Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Gjeldende kommuneplan, vedtatt våren 2019, ble til gjennom dialog med innbyggere, næringsliv, kommunens politikere og fagfolk. Sammen er det skapt et dokument som beskriver ønsker og mål for hvordan det er ønskelig å ha det i Sandnes.

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel med mål og strategier og en arealdel med kart og juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer. Samfunnsdelens tre hovedmål er:

             1. Sandnes kommune skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn
             2. Sandnes skal være en attraktiv kommune
             3. Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

I kommuneplanen knyttes nasjonale, regionale og kommunale mål sammen. Kommuneplanen har en tidshorisont på 15 år og rulleres hvert fjerde år.

Kommuneplanen skal sikre tverrsektoriell tenkning, felles visjon og mål og omforente gjennomføringsstrategier. Som vårt felles styringsverktøy er kommuneplanen forpliktende for alle tjenesteområder.

Sandnes kommune sine verdier er «Romslig, modig og sunn». Disse er videreført i gjeldende kommuneplan, og sammen med folkehelseperspektivet og bærekraftig utvikling skal disse ligge til grunn for all forvaltning, samfunnsplanlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune. Å tilrettelegge for god folkehelse innebærer at Sandnes kommune vil bygge et samfunn som fremmer helse og trivsel for alle deler av befolkningen. Bærekraftig utvikling består av tre pilarer: økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Økonomisk bærekraft tilsier at det vi setter av mål og strategier må være gjennomførbare innenfor kommunens økonomiske handlingsrom. Ressursene skal forvaltes på en god måte til beste for nåværende og fremtidige generasjoner.

For Sandnes kommune er det et overordnet mål å sikre at kommunen har en bærekraftig utvikling og evne til å møte framtidige utfordringer. I et samfunn i stadig raskere utvikling vil dette kreve større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser og samhandlingsmønstre.

Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle.

Miljømessig bærekraft handler om å ta vare på klima og miljø og sikre at fremtidige generasjoner ikke må ta regningen for våre valg.

Sandnes kommune skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

For å oppnå målsettingen om at Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn har kommunen flere pågående og nye innsatsområder som skal videreutvikles og etableres i kommende handlings- og økonomiplanperiode. Sandnes kommune ønsker å tilby innbyggerne sine et godt liv, der alle føler seg trygge og ivaretatt samtidig som de har muligheter for deltakelse, opplevelser og utvikling. Kommunen vil særlig prioritere tidlig innsats samt styrke frivilligheten og dialogen med innbyggerne i kommende økonomiplanperiode.

Per 1. juli 2019 hadde Sandnes kommune 77 959 innbyggere. Av disse er om lag 20 prosent av utenlandsk opprinnelse. Fra 1. januar 2020 vil også innbyggerne fra Forsand være en del av innbyggerantallet i Sandnes kommune og bidra med om lag 1 500 personer.

Tidlig innsats

Tidlig innsats er et grunnleggende prinsipp for alle de store tjenesteområdene; oppvekst barn og unge, oppvekst skole og helse og velferd. Ved å tilby tjenester så tidlig som mulig etter at utfordringer oppstår og blir kjent, kan dette redusere tjenestebehovet senere.

Familie for første gang

Oppvekst barn og unge sitt tjenestetilbud starter allerede før et barn er født. Pilotprosjektet «Familie for første gang» følger sårbare familier fra graviditet og fram til barnet er to år. Prosjektet er en del av tiltakene i kommunens barnefattigdomsplan.

Tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tjenester

Fra 2011 til 2018 har det vært jevn økning i antall barn i barnehagene som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. Tildelte timer er tilnærmet doblet i perioden. Sandnes kommune ligger likevel under landsgjennomsnittet på både andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i alderen 1-5 år og antall timer disse barna får med spesialpedagogisk hjelp.

