Oppvekst skole

Sandnesskolen har som mål at alle elever skal oppleve framgang og mestring og kjenne til målene i fagene. Elevene skal ha et godt læringsmiljø, fritt for mobbing, hvor de trives og opplever god arbeidsro.
Organisering av tjenesteområdet:

Oppvekst skole består fra høsten 2019 av 20 barneskoler, 7 ungdomsskoler, 2 kombinert barne- og ungdomsskoler, Altona skole- og ressurssenter, senter for flerspråklige barn og unge (FBU) og Sandnes læringssenter. Fra august 2017 fikk Sandnes kommune ansvar for driften av Forsand skule fram til kommunesammenslåingen.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

I Sandnesskolen heter det at "Alle elevene er våre". Det uttrykker både en holdning og en forventet pedagogisk virkelighet. Det betyr at skolen formidler intensjonen om inkludering av alle elever, uavhengig av sosiale, kulturelle, kognitive eller andre forskjeller.

Inkludering innebærer at elevene tilhører et læringsfellesskap. Opplæringen skal være individuelt tilpasset, slik at alle elever opplever mestring og får et godt opplæringstilbud på skolene våre. Det skal være fokus på et trygt og godt skolemiljø der alle elevene trives, lærer og utvikler seg.

Ved skolestart i 2020 skal grunnskolene ta i bruk en ny læreplan. Læreplanen inneholder en ny overordnet del med verdier og prinsipper for opplæringen, som forplikter til et inkluderende og mangfoldig samfunn. Arbeidet med å implementere læreplanen er godt i gang.

Gjennom skolenes elevråd, samarbeidsutvalg og kommunalt foreldreutvalg, skal barn og foreldre være involvert i utviklingen av den gode skolen.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

I Sandnesskolen arbeides det målrettet på flere områder for å oppfylle ovennevnte strategi.

 Sandnesskolen:

 • Har fokus på tidlig innsats, der målsettingen er at flest mulig elever gis hjelp og støtte innenfor ordinær opplæring. 
 • Tilpasser seg for å oppfylle lærernormen:
  - Maksimalt 15 elever per lærer på 1.–4. trinn
  - Maksimalt 20 elever per lærer på 5.–10. trinn.
 • Sørger for god kompetanse for å kunne tilby god tilpasset opplæringTilpasset opplæring innbefatter ordinær undervisning og undervisning hjemlet som særskilt norskopplæring for flerspråklige (opplæringsloven §2-8), tegnspråkopplæring i grunnskolen (opplæringsloven §2-6) og spesialundervisning (opplæringsloven §5-1). og tidlig innsats, på alle nivå i skolesystemet.
 • Har opprettet ressurssentre og forsterkede avdelinger for å hjelpe skolene med å skape gode og likeverdige livsvilkår for alle.
  - Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har særskilt ansvar for å støtte skolene i å oppfylle kravene i opplæringsloven §2-8.
 • Har, etter endring i opplæringsloven kapittel 9A, fått en rådgiver i fagstaben til oppvekst skole som spesielt har fokus på elevenes skolemiljø.
 • Oppretter ressursgrupperSkolenes ressursgrupper består blant annet av en sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og flerspråklig koordinator, som sammen med PPT, skolehelsetjenesten og skolens ledelse, følger tett opp det som skjer på skolen. på alle skolene som et suksesskriterium for å lykkes med tilpasset opplæring og tidlig innsats.

Skolefritidsordningen (SFO):

 • Øker deltakelse i SFO for barn i lavinntektsfamilier, som et tiltak knyttet til plan mot barnefattigdom 2017-2025.
  - Bystyret vedtok i økonomiplan 2019-2022 å innføre halv søskenmoderasjon for alle familier som har barn i SFO med søsken i barnehage. Dette er innført fra høsten 2019.

Altona skole og ressurssenter:

 • Er Sandnes kommunes kompetansesenter for utvikling av læringsmiljø og tilpasset opplæring.
 • Bidrar til å virkeliggjøre Sandnesskolens visjon og strategi om inkludering - "Alle elevene er våre".
 • Har særskilt kompetanse og bistår skolene i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø, etter Opplæringsloven § 9-A.
 • Utvider i løpet av 2019 sitt opplæringstilbud, for å imøtekomme økningen av elever med behov for alternative opplæringstilbud i kommunen.
  - Sandnes kommune har tidligere kjøpt tjenester av private skoler, men disse har ikke lenger kapasitet til å ta imot flere elever fra Sandnesskolen med særskilte behov.

Spesialundervisning:

 • Sandnesskolen øker tilbudet om spesialundervisning som følge av økt antall elever i forsterkede avdelinger og elever med behov for tettere oppfølging i skoledagen. Dette skal sikre at alle elever med rett til spesialundervisning har et forsvarlig opplæringstilbud i kommunen.
 • Skolene og skolenes ressursgrupper jobber tett sammen med PPT og andre instanser, for å sikre god kompetansebygging på området og avdekke utfordringene tidlig.

