Geodata - seksjonering

GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING

(Eierseksjonsloven §15)

01. januar 2020

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.  

1.0.1      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.2      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.4      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5      Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Seksjonering
1.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
1.1.1: 1 - 3 seksjoner 11000 11000 0 0,0 %  
1.1.2: 4 - 8 seksjoner 13000 13000 0 0,0 %  
1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. 650 650 0 0,0 %  
Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2.
 
1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
1.2.1: 1 - 3 seksjoner 14000 14000 0 0,0 %  
1.2.2: 4 - 8 seksjoner 18000 18000 0 0,0 %  

1.2.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

1300 1300 0 0,0 %  
Eksisterende bygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.2.1 og 1.2.2.
 
1.3 Reseksjonering
Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
1.3.1: 1 - 3 seksjoner eller fellesareal endres 14000 14000 0 0,0 %  
1.3.2: 4 - 8 seksjoner eller fellesareal endres 18000 18000 0 0,0 %  
1.3.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny endret seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.  1300 1300 0 0,0 %  
      
1.4 Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr punkt 1.1, 1.2 og 1.3 3500 3500 0 0,0 %  
 
Type betalingssats Vedtatt sats for 2019 Vedtatt sats for 2020 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom  2600 2600 0 0,0 %  
      
1.6 Saker som ikke blir fullført
Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden, eller søker trekker saken.
1.6.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.9).
      
1.7 Oppretting av eksklusive uteareal
Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.
1.7.1 Tillegg for utarbeidelse av tegningsgrunnlag 1400 1500 100 7,1 %  
      
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev 
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet.
1.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  
1.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  
Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier eller styreleder.
      
1.9 Andre tjenester
Timepris for andre tjenester
1.9.1 Ingeniør per time 1 300 1500 200 15,4 %  
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.
 
1.10 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
1.10.1 Tilleggsgebyr
500 600 100 20,0 %  
Publisert: 13.10.2017 16:07
Sist endret: 04.01.2020 11:00