Tekstvedtak

Hovedregel hele stillinger
I Sandnes kommune skal heltidsstillinger være hovedregelen. Bystyret ber rådmann legge fram sak om flere interne vikarpooler i kommunen med faste hele stillinger etter modell fra Bergen. Flere heltidsstillinger skal øke kompetansen, styrke kontinuiteten, samt fremme og kvalitetssikre arbeidsmiljøet blant ansatte i helsetjenesten. En vridning av flere arbeidstimer til helgene er viktig for å oppnå dette. Bystyret ber rådmann om å gå i dialog med fagforeningene for å se på konkrete alternativer til særavtaler etter modell fra Tromsø som har innført 3 ulike særavtaler for å oppnå større stillinger og mer helg som gir bedre kvalitet

Vurdere bruk av KF
Bystyret ber rådmannen vurdere bruken av Kommunale Foretak i Sandnes kommune og komme tilbake til bystyret med en vurdering av om det er hensiktsmessig å ta alle eller noen av KFene inn i den ordinære organisasjonen.

Internett og mobildekning
Bystyret ber rådmannen til våren legge frem en sak der hensikten er å gi alle innbyggere i Sandnes kommune tilfredsstillende internett og mobildekning, gjerne etter modell fra Forsand. Bystyret ber om kostnadsbilde og mulig fremdriftsplan.

Sandved skole / Elevplasser i sentrum
Bystyret viser til sitt vedtak i sak om Skolebehovsplan 2019-2022 om skolene Sandved, Stangeland og Trones. Bystyret understreker viktigheten av at en løsning kan vedtas i Skolebehovsplanen 2020-2023. Bystyret ber rådmannen innarbeide nødvendige midler til å gjennomføre den valgte løsningen i Økonomiplanen 2020-2023. Bystyret ber samtidig rådmannen så snart som mulig å starte nødvendige forberedelser av planarbeid, som f.eks. varsling av planoppstart for reguleringsplan, slik at utbygging kan skje så snart som mulig etter vedtak.

Sandnes Idrettspark
Bystyret vil legge til rette for at Sandnes Idrettspark/Sandnes stadion skal være den fremste friidrettsarenaen i regionen og slik at det kan arrangere nasjonale og internasjonale stevner/mesterskap der. Bystyret vil videre tilrettelegge for at dagens store bruker, Sandnes Idrettslag, friidrettsgruppa, kan få økt aktivitet og treningstider på Sandnes stadion, både blant barn og unge, junior og senior, eliteutøvere og aktive mosjonister.

Rask Integrering
Fjell kommune i Hordaland kan vise til gode erfaringer med et «hurtigspor» for integrering av utvalgte flyktninger som raskt kommer i jobb og lærer norsk.

Det bes vurdert om et «hurtigspor» for integrering av flyktninger kan bli et tilbud Sandnes kommune kan ta i bruk, i stedet for introduksjonsprogrammet, for de dette kan passe for.

"Graveklubben"
Det bes om at det vurderes et tiltak i Sandnes kommune for å samordne gravearbeidene i kommunen, med hensikt å redusere ulempene for beboere, arbeids og næringsliv, trafikanter og å unngå unødig graving i områder og dermed bedre miljøet.

Sykehjemsdekning
Bystyret ber rådmann fortsatt sikre full sykehjemsdekning. Full sykehjemsdekning defineres slik at de som har behov for en sykehjemsplass får det ved behov.

Åpne svømmehaller om sommeren
Bystyre ber rådmann om å holde en svømmehall åpen hele skolens sommerferie om det er praktisk mulig.

Varmtvannsbasseng
Trening i varmtvannsbasseng er viktig for mange, og derfor ber bystyret rådmann sikre at varmtvannsbassenget på Varatun holdes åpent for trening i så stor grad det er mulig i forhold til ferieavvikling og vedlikehold i løpet av sommeren fra mai til september.

Ridesenter
Bystyret ber rådmannen gå i dialog med Sandnes og Jæren rideklubb for å finne løsning for framtidig lokasjon for klubben.

