Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Det budsjetteres med lønnsvekst på 3,6 prosent i 2020 og renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Prisvekst kompenseres ikke. Rådmannens forslag til økonomiplan er utarbeidet i faste 2020-kroner.

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 3,1 prosent i 2020, hvorav lønnsveksten er anslått til 3,6 prosent. Prisveksten kompenseres ikke i rådmannens forslag til økonomiplan.

I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.

For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår rådmannen en lønnsreserve på totalt kr 173,8 millioner. Dette dekker helårsvirkning av lønnsvekst fra lønnsoppgjørene i 2019 og opp til 3,6 prosent i lønnsoppgjøret for 2020. I tillegg er det tatt høyde for:

  • lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
  • lønnsvekst i private eldresentre
  • kompetansetillegg
  • studentavlønning
  • seniortiltak
  • kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.

Renteforutsetninger

Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har rådmannen tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september. Rådmannen følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders NIBOR rente.

Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.

RENTEFORUTSETNINGER 2020 2021 2022 2023
3 måneders   NIBOR 1,98 % 1,99 % 1,95 % 1,95 %
Rente Lyse, 3   måneders NIBOR + 2 % 3,98 % 3,99 % 3,95 % 3,95 %
Rente   Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3% 4,98 % 4,99 % 4,95 % 4,95 %
Flytende rente   i Husbanken 2,88 % 2,89 % 2,85 % 2,85 %
Flytende rente   på lån 2,08 % 2,09 % 2,05 % 2,05 %
Fastrente 1,   kr 364 millioner, 5 år 1,89 % 2,90 % 2,90 % 2,90 %
Fastrente 2,   kr 500 millioner, 10 år 2,49 % 2,49 % 2,49 % 2,49 %
Fastrente 3,   kr 200 millioner, 5 år 1,67 % 1,67 % 2,67 % 2,67 %
Fastrente 4,   kr 200 millioner, 10 år 2,12 % 2,12 % 2,12 % 2,12 %
Fastrente 5,   kr 210 millioner, 3 år 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
Fastrente 6,   kr 201 millioner, 10 år 2,61 % 2,61 % 2,61 % 2,61 %
Fastrente 7,   kr 200 millioner, 5 år 2,13 % 2,13 % 2,13 % 2,13 %
Fastrente 8,   kr 95 millioner 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 %
Kalkylerente   for selvkostområdene, (5-årig SWAP + 0,5 %) 2,37 % 2,37 % 2,37 % 2,37 %

Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.

Publisert: 18.10.2017 15:31
Sist endret: 14.11.2019 15:23