Det er en viktig målsetting for kommunen at alle skal være inkludert og ha samme muligheter til deltakelse, utvikling og læring. I Sandnesskolen er utsagnet «Alle elevene er våre» en verdi som sier noe om at alle skal inkluderes og gis muligheter til utvikling og læring. Alle skal ha tilgang til de samme verktøyene, som digitale enheter. Den enkelte skal også få tilpasset opplæring for å kunne utnytte de tilgjengelige verktøyene. Som i barnehagene, opplever også skole, at det er et økende antall barn og unge som har behov for tilpasset opplæring og spesialundervisning. I skolen ønsker en, så langt det er mulig, å få til tilpasset undervisning i den ordinære undervisningen. Nye bemanningsnormer i både skole og barnehage gir økt voksentetthet per barn og kan bidra til en bedre og roligere læringshverdag. I budsjettforslaget for kommende økonomiplanperiode foreslås det styrking og økte bevilgninger til bemanningsnormene og de spesialpedagogiske tjenestene i både skoler og barnehager. Det å ha stor satsing på spesialundervisning er ikke et mål i seg selv, men de som har behov for slik tilpassing og tilrettelegging skal få et så godt tilbud som mulig.

Tilpasset tjenestetilbud

Mange har utfordringer ut over det en kan løse i skole og barnehage. Oppvekst barn og unge og helse og velferd har tjenester for dem som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging for å mestre livet. Uansett område er det viktig å komme inn på et tidlig tidspunkt slik at situasjonen ikke får utviklet seg til å bli unødvendig krevende og kostbar både for enkeltmennesket, kommunen og samfunnet forøvrig. Kommunen har tilpassede botilbud og aktivitetstilbud for dem som trenger dette. Økningen i antall personer som har behov, gir imidlertid press på tjenestetilbudet. Det tar tid å bygge opp både nødvendig fagkompetanse og fysisk infrastruktur der det er nødvendig.

Forebygging av kriminelle ungdomsmiljøer

Integrering og forebygging av kriminelle ungdomsmiljøer er viktige områder for tidlig innsats. For å hindre utviklingen av kriminelle ungdomsmiljøer er det mange instanser som må samarbeide. Kommunen og andre offentlige myndigheter må samarbeide og stille med sin fagkunnskap. Men det er også viktig at foreldre involveres, og at det offentlige samarbeider med frivillige lag og organisasjoner som kan være med å bidra og skape gode og sunne oppvekstmiljøer.

SLTSamordning av lokale kriminalitetsforebyggende tjenester - nettverket i Sør-Rogaland koordinerer kunnskap og ressurser mellom politi, relevante kommunale enheter og andre. SLT opplever at stadig yngre ungdom er i risikosonen for å etablere rusvansker og etablere seg i negative miljø.

I Sandes kommune har ressurssenter for barn og unge, siden 2017, styrket innsatsen for å forebygge rusatferd, psykisk uhelse og kriminell aktivitet. Videreutvikling av arbeidet innebærer blant annet etablering av drop-in-tilbud og ved å være tettere på skoler, blant annet på foreldremøter når elever starter på ungdomsskolen.

Flexid er et prosjekt i regi av SLT og satsningsområdene er foreldre og foresatte til krysskulturell ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn samt kompetanseheving hos kommunale instanser.

Psykisk uhelse

Uansett familiesituasjon kan utfordringer og psykiske vansker oppstå. Både ordinær helsestasjonstjeneste og skolehelsetjenesten følger opp og gir forebyggende tjenester til foreldre og barn og unge som opplever begynnende psykiske vansker. Psykisk uhelse er økende og flere av kommunens instanser samarbeider for best mulig tilrettelegging og tidlig innsats. Dersom det kan gis gode tjenester i barne- og ungdomsårene, kan dette minske behovet for omfattende tjenester i voksen alder.

Eldre befolkning

Per i dag har Sandnes kommune en ung befolkning. Prognosene viser samtidig en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. De kommunale tjenestene må allerede nå planlegges med tanke på fremtidige forventede utfordringer og det er lagt planer for å dekke behovet for sykehjemsplasser fram til 2035. Sandnes kommune ønsker imidlertid primært å gi eldre mulighet til å bo i egen bolig så lenge som mulig. Behovet for heldøgnsopphold kan reduseres ved tidlig innsats i god boligplanlegging, hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, aktivitets- og fritidstilbud og gode tjenester i hjemmet.

