Oppvekst barn og unge

Tjenesteområdet skal ha tidlig innsats og medvirkning som både hovedmål og strategi. Oppvekstområdet skal bruke digitale løsninger for å forenkle, fornye og forbedre sine tjenester. Ansatte i alle ledd skal bidra til kvalitet i tiltak og legge til rette for samhandling. Det skal legges til rette for samtidig innsats på tvers av enheter og profesjoner i dialog med barn, unge og foreldre.
Organisering av tjenesteområdet:

Oppvekst barn og unge er et av kommunens største tjenesteområder. Området består av 27 barnehager, fordelt på 12 virksomheter. I Nye Sandnes kommune blir Forsand barnehage den 13. barnehagevirksomheten. I tillegg består området av barne- og familieenheten (BFE), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), styrket barnehagetilbud og helsestasjons- og skolehelsetjenester inkludert vaksinasjonskontor og helsetjenester for flyktninger. I 2019 har tjenesteområdet samarbeidet med tilsvarende tjenester i Forsand kommune for å etablere gode tjenester for barn, unge og deres familier i Nye Sandnes.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Hovedvekten av alle tjenesteområdets oppgaver og tjenester faller inn under ovennevnte hovedmål.

Tidlig innsats prioriteres og innebærer robuste virksomheter, kvalitet i grunntjenester samt at tjenestene bistår sårbare barn, unge og foreldre uten unødig ventetid.

Barns rettigheter i FNs barnekonvensjon skal gjennomsyre tjenestenes møte med barn, unge og familier. Tiltak og tjenesteutvikling i en inkluderende og mangfoldig kommune skal kjennetegnes av samarbeid med barn og foreldre, ansattes erfaringer og forskning.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Alle barn og unge skal sikres grunnleggende ferdigheter uavhengig av familiebakgrunn.

Barnehagene

Sandnes skal ha gode barnehager med vekt på omsorg, danning, lek og læring.

Kvalitet i barnehagetilbudet

Den utviklingsstøttende barnehagen (USB) videreføres for å sikre likt og kvalitativt godt barnehagetilbud i både kommunale og private barnehager. Det er i 2019 inngått samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger som skal bidra til at satsingen opprettholdes og videreutvikles.

 Det er et mål at det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen er godt. USB bidrar til at de barnehageansatte videreutvikler sin kompetanse på samhandling med barn. Det er likevel ønskelig å styrke det allmenpedagogiske tilbudet i barnehagene med størst utfordring, ved å tilføre ekstra personalressurser rettet mot barnegruppene.

Utfordringer i barnehagene kan være:

 • Mange minoritetsspråklige barn
 • Få utdannede barnehagelærere
 • Barnegruppesammensetning som byr på utfordringer
 • Barn med funksjonshemninger som har krav på tilrettelegging etter barnehagelovens §19g (tilretteleggingsvedtak)
 • Barn med lovfestet rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens §19a
 • Barn med andre spesielle utfordringer, der utfordringene ikke kommer inn under barnehagelovens bestemmelser i §19 i barnehageloven

Barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

 • Anses som et av de sterkeste virkemidlene for å utjevne forskjeller
  - av regjeringen
  - i kommunens plan mot barnefattigdom
  - i kvalitetsplan for barnehage
  - i plan for psykisk helsearbeid

 Rekruttering av minoritetsbarn til barnehagene, ved blant annet medvirkning fra helsestasjonstjenester, har i flere år vært et fokusområde.

Flere barn med rett på tiltak etter barnehageloven §19a og §19g

Fra august 2016 ble retten til spesialpedagogisk hjelp hjemlet i Lov om barnehager og kommunens plikt til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne ble tydeliggjort. Et barn kan ha rett til tiltak både etter barnehagelovens §19a og §19g.

Det har fra 2011 til 2018 vært jevn økning i antall barn med spesialpedagogisk hjelp (barnehageloven§19a) og tilrettelegging (barnehagelovens §19g). Tildelte timer er tilnærmet doblet i perioden. Sandnes kommune ligger likevel under landsgjennomsnittet på både andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i alderen 1-5 år og antall timer disse barna får med spesialpedagogisk hjelp.

Virksomheten har i dag for lav bemanning til å håndtere behovet for spesialpedagogiske tjenester. Med utgangspunkt i befolkningsprognosen og lagt til grunn at 2,9 prosent av barna i barnehagealder mottar spesialpedagogisk tjeneste så vil rundt 155 barn trenge slike tjenester i årene frem mot 2027. Det er samme behov som i 2019 og viser at virksomheten må øke bemanningen for å imøtekomme etterspørselen for å kunne gi hjelp til alle som har krav på det.

