De frie inntektene

Anslag for skatt og rammetilskudd bygger på forutsetningene i statsbudsjettforslaget som ble lagt fram 7. oktober. Veksten i Sandnes har de siste årene stabilisert seg på et lavere nivå som følge av konjunkturnedgangen i oljenæringen og høyere arbeidsledighet. Inntektene til kommunen har som følge av dette blitt lavere. Regjeringen legger opp til at skatteinngangen for alle landets kommuner vil bli kr 172,3 milliarder i 2020. Rådmannen legger til grunn at skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet øker fra et anslått nivå på 100,3 prosent i 2019 til 104,6 prosent i 2020.

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene fordeles til kommunene gjennom inntektssystemet.

For 2019 anslås det i statsbudsjettet at den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter utgjør kr 5,3 milliarder. Skatteinngangen i 2019 er kommet inn høyere enn ventet. Kommunesektorens skatteinntekter anslås i statsbudsjettet til å bli kr 4,9 milliarder høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019. Særlig har skattearter relatert til sysselsetting, som inntektsskatt for lønnstakere og arbeidsgiveravgift blitt høyere enn ventet. I tillegg er det også i 2019 høy skatteinngang knyttet til store uttak av utbytte.

I løpet av de siste fire årene (2016-2019) har skatteinntektene blitt betydelig høyere enn opprinnelig lagt til grunn, totalt over kr 20 milliarder samlet for kommunesektoren. Dette har medført at Sandnes kommune har fått et lavere trekk i inntektsutjevningen enn opprinnelig budsjettert. For Sandnes medførte dette at man i andre perioderapport 2019 kunne redusere inntektsutjevningen med kr 40 millioner. Totalt har inntektsutjevningen for Nye Sandnes utgjort kr 51 millioner i 2017, kr 30,4 millioner i 2018 og budsjettert med kr 46,2 millioner i 2019.  Rådmannen er i skrivende stund usikker på skatteanslaget også for 2020, men skatteanslag for landet er lagt inn som forutsatt i statsbudsjettforslaget.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 på kr 3,2 milliarder (tilsvarer 0,6 prosent). Økningen i de frie inntektene utgjør kr 1,3 milliarder (tilsvarer 0,3 prosent), hvor alt går til (primær)kommunene. Veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2019 i revidert nasjonalbudsjett 2019. Dette er i tråd med vanlig praksis.

Ettersom anslaget for inntektene for 2019 siden da er oppjustert med kr 4,9 milliarder vil inntektsveksten i 2020 regnet fra oppdatert anslag bli lavere. Sammenlignet med oppdatert anslag på regnskap for 2019 anslås kommunesektorens samlede inntekter å falle reelt med om lag kr 1,9 milliarder, tilsvarende 0,4 prosent, mens de frie inntektene anslås å falle med om lag kr 3,8 milliarder.

Statsbudsjettets anslag for kommunene gjelder kun for 2020. For årene 2021-2023 forutsetter rådmannen at frie inntekter på landsbasis øker med om lag kr 2,1 milliarder årlig. Beløpene tilsvarer økte kostnader med en årlig befolkningsvekst på 0,7 prosent i perioden 2021-2023.

Mer om inntektssystemet

Inntektssystemet for kommunene er omtalt i Grønt hefte. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader og etterspørselsforhold (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Inntektssystemet inneholder i tillegg tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger. Det gis også et skjønnstilskudd, for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet forøvrig.