Levedyktig bydeler
Bystyret vil presisere kommuneplanens samfunnsdel. Her skal man utvikle alle bydeler og hele Sandnes. Rådmannen må i planer legge til rette for en naturlig og samfunnsøkonomisk utvikling i hele Sandnes. Det må også tas høyde for at Sandnes har et stort omland når det planlegges for bilbruk og parkering i sentrum og i Forsand.

Dagplasser demente
Bystyret ber rådmannen følge regjeringens tilskuddsordning for dagsenter for demente og planlegge utbygging av et forsterket tilbud i Sandnes.

Åpne kommunale lokaler
Det bes vurdert en ordning hvor frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan søke om å låne eller leie kommunale lokaler når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv. Dette kan gjelde lokaler på skoler, helse og velferdssentre, helsehus, noen barnehager og lokaler innfor kulturetaten. Jamfør Trondheimsmodellen. Ved nybygg, rehabilitering av kommunale lokaler, bes det om at det hvor det er mulig, hensyn tas slik bruk.

Leksehjelp
Bystyret ber rådmannen sikre at tilbud om leksehjelp på skolene er ved skoledagens slutt.

L54
Bystyret ber rådmannen legge frem sak for UKO om fremtidig organisering av ungdomsfritidstilbud i sentrum, herunder eventuell relokalisering til andre lokaler. Sandnes Unge Bystyre involveres i arbeidet.

Småhus
Bystyret er av den oppfatning av at kostnaden per småhus på 3 500 000,- til 4 200 000,- er for høy. Vi ber rådmann komme tilbake med sak med konkrete tiltak som kan få prisen ned og/eller andre forslag til boligtyper. Det bør f.eks vurderes modulbaserte løsninger.

Bystyret ber rådmannen tas initiativ til et dialogmøte mellom Tomteselskapet, Eiendomsselskapet, Boligtjenesten, Mestringsenheten og utvalg for Helse og sosialtjenester angående boliger for vanskeligstilte. Det bes drøftet tiltak for å redusere kostnadene og/eller alternative boløsninger.

Forebygging – tøffe ungdomsmiljøer
I flere medieoppslag denne høsten har hørt om det tøffe ungdomsmiljøet i distriktet. Den 25. oktober stod det i avisen at politiet hadde rykket ut på ti ungdomsslosskamper på ti dager i Sola og Stavanger. Den 2. november skrev politiet på twitter at de var tilstede på et ungdomsarrangement på Lura hvor det var samlet 200 ungdommer i alderen 14-18 år. Sandnes kommune har et bra team i forebyggende enhet. Utviklingen har vist at særlig utsatt er ungdom i alderen 12-18 år. Det er viktig at både politi, kommune, nav, oppfølgingstjeneste m.fl styrker samarbeidet for å nå utsatte ungdommer. Det er viktig å kunne møte ungdom der de er og være tilstede for dem både i skoletid og fritid.

Bystyret ber rådmann vurdere tiltakene i revideringen i rusmiddelpolitisk handlingsplan som er ute på høring.

Prøveordning for henting av glass
IVARs nye sorteringsanlegg på Forus har oppstart i 2019. Da kan innbyggerne i Sandnes kaste plast i restavfallet.
Glass må fortsatt leveres på miljøstasjonene. I Sandnes er det flere innbyggere som har lang vei til miljøstasjonene.
Bystyret ønsker derfor å få til en ordning med egen beholder for henting av glass for dem som ønsker det. Renovasjonen IKS opererer i dag flere typer innsamlingsordninger i Sandnes. Bystyret ber rådmannen gå i dialog med Renovasjonen IKS om å gjennomføre en prøveordning med henting av glass hjemme hos utvalgte innbyggere i Sandnes, tilsvarende henteordning som for grovavfall og farlig avfall. Prøveordningen gjennomføres i løpet av 2019. Blir dette en suksess ønsker bystyret å rulle ut ordningen for alle innbyggerne i Nye Sandnes fra 2020.

Publisert: 15.12.2017 15:43
Sist endret: 11.03.2019 07:02