Saksframlegg

Økonomiplan 2019-2022

Det benyttes samme saksframlegg til administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret.

Politisk behandling av økonomiplan 2019-2022 vil bli som følger:

 • Rådmannens forslag til økonomiplan legges fram for bystyret 26. oktober 2018
 • Formannskapet behandler og innstiller i økonomiplansaken 19. november 2018
 • Bystyret vedtar økonomiplanen 10. desember 2018

Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan 2019-2022 på

Sandnes kommune - Økonomiplan 2019-2022

Rådmannen fremmer følgende

Forslag til vedtak:

1. Bystyret godkjenner det framlagte forslaget til økonomiplan 2019-2022 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i vedlegg til økonomiplan.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:

 • Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 175 000 000 / 22 år.
 • Lån til finansiering av egne investeringer: kr 870 966 000 / 30 år.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet.

6. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i avsnittet avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.

7. Økonomiplan 2019 - 2022 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.

 • Bystyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2019, med et resultat på kr 12 millioner.
 • Bystyret godkjenner at det foretas et deloppgjør for Ruten utvikling med Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 20 millioner, fordelt over årene 2019 og 2020, som utelukkende disponeres til delfinansiering av opparbeidelsen av Ruten byrom.
 • Bystyret godkjenner at første nettooppgjør for konsernoppdraget om salg av kommunens eiendommer i Skeianeområdet foretas som en overføring fra Sandnes tomteselskap KF til bykassen på kr 25 millioner i 2020 og kr 25 millioner i 2021. Resterende overføringer knyttet til salget blir foretatt i 2018, 2023 og 2024.

8. Økonomiplan 2019 - 2022 for Sandnes Parkering KF godkjennes. Finansiering av investeringene fastsettes endelig for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan.

 • Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2019:
  • 1. time kr 15 (uendret)
  • 2. time kr 21 (uendret)
  • 3. time og påfølgende timer kr 32 (uendret)
 • Overføring til bykassen på kr 1,1 millioner per år videreføres i planperioden.

9. Økonomiplan 2019 - 2022 for Sandnes Kunst- og Kulturhus KF godkjennes med følgende endringer:

Driftsbudsjettet:

 • Foretaket tilbakebetaler kr 500 000 som ble utbetalt i rentefritt lån/forskudd i 2018 knyttet til musikalen Billy Elliot, ved et tilsvarende trekk i tilskudd i 2019.

Investeringsbudsjettet:

 • Totalt kr 21,3 millioner til tautrekk og lysanlegg bevilges ikke i 2019, men med kr 1 million i 2021 og kr 20,3 millioner i 2022.
 • Tekniske oppgraderinger fremmet av byggeier Sandnes Eiendomsselskap KF bevilges ikke i 2019 og 2020, men med kr 2 millioner i 2020 til Kinokino og Stasjon K, og kr 1 million i 2021 og kr 25 millioner i 2022 til kulturhuset.

11. Økonomiplan 2019 - 2022 for Sandnes Havn KF godkjennes.

12. Økonomiplan 2019 - 2022 for Sandnes Eiendomsselskap KF godkjennes, med følgende endring:

 • Internleien for 2019 justeres med kr 10,012 millioner, tilsvarende beregnet KPI-justering for 2019.
 • Internleien kompenseres ikke for tidligere års endringer i KPI.
 • Overføring fra bykassen til dekning av energiutgifter utgjør kr 40,5 millioner i 2019, kr 43,4 millioner i 2020, kr 46,5 millioner i 2021 og kr 47,8 millioner i 2022.
 • Helårsvirkning av lønnsoppgjør renhold dekkes av kommunens lønnsreserve.
 • Investeringer godkjennes i henhold til rådmannens forslag til investeringsbudsjett.

13. Bystyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:

 • Netto driftsresultat settes til 3 prosent av driftsinntektene.
 • Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
 • Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
 • Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
 • Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
 • Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
 • Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
Publisert: 23.10.2017 13:47
Sist endret: 18.12.2018 15:27