Geodata - matrikkel

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

(§ 32, forskriftene § 16)

01. januar 2020

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

1.0.1 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.

1.0.2 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3 Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

1.0.4 Klageadgang er gitt i matrikkellovens § 46.

1.0.5 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6 Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 15. november til 15. mars. For oppmålingsarbeid knyttet til vinterstengte veier, løpet saksbehandlingstiden når veiene er åpne for alminnelig ferdsel. Jfr "Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Sandnes kommune, Rogaland". Bestemmelsen gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 eller når Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, trer i kraft.

1.0.7 Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
1.1.1.1 Arealer fra 0 - 2000 m² 23600 24400 800 3,4 %  
1.1.1.2 Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m² * 1600 1700 100 6,3 %  
1.1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon
1.1.2.1 Arealer fra 0 – 2000 m² 11800 10100 -1700 -14,4 %  
1.1.2.2 Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m² * 1600 1700 100 6,3 %  
1.1.3 Oppretting av anleggseiendom
1.1.3.1 Arealer fra 0 - 2 000 m² 27300 28200 4400 3,3 %  
1.1.3.2 Arealer fra 2001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² * 1600 1700 100 6,3 %  
* Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende matrikkelenheter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag):

  • 2 – 5 matrikkelenheter:              10 prosent reduksjon
  • 6 – 10 matrikkelenheter:            15 prosent reduksjon
  • 11 – 25 matrikkelenheter:          20 prosent reduksjon
  • 26 - 39 matrikkelenheter:           30 prosent reduksjon
  • 40 og flere matrikkelenheter:    40 prosent reduksjon

For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes ½ gebyr.
For fradeling av regulert felles vei eller annet areal som er regulert til felles offentlig formål, beregnes også ½ gebyr.
Gebyr for 1.1.1 – 1.1.3 inkluderer eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.

 
1.2 Oppmålingsforretning, når det ikke er krav til merking og måling
1.2.1 Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning
Tillegg til 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3, per matrikkelenhetMaksimalt tilleggsgebyr settes lik 10 x sats i punkt 1.2.1. 4200 4400 200 4,8 %  
1.2.2 Oppretting av punktfeste utført som kontorforretning
Fradeling av punktfeste, per matrikkelenhet 11800 12200 400 3,4 %  
1.2.3 Uteareal for eierseksjoner utført som kontorforretning
Tillegg til 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3, per matrikkelenhet 4200 4400 200 4,8 %  
1.2.4 Arealoverføring / fradeling når alle grenselinjer er tilfredstillende klarlagt og merket med tidligere oppmålingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utført som kontorforretning
Oppmålingsforretning per matrikkelenhetOppmålingsforretning når alle, også nye, grenselinjer er merket og målt tidligere, per matrikkelenhet 11800 12200 400 3,4 %  
Kontorforretning kan kun brukes når det ikke er krav om merking eller innmåling i marka. Kommunen avgjør selv om saken kan utføres som kontorforretning.
 
1.3 Grensejustering - gjelder sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 1.5.
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie *
Arealer fra 0 - 500 m² 7500 7800 300 4,0 %  
* Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.
1.3.2 Anleggseiendom ** 
Arealer fra 0 - 1000 m² 10000 10300 300 3,0 %  

** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
Er eiendomsgrense ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 1.6 og eventuell grensejustering inngår da i prisen.
Arealbegrensningene gjelder ikke matrikkelenheter som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
1.4.1.1 Arealer fra 0 - 500 m² 16800 17400 600 3,6 %  
1.4.1.2 Arealoverføring per nytt påbegynt 1 000 m² medfører en økning av gebyrMaksimalt 3 x satsen for areal 1 - 500 m² per matrikkelenhet. 1600 1700 100 6,3 %  
1.4.2 Anleggseiendom *
1.4.2.1 Arealer fra 0 - 1 000 m² 21100 21800 700 3,3 %  
1.4.2.2 Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyr 3200 3300 100 3,1 %  
* For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 1.3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 1.8 anvendes.
      
1.5 Klarlegging av sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
1.5.1 For inntil 2 punkt innen samme område 5600 5800 200 3,6 %  
1.5.2 For overskytende grensepunkter, per punkt 400 500 100 25,0 %  
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i punkt 1.6.
      
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
1.6.1 For inntil 2 punkt innen samme område 8700 9000 300 3,4 %  
1.6.2 For overskytende grensepunkter, per punkt 1900 2000 100 5,3 %  
Maksgebyr for klarlegging skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i punkt 1.1.1.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se punkt 1.8.
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.7 Utstedelse av matrikkelbrev
1.7.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  
1.7.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  
 
1.8 Andre tjenester
Landmåler / ingeniør, per påbegynt time 1400 1500 100 7,1 %  
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.
 
1.9 Føring av private grenseavtaler
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jamfør matrikkelforskriften § 44 5600 5600 0 0,0 %  
 
1.10 Saker som ikke blir fullført
1.10.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.10.2 Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).
1.10.3 Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av ½ av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).
 
1.11 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
Faktura sendes rekvirent, eller den som er ført opp i søknaden. Eventuell ny fakturamottaker må skriftlig bekrefte at de betaler, før saken er ferdig behandlet.
Skal mottaker endres etter faktura er sendt, tillegges ekstra gebyr.
Tilleggsgebyr 500 600 100 20,0 %  
Publisert: 13.10.2017 15:02
Sist endret: 04.01.2020 10:59