En skole uten mobbing:

I Sandnes kommune er det et mål at alle elever skal oppleve å ha et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing, krenkelser og diskriminering. Lovbestemmelsene i Opplæringsloven § 9a omhandler elevenes rettigheter og skolenes plikter for å gi alle elever en opplevelse av et godt psykososialt skolemiljø. Det er innført aktivitetsplikt for skolene til å følge med, undersøke, gripe inn og iverksette tiltak når elever opplever krenkelser.

Prioriteringer 2020-2023

For å videreutvikle og styrke satsingen i henhold til ovennevnte strategi, er det lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for perioden 2020-2023:

 • S1 Lærernorm
 • S2 Midler til tidlig innsats inn i rammetilskuddet
 • S3 Spesialundervisning
 • S4 FBU (Senter for flerspråklige barn og unge)
 • S5 Altona skole og ressurssenter
 • S8-S9 Ressurser til spesialundervisning
 • S10-S13 Læremiddelpakker Bogafjell ungdomsskole, Sviland skole, Malmheim skole og Skaret/Kleivane skole.
 • S20 Inntektsmoderasjon SFO
 • S21-S22 Ressurser til styrking i SFO

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilby oppdatert digitalt utstyr:

 • S15 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Sandnesskolen ønsker å videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene i kommunen. Skolene samarbeider i dag med skolekorpsene, idrettslag og andre organisasjoner som er knyttet opp mot skolen.

Prioriteringer 2020-2023

Det er ikke lagt inn driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Alle enheter i Sandnesskolen har etablert lovpålagte brukerorgan som:

 • Samarbeidsutvalg (SU)
 • Skolemiljøutvalg (SMU)
 • Elevråd 
 • Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Brukerorganene skal være aktivt involvert i skolens arbeid. På skoleeiernivå er en opptatt av å videreutvikle det gode samarbeidet med kommunalt foreldreutvalg (KFU).

Samtlige grunnskoler gjennomfører elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen, som er statlig initierte brukerundersøkelser. Gjennom brukerundersøkelsene får elever og foreldre i skolen si sin mening om læring og trivsel. Analyser av undersøkelsene er vesentlige bidrag til skolens kunnskapsgrunnlag. Kunnskapen benyttes til å utvikle skolen videre.

Prioriteringer 2020-2023

Det er ikke lagt inn driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Det skal være attraktivt å ha barn i Sandnesskolen. Strategien “Alle elevene er våre” legges til grunn for utviklingsarbeidet i grunnskolene i Sandnes kommune. Gjennom lederopplæring og skolebasert kompetanseutvikling, vil Sandnesskolen bedre den tilpassede opplæringen for hver enkelt elev.

Det utarbeides en ny kvalitetsplan for oppvekstområdet som skal fungere som en felles handlingsplan for barnehage og skole. Arbeidet med planen skal være ferdig i løpet av 2019.

Skoleanleggene i Sandnesskolen skal være utformet slik at elevenes trivsel, helse og opplæring ivaretas og utruster elevene for framtiden. Skoleanleggene skal ha flerbruksfunksjoner som gjør skoleområdet til en attraktiv møteplass for nærmiljøet.

Det skal også være attraktivt å jobbe i Sandnesskolen. Kommunen skal være en aktiv deltaker i utforming av morgendagens skole, gjennom samarbeid med fagmiljø, næringsliv og offentlige institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå.

Tjenesteområdet har fokus på utvikling av profesjon, pedagogisk bruk av læringsteknologi og et godt skolemiljø.

Strategi 1: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Det skal være gode skoler i alle bydelene i Sandnes kommune. Skolebehovsplanen gir en årlig oversikt over hvor det er kapasitet i bydeler og hvor en må øke skolekapasiteten. Skolebehovsplanen danner grunnlag for investeringer i skolebygg.

Prioriteringer 2020-2023

Det er lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • S14 Bogafjell ungdomsskole, ny skole
 • S15 Figgjo skole, nytt ungdomstrinn

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilby gode skolebygg og -uteområder samt oppdatert digitalt utstyr:

 • S1 Bogafjell ungdomsskole, U18-skole (18 klasser og 504 elever)
 • S3 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever)
 • S4 Sviland skule, liten idrettshall, nybygg og utvidelse.
 • S5 Kleivane/Skaret skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever), stor flerbrukshall og kunstgressbane.
 • S6 Sandved skole, ombygging og utvidelse
 • S7 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole
 • S10 Branntekniske tiltak skoler
 • S12 Varslingsanlegg skoler
 • S13 Rehabilitering skoler
 • S14 Skoler, utendørsanlegg
 • S15 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Formålsparagrafen i opplæringsloven gir skolen ansvar for at opplæringen skal åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. I den overordnede delen av det nye læreplanverket er det fokus på identitet, kritisk tenking, etisk bevissthet, utforskertrang, miljøbevissthet, demokrati og medvirkning.

