Byutvikling og teknisk

 Organisering av tjenesteområdet:

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling, kart- og registerinformasjon, kommunal infrastruktur, renovasjon og myndighetsutøvelse.

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk sitt ansvar omfatter:

 • Samfunnsutvikling: Utarbeidelse av overordnede planer og strategier for samfunnsutvikling,
  underbygget av statistikk, analyse og medvirkning.
 • Planarbeid: Utarbeidelse av kommuneplan, kommunedelplaner og behandling av
  områdeplaner, reguleringsplaner og tekniske planer.
 • Byggesaksbehandling: Forvaltning av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Dette skal
  sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak, samt sikre at det enkelte tiltak utføres forsvarlig.
 • Infrastruktur: Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av kommunal infrastruktur. Dette er
  inkludert vann- og avløpssystemet med tekniske installasjoner, veier, gang- og sykkelstier, byrom, parker, friluftsområder, idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder og kommunale bygg.
 • Renovasjon: Forvaltning av renovasjonsordningen for husholdninger inkludert fritidsboliger.
 • Prosjekter og avtaler: Ivaretar prosjektering og utbygging av tekniske anlegg. Avtaler inngås på vegne av kommunen for å sikre gjennomføring av god infrastruktur når private bygger ut.
 • Kart- og registerinformasjon: Ansvar for at byens innbyggere, næringsliv, administrasjon,
  politikere og institusjoner får tilgang til pålitelige kart- og plandata og tilhørende registerinformasjon.
 • Myndighetsutøvelse: Utøvelse av kommunens myndighet etter plan- og bygningsloven,
  matrikkelloven, forurensingsloven, vegloven (deler), vegtrafikkloven, lov om friluftslivet, motorferdsel i utmark, hundehold og kirkegårder.
 • Kulturminner: Arbeide for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet.

Tjenesteområdet er organisert i:

 • Åtte virksomhetsområder: Plan, Byggesak, Geodata, Prosjekt og avtaler, Vann, avløp og renovasjon (VAR), Park, idrett og vei (PIV), Bydrift og Byggdrift.
 • Ett stabsområde: stab Samfunnsplan.
 • To funksjoner: Byantikvar og Strategi og utvikling.
 • En fagstab.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Strategi 1.1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Store deler av arbeidsområdene til byutvikling og teknisk retter seg mot å skape gode og likeverdige levevilkår for byens innbyggere. Tjenesteområdet Byutvikling og teknisk legger grunnlag for at andre tjenesteområder kan produsere og levere sine tjenester. Eksempelvis omfatter dette planlegging, utbygging og drift av nødvendig infrastruktur for at blant annet skoler og aldershjem skal fungere. Tjenesteområdet tilbyr idrettsanlegg, friluftsområder og parker til aktiviteter for direkte bruk av ulike grupper blant innbyggerne.

Ved å utarbeide faglig gode kommunale planer legges grunnlag for at innbyggernes levekår ikke forringes gjennom tiltak fra utbyggere eller fra kommunen selv. Oppfølging og gjennomføring av vedtatte planer skal ivareta gode livsvilkår. Byutvikling og teknisk sine bidrag til dette arbeidet kommer gjennom flyten av aktiviteter i virksomheten.

I arbeidet med å utarbeide kommuneplan bygges et omfattende kunnskapsgrunnlag. Dagens situasjon beskrives og fremtidige scenarier, og demografi, framskrives. Det er gjennom dette analysearbeidet det etableres prognoser for fremtidig befolkningssammensetning. Prognosene danner grunnlag for tjenesteområdets bidrag til utvikling i ønsket retning.

Bidrag som kommuneplanen og IKDP Sentrum er redskaper som skal sikre nærmiljøkvaliteter og attraktive, varierte bomiljø. Handlingsplaner som byromstrategien går eksempelvis ut på bedre tilrettelegging av gang- og sykkelforbindelser for befolkningen.

Universell utforming og variert boligmasse i planer og behandling av byggesaker skal bidra til at flere skal kunne finne seg til rette i Sandnes.

