Kultur og næring

  Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Endring
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 1150000 1050000 -100000
Jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15.
Driftstilskudd til private bydelshus 729000 729000 0
Jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15.
Tilskudd til husleie ved bruk av Sandnes kulturhus 530000 530000 0
Tilskudd til kulturtiltak 1235000 1335000 100000
Tilskudd til åpne kulturarrangement/prosjekt, ungdomstiltak, kulturpris og -stipend, jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15 .
Tilskudd til BUBS 125000 125000 0
Rogaland Arboret 1234000 1340000 106000
Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samrådsmøte 12. september 2013 kommet frem til at det inngås likelydende avtale for 4 år om tilskuddet. Sandnes som vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og de andre kommunene kr 8. Beløpet indeksreguleres. I løpet av perioden skal også fremtidig organisering/eierform utredes. 
Ryfylke friluftsråd 1090000 1210000 120000
Justeres årlig for økt folketall og deflator.
Jæren friluftsråd 1090000 1210000 120000
Justeres årlig for økt folketall og deflator.
Tilskudd til idrettsformål, arrangementer, aktivitet og anlegg 3000000 3000000 0
Jærmuseet 6453000 6623000 170000
Justeres årlig i henhold til folketall per 1. januar og prisjustering.
Opera Rogaland IKS 700000 750000 50000
Sandnes kommune og Stavanger kommune er begge deleiere med lik eierandel og forpliktelser i henhold til selskapsavtalen. I tillegg til årlige driftstilskudd fra eierkommunene budsjetterer operaselskapet med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger symfoniorkester, sponsorinntekter, legater og billettinntekter.
Sum  17336000 17902000 566000
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 07.10.2021 12:07