Byggesaker

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

01. januar 2020

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

 • § 1 Betalingsplikt

  Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyr utstedes til tiltakshaver.

 • § 2 Gebyrberegningstidspunkt / avregning

  Gebyrsatsene ved tidspunktet for innsendt søknad benyttes.

 • § 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

  Gebyr faktureres som hovedregel når vedtak blir fattet eller tjeneste levert. Merarbeid i forbindelse med komplettering, eller retur av søknad kan faktureres fortløpende. Forfall blir angitt på faktura. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere saker ikke er betalt.

 • § 4 Kombinerte bygg

  Består bygninger av flere funksjoner, beregnes gebyret etter byggets hovedfunksjon. Det beregnes bare ett grunngebyr per bygning.

 • § 5 Prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser

  Ved prosjekt som kommer inn under flere tiltaksklasser, beregnes gebyret etter høyeste tiltaksklasse.

 • § 6 Midlertidige bygninger

  Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

 • § 7 Avslag

  Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver belastet med basisgebyr uten arealtillegg, samt gebyr for dispensasjoner.

 • § 8 Regulering av gebyrsatser

  Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med behandling av økonomiplanen. Regulativet kan også endres på andre tidspunkt. Endring kunngjøres i lokalpressen.

 • § 9 Klage på gebyr.

  Gebyrregulativet har status som forskrift. Utskriving av gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

 • § 10 Urimelig gebyr

  Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen fastsette et passende lavere gebyr. Reduksjon av gebyr kan skje på initiativ fra kommunen eller etter søknad. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes bygningssjefen for administrativ og politisk behandling før den videresendes til klageinstansen.

 • § 11 Gebyrreduksjon grunnet oversittelse av tidsfrister

  Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides. Gebyret reduseres maksimalt med 100 prosent.

 • § 12 Gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse

  Det gis reduksjon i gebyr for prosjekt som ikke kommer til utførelse dersom melding om dette blir mottatt før byggetillatelse er gitt.

 • § 13 Gebyr for tilsyn

  Gebyr for ordinært tilsyn i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse til tiltak og oppføring av tiltak, er medtatt i ordinært gebyr. Gebyr for tilsyn i forbindelse med avvik fra godkjenning og for tilsyn med ulovlig oppført byggetiltak, beregnes i samsvar med regulativ, og kan faktureres ved mottak av søknad.

Generelt for 2020: Arealtillegg per m² BRA: kr 10

01. BOLIGER (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Ren bolig (111) 24000 29000  
b. Enebolig med leilighet (112) 29000 39000  
c. Tomannsbolig vertikalt delt (121) 29000 39000  
d. Tomannsbolig horisontalt delt (122) 29000 39000  
e. Andre småhus (ikke over 4 leiligheter per hus) (136) 14900 21500  
f. Rekkehus (131) per boenheter 14900 21500  
g. Enebolig i kjede (133) per boenheter 14900 21500  
h. Bygg på 2 etasjer med 5 eller flere leiligheter (141, 144) per boenheter 14900 21500  
i. Til- og påbygg, bruksendring,  punkt a-h
BRA < 50 m² 4200 7800 7800
BRA > 50 m² 7200 12200 12200
j. Ombygging < 50 prosent av totalt areal, a – h 4200 7800 7800
k. Ombygging > 50 prosent av totalt areal, a – h (hovedombygging) / ny boenhet   12200 12200
l. Blokk (142, 145), maksimum 4 etasjer 71300 92500 131500
m. Høghus / punkthus / lamellhus (143, 146)   131500 225000
n. Terrassehus (135) 71300 92500 131500
o. Bygg med bofellesskap (151-159) 71300 92500 131500
p. Til- og påbygg, bruksendring punkt m-p
BRA < 50 m² 7200 12200 14000
50 m² < BRA < 1000 m² 22000 36000 42000
BRA > 1000 m² 36000 42000 58000
q. Ombygging < 50 prosent av totalt areal, m – p 36000 42000 58000
r. Ombygging > 50 prosent av totalt areal, m – p 71300 92500 131500
 
02. ANDRE NYBYGG BOLIGEIENDOM (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Garasjer og uthus for boliger (181) 4200    
b. Naust for boliger (183) 4200    
c. Andre bygg (blant annet § 30-5, midlertidige) 4200    
d. Til- og påbygg a – c 2100    
e. Mindre tiltak på boligeiendom 2100    
 