Tjenester innen vann, avløp og renovasjon skal levere like godt i hele kommunen og legge til rette for tilgjengelighet uavhengig av funksjonsevne.

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023

Følgende driftstiltak bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T4 Økt kapasitet innenfor forvaltning innenfor park, idrett og vei
 • T6 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker, grøntområder og byrom

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T12 Oppgraderinger av vei, gang- og sykkelvei og fortau
 • T13 Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser
 • T16 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør
 • T17 Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei    
 • T18 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet
 • T19 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet
 • T20 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder 
 • T24 Forbedringer av parker og grøntanlegg
 • T29 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde

Strategi 1.2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

I Sandnes kommune ønsker en å ta vare på mangfoldet og bygge opp om det frivillige engasjementet. Byutvikling og teknisk skal tilrettelegge tilgang til anlegg slik at foreningslivet kan skape gode aktivitetstilbud i bydelene. Det ytes jevnlig store bidrag til arrangementer som gleder både befolkningen og besøkende.

Prioriteringer 2020-2023

Det er ikke lagt inn tiltak i investeringsbudsjettet for 2020-2023 som gjelder ovennevnte strategi da aktivitetene belastes driftsbudsjettet gjennom bruk av eksisterende anlegg, utstyr og personell.

Strategi 1.3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk er nytt fra 2019. Det prioriteres bedre flyt av oppgaver og kommunikasjon i organisasjonen. De som henvender seg til kommunen, eller som blir kontaktet av kommunen, skal få tydelige svar og ikke bli en “kasteball” mellom ulike virksomheter. Endringen starter på virksomhetsledernivå og skal prege hele organisasjonen.

Det høye aktivitetsnivået på anleggssiden skal gi bedre tilbud til byens innbyggere. Informasjon om tiltakene skal komme i forkant slik at alle kan vite hva som skal skje og hva en kan se fram til. Kommunikasjon om aktivitet skal bedres og hvordan ulemper kan håndtere best mulig. Det arbeides kontinuerlig med å finne bedre måter for kommunikasjon og veiledning, og tilpasse aktiviteten best mulig.

Ansatte skal ha fokus på å bedre innbyggerdialogen.

Formidling er en kjerneoppgave i kommunen, og alle prosesser og beslutninger i samfunnet starter med et informasjonsbehov. Kommunen er pålagt ved lov å aktivt informere om virksomheten, og demokratihensyn tilsier at det er viktig å informere og involvere innbyggere og næringsliv med god og relevant informasjon for å legge til rette for dialog, samhandling og demokratiske prosesser. Dette gir i neste omgang et godt beslutningsgrunnlag i saksbehandling og politiske beslutninger.

Byutvikling og teknisk skal øke involveringen av innbyggerne. Blant annet skal en prøve ut det nye Byromsspillet. Dette skal involvere på en morsom måte og bidra til å kartlegge innbyggernes ønsker og interesser i et område, og slik bidra til vår planlegging.

Kunnskapsgrunnlag og analyser skal deles på kommunens nettsider og det letes kontinuerlig etter måter å få bidrag fra innbyggerne. 

Byutvikling og teknisk skal sikre likebehandling av innbyggere og utbyggere gjennom åpenhet og tilgjengelighet, og deling av informasjon og veiledning.

Prioriteringer 2020-2023

Det er ikke lagt inn tiltak i investeringsbudsjettet for 2020-2023 som gjelder ovennevnte strategi da aktivitetene belastes driftsbudsjettet gjennom bruk av eksisterende anlegg, utstyr og personell.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

By- og stedsutvikling i Sandnes kommune skal prioriteres i Sandnes sentrum, langs bussveien og ved eksisterende og fremtidige togstopp. Det betyr at framtidig boligbygging prioriteres til sentrale byområder og at kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes sentrum og kjerneområdet Forussletta Sør. I tillegg åpnes det for moderat boligbygging i eller i nær tilknytning til lokalsenter i de øvrige bydelene. Naturgitte kvaliteter, for eksempel tilgang til sjø og grønt, og kulturminnevern skal videreføres som viktige kvaliteter.