Frivillighet

For å ivareta mange av innbyggerne med særskilte behov er det viktig med frivillige støttespillere. Kommunen har et utbredt samarbeid med frivillige organisasjoner og alle tjenesteområdene har slike samarbeid som satsingsområder. Helse og velferd har en egen vedtatt strategi for frivillighet. Mange opplever det å kunne delta i frivillig arbeid som personlig utviklende og meningsfullt, samtidig som det er til stor hjelp for både enkeltpersoner og kommunen. De frivillige er med på å gjøre Sandnes kommune til et inkluderende og mangfoldig samfunn ved at de kan tilby deltakelse og hjelp som utfyller de kommunale velferdstjenestene. Både helse og velferd og kultur og næring har tilskuddsmidler som deles ut til gode frivillige tiltak.

God dialog med innbyggerne

God dialog med innbyggerne er essensielt for å kunne skape en god kommune. Dialog og medvirkning er derfor et viktig satsingsområde. Både enkeltpersoner, brukere og pårørende skal ha mulighet til å engasjere seg i spesifikke tjenestetilbud og ulike planprosesser. Kulturavdelingen har et eget prosjekt «Medborgerskap i Sandnes kommune» som skal se på hvordan en kan fremme medborgerskap og tilhørighet for kommunens innbyggere. Prosjektet skal utvikle nye arbeidsmetoder og former for organisering som kan oppnå samskapning mellom Sandnes kommune og innbyggerne. Sandnes bibliotek er byens største kommunale møteplass med et årlig besøk på om lag 300 000 personer. Biblioteket ønsker å være en møteplass med aktiviteter knyttet til læring, opplevelser og personlig utvikling ved å tilrettelegge for medvirkning, deltakelse og debatt.

Sandnes skal være en attraktiv kommune

Sandnes kommune er en by-, frilufts- og landbrukskommune. I Sandnes er det etablerte storby- og tettstedsområder, samtidig som en er fylkets tredje største landbrukskommune. Befolkningen er ung, og med mange nasjonaliteter. Idrettsmiljøet er i norgestoppen og det er et yrende kulturliv. Sandnes er en stor hyttekommune med viktige friluftsområder for hele regionen, med tilgang til både sjø og fjell. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Fra 1. januar 2020 blir Sandnes og Forsand ny kommune. Kommunens areal vokser da med om lag 800 kvadratkilometer.

For å videreutvikle kommuneplanens mål om å være en attraktiv kommune, vil følgende prosjekter prioriteres i kommende handlings- og økonomiplanperiode: sentrumsutvikling/byutvikling, sykkelbyen Sandnes, næringsutvikling og rekruttering av dyktige fagpersoner innenfor alle kommunens tjenesteområder.

Byutvikling

Gjennom kommunedelplan for sentrum, legges det til rette for å skape et attraktivt og levende sentrum som bygger på Sandnes sin identitet som en liten storby ved fjorden.

Sandnes sentrum skal videreutvikles som et livskraftig og attraktivt hovedsenter for Sandnes og regionen. Sentrumsområdet skal ha tiltrekningskraft for både innbyggere, arbeidstakere og besøkende. Følgende hensyn vektlegges i sentrumsutviklingen:

  • Sandnes sentrum skal fortettes og transformeres for å styrke byens identitet og konkurransekraft.
  • Det skal tilrettelegges for en tetthet og et mangfold som sikrer aktivitet gjennom hele døgnet.
  • Sentrumsutviklingen skal bygge opp under stedskvaliteter og kulturhistoriske verdier.
  • Sandnes sentrum skal videreutvikles som arena for opplevelser, opphold og rekreasjon.
  • Det skal tilrettelegges for et variert tilbud av boliger, arbeidsplasser, offentlige funksjoner, kultur, handel  og møtesteder. Lokalisering av offentlige funksjoner i sentrum skal prioriteres i byutviklingen og Sandnes sentrum skal utvikles med varierte bomiljø og boligtyper tilpasset ulike alders - og kjøpergrupper.
  •  Sandnes sentrum skal utvikles med offentlig tjenesteyting og service for å øke sentrums attraktivitet som bosted med et sterkt nærmiljø.
  •  Det skal tilrettelegges og sikres arealer for en langsiktig og bærekraftig næringsutvikling i sentrum for både etablerte og nye næringer.
  • Sandnes sentrum skal styrkes som et viktig kollektivknutepunkt i kommunen, ikke bare for overganger mellom reisemidler, men som destinasjon for reiser.
  • Sentrumsområdet skal styrke fremkommeligheten for gående og syklende, med et sammenhengende nettverk av forbindelser og byrom.
  • Området rundt Skeiane stasjon skal videreutvikles med effektive og attraktive forbindelser mellom sentrum, Sandvedparken og transformasjonsområder sør for stasjonen.

Kartlegging, analyser og mulighetsstudier bidrar til kunnskapsbasert og god byutvikling. Fortetting og transformasjon skal gjennomføres med kvalitet og lokal tilpasning innenfor prioritert byutviklingsakse. Et av hovedbidragene her er byromsstrategien som er planlagt lagt fram som egen sak til bystyremøtet i desember 2019.

Det legges vekt på god teknisk infrastruktur gjennom forhandlinger om gode, balanserte utbyggingsavtaler. Og det skal gjennomføres prosjekter som styrker storbykvaliteten i både sentrum og omkringliggende bydeler.

Deltakelse i bymiljøpakken med søknad om midler til å styrke gang-, sykkel- og kollektivforbindelser i Sandnes er en sentral oppgave. Bymiljøpakken har stort fokus i befolkningen og det er viktig at innbyggerne ser positive resultater av tiltakene som inngår i dette samarbeidet.

For å styrke tilgjengelighet og tilrettelegging for miljøvennlig transport kreves det godt grunnlagsarbeid i forbindelse med ny byvekstavtale, kommuneplan og NTP. Viktige satsingsområder for Sandnes vil være stasjonsutvikling og videreutvikling av dobbeltspor.

Park, idrett og vei skal tilrettelegge for attraktive uterom og aktivitetsanlegg som innbyr til opplevelse, fysisk aktivitet og ettertanke.

Ruten byrom

Eksempel på konkrete prosjekt som vil gjøre Sandnes sentrum mer attraktivt, er transformasjonen av Ruten byrom og havneområdet. Første byggetrinn Rådhusplassen er godt i gang. Det skal bygges ny brygge utenfor rådhuset, fonteneanlegg med nedfelte dyser, benker og trær langs bryggen og plassen skal opparbeides med nytt dekke av granitt. Rådhusplassen skal stå klar i mai 2020.

Andre byggetrinn Byparken er også startet. Her skal det bygges et nytt byrom og Vågsgaten vil bli gangsone med mulighet for utadrettede serveringstilbud. Bussholdeplassen skal oppgraderes, for økt trafikksikkert og funksjonalitet. Arbeidene utføres samlet og parken vil åpnes juli 2020, til Blinkfestivalen. Prosjektene som helhet skal være ferdige våren 2021.

Byantikvarens prosjekt «Sandnesløftet» bidrar også til å bygge identitet og historie gjennom aktiv bruk av kulturminner.

Sykkelbyen Sandnes

Det satses sterkt på sykkel i Sandnes og egen handlingsplan, Sykkel 2018-2021, er vedtatt i bsak 51/18. Målet er å få opp sykkelandelen fra 5 prosent i 2018 til 10 prosent i 2021, uten å få flere ulykker. I gjeldende Økonomiplan, vedtatt i bsak 145/18, er sykkel en av tre hovedsatsinger.

