Kultur og byutvikling

NR TILTAKSTEKST 2019 2020 2021 2022
  Kultur og byutvikling felles        
P7 Kulturhuset, mindre egenproduksjoner istedenfor musikaler 175 -525 175 175
K1 PhD prosjekt(stilling)   -325 -700 -700

Ustabile grunnforhold kan få konsekvenser for en rekke planer for infrastruktur og utnyttelse av det aktuelle området. Prosjektet vil vurdere klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold. Dette vil gi god informasjon for utarbeidelse av reguleringsplaner, planer for infrastruktur og utbygging av infrastruktur i disse områdene. Sandnes kommune har derfor inngått et samarbeid med universitetet i Stavanger. Det ble startet opp et PhD-prosjekt september 2017 som varer i tre år med støtte fra Forskningsrådet. Tittelen på prosjektet er «Klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold - Case studie Sandnes kommune». Prosjektet avsluttes med en doktorgradsavhandling i 2020 og budsjettet foreslås redusert som følge av at prosjektet avsluttes.

K2 Kulturhuset, musikaler i 2020   700    

I gjeldende økonomiplan 2018-2021 er det lagt inn kr 700 000 i 2020 i tilskudd til musikal/egenproduksjon som videreføres. Det er en omfattende og krevende prosess å sette opp en musikal, både arbeidsmessig og økonomisk. Beslutning om det vil komme en ny musikal er ikke tatt enda, og det vil derfor ikke være mulig å sette opp musikal allerede i 2020. Ny kulturhussjef startet i september 2018. Hun vil sammen med styret ta en avgjørelse på hva det skal satses på. Tilskuddet vil likevel gjøre det mulig å lage en større egenproduksjon.

K3 Kulturhuset, tilbakebetaling rentefritt lån -500      

Kr 500 000 i rentefritt lån/forskudd i 2018 knyttet til musikalen Billy Elliot, som tilbakebetales i sin helhet ved et tilsvarende redusert tilskudd i 2019 ble bevilget i økonomiplan 2018-2021. Dette dekkes inn ved bruk av kommunens reservefond og tilbakeføres i 2019.

K4 Nye innsparinger -810 -1610 -1610 -1610

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2017-2020, tiltak K7 , på kr 0,8 millioner i 2019, økende til kr 1,6 millioner fra 2020.

  Byutvikling        
K5 Byggesak, gebyrtap og klagebehandling 2600 2600 2600 2600

Gebyrtap og klagebehandling skal ikke være en del av gebyrgrunnlaget for byggesak. I 2017 var dette kr 1,1 millioner i gebyrreduksjon som følge av fristoversittelse og to årsverk til klagebehandling.

  Kultur, bibliotek og kulturskole        
P8 Økt satsning byarrangement 1000 1000 1000 1000
P9 Flere plasser kulturskolen 500 1000 1000 1000
P10 Kongesommer - Småjobbsentralen bistår Park m/arbeidsleder 150 150 150 150
P11 Tilskudd Veteranbåten Sandnes 500      
P13 Totalt 1 årsverk drift idrettsrådet og musikkrådet 400 800 800 800
K6 Øke plasser på kongesommer 400 400 400 400

Kongesommer er navnet på ferie- og fritidsaktivitetene som Sandnes kommune arrangerer for barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet er tilgjengelig for 2 000 barn og unge og om lag 390 barn får plass hvert år. Det foreslås å øke bevilgningen med kr 400 000 til totalt kr 1,4 millioner. Økt bevilgning vil gi større mulighet for å tilrettelegge for barn og unge med særlige behov. Det har vært en 40 prosent økning i søkertallet til ordningen og søknad om deltakelse fra yngre barn øker. Det vil nå være mulig å opprette en ny ferieklubb lokalisert i øst (Bogafjell) hvor ventelistene blant de yngste har vært lengst. En uke i ferieklubb for denne gruppen har kostnader på kr 210 000 der egenbetalingen er fratrukket. Dette tiltaket anslås å kunne utvide tilbudet med 140 flere plasser.

K7 Fritidskontaktordningen- økte rammer 300 300 300 300

Fritidskontaktordningen – tilbud om fritidskontakt skjer etter vedtak forankret i lov om sosiale tjenester. De økonomiske rammene til tildeling er ikke i samsvar med vedtak som blir innvilget. De siste 3 årene har det vært et overforbruk på budsjettrammen på kr 300 000. Det foreslås å øke rammene med kr 300 000.