Strategi 2.1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Planavdelingen hos byutvikling og teknisk skal gjennom kommunedelplan for sentrum, legge til rette for å skape et attraktivt og levende sentrum som bygger på Sandnes sin identitet som en liten storby ved fjorden. Byantikvarens prosjekt "Sandnesløftet" har som mål å ta i bruk kulturminnene for å styrke sentrums attraktivitet og konkurransekraft. Arbeidet med Ruten byrom og Rådhusplassen er igangsatt.

En rekke aktiviteter i byutvikling og teknisk skal bidra til dette delmålet:

 • Kartlegging og analyser er input til mulighetsstudier for fortetting med lokal tilpasning innenfor prioritert byutviklingsakse.
 • Deltakelse i bymiljøpakke gir anledning til å søke midler til å styrke gang-, sykkel- og kollektivforbindelser i Sandnes.
 • Det skal gjøres grunnlagsarbeid i forbindelse med ny byvekstavtale, kommuneplan og nasjonal transportplan (NTP) for stasjonsutvikling og videreutvikling av dobbeltspor.
 • Det skal utarbeides formingsveiledere som skal gi praktiske verktøy i saksbehandlingen for å nå mål gitt i gjeldende kommunedelplan og kommunedelplan for sentrum. 
 • Kommunikasjon av resultater skal styrke Sandnesløftets slagkraft, og skape begeistring og stolthet som igjen vil bidra til bred involvering i befolkningen. Kunnskap frembrakt gjøres lett tilgjengelig for alle aktører i byutviklingen og samordnes med digitalt kulturminneregister.
 • Tilrettelegge for attraktive uterom og aktivitetsanlegg som innbyr til opplevelse, fysisk aktivitet og ettertanke. Slik kan Sandnes bli en storby med et eget preg.

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T5 Utvidelse av Solaveien
 • T6 Etablering av pendlerparkering på Ganddal stasjon
 • T24 Forbedringer av parker og grøntanlegg
 • T25 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna
 • T27 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken
 • T28 Bystrand Luravika
 • T29 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde
 • T30 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av
          plan 2013114 Åsedalen boligpark        
 • T31 Oppgradering av gravplasser
 • T32 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund
          og andre gravplasser
 • T33 Utvidelse av Høyland kirkegård
 • T34 Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund
 • T35 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund
 • T36 Utviding og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand
 • T39 Austrått svømmehall
 • T40 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen
 • T41 Rehabilitering idrettsbygg
 • T42 Skifte av kunstgress
 • T43 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker
 • T44 Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner
 • T45 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner
 • T46 Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena
 • T48 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann
 • T49 Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene
 • T50 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall
 • T51 Etablering av havnepromenade nord for rådhuset
 • T53 Byutviklingstiltak
 • T54 GASS-Gjennomføring Av SentrumsStrategien egenandel
 • T55 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering

Strategi 2.2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Sandnes kommune har, og ønsker, variasjon i typer bydeler i kommunen. Sandnes skal ha et attraktivt sentrum med gode boforhold og aktivitetstilbud, men har en uttrykt ambisjon om å ha bydeler rundt sentrum med tilgang på gode boligområder og infrastruktur, bydelsfunksjoner for fritid og idrett og møteplasser.

Sandnes kommune legger til grunn en strategi for lokalsenterutvikling i alle bydelene. Utviklingsstrategien for lokalsenter består av å utvikle lokalsentre med lokalt særpreg, kulturmiljø, grønne kvaliteter og sosiale møtesteder for bydelens befolkning. Lokalsentra skal betjene bydelen med nærservice og dagligvarehandel, offentlige og private tjenestetilbud i bydelen skal fortrinnsvis lokaliseres innenfor lokalsenteret. Det skal jobbes for at lokalsentra skal ha et effektivt kollektivtransporttilbud til Sandnes sentrum.

