Netto driftsresultat, konsern

Tusen kroner

Netto driftsresultat 2020-2023, konsern 2020 2021 2022 2023
Skatt 2667000 2732000 2772000 2811000
Rammetilskudd 1824000 1850000 1889000 1923000
Øvrige driftsinntekter 1284222 1246569 1240914 1240311
Sum driftsinntekter, bykassen 5775222 5828569 5901914 5974311
Driftsinntekter Sandnes tomteselskap KF 3000 3000 3000 3000
Driftsinntekter Sandnes havn KF 15200 16500 16700 17000
Sum driftsinntekter, kommunale foretak 18200 19500 19700 20000
Sum driftsinntekter, konsern 5793422 5848069 5921614 5994311
         
Sum driftsutgifter, bykassen 5789293 5822360 5880561 5946401
Driftsutgifter Sandnes tomteselskap KF 10000 10000 10000 11000
Driftsutgifter Sandnes havn KF 14900 15000 15100 15200
Sum driftsutgifter, kommunale foretak 24900 25000 25100 26200
Sum driftsutgifter, konsern 5814193 5847360 5905661 5972601
         
Brutto driftsresultat, bykassen -14071 6209 21353 27910
Brutto driftsresultat, kommunale foretak -6700 -5500 -5400 -6200
Brutto driftsresultat, konsern -20771 709 15953 21710
         
Netto finansutgifter, bykassen -216005 -250775 -277824 -292805
Netto finansutgifter, Sandnes tomteselskap KF 4000 4000 4000 5000
Netto finansutgifter, Sandnes havn KF 5100 4900 4900 4900
         
Motpost avskrivninger, bykassen 244000 257000 270000 273000
Netto driftsresultat, bykassen 13924 12434 13529 8105
Netto driftsresultat, kommunale foretak 2400 3400 3500 3700
Netto driftsresultat, konsern 16324 15834 17029 11805
Netto driftsresultat, bykassen i % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %
Netto driftsresultat, konsern i % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
Publisert: 06.06.2017 16:33
Sist endret: 09.01.2020 09:42