Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A Oppr budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
1 Skatt på inntekt og formueGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan -2436000 -2667000 -2732000 -2772000 -2811000
2 Ordinært rammetilskuddGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan -1746000 -1824000 -1850000 -1889000 -1923000
3 Skatt på eiendom      -   -52000 -54000 -56000 -57000
4 Andre direkte eller indirekte skatterAndre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen       -   -10300 -10300 -10300 -10300
5 Andre generelle statstilskuddForventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan -105724 -118700 -71400 -59900 -56800
6 Sum frie disponible inntekter -4287724 -4672000 -4717700 -4787200 -4858100
7 Renteinntekter og utbytteForventet rente-, avdragsinntekt og utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan -500720 -217620 -222820 -226520 -229320
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 121360 157700 175112 184645 188376
9 Avdrag på lån 240460 271000 296858 318074 332124
10 Netto finansinntekter / - utgifter -138900 211080 249150 276199 291180
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk -      -     -    -      -  
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve           -           -           -       -    -  
13 Til bundne avsetninger  -   10300  10300  10300  10300 
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -   - - - -
15 Bruk av ubundne avsetninger -20263 -106980 -27280 -24830  -23530 
16 Bruk av bundne avsetninger                  -         -             -            -          -  
17 Netto avsetninger -20263 -96680 -16980 -14530 -13230
18 Overført til investeringsbudsjettet 37248 117056 39193 36345 31438
19 Til fordeling drift -4409639 -4440544 -4446337 -4489186 -4548712
20 Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B 4409639 4440544 4446337 4489186 4548712
21 Merforbruk/mindreforbruk = 0                 -             -            -          -        -  
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
Publisert: 06.06.2017 16:35
Sist endret: 06.03.2020 09:57