Det ble januar 2019 igangsatt en revitalisering av Sykkelbyen Sandnes. Målet er bedre tilrettelegging for sykling på kort og lang sikt. På kort sikt er det igangsatt en rekke «motivasjonstiltak» som fokuserer på sykkel og gange som en praktisk og gunstig (helsemessig og økonomisk) måte å komme seg frem på. Her startet kommunen med sine egne, gjennom dytt kampanje og sykle til jobben.

Beat the street, er den største satsingen til nå på motivasjonssiden ut mot innbyggerne i kommunen. Kampanjen pågår høsten 2019, og er en konkurranse mellom grunnskolene i Sandnes og Forsand. Her er det per i dag over 11 000 registrerte deltagere.

Utover dette pågår tiltak som merking og skilting av de anbefalte sykkeltraseer samt en rekke mindre forbedringer i terrenget i form av asfaltering av kanter og rødmerking av ruter. Vedlikeholdet av prioriterte sykkelruter er intensivert ved at kosting og kantklipping og vintervedlikehold skal holde en høy standard. Noe som skal gjøre det lettere å sykle hele året.

Det er videre planlagt utplassering av nye sykkelstativ i sentrum, samt bygging av to nye pumptrack, som er små sykkelbaner for å bedre barn og unges ferdigheter på sykkel, i tillegg til å ha det kjekt og mestre. En bane skal komme i Gamlaverket parken og en i Sandvedparken.

Elbysykler ble utplassert i utvalgte bydeler i 2018. I 2019 pågår det nå arbeid for å utvide ordningen med inntil 26 nye plasseringer.

På lengre sikt jobber en for å få regulert inn bedre løsninger for sykkel enn det en har i dag. Disse prosessene er avhengig av ulike forhold som eierskap, naboskap, avveining i forhold til øvrig trafikk og tar lengre tid.

Næringsliv

Sandnes kommune skal tilrettelegge og støtte opp om nye næringer, etableringer og vekst i tråd med Strategisk Næringsplan for kommunene i Stavangerregionen. Eksisterende og fremtidig næringsliv i Sandnes skal sikres gode utviklingsmuligheter. For å oppnå dette skal kommunen delta i dialog med næringsliv, akademia og det offentlige om næringsutvikling.

Det skal fortsatt tilrettelegges for økte andeler kontorarbeidsplasser og næringsutvikling i Sandnes sentrum og i Forusområdet. Tilrettelegging av næringsarealer, varierte tilbud, gode opplevelser og omdømmebygging er en viktig del av satsningen i sentrum. Forusområdet videreutvikles som et regionalt og nasjonalt viktig næringsområde i tråd med IKDP Forus Interkommunal kommunedelplan for Forus.

Nye Sandnes skal i henhold til prinsippdokumentet legge til rette for et allsidig næringsliv. Økt verdiskapning gjennom flere arbeidsplasser og aktiv tilrettelegging for nye næringsklynger skal ha høy prioritet i kommunens næringspolitikk. Havbruksnæringen skal være en viktig satsing og det skal arbeides for å styrke denne næringen gjennom hele verdikjeden.

Reiseliv

Gjennom Reiselivsstrategi 2019-2030 skal reiselivssatsingen styrkes i Sandnes. Hovedmålet i strategien er å forsterke dagens arbeid innen reiseliv og å skape nye arbeidsplasser i næringen. Innsatsen prioriteres hovedsakelig til to segmenter: ferie- og fritidsturisten og kongressturisten.

Reiselivsstrategien legger særlig vekt på viktigheten av å satse på bærekraftige reisemål. Per i dag er Lysefjorden det eneste registrerte bærekraftige reisemålet i Rogaland.

Rekruttering av fagpersoner til jobber i kommunen

Flere av de kommunale tjenesteområdene opplever utfordringer rundt rekrutering av nødvendig fagpersonell.