Gratis barnehageplass til sårbare familier

For barnehageårene 2017/18 og 2018/19 har kommunen mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å kunne tilby sårbare familier gratis barnehageplass. Om lag 15 barn er tildelt slik plass i løpet av barnehageåret 2019 / 2020.

Kompetansestrategi for fremtidens barnehager

Revidert statlig kompetansestrategi for fremtidens barnehager gjelder fra 2018-2022. Revidert kompetansestrategi er en videreføring av strategien «kompetanse for framtidens barnehage» som ble lansert i 2013. I strategien legges til grunn at det er store variasjoner i kvaliteten på barnehagetilbudene. For å lykkes med å utvikle kvaliteten og med å realisere kravene i rammeplanen må det drives målrettet kompetansebygging i barnehagesektoren.

I løpet av strategiperioden skal det utvikles regionale samarbeidsfora. Samarbeidsforaene har ansvar for å prioritere, innrette og dimensjonere kompetansetiltakene i regionen.

Gode overganger mellom barnehage og skole

Det er besluttet å utarbeide felles kvalitetsplan for barnehage og skole. Overgang fra barnehage til skole skal, i henhold Opplæringsloven og Lov om barnehager, vies særlig fokus. Ny felles kvalitetsplan for barnehage-skole skal ha et særlig fokus på denne overgangen. Den overordna planen skal behandles tidlig 2020. Deretter skal delplaner behandles i løpet av første halvår 2020.

Barn og unge

En barselomsorg som møter økt kommunalt ansvar og barselkvinners/nyfødte sitt behov

Styrking av svangerskaps- og barselomsorgen i 2018 gjør at denne tjenesten nå innfrir faglige retningslinjer. Tjenesten har nå også langt på vei lagt til rette for å ivareta deler av barselomsorgen som per i dag utføres av sykehus, men som skal overføres til kommunene. Det mangler fortsatt noen jordmorstillinger. Tilskudd som er innvilget helsestasjonstjenester dekker ikke faktisk behov for å oppfylle lovkrav i svangerskaps- og barselomsorgen. Økning i antall jordmødre har gitt behov for større lokaler og tjenesten flytter i løpet av 2020 inn i Langgata 72.

Familie for første gang

Sandnes, sammen med Stavanger og Time, er pilot for regjeringens utprøving av tiltaket Familie for første gang (NFP). Sårbare familier følges tett fra graviditet til barnet fyller to år. Sandnes er vertskommune og dette tiltaket er et sentralt tidlig-innsats-tiltak i tråd med kommunes egne planer og regjeringens planer mot barnefattigdom og opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner. Rekrutteringsmålene ble oppnådd våren 2018 og nye familier kan nå kun inkluderes når familier avslutter programmet. Det forventes at det i statsbudsjettet vil bli gitt statlige signaler/midler for en eventuell implementering av tiltaket i hele Norge. Under forutsetning av gode resultat og statlig finansiering er kommunen positiv til å overta teamet i samarbeid med andre kommuner.

HomeStart Familiekontrakt

I tråd med barnefattigdomsplanen skal kommunen vurdere å etablere HomeStart Familiekontrakten; Et tilbud om oppfølging av frivillige til sårbare småbarnsfamilier. Å etablere et slikt tilbud vil imidlertid kreve en ekstra stillingsressurs.

Barn skal involveres i utvikling av tjenestetilbudet og i utforming av egne tiltak

Alle tjenester innen oppvekst barn og unge skal ha felles prinsipper for hvordan møte, involvere og samarbeide med barn. Utvikling av tjenestene skal blant annet bygge på tilbakemeldinger fra barn. Oppvekst barn og unge har samarbeid med Forandringsfabrikken og deltakelse i Mitt Liv for å sikre at dette målet oppnås.

En tilgjengelig og god helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjonstjenestens faglige retningslinjer og virksomhetens program for alle sine tjenester skal sikre folkehelsetilbudet til barn og unge. Det skal også sikre at tjenesten identifiserer sårbare barn og unge så tidlig som mulig i alder og problemutvikling.

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten har i en årrekke blitt styrket gjennom øremerkede tilskudd. Dette har blant annet gjort det mulig å øke tilstedeværelsen på skolene. Helsestasjonstjenester er likevel fremdeles ikke bemannet i tråd med Helsedirektoratets norm. Dette gjelder særlig skolehelsetjenesten i barneskolen og barselomsorgen.

