Diverse

  Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Endring
Eldrerådet, drift og møtegodtgjørelse 140000 140000 0

Forskrift til ny kommunelov hjemler nå opprettelsen av eldrerådet. Driftsrammen videreføres uendret fra 2019. Nytt kommunestyre fastsetter ved konstitueringen reglement for folkevalgte i ny kommune, jamfør tiltak om endringer fra 2020. 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler 50000 50000 0

Forskrift til ny kommunelov hjemler nå opprettelsen av rådet. Driftsrammen videreføres uendret fra 2019. Nytt kommunestyre fastsetter ved konstitueringen reglement for folkevalgte i ny kommune, jamfør tiltak om endringer fra 2020. 

BLINK 0 0 0
Tilskudd til Blink ytes i sin helhet fra Sandnes tomteselskap KF i henhold til bystyrets vedtak. Budsjettert tilskudd for 2020 er kr 2,5 millioner. Tilskudd og kommunal egeninnsats beholdes uendret.
Kulturminnetilskudd 300000 300000 0
Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av byantikvaren.
Bidrag TV-aksjonen 236724 239000 2276

Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres årlig, jamfør vedtak i fsak 64/13. Endelig beløp fastsettes utfra endelig folketall per 1. januar i budsjettåret.

BUBS Barnas 60 000 fond 77990 80000 2010
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Tilskuddet som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall per 2. kvartal 2020.
Greater Stavanger AS 2708825 2790000 81175
For kjøp av næringslivstjenester fra Greater Stavanger AS betales kr 35 per innbygger i ny tjenestekjøpsavtale fra 1. januar 2020. Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, håndteres særskilt og med egne saker.
Jæren produktutvikling 151318 0 -151318
Tilskuddet til Jæren produktutvikling utgår fra 2020.
Region Stavanger BA 1625295 1655000 29705
Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 per innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15. Tilskuddet justeres i henhold til folketall årlig.
Sandnes Sentrum 600000 600000 0
Årlig tilskudd til Sandnes sentrum AS ble i 2017 satt til kr 600 000, tilskuddsnivået videreføres uendret.
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 04.01.2020 10:51