Befolkningsframskriving

 

Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten

Årets framskriving viser at Sandnes kommune i planperioden vil ha en befolkningsvekst på mellom 1,38 og 1,44 prosent, tilsvarende 1143 nye innbyggere per år, som vist i tabellen nedenfor.

Befolkningsframskriving   for planperioden (per 1. januar hvert år)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Vekst   2020-2024

0-2 år

3243

3155

3165

3164

3160

3158

3

3-5 år

3261

3331

3291

3318

3252

3271

-60

6-9 år

4525

4547

4480

4418

4468

4454

-93

10-12 år

3221

3254

3403

3432

3476

3404

150

13-15 år

2980

3042

3145

3261

3298

3441

399

16-19 år

3962

3995

3976

4040

4156

4216

221

20-39 år

22254

22497

22657

22858

23034

23243

746

40-69 år

27226

27699

28231

28702

29213

29720

2021

70-79 år

4365

4518

4722

4929

5096

5275

757

80+ år

2209

2289

2368

2452

2577

2718

429

Totalt

77246

78327

79438

80574

81730

82900

4573

Befolkningsvekst i antall

 

1081

1111

1136

1156

1170

 

Befolkningsvekst i prosent

 

1,42 %

1,43 %

1,44 %

1,43 %

1,38 %

 

Befolkningsvekst for Sandnes SSBs MMMM   alternativ

 

1,09 %

1,15 %

1,26 %

1,33 %

1,30 %

 

Befolkningsframskrivingen for Sandnes kommune viser dermed en noe høyere vekst sammenlignet med de siste tre årene, men lavere sammenlignet med perioden før.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 27 prosent av innbyggerne er under 20 år. Ifølge Statistisk sentralbyrå er andelen av befolkningen som er 67 år og eldre er 11 prosent i Sandnes, sammenlignet med 15 prosent på landsbasis. Befolkningen forventes å bli eldre de kommende årene. I kapittel om helse og velferd beskrives strategier og planer for å imøtekomme veksten i antall eldre innbyggere.

Framskrivingen gjelder for «gamle» Sandnes kommune. Etter sammenslåing med Forsand kommune i 2020 vil folketallet og befolkningssammensetningen endres. Vi vil imidlertid først få på plass alle register og datasett til framskrivingen i 2020.

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Forutsetningen for befolkningsframskrivingen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Antall ferdigstilte boliger. 354 443 520 627 637 627 633 640
Innflytting (ekstern) 4337 4409 4494 4565 4632 4667 4734 4811
Utflytting (ekstern) 3880 3919 3959 4000 4042 4088 4134 4182
Netto flytting 457 490 534 565 590 578 601 628
                 
Fødte 1030 1026 1022 1019 1016 1015 1013 1012
Døde 406 405 420 427 434 448 454 467
Fødselsoverskudd 625 620 602 592 582 567 559 545

Befolkningsframskrivingen for Sandnes er basert på en forventning om vekst også i de kommende årene. De siste årene har kommunen hatt nettovekst både fra fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. Fødselsoverskuddet har vært stabilt, med en svak stigning de siste ti årene. Nettotilflytting og –innvandring hadde en topp i 2012 med 1 572 personer. I 2018 var netto tilflytting 302 personer.

Befolkningsutviklingen har sammenheng med sysselsettingen i regionen. Lavere aktivitet i oljebransjen har hatt stor innvirkning på befolkningsutviklingen. En antar at investeringene innen oljevirksomhetene vil holde seg på et noe lavere nivå i årene framover enn det som har vært tilfelle den siste tiårsperioden. Det er derfor sannsynlig at Sandnes kommune vil ha en svakere økning i befolkningsutviklingen fram mot 2035 enn tidligere antatt. Innbyggertallet til kommunen forventes likevel å være omlag 95 000 i 2035.  

Sandnes er mangfoldig og har en relativt stor innvandrerandel. I dag har en av fem innbyggere i Sandnes innvandrerbakgrunn.  Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam. Innvandringen er den mest usikre delen av befolkningsframskrivingene da den er avhengig av flere ytre faktorer.

FOLKETALLSUTVIKLING I SANDNES

 

Flytting

Sandnes kommune har i lengre tid hatt både positivt fødselsoverskudd og nettoinnflytting. I perioden 2007-2015 har den største andelen nettoflytting til Sandnes vært tilflytting fra utlandet. Dette har hovedsakelig sammenheng med etterspørsel etter arbeidskraft og tilflytting fra blant annet Øst-Europa. Per i dag er rett i overkant av 20 prosent av kommunens innbygger av utenlandsk opprinnelse. Det legges til grunn en fortsatt netto innflytting i de nærmeste årene, men tilflytningsoverskuddet ligger an til å ligge på et moderat nivå. Endringene i arbeidsmarkedet har hatt konsekvenser for nettoinnflyttingen. Det sterke arbeidsmarkedet har tidligere vært en av driverne bak den store befolkningsveksten i regionen. Selv om sysselsettingsutviklingen ser ut til å være positiv nå, er veksten lavere enn tiårsperioden vi har lagt bak oss. Vi har derfor lagt til grunn en moderat positiv nettoflytting til Sandnes.

