Eiendomsskatt

Rådmannen foreslår at eiendomsskatten etter eigedomsskattelova § 3 c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» skal gjelde for nye Sandnes. Det vil si at denne skatten videreføres i Forsand og innføres for gamle Sandnes.

Ved sammenslåing av Forsand og Sandnes kommune må eiendomsskatten i de to kommunene samordnes. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2020 foreslått regler for hvordan denne samordning av eiendomsskatt kan gjennomføres. Her foreslås det at kommunene plikter å samordne skattesatsene på alle eiendomskategorier som skal være gjenstand for eiendomsskatt i den nye kommunen. Eiendomsskatten skal harmoniseres etter en overgangsperiode på 3 år. Overgangsperioden kan ifølge forslaget til statsbudsjett enten starte opp i 2020 eller 2021. I økonomiplanen er det foreslått oppstart 2020. 

Forsand kommune skriver i dag ut eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». Skatten blir skrevet ut med en skattesats på 7 promille. I sak til fellesnemnda 7. mai 2019 «Etablering av kraftkontor på Forsand» (sak 10/19) ble eiendomsskatten fra Forsand kommune anslått til å utgjøre kr 50 millioner i 2020.

Fra 2019 ble eiendomsskatteloven endret slik at underkategorien verk og bruk (sandtak, betong, etc.) skulle fjernes og følge reglene som gjelder for næringseiendom generelt. Etter overgangsreglene skal grunnlaget for denne kategorien årlig reduseres med 1/7 del i syv år. Forsand kommune har denne kategorien som i 2019 har gitt en inntekt på ca. kr 1,3 millioner. Rådmannen foreslår i samsvar med vedtak i kommunestyret (sak 59/19) at det ikke lenger skrives ut eiendomsskatt etter denne kategorien.  Det betyr at denne typen eiendommer utgår og ikke beskattes i 2020 eller senere år.

For «gamle» Sandnes kommune foreslås det som nevnt innført eiendomsskatt på verk og anlegg i henhold til eigedomsskattelova §3c (Jfr. vedtak sak 59/19 i kommunestyret 21.10.2019). Iverksetting skjer i samsvar med foreslåtte regler for samordning av eiendomsskattesatsene. Det betyr at «gamle» Sandnes kommune får skrevet ut eiendomsskatt med 2 promille i 2020, 4 promille i 2021, 6 promille i 2022, før skattesatsene i den nye sammenslåtte kommunen harmoniseres med 7 promille i 2023.

Arbeidet med å taksere verk og anlegg er igangsatt. For skattlegging i 2020 videreføres gjeldende takster (fra 2017) på eiendom i tidligere Forsand, og nye takster benyttes for de eiendommer som blir omfattet av skatteplikt i tidligere Sandnes. Takstene i tidligere Sandnes må gjenspeile takstnivået til tidligere Forsand fra 2017. Grunnen er at takstene i de to kommunen må harmoniseres i ny kommune. Eventuell omtaksering av skattetakster kan da foretas etter 10 år i 2026 ut fra samme verdimålingstidspunkt.

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftnettet i «gamle» Sandnes kommune vil kunne utgjøre kr 2 millioner i 2020 og gradvis stige til kr 7 millioner i 2023.

Forslag til satser og retningslinjer er basert på det som regjeringen foreslår i statsbudsjettet. Hvis det skjer endringer i forslaget eller i fortolkninger av regelverket må dette justeres i endelig vedtak.

Publisert: 30.10.2019 10:41
Sist endret: 30.10.2019 10:45