Helse og velferd

Innen helse og velferd har de faglige oppgavene økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere brukere har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at ansatte trenger høyere kompetanse for å håndtere arbeidshverdagen. Mangelen på høyskoleutdannet personell merkes ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Dette gjør at det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til kommunens sykehjem. Det må satses på rekruttering ved å ha store stillinger, aktive fagmiljø og muligheter for kompetansebygging. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene.

For å styrke kompetansen innenfor helse og velferdsområdet satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.

Barnehager og skole

Nye statlige bemanningsnormer innen skole og barnehager gjør at kommuner over hele landet har behov for å ansette flere med pedagogisk utdannelse.

Innenfor barnehageområdet er det særlig vanskelig å rekruttere barnehagelærere med pedagogisk utdanning. Mange barnehagelærerstillinger er i dag besatt av ufaglærte med dispensasjon. For å styrke rekrutteringen av pedagogisk utdannet personell, satses det nå på å ansette flere i stillingskategorien pedagogisk leder. Barnehagene erfarer at det er langt større interesse for pedagogisk lederstillingene enn til barnehagelærerstillinger. 

På skoleområdet merker en også særlige utfordringer i forhold rekruttering innen spesialundervisning og når det er behov for rekruttering av undervisningspersonell i løpet av et skoleår.

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten har i en årrekke blitt styrket gjennom øremerkede tilskudd. Det er imidlertid en utfordring å rekruttere fagpersonell til de opprettede stillingene. Dette gjelder særlig i skolehelsetjenesten i barneskolen og barselomsorgen.

IT-området

På IT-området meldes det om stadig større vansker med å skaffe nok og rett kvalifisert personell, både innen privat og offentlig sektor. Utfordringene innen IT kompliseres ytterligere ved at det kan være vanskelig å se hvilken kompetanse det behov for i et lengre tidsperspektiv. Utviklingen skjer raskt og arbeidsoppgaver/kompetansebehov kan endre seg på relativt kort tid. Inntil videre har IT valgt å leie ressurser til det blir tydeligere hvilke interne ressurser kommunen bør sitte på selv, og hvilke som bør leies inn.

Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kommuneplanens mål nummer 3 er at Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler. For å lykkes med dette vil kommunen særlig prioritere miljø og klima, digitalisering, beredskap og arbeidsgiverstrategi i kommende økonomiplanperiode.

Miljø og klima

Kommunen er forpliktet til å løse sine oppgaver til beste for innbyggerne og miljøet. Miljø og klima er i dag et sentralt tema i samfunnsdebatten og det er forventet at kommunene bidrar til å oppfylle nasjonale målsettinger på dette området.

I prinsippdokumentet for ny kommune heter det: «Ny kommune skal være blant de ledende kommunene innenfor areal- og samfunnsutviklingen som tar nye energiløsninger i bruk. Målene skal ligge til grunn for alt planarbeid. Den nye kommunen har både vann, vind, og sjø som ressurser for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger.» Ny Klima- og miljøplan for Sandnes 2020-2024 er under arbeid.

Kommunens miljøpåvirkning

Kommunen påvirker det ytre miljøet på ulike måter. Som samfunnsutvikler påvirker kommunen gjennom å være planmyndighet og myndighetsutøver samt gjennom lokaldemokrati. Gjennom sin egen organisasjon utvikler kommunen sine virksomheter og gjennom dette påvirkes samfunnet, for eksempel gjennom å være en stor innkjøper av varer og tjenester, eier av store bygningsmasser og gjennom transport og avfallshåndtering.

Klimagassutslipp

I kommuneplanen er det fastsatt mål om at kommunen skal jobbe systematisk mot det nasjonale målet om minst 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990. Kommuneplanens utslippsmål ble definert på grunnlag av FNs klimaforhandlinger i Paris i 2015. I etterkant er det vedtatt en klimalov som sier at målet skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990.

Mer vann

På grunn av klimaendringer vil problematikk omkring flom, overvannshåndtering og havnivåstigning være viktigere i all forvaltning fremover. Kommuneplanen og gjeldende lovverk inneholder konkrete krav til håndtering av vann og risiko- og sårbarhetsanalyser, og det forutsettes at dette regelverket legges til grunn.