03. PRODUKSJONSANLEGG FOR VERKSTED OG INDUSTRI (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Nybygg fabrikk eller verksted (211, 212) 38000 54000 105000
b. Nybygg fabrikk eller verksted kombinert med kontor (211, 212, 311) 54000 76000 124000
c. Produksjonshall (213) 54000 54000 78000
d. Produksjonshall kombinert med kontorfløy (213, 311) 54000 76000 124000
e. Andre bygg 38000 54000 78000
f. Trafostasjon, prefabrikerte (223, 224) 12000 14900 14900
g. Trafostasjon, forenklet behandling – typegodkjent 4200 14900 14900
h. Til- og påbygg, bruksendring punkt a-g
Små til-/påbygg/bruksendring, minimumsgebyr  9800 9800 9800
BRA < 1000 m² 22000 38000 62000
BRA > 1000 m² 38000 54000 78000
i. Ombygging < 50 prosent av totalt areal 14200 28000 52000
j. Ombygging > 50 prosent av totalt areal (hovedombygging) 28000 54000 82000
 
04. KONTOR- FORRETNING ELLER ANDRE NÆRINGSBYGG (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Kontor- og administrasjonsbygg (311) 64900 132000 249000
b. Varehus og andre butikkbygg (321, 322) 64900 168000 252000
c. Ekspedisjonsbygg og terminaler (411, 412, 413, 414, 415, 416, 419) 64900 162000 236000
d. Lager- og garasjebygg (231, 232, 233, 239, 431, 432, 433, 439) 64900 78800 104000
e. Bensinstasjon (323) 64900 78800 104000
f. Andre bygg 64900 132000 249000
g. Tilbygg/påbygg/bruksendring a-f
Små til-/påbygg/ombygginger/bruksendring  9800    
BRA < 1000 m² 28000 54000 82000
BRA > 1000 m² 64900 78800 104000
h. Ombygging < 50 prosent av totalt areal 28000 54000 82000
i. Ombygging > 50 prosent av totalt areal (hovedombygging) 64900 78800 104000
 
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Hotell (511, 512, 519, 521, 522, 523, 524, 529) 88000 158000 258000
b. Andre bygg 62000 105000 154000
c. Til- påbygg punkt a-b, bruksendringer
Ved små til-/påbygg/ombygginger 9800 22000 34000
 BRA < 1000 m² 28000 54000 82000
BRA > 1000 m² 62000 105000 135000
d. Ombygging < 50 prosent av bygning 38000 54000 82000
e. Ombygging > 50 prosent av bygning (hovedombygging) 54000 82000 135000
 
06. BYGG FOR OFFENTLIG OG PRIVATE TJENESTER (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Bygg for undervisning / forskning (613, 614, 615, 619, 621, 622, 629, 630) 62000 122000 192000
b. Sykehus/aldershjem/sykehjem (711, 712, 713, 714, 719, 721, 722, 723, 729) 62000 122000 192000
c. Barnehager (612) 38000 58000 105000
d. Omsorgsboliger (722) 38000 58000 105000
e. Kirke/kapell og lignende (671, 672, 673, 674, 675, 679) 62000 122000 192000
f. Samfunnshus/forsamlingshus (662) 62000 122000 192000
g. Teater/kinobygg (661) 62000 122000 192000
h. Idrettsbygg (651, 652, 653, 654, 655, 659) 62000 122000 192000
i. Andre bygg 38000 58000 105000
j. Til- og påbygg a-i, bruksendringer
Små tiltak minimumsgebyr 7800 14900 18800
BRA < 1000 m² 22000 38000 58000
BRA > 1000 m² 38000 58000 105000
k. Ombygging < 50 prosent av totalt areal 22000 38000 58000
l. Ombygging > 50 prosent av totalt areal (hovedombygging) 38000 78000 105000
 
07. BYGG FOR JORBRUK, FISKE OG FANGST (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Driftsbygninger i landbruket (241, 242, 243, 244, 245, 248, 249)
< 1000 m².  Ikke arealtillegg 7800 14900 18800
>1000 m²                  14900 18800 22200
b. Andre bygg
< 1000 m².  Ikke arealtillegg 7800 14900 18800
>1000 m²                  14900 18800 22200
c. Til- og påbygg
BRA < 100 m² 4200 7800 7800
BRA > 100 m² 7800 14900 18800
d. Ombygging < 50 prosent av totalt areal 4200 7800 7800
e. Ombygging > 50 prosent av totalt areal 7800 14900 18800
 