Forutsetninger for skatteanslaget

Regjeringens anslag for kommunene samlet sett:

  • Skatteanslag for 2020 på kr 172,29 milliarder. Dette anslaget bygger blant annet på 3,6 prosent lønnsvekst og at skatten skal utgjøre om lag 40 prosent av kommunens samlede inntekter. Den kommunale skatteøren for 2020 er redusert med 0,45 prosentpoeng, fra 11,55 prosent i 2019 til 11,1 prosent i 2020
  • Nominell skattevekst på 2,1 prosent fra 2019-2020
  • Nominell skattevekst på 5,6 prosent fra 2019-2020 i forhold til statsbudsjett 2019
  • Revidert skatteanslag for 2019 på kr 168,75 milliarder
  • Nominell skattevekst på 3,8 prosent fra 2018-2019

Rådmannens anslag for Sandnes kommune:

  • Skatteanslag for 2020 på kr 2,667 milliarder
  • Nominell skattevekst, inkludert inntektsutjevning, på 5 prosent fra 2019-2020
  • Nominell skattevekst på 4,6 prosent fra 2018-2019
  • Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet på 104,6 prosent i 2020.
  • Skatt per innbygger for 2021-2023 er økt med 1 prosentpoeng fra 2020. Dette medfører at skatt i prosent av landsgjennomsnittet øker fra 104,6 prosent i 2020 til 105,6 prosent i perioden 2021-2023

Skatt per innbygger økes fra 2019 til 2020, for så å holdes jevnt i perioden 2021 til 2023.

SKATT PER INNBYGGER   

Figuren nedenfor viser at svikten i skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet har vært betydelig siden 2014.

SKATT PER INNBYGGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET   

Som figuren viser har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet sunket fra 117 prosent i 2014 til 100,2 prosent i 2018. Dersom Sandnes i 2020 hadde hatt skatteinntekter på 117 prosent av landsgjennomsnittet, ville skatteinntektene for Sandnes vært om lag kr 316 millioner høyere i 2020 enn det rådmannen nå legger til grunn. Samlet ville de frie inntektene (inkludert inntektsutjevning) da vært rundt kr 127 millioner høyere.

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslag. Det er også større usikkerhet jo lenger ut i planperioden man kommer, og skattenivået vil bli fortløpende justert i tråd med faktisk skatteinngang.

Rammetilskuddet

 Netto rammetilskudd for Sandnes med utgiftsutjevning, inndelingstilskudd, regionsentertilskudd og fratrukket inntektsutjevningen anslås å bli kr 1,824 milliarder i 2020.

Skatt og   rammetilskudd 2019 2020 2021 2022 2023
Innbyggertilskudd   (likt beløp per innbygger) 1 929 257 1 980 868 2 002 609 2 029 844 2 057 386
Utgiftsutjevning -78 158 -105 224 -83 613 -70 638 -62 971
INGAR -3 394 -4 254 -3 598 -3 243 -2 878
Saker særskilt   fordeling 15 388 29 449 29 042 29 063 29 084
Veksttilskudd 0       626
Regionsentertilskudd 8 257 8 579 8 655 8 731 8 808
Inndelingstilskudd 0 14 713 14 713 14 713 14 713
Overgangsordning 6 177        
Budsjettvedtak   2019 -3 521        
RNB 2019 1 442        
Sum   rammetilskudd uten inntektsutjevning 1 875 447 1 924 130 1 967 809 2 008 471 2 044 768
Rammetilskudd   - endring 4,7 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 1,8 %
Skatt på   formue og inntekt 2 490 662          2 667 281          2 732 420      2 771 507      2 810 935
Netto   inntektsutjevning -46 249 -100 289 -117 954 -119 641 -121 343
Skatt på   formue og inntekt inkludert skatteutjevning 2 444 413 2 566 991 2 614 467 2 651 867 2 689 592
Skatteinntekter   - endring 3,7 % 5,0 % 2,4 % 1,4 % 1,4 %
Sum frie   inntekter          4 319 860          4 491 122          4 582 275      4 660 337      4 734 360
Endring fra   foregående år 4,2 % 4,0 % 2,0 % 1,7 % 1,6 %

I forbindelse med sammenslåing med Forsand kommune fra 1. januar 2020 mottar Sandnes kr 8,1 millioner i regionsentertilskudd i 2019. Tilskuddet går til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som etter sammenslåingen vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region.

Publisert: 20.10.2017 09:27
Sist endret: 25.10.2019 08:51