Introduksjon

Introduksjon

I tillegg til virksomheten som er organisert i de fem kommunale foretakene (KF) i 2019, har Sandnes kommune eierskap i åtte interkommunale selskaper (IKS), tre interkommunale samarbeid (IS) og tretten aksjeselskap (AS).(Aksjene i Nord Jæren Bompengeselskap AS er solgt til SørVest Bompengeselskap AS, nå Ferde AS, i samsvar med Stortingsvedtak om fusjoner til et fåtall store regionale bompengeselskaper Bsak 199/17. Måltidets Hus As ble avviklet, ekstraordinær generalforsamling 2017. Ruten Parkering AS er avviklet Bsak 41/18. ) Kommunens eierandel, grad av politisk styring og økonomisk risiko varierer mellom de ulike selskapene og selskapstypene. I 2019 er det vedtatt at Sandnes Parkering KF, Sandnes Eiendomsselskap KF og Sandnes kunst- og kulturhus KF skal avvikles 31. desember 2019. Virksomhetene skal fortsette som del av linjeorganisasjonen. Med etableringen av nye Sandnes kommune fra 1. januar 2020 vil omfanget av selskaper øke. Forsand og Sandnes kommune sine eierskap i selskaper vil utgjøre samlet eierskapsportefølje i den nye kommunen. Ny eierpolitisk strategi utarbeides i 2020 for nye Sandnes jfr § 26-1 i ny kommunelov.

For å anskueliggjøre økonomisk risiko og grad av politisk styring er selskapene grovt vurdert og innplassert i fire grupper hvor:

  1. er høy grad av økonomisk risiko – liten direkte politisk styring
  2. er høy grad av økonomisk risiko – stor grad av politisk styring
  3. er lav økonomisk risiko – liten direkte politisk styring
  4. er lav økonomisk risiko – stor grad av politisk styring
Selskaper, foretak og samarbeider etter grad av økonomisk risiko og politisk styring

 

Som det kommer frem av figuren over, følger det ulik grad av økonomisk risiko og grad av politisk styring for de ulike selskapene. De ulike selskapsformene, samt selskapenes virksomhetsområder, er med på å fastsette dette. Når det gjelder risiko, er ikke kommunens risiko begrenset kun til den økonomiske risikoen. Det finnes også andre risikoelementer, som for eksempel risikoen for tap av tingsinnskudd/produksjonsmidler, produksjon av samfunnsutviklertjenester og omdømme. Nedenfor gis nærmere informasjon og vurderinger av risikomomenter kommunen står ovenfor. Tallene som presenteres er fra avlagte regnskaper for regnskapsåret 2018.

Publisert: 18.10.2018 15:05
Sist endret: 19.10.2019 10:59