Byutvikling og teknisk vil gjennomføre overordnede planarbeider med generelle krav til nærmiljø og bokvalitet. Dialog med regionale myndigheter og andre transportaktører for å tilby bedre transporttilbud i alle deler av kommunen, også de utenfor bussveiens influensområde. Kartleggingsarbeid som oversiktsdokument folkehelse og levekårsundersøkelse utarbeides og legges til grunn for planlegging.

I alle reguleringsplaner skal det være gode områdekvaliteter, høy bokvalitet og en variasjon av boliger.

Byggesaksbehandling vil bidra til å sikre at formålsparagrafen i plan- og bygningsloven oppfylles gjennom at den enkelte byggesak fremmer bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Alle bydeler skal sikres tilstrekkelig vedlikehold av sosial infrastruktur som lekeplasser og aktivitets- og grøntområder. Veinettet skal være i en tilstand som sikrer tryggest mulig transport, og sykkel- og gangnettet prioriteres med hensyn til vedlikehold. 

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i driftsbudsjettet bidrar til gjennomføringen av strategien:

 • T20 Driftskostnader for basseng i havna
 • T21 Driftsinntekter fra basseng i havna

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T1 Trafikksikring - egne prosjekter samt FTU midler
 • T2 Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak)
 • T3 Trafikksikring - tiltak prioritert i Trafikksikkerhetsplan
 • T4 Etablering av fortau langs Figgenveien
 • T5 Utvidelse av Solaveien
 • T7 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer
 • T8 Rehabilitering av Figvedveien bru
 • T9 Utskiftning av Bråstein bru
 • T10 Nyanlegg gatelys
 • T11 Utskifting av utrangerte gatelys
 • T12 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau
 • T13 Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser
 • T15 Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase
 • T16 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør
 • T17 Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melsheia
 • T18 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet
 • T19 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet
 • T20 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder
 • T21 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka
 • T22 Sjøhuset i Bergevik
 • T23 Oppgradering av kommunale lekeplasser
 • T24 Forbedringer av parker og grøntanlegg
 • T25 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna
 • T27 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken
 • T28 Bystrand Luravika
 • T29 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde
 • T30 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av
  plan 2013114 Åsedalen boligpark
 • T39 Austrått svømmehall
 • T40 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen
 • T41 Rehabilitering idrettsbygg
 • T42 Skifte av kunstgress
 • T43 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker
 • T44 Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner
 • T46 Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena
 • T48 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann
 • T49 Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene
 • T50 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall
 • T51 Etablering av havnepromenade nord for rådhuset
 • T53 Byutviklingstiltak
 • T54 GASS-Gjennomføring Av SentrumsStrategien egenandel
 • T57 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet                             

Strategi 2.3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle landbruk og naturgitte kvaliteter

Sandnes kommune har tilgang på varierte naturgitte kvaliteter med både fjord og fjell. Å sikre bevaring og tilrettelegging for aktiv bruk av naturområder er en omfattende og viktig oppgave for byutvikling og teknisk. Sandnesmarka skal bevares og styrkes som en viktig ressurs i Sandnes kommune. Sandnesmarka ble tegnet inn i kommuneplan for Sandnes 2007 for å definere områder som er spesielt viktige for landbruk og friluftsliv.

Byutvikling og teknisk skal bidra med tiltak i ny miljø- og klimaplan for Sandnes. Tjenesteområdet utfører også kartleggingsarbeid og foreslår plangrep i forbindelse med overordnede planarbeider, som kommuneplan og IKDP Forus. 

Via reguleringsplaner skal viktige stedegne naturkvaliteter sikres, samt legge til rette for en bærekraftig bruk av områdene.

Byggesaksbehandling skal bidra til å sikre at formålsparagrafen i plan- og bygningsloven følges gjennom den enkelte byggesak og fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Byutvikling og teknisk tilrettelegger for at folk kan ferdes trygt i sentrale friluftsområder, uten at dette går på bekostning av de naturgitte kvalitetene i områdene. Videre gjennomføres naturtiltak som fremmer det stedegne natur- og dyreliv.