08. ANDRE BYGG (GAB koder i parentes)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Fritidsbygg (161) 24000 29000  
b. Naust (182, 183) 4200    
c. Uthus/bod og andre bygg 4200    
d. Til- og påbygg 2100    
e. Ombygging 2100    
 
09. DISPENSASJONSSØKNADER 
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold, maksimalt samlet gebyr for dispensasjon kr 35 000.  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
1. Plankrav 12200 16200 16200
2. Gjeldende plan med bestemmelser 12200 16200 16200
3. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter 12200 16200 16200
4. Mindre dispensasjoner uten høring 4200 7800 7800
 
10. REVIDERTE TEGNINGER/ TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Ved økt areal beregnes det basisgebyr samt kr 10 per m² bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
Basisgebyr 4200 7800 7800
 
12. RIVING  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
Riving av bygning per bygning (Plan- og bygningsloven § 20-1). Ikke arealtillegg. For bolig / fritidsbolig per eiendom. 4200 7800 7800
Riving av verna bygg eller bygg som er SEFRAK registrert 15200 15200 15200
 
13. TEKNISKE INSTALLASJONER Plan- og bygningsloven § 20-1  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
VVS nyanlegg / større endringer og reparasjoner kjøleanlegg / sprinkelanlegg 4200 7800 7800
Heisanlegg, saksbehandling 4200 7800 7800
Varslingsanlegg 4200 7800 7800
Gasstank / gasstilknytning bolig 4200 7800 7800
Gasstank / gasstilknytning næring / offentlige bygg 4200 7800 7800
 
14. ANDRE TILTAK   Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Fasadeendring / vindusskift 2100 7800 7800
b. Skilt / reklame (per fasade, maksimalt dobbelt gebyr) 2100 7800 7800
c. Større skiltplan 7800 7800 7800
d. Støttemurer 2100 7800 7800
e. Innhengning / gjerde / støyskjerm 2100 7800 7800
f. Vei-opparbeidelse 2100 7800 7800
g. Brygger 2100 7800 7800
h. Graving / fylling / sprenging 2100 7800 7800
i. Basseng / brønn / dam (§ 28-6) 2100 7800 7800
j. Mast, antenne 2100 7800 7800
k. Mindre endringer a - j 2100 7800 7800
l. Andre søknadspliktige tiltak 2100 7800 7800
 
16. UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN / PLANERING / FYLLING (per plan, ikke arealtillegg)  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
< 5.000 m² 10800 10800 10800
> 5.000 m² 24000 24000 24000
VA-tekniske og gass-anlegg 6800 10200 10200
 
17. DELESØKNADER  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
a. Fradeling av ny (-e) tomt (-er) i samsvar med plan. Per tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis 100 prosent gebyrreduksjon. 7800    
b. Arealoverføring i samsvar med plan 4200    
 
18. FRIKJØP PARKERING
Beløp fastsettes etter parkeringsnorm for Sandnes kommune
 
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
Retur og/eller avlutning av ufullstendig søknad  2200 2200 2200
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, der tiltakshaver står ansvarlig selv 1200    
Innhenting av opplysninger ved ufullstendig søknad, med ansvarlig foretak 3200 3200 3200
 
20. GEBYR FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING
Kommer i tillegg til eventuelt ordinært saksbehandlingsgebyr
Merarbeid for søknad der tiltak allerede er utført Ekstraarbeid etter medgått tid 
 
21. GEBYR SOM BEREGNES ETTER MEDGÅTT TID Kr 1 370 per time 
 
22. SAKKYNDIG BISTAND
Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings-, tilsyns- eller kontrolloppgaver på tiltakshavers regning Etter medgåtte utgifter
 
23. IGANGSETTINGSTILLATELSE PER SØKNAD 5 prosent av grunngebyr. Minimum kr 3 800 
 
24. OVERTREDELSEGEBYR I samsvar med plan og bygningslovens § 32-8 og SAK10 § 16 
 
25. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE  Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
  2200 2200 2200
 
26. FERDIGATTEST   Tiltakskl. 1   Tiltakskl. 2   Tiltakskl. 3 
Der brukstillatelse er over 5 år, eller ikke foreligger  2200 2200 2200
Der brukstillatelse er nyere enn 5 år  - - -
 
27. LOKAL GODKJENNING
Lokal godkjenning av ansvarsrett 2200  2200 2200 
Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 24.10.2019 15:23