Sandnesskolen er en aktiv bidragsyter i storbyssamarbeidet innen skolesektoren, gjennom ASSS-samlinger og nettverk på direktørnivå.

Sandnesskolen samarbeider aktivt med universitet og høyskoler om kompetanseutvikling og forskningsprosjekt. Sandnesskolen har et særlig tett samarbeid med universitetet i Stavanger.

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

I Sandnesskolen skal alle elevene oppleve framgang og mestring. Elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Nye læreplaner fra 2020

Skolene er godt i gang med forberedelsen til de nye læreplanene som kommer i 2020. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med:

 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Folkehelse
 • Livsmestring

Verdigrunnlaget i de nye læreplanene samsvarer godt med innholdet i ny kommuneplan 2019-2035 for Sandnes kommune.

Digital satsing

Sandnesskolen har en skoleutviklingsstrategi som innbefatter den digitale satsingen i Sandnesskolen, inkludert en digital enhet for hver elev og ansatt. Alle skolene er tildelt klassesett med Chromebooks. Skolene har med dette fått verktøy som gir elevene bedre forutsetninger for og opplæring i digitale ferdigheter. Ved at alle elevene får hver sin digitale enhet gis det like muligheter for alle.

Skolekapasitet

Gjennom den årlige revideringen av skolebehovsplanen følger tjenesteområdet oppvekst skole nøye med elevtallsutviklingen og skolebehovet i de ulike bydelene. Det er viktig å se på kommunens totale skolekapasitet og fordele elevene slik at kapasiteten blir best mulig utnyttet.

Prioriteringer 2020-2023

Det er lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 •  S6 Elevtallsvekst i tråd med prognoser
 •  S7 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst
 • S14 Bogafjell ungdomsskole, ny skole
 • S15 Figgjo skole, nytt ungdomstrinn

 I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilby gode skolebygg og -uteområder samt oppdatert digitalt utstyr:

 • S1 Bogafjell ungdomsskole, U18-skole (18 klasser og 504 elever)
 • S3 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever)
 • S4 Sviland skole, liten idrettshall, nybygg og utvidelse.
 • S5 Kleivane skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever), stor flerbrukshall og kunstgressbane.
 • S6 Sandved skole, ombygging og utvidelse
 • S7 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole
 • S10 Branntekniske tiltak skoler
 • S12 Varslingsanlegg skoler
 • S13 Rehabilitering skoler
 • S14 Skoler, utendørsanlegg
 • S15 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve et bevisst samfunnsansvar

Sandnesskolen skal ivareta skoleelevers behov i tråd med gjeldende lovverk. I Sandnesskolen tenker vi langsiktig og lærer av erfarings- og kunnskapsutvikling.

Godt arbeids- og utviklingsmiljø for ansatte er viktig. Det er lagt opp en strategi for skoleutvikling som blir fulgt opp både på skole og kommunalt nivå. Alle skolene har egne arbeidsmiljøgrupper som rapporterer til kommunalt arbeidsmiljøutvalg.

Prioriteringer 2020-2023

Arbeidet pågår. Det er ikke lagt inn nye tiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser

Utdanningssystemet er samfunnets viktigste bidrag til utvikling av barn og unges kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for å mestre eget liv i et demokratisk og mangfoldig samfunn. Sandnesskolen skal legge premisser for å utdanne dem som etter hvert skal skape framtidens næringer og nye arbeidsplasser.

Kvalitetsplan

Den nye kvalitetsplanen, som utarbeides i samarbeid mellom barnehage og skole, vil legge vekt på det en ser på som viktige ferdigheter i det 21. århundret. Ferdigheter som kreativitet, samarbeid, kommunikasjon, kritisk tekning og etisk bevissthet er i fokus. Kvalitetsplanen skal være ferdig innen utgangen av 2019. 

En verden i endring

Framtiden trenger de nysgjerrige og de som ønsker å oppdage og å skape. Elevene skal utdannes til å tenke bredt og nytt. Den teknologiske utviklingen går svært fort og den bidrar til å endre samfunnet vårt. Mange av de yrkene og arbeidsmetodene en har i dag, vil bli erstattet av nye typer jobber om få år. Å gi elevene evne til omstilling og nytenking er derfor en sentral del av opplæringen i dagens skole.

Prioriteringer 2020-2023

Arbeidet pågår. Det er ikke lagt inn nye tiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

 

Publisert: 12.10.2017 10:01
Sist endret: 05.11.2019 15:12