2018-2021, tiltak P4, ble det satt av kr 500 000 til ekstra plasser i dagslaget i 2018. Dette har i 2018 muliggjort en bil og en ekstra arbeidsleder i 50 prosent stilling, slik at antallet deltakere i dagslaget har blitt doblet, og det er nå 12 deltakere. Det pågår arbeid for å øke oppdragsmengden og kompetanseheving for dagslaget. Risikovurdering tilsier at det alltid bør være to arbeidsledere tilstede. For å kunne opprettholde dagslaget utover 2018 bør beløpet videreføres i hele planperioden.

L35 Integreringstilskudd enslige mindreårige -32200 -23600 -12500 -15200

I 2019 budsjetteres det med integreringstilskudd til enslige mindreårige på om lag kr 32,2 millioner. Det er mange enslige mindreårige som blir 20 år i perioden, samtidig som kommunen i årene framover kun planlegger å ta imot 3 enslige mindreårige hvert år. Dette er årsaken til at tilskuddet reduseres til kr 12,5 millioner i 2021 og deretter øker som følge av mottak av 3 nye enslige mindreårige i 2022.

L36 Introduksjonsprogrammet 10000 5300 3000 3000

Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 34,7 millioner i 2019. Fordi kommunen bosatte mange flyktninger i 2016 og 2017, har introduksjonsordningen svært mange deltakere. I 2018 var det om lag 315 deltakere i programmet. Med så mange deltakere må bevilgningen til introduksjonsprogrammet økes med kr 10 millioner utover basisbudsjettet i 2019. Etter hvert som det er flere som går ut av ordningen enn det kommer nye inn, kan dette reduseres til kr 5,3 millioner i 2020 og til kr 3 millioner i de påfølgende årene.

L37 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 3288 7544 11753 13603

Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2018.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Småhus Vatne/ Dybingen, helårsvirkning

INTERNHUSLEIE

91

91

91

91

Kleivane Småhus, helårsvirkning

INTERNHUSLEIE

99

99

99

99

Småhus to hvert år

INTERNHUSLEIE

142

285

285

285

Småhus to hvert år 2020

INTERNHUSLEIE

 

142

285

285

Småhus to hvert år 2021

INTERNHUSLEIE

   

142

285

Boliger for vanskeligstilte (Helårsvirkning)

INTERNHUSLEIE

402

402

402

402

Tun Lura Nord ferdig 2020

INTERNHUSLEIE

 

254

508

508

Tun ubestemt tomt

INTERNHUSLEIE

 

302

557

557

Tun Håbafjell/ brattebø småhus

ENERGI

475

475

475

475

Syrinveien, helårseffekt

INTERNHUSLEIE

322

322

322

322

Syrinveien, helårseffekt

ENERGI

49

49

49

49

Boligsosial handlingsplan 2019

INTERNHUSLEIE

1708

3415

3415

3415

Boligsosial handlingsplan 2020

INTERNHUSLEIE

 

1708

3415

3415

Boligsosial handlingsplan 2021

INTERNHUSLEIE

   

1708

3415

Sum sosiale tjenester

 

3288

7544

11753

13603

L38 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 0 0 0 1850

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Småhus, 2022

INTERNHUSLEIE

     

142

Boligsosial handlingsplan 2022

INTERNHUSLEIE

     

1708

Sum sosiale tjenester

       

1850

  Sum levekår -19919 -5830 35539 45915
Publisert: 14.10.2017 13:42
Sist endret: 14.12.2018 16:53