FØDSLSOVERSKUDD OG ÅRLIG NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES  

NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES FRA NABOKOMMUNER  

Lokalt har Sandnes stått sterkt når en ser på flyttemønsteret overfor nabokommunene. På Nord-Jæren har flyttestrømmen gått sørover, og Sandnes har gjennom årene hatt en solid nettoflytting fra Stavanger.

Også fra Jærkommunene har Sandnes hatt positiv nettoflytting de siste fire årene. Her har det imidlertid vært et trendskifte. Før 2015 gikk flyttestrømmen fra Sandnes og til Jæren. Fra 2015 har Sandnes hatt nettoflytting også fra Jærkommunene.

Det lokale flyttemønsteret viser at Sandnes har en sterk stilling ved at det er netto tilflytting både fra nord og fra sør og inn til Sandnes.

 

Boligbygging

I den siste tiårsperioden er det bygget rekordmange boliger i Sandnes, og i 2012 ble det bygget om lag 1 000 boliger, som er det høyeste registrerte antallet. Kommuneplanen har målsetting om en boligproduksjon på 700 boliger i året. Dette forutsetter at alle boliger blir innflyttet slik at det vil være en direkte sammenheng mellom boligbygging og folkevekst i kommunen. En moderat befolkningsvekst og krevende boligmarked i distriktet gjør at en i kommende økonomiplanperiode forventer en moderat boligbygging framover, om lag 354 i 2019 økende til om lag 627 i 2024.

ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER PER ÅR I SANDNES

Framtidig utbyggingsmønster og folketallsutvikling vil fordele seg noe forskjellig innenfor hver enkelt bydel i kommunen. Det legges til grunn at utbyggingen vil skje i samsvar med godkjente regulerings- og arealplaner i kommuneplanen. Den samlede boligbyggingen i kommunen er resultat av mange ulike aktører og enkeltpersoner som treffer sine beslutninger ut fra en rekke ulike forhold. Selv om utbyggingen skjer i henhold til godkjente arealplaner, er det imidlertid usikkerhet knyttet til å anslå eksakt hvilket årstall i perioden utbyggingen vil skje.

Dette gjør seg kanskje spesielt gjeldende for sentrum. I sentrum er det flere store boligprosjekter som er godkjent, og enda flere under planlegging. Imidlertid er det flere forhold som gjør det vanskelig å fastsette tidspunkt for når disse er ferdigstilt, da dette er avhengig av blant annet markedssituasjonen. 

Oversikt over ledig boligkapasitet

I vedtatte reguleringsplaner framkommer det oversikt over antall boliger som er godkjent, antall som er bygget, og hvor mange gjenværende boliger som utgjør ledig kapasitet for utbygging til enhver tid. Kartskissen nedenfor viser en oversikt over hvordan den ledige kapasiteten fordeler seg på hver bydel. Framskrivingen legger til grunn at alle disse boligene som er regulert kommer til å bli bygget i løpet av kommuneplanperioden (i tillegg til disse kommer de nye arealene i kommuneplanen som enda ikke er regulert og enkeltprosjekter innen byens sentrumsnære områder som ikke er «planlagt» i samme grad). 

LEDIG BOLIGKAPASITET I VEDTATTE REGULERINGSPLANER PER 1. JANUAR 2019

 Ledig boligkapasitet i vedtatte reguleringsplaner per 1. januar 2019

En interaktiv utgave av dette kartet, som viser detaljene for hver plan, kan man finne her. I det interaktive kartet kan man zoome inn og se planenes arealavgrensning, samt klikke på hver enkelt plan for blant annet å se konkret antall boliger. 

Framskriving av den årlige boligutbyggingen og folkeveksten er prosjektert framover i perioden i tråd med de ledige boligreservene i hver enkelt bydel. Framskrivingen av utbygging av boligene i 2020 ser slik ut:

BOLIGBYGGEPROGNOSE FOR 2020. ANTALL BOLIGER PER BYDEL

Det er stor variasjon i sammensetningen av boligtyper mellom bydelene. Generelt har Sandnes en stor andel eneboliger sammenlignet med andre byer. Sentrum har naturlig nok størst andel rekkehus og blokkbebyggelse. Utenom sentrum er det Bogafjell bydel som har den laveste andelen eneboliger. I kartene under kan man se boligkonsentrasjoner og antall boliger på kommunenivå, samt antall boliger og boligtype på bydelsnivå. Kartet finnes i en interaktiv utgave der man kan se detaljer for hvert område her.

 BOLIGKONSENTRASJONER OG ANTALL BOLIGER, SANDNES KOMMUNE

 Boligkonsentrasjoner og antall boliger

Konsekvenser av lavere befolkningsvekst

Befolkningsveksten i Sandnes var høy fram til 2014, med en vekst som lå over landsgjennomsnittet. Fra 2015 har befolkningsveksten i Sandnes flatet ut, og årets befolkningsframskriving viser en moderat økning i veksttakt (rundt 1,4 prosent). Befolkningsframskrivingen i perioden slår mest ut på aldersgruppen 3-9 år, som viser at denne aldersgruppa har en negativ vekst fra 2019 og ut planperioden. Samtidig er det en tydelig økning i antall personer i de eldste aldersgruppene.

 

Publisert: 20.10.2017 08:45
Sist endret: 24.10.2019 09:17