K8 Økning tilskudd Rogaland opera IKS 50 50 50 50

Sandnes kommune er deleier i Opera Rogaland IKS sammen med Stavanger og har 50% eierandel. Formålet er å gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet. Selskapet skal også bidra til å gi unge musikere og sangere muligheten til å utvikle og virkeliggjøre sitt musikalske talent, samt legge til rette for at lokale talent stimuleres og gis muligheter til å delta i forestillinger i samarbeid med profesjonelle aktører. Det forutsettes også at forestillinger legges til Sandnes.

Opera Rogaland IKS har søkt om en økning av tilskudd fra eierkommunene hvor Sandnes kommunes andel blir kr 50 000, slik at total bevilgning fra Sandnes blir kr 700 000 i 2019. I eiermøtet ble det drøftet strategi for finansiering av IKS-et.

K9 Økning tilskudd Jærmuseet 230 230 230 230

Indeksregulering av driftstilskudd som regulert i avtale (bsak 56/17).

K10 50 prosent stilling kultur, Bogafjell - finansieres ved bruk av fond -350      

Rådmannen tilrår at økningen på 50 prosent stilling for å opprettholde kulturtilbudet i Bogafjellhallen finansieres av disposisjonsfond 25705125 kulturskole i 2018 og 2019.

K11 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 43 411 742 742

Internhusleie for bygg som er vedtatt i gjeldende økonomiplan

Bygg

Internhusleie/ renhold/ energi

2019

2020

2021

2022

Langgata 76

INTERNHUSLEIE

 

276

552

552

Langgata 76

RENHOLD

 

24

47

47

Langgata 76

ENERGI

 

24

56

56

Bygningsmessige utbedringer KINO KINO

INTERNHUSLEIE (tilskudd til KF)

43

87

87

87

Sum kultur, bibliotek og kulturskole

 

43

411

742

742

  Sandnes kirkelige fellesråd        
P12 Kirkene 1000 1000 1000 1000
K12 Økning av årlig vedlikeholdsbudsjett 430 430 430 430

Vedlikeholdsbudsjettet til de 13 kirkene og menighetshusene og 2 gravkapell er på kr 570 000. På grunn av at rehabiliteringsprogrammet med rentekompensasjon ligger omtrent 10 år tilbake i tid, så øker de nødvendige kostnadene med å ta vare på så mange store bygg. I de fleste menighetene er det vaktmester-team av frivillige som strekker ressursene betraktelig. I 2017 var det et merforbruk på kr 490 000 som følge av flere vedlikeholds-utfordringer. I 2018 er det allerede dukket opp flere alvorlige og kostbare lekkasjer som må håndteres.

  Selvkost        
K13 Plan 0 0 0 0

Eventuelle justeringer av gebyrsatsene vil vurderes i forbindelse med gjennomgang av rutiner for reguleringsendring

 

2019

2020

2021

2022

Reguleringsplaner, endring i driftskostnader

-960

-786

-609

-426

Reguleringsplaner, endring i gebyrinntekter

894

778

-370

-564

Reguleringsplaner, bruk av selvkostfond

66

8

979

990

K14 Byggesak 0 0 0 0

Endringer i gebyrregulativer for byggesaker består i hovedsak av noen mindre justeringer. Sammenlignet med andre kommuner anbefales det også å holde gebyret på gjeldende nivå for 2019.

 

2019

2020

2021

2022

Byggesak, endring i driftskostnader

-951

-395

177

764

Byggesak, endring i gebyrinntekter

-1272

-1249

-1815

-2404

Byggesak, bruk av selvkostfond

2223

1644

1638

1640

K15 Oppmåling 0 0 0 0

Satser er indeksregulert. Det er også gjort mindre endringer i strukturen.

 

2019

2020

2021

2022

Oppmåling, endring i driftskostnader

918

1106

1300

1498

Oppmåling, endring i gebyrinnteker

-730

-946

-1141

-1341

Oppmåling, bruk av selvkostfond

-188

-160

-159

-157

  Sum kultur og byutvikling 2393 3186 2442 2442
Publisert: 14.10.2017 14:15
Sist endret: 14.12.2018 17:01