Miljøledelse

Miljøledelse inngår som en viktig brikke i gjennomføringen av kommunens klima- og miljøpolitikk. Forsterkning av denne innsatsen er et viktig bidrag i utviklingen av et samfunn som ikke forringer miljø- og naturgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Miljøtiltak kan gi betydelige økonomiske gevinster, og er også et viktig ledd i arbeidet med å effektivisere og modernisere kommunen. En systematisk og langsiktig innsats er nødvendig for å skape varig effekt. Miljøsertifisering og klimareduserende tiltak i egen virksomhet, miljøinnsats gjennom innkjøp og miljøstatus for kommunale bygg er eksempler på dette.

Digitalisering

For å få til en vellykket og framtidsrettet digitalisering av tjenester og prosesser i virksomhetene i Sandnes kommune, er det nødvendig med overordnet koordinering og tverrsektoriell tenkning. Samarbeid mellom enheter og integrering av kommunale og nasjonale systemer er avgjørende for effektiv deling av data og forenklede løsninger. Brukerens opplevelse må settes i sentrum.

Alle kommunens virksomheter arbeider med utvikling av digitaliserings- og teknologiske løsninger for å utvikle, forenkle og effektivisere sine tjenester. For å kunne implementere alle nye løsninger som kommunen ønsker å ta i bruk, er det helt nødvendig å sørge for at kommunens IT-avdeling er rustet til å serve og håndtere nye systemer, og har nødvendig kapasitet innen utstyr og nettverk/infrastruktur.

Ulik digital kunnskap hos innbyggerne

Mange av kommunes innbyggere har gode digitale ferdigheter og ønsker mest mulig digital kommunikasjon i samhandlingen med kommunen. Det er imidlertid fremdeles deler av befolkningen som ikke har samme mulighet og kunnskap. For denne siste gruppen er det behov for fortsatt å kunne ha skriftlig og muntlig kommunikasjon med kommunen, i form av brev og telefon eller personlig oppmøte.

Beredskap

Sandnes kommune har et generelt beredskapsansvar som innebærer å ivareta sikkerhet og trygghet for alle innbyggere og kommunens virksomhet og ansatte. Risiko og sårbarhetsvurderinger er sentralt i arealforvaltningen. Dagens samfunn opplever stadig flere og større utfordringer sett fra et beredskapsståsted. Klimaendringer fører til økte vannmengder og temperaturøkning fører til økt risiko for både flom, ras og branner. I tillegg er hendelser knyttet til terror og andre uroligheter mer aktuelt i Norge enn for få år siden. Befolkningen må kjenne trygghet for at kommunen har en forsvarlig beredskap for å håndtere uventede hendelser og kriser som kan oppstå.

Arbeidsgiverstrategi

Sandnes kommune skal være en god arbeidsplass der utvikling og arbeidsglede er grunnleggende verdier. Kommunens arbeidsgiverstrategi skal være for å skape en god og sunn organisasjonsutvikling både for tjenesteproduksjon og arbeidsmiljø. Sandnes kommune har behov for å ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å oppnå forsvarlig nivå på tjenestene sine. Lederne i Sandnes kommune har et stort ansvar i det å skape gode og utviklende arbeidsmiljø med faglig dyktige medarbeidere. Økt grad av digitalisering, innovasjon og endring, forventes å gi mer effektiv ressursbruk, høyere kvalitet i tjenestene og økt gjennomføringsevne. Dette stiller store krav til styring og ledelse av virksomhetene, og det er viktig at kommunens ledere blir rustet med gode verktøy for utøvelse av godt lederskap. Sandnes kommune skal være konkurransedyktige i forhold til lønnsnivå. Likeverd er et viktig prinsipp i lønnspolitikken. Kommunens lønnspolitikk skal vurderes i kommende planperiode.

Du må være pålogget for å kunne sende inn skjemaet.
Publisert: 12.10.2017 14:52
Sist endret: 18.10.2019 10:43