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i driftsbudsjettet bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T18 Økte tilskudd til friluftsrådet og Rogaland Arboret
 • T19 Driftstilskudd til Rogaland Arboret

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T18 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet
 • T19 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet
 • T20 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder
 • T21 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka

Strategi 2.4: Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

Tilrettelegging for sunn mobilitet er et nasjonalt satsingsområde. Føringene fra statlig hold tilsier at veksten i persontransport skal skje i form av kollektivtransport, sykkel og gange. Sandnes som sykkelby er et satsingsområde og våren 2019 ble det montert om lag 150 nye skilt og fjernet like mange i denne forbindelse. Flere planer og strategier er utarbeidet for å sikre arbeidet for tilretteleggelse av sunn mobilitet i Sandnes. 

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom handlingsplanens byromsstrategi, og gjennom innmelding av aktuelle prosjekter og grep til blant annet bymiljøpakken, nasjonal transportplan (NTP) og byvekstavtale.

I reguleringsplaner skal myke trafikanter prioriteres gjennom å sikre trygge, tilgjengelige og attraktive mobilitetsløsninger.

Det skal kommuniseres at det er attraktivt å gå og sykle i hverdagen ved å synliggjøre folkehelseaspektene.

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T4 Etablering av fortau langs Figgenveien
 • T5 Utvidelse av Solaveien
 • T6 Etablering av pendlerparkering på Ganddal stasjon
 • T12 Oppgraderinger av vei, gang- og sykkelvei og fortau
 • T13 Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser
 • T16 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør
 • T17 Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melsheia

Strategi 2.5: Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk

Sandnes er i dag Rogalands største hyttekommune med over 2 000 registrerte fritidsboliger. I kommuneplanen er det avsatt egne områder for fritidsbebyggelse. Kommuneplanen legger føringer for en bærekraftig forvaltning av fritidsbebyggelse og allmenne friluftsinteresser. Det er særlig nødvendig med klare føringer og streng forvaltning for hytter som er bygd i NLF-områder og bygging i kystsonen.

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom overordnet planarbeid for helhetlig hyttestrategi og nye bestemmelser i ny kommuneplan. Reguleringsplaner for hytteområder skal utarbeides i samsvar med kommuneplan og ivareta stedegne kvaliteter og naturverdier. Byggesaksbehandling skal legge til rette for at utvikling skjer i tråd med krav i plan- og bygningsloven og kommunens egne planer. Gode løsninger for vann og avløp skal tilbys i de områdene der hytteeierne ønsker dette.

Prioriteringer 2020-2023

 • V13 Oppfølging av avløpsstrategi spredt bebyggelse

Det er ikke lagt inn tiltak i driftsbudsjettet for 2020-2023 som gjelder ovennevnte strategi.

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 3.1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Planer og modeller for byutvikling viser hvor og hvordan vekst kan skje i Sandnes.  Byutvikling og teknisk utreder etablering av en fysisk og digital bymodell som verktøy for involvering og kommunikasjon.

Byutvikling og teknisk skal utarbeide befolkningsprognoser, boligreserveanalyser og levekårsundersøkelser med jevne mellomrom. Alle kommunens tjenesteområder skal bruke disse i vurdering av behov for sykehjemsplasser, skoler, barnehager og så videre. Overordnede planer for tilrettelegging av offentlige arealer skal ivaretar kommunens behov.

Saksbehandlingen skal preges av effektive planprosesser tuftet på fagkompetanse og god dialog. Utbyggere skal bidra til å realisere infrastrukturtiltak der utbygging utløser behov for økt kapasitet.

Ventede klimaendringer og planlagt vekst i folketall tas inn i hovedplaner for vann, avløp og renovasjon.

Byutvikling og teknisk utreder behov for, og planlegger robuste og funksjonelle offentlige anlegg i utbyggingsområdene, til glede for nye beboere.

