Ny kommunelov

Ny kommunelov – fra konstituering av nytt kommunestyre oktober 2019

Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget, og flere av lovens forskrifter er også blitt endret.  Store deler av den nye loven trer i kraft fra den dato nytt kommunestyre konstitueres, mens økonomikapittelet med forskrifter trer i kraft fra 1. januar 2020.

Den nye loven innskjerper kravene til risikostyring og konsernkonsolidering. Videre lovfestes at kommunen skal ha en samlet eierskapsstrategi/eierskapsmelding for hele sin eierskapsportefølje, inkludert kommunale foretak.

Dagens interkommunale samarbeider etter lovens §27 utgår i ny lov. I stedet hjemles muligheter for organisering som interkommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd. Det er gitt en frist på inntil 4 år fra konstitueringen i oktober 2019 på å foreta omdanning av §27 selskaper. For nye Sandnes gjelder dette Jæren Friluftsråd og Ryfylke friluftsråd samt Rogaland Kontrollutvalgssekretariat.

Ny kommunelov §17 hjemler at et hvert interkommunalt samarbeid skal organiseres på en måte som det er rettslig adgang til. Bestemmelsen lister opp mulighetene som kommunen har, herunder også vertskommune, IKS og AS. Felles for de to nye organisasjonsformene i loven er at kommunen blir gjort pro-rata ansvarlig for samarbeidets økonomiske forpliktelser etter modell av IKS-ene.

Rådmannen vil sette i gang arbeidet med en samlet eierpolitisk strategi for hele eierskapsporteføljen i den nye kommunen. Eierskapet som Forsand kommune har i selskaper og samarbeidet vil bli gjennomgått og vurdert tilsvarende som Sandnes sitt eierskap er gjort i risikovurderingen her. Spørsmålene om hva som er hensiktsmessig organisering for friluftsrådene og kontrollutvalgssekretariatet vil bli drøftet underveis med disse. Når det gjelder de to kommunale foretakene i ny kommune er arbeidet med revidert eierstrategi og ajourføring av vedtektene for Sandnes tomteselskap KF igangsatt og ventes ferdigstilt i løpet av 2019. Eierstrategi for Sandnes Havn KF påregnes utarbeidet 1. halvår 2019, med grunnlag i den nye havneloven som trer i kraft 1. januar 2020.

Publisert: 19.10.2019 12:05
Sist endret: 19.10.2019 12:05