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T1 Trafikksikring - egne prosjekter samt FTU midler
 • T2 Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak)
 • T3 Trafikksikring - tiltak prioritert i Trafikksikkerhetsplan
 • T4 Etablering av fortau langs Figgenveien
 • T5 Utvidelse av Solaveien
 • T6 Etablering av pendlerparkering på Ganddal stasjon
 • T7 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer
 • T8 Rehabilitering av Figvedveien bru
 • T9 Utskiftning av Bråstein bru
 • T10 Nyanlegg gatelys
 • T11 Utskifting av utrangerte gatelys
 • T12 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau
 • T13 Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser
 • T15 Tilpassning av kryss i Melsheiveien til Blinktrase
 • T16 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør
 • T17 Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melsheia
 • T18 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet
 • T19 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet
 • T20 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder
 • T21 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka
 • T22 Sjøhuset i Bergevik
 • T23 Oppgradering av kommunale lekeplasser
 • T24 Forbedringer av parker og grøntanlegg
 • T25 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna
 • T27 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken
 • T28 Bystrand Luravika
 • T29 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde
 • T30 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av
  plan 2013114 Åsedalen boligpark
 • T31 Oppgradering av gravplasser
 • T32 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund
   og andre gravplasser
 • T33 Utvidelse av Høyland kirkegård
 • T34 Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund
 • T35 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund
 • T36 Utviding og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand
 • T39 Austrått svømmehall
 • T40 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen
 • T41 Rehabilitering idrettsbygg
 • T42 Skifte av kunstgress
 • T43 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker
 • T44 Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner
 • T45 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner
 • T46 Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena
 • T48 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann
 • T49Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene
 • T50 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall
 • T51 Etablering av havnepromenade nord for rådhuset
 • T53 Byutviklingstiltak
 • T54 GASS-Gjennomføring Av SentrumsStrategien egenandel
 • T55 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering
 • T56 Opparbeidelse av Kydnaveien
 • T57 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet
 • T58 Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken
 • V1 Oppgradering kulvert Lurabekken
 • V2 Omlegging kulvert Stangelandsåna
 • V4 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere
 • V5 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata
 • V9 Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra
 • V10 Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere
 • V11 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk
 • V12 Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet
 • V13 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner
 • V15 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten
 • V16 Hovebakken - Sanering og omlegging VA
 • V17 Etablering VA ledninger Usken
 • V18 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr
 • V19 Tiltak på nedlagt deponi
 • V20 Kommunale returpunkt
 • V21 Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på
          strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland
 • V22 Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på
           Lura
 • V23 Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård

Strategi 3.2: Sandnes kommune skal utøve bevisst samfunnsansvar

Byutvikling og teknisk skal bidra til at planer og tiltak følger bærekraftige prinsipper. Konsekvenser av framtidig klimautvikling i Sandnes sentrum er kartlagt. Rapporten viser at deler av sentrumsområdet er utsatt for flom og stormflo. I framtidige planarbeid er det nødvendig å ta høyde for og tilrettelegge i forhold til befolkningsprognoser, klima og miljø, infrastruktur og innbyggernes ønsker og behov. Byutvikling og teknisk bidrar gjennom åpne planprosesser med deling av kunnskapsgrunnlag og fakta om utfordringsbilde og langsiktige planer.

Byutvikling og teknisk bidrar til medvirkningsprosesser og oppfølging av nasjonale og regionale føringer for og forventninger til arealutvikling, arealforvaltning, naturressurser, sårbarhets- og risikoforhold og transportutvikling.

Reguleringsplanprosesser skal sikre løsninger som er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige. Planprosessene skal være etterrettelige og sørge for likebehandling.

Byggesaksbehandling fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Likebehandling i forvaltningen bidrar til at alle innbyggere nyter godt av det samme offentlige tjenestetilbud.

Prioriteringer 2020-2023

Det er ikke lagt inn tiltak i budsjettet for 2020-2023 som gjelder ovennevnte strategi.

Strategi 3.3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Sandnes kommune sin strategi omfatter målrettet innsats for å oppfylle klimaforliket om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Dette inkluderer et «føre var- prinsipp» for klimatilpasning og bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressursene, samt arbeide for å sikre god miljøkvalitet i jord, luft og vann. Videre å sikre befolkningen mulighet for helse og trivsel gjennom fysisk aktivitet og opplevelse i natur og nærmiljø. Det omfatter også i egen drift og tjenesteutvikling å bidra til reduserte utslipp av klimagasser og ikke påføre miljøet større skade enn absolutt nødvendig. På plansiden dreier det seg om å føre en areal- og transportpolitikk som bidrar til utslippsreduksjoner og ivaretar miljø og ressurser.

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom handlingsplan for ny miljø- og klimaplan for Sandnes.

Reguleringsplaner søker å fremme en kortreist hverdag, med kort avstand til viktige hverdagsfunksjoner og løsninger der grønn mobilitet prioriteres.

Byutvikling og teknisk arbeider for å legge til rette for reduserte avfallsmengder og redusert forbruk gjennom aktiviteter som hindrer matsvinn, fremme ombruk, gjenbruk og reparasjoner. Det skal tilbys renovasjonsordninger med størst mulig grad av gjenvinning med enkle og gode løsninger for abonnentene. Videre skal det velge løsninger med lavest mulig CO2-avtrykk innenfor våre ansvarsområder og aktiviteter. Virksomheten skal tilstrebe miljøvennlig drift med redusert bruk av kjemisk plantevern og mer bruk av elektrisk verktøy, biler og maskiner.

Kommunen skal tilby gode muligheter for sykkel og gange i hverdagen.

Kommunen skal også være “vaktbikkje” på vegne av natur og dyreliv som er essensielt for det lokale økosystemet som vi alle er en del av.

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T11 Utskifting av utrangerte gatelys
 • T45 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner
 • V3 Klimatilpassing
 • V14 Enøk-tiltak tekniske installasjoner

Strategi 3.4: Sandnes kommune skal styrke kommunens kultur- og idrettsliv

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av infrastruktur og sin driftsorganisasjon bistå kultur- og idrettslivet slik at arrangementer kan gjennomføres og videreutvikles i hensiktsmessige lokaler og arenaer.

Kartlegging og mulighetsstudier for idrettsanlegg, svømmehall og ishall skal gjennomføres for å sikre arealer til dette i kommuneplanens arealdel.

Foreningslivet sikres gode vilkår på trygge anlegg hvor de kan ha sine aktiviteter og arrangementer.

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i driftsbudsjettet bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T16 Tilskudd Sandnes håndballklubb

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T39 Austrått svømmehall
 • T40 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen
 • T41 Rehabilitering idrettsbygg
 • T42 Skifte av kunstgress
 • T43 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker
 • T44 Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner
 • T45 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner
 • T46 Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena
 • T48 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann
 • T49 Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene
 • T50 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall

Strategi 3.5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og arbeidsplasser

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av kommunal infrastruktur bidra med nødvendige forutsetninger for at Sandnes kommune framstår som en foretrukken næringsadresse slik at framtidens næringer og arbeidsplasser etableres i vår kommune.

Utvikle ny næringsutviklingstrategi i kommuneplanens samfunnsdel og tilby nye næringsområder. Blant annet er IKDP Forus en strategi for å videreutvikle og styrke næringsområdet Forus.

Gjennom områdeplaner og kommunedelplan sentrum legges det til rette for å sikre gode næringsarealer for framtidig utvikling.

Stimulere til utbygging og vekst ved å etablere anleggsbidragsavtaler eller avtaler om justeringsrett.

Ved deltakelse i planprosesser, formidle tydelig nye behov og konsekvenser for eksisterende teknisk infrastruktur.

Prioriteringer 2020-2023

Følgende tiltak i investeringsplanen bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T53 Byutviklingstiltak
 • T54 GASS-Gjennomføring Av SentrumsStrategien egenandel

 

Publisert: 12.10.2017 10:02
Sist endret: 25.10.2019 14:23