Våren 2019 har Helsedirektoratet på høring en ny nasjonal retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Alle relevante direktorat er involvert. Når retningslinjen er vedtatt vil det være viktig å implementere denne i oppvekstområdet.

Pedagogisk psykologisk tjeneste styrker tidlig innsats

PPT vil i planperioden være en aktiv samarbeidspartner i kommunens tverrfaglige arbeid for å styrke tjenestenes evne til å ivareta barn med utfordringer i barnehage og skole. Det rettes særlig fokus på å styrke innsatsen for de yngste aldersgruppene. Behovet for hjelpetiltak er økende og det å møte lovkrav og faglige føringer om tidlig innsats er i dag en utfordring.

PPT skal være tett på både barnehage og skole for å bistå ansatte i å møte barns utviklings- og opplæringsbehov. Alle ansatte skal sertifiseres i CLASS, som er den observasjonsmetoden som nyttes i Den utviklingsstøttende barnehagen.

Barn og familier som er sårbare skal få riktig hjelp tidlig

Kommunens barnevernstjeneste vil fortsette sin mangeårige tiltaksutvikling for å sette inn tiltak tidlig i barns liv og videreutvikle hjemmebaserte tiltak. Andelen barn mellom 0-5 år som mottar hjelp fra kommunens barneverntjeneste er høyere enn i sammenlignbare kommuner/ASSS-nettverket. 

Endringsbehov innen barnevern

Barneverntjenesten opplever, gjennom stadig økte faglige og juridiske endringer, krav om kompetanseheving og økt ressursbruk. Utfordringsbildet til barn og unge er sammensatt og stiller krav til kompetanse og til tverrfaglig samarbeid for å kunne bistå barn og deres familier godt nok.

Videre stiller barnevernloven krav til at både barn og foreldre skal involveres i alle ledd av en barnevernprosess. Dette genererer flere treffpunkt med de involverte og samtidig økt dokumentasjon.

Avdeling barnevern har i flere år hatt kostnadseffektiv drift. En undersøkelse fra Rogaland Revisjon utført våren 2019 viser imidlertid at avdelingen var preget av stort arbeidspress i deler av organisasjonen og utfordringer knyttet til god arbeidsflyt. For å møte disse utfordringene er det nødvendig å opprette egen avdelingsleder for avdeling barnevern samt styrke tjenesten med fagstillinger.

Ny barnevernlov

I planperioden ligger det an til at ny barnevernlov blir vedtatt. Hovedelementene i nytt forslag til ny lov er:

 • Et styrket barneperspektiv
 • Økt vekt på forebygging og tidlig innsats
 • Bedre rettsikkerhet
 • Oppdatert regelverk

Departementet har ikke gitt konkrete anslag til hva innføring av ny barnevernlov vil føre til av økonomiske konsekvenser. Det vurderes allikevel at en del av lovforslagene vil være kostnadsdrivende.

Ny barnevernsreform

Det er varslet ny barnevernsreform hvor det tilrås at kommunen overtar fullt økonomisk ansvar fra januar 2020.   Det er imidlertid uvisst når eventuelt denne endringen i ansvarsfordeling trer i kraft.

En tilgjengelig psykisk helsetjeneste som møter barn og unges behov

Helsestasjonstjenester, sammen med barnehage og skole, er grunntjenester som er helt sentrale i kommunens tidlige innsats-satsing. Kvalitet i disse tjenestene er avgjørende for folkehelse- og tidlig innsats-delen i plan for psykisk helsearbeid.

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten forebygger og gir psykisk helsetjeneste til foreldre og barn/unge med begynnende psykiske vansker. BFE, avdeling Ressurssenter for barn og familier, ivaretar kommunens psykiske helsetjenester når barn og unge har vansker som ikke kan avhjelpes i grunntjenestene/ordinær helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det arbeides langsiktig og systematisk for å utvikle en tydelig psykisk helsetjeneste for barn og unge både i forhold til begynnende og omfattende vansker. Denne tjenesteutviklingen skal foregå i dialog med blant annet helsestasjonstjenester. Helsesykepleierne i både helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal yte psykisk helsehjelp til familier, barn og elever. 

Også avdeling barnevern møter stadig flere barn og ungdom med omfattende psykiske vansker og har behov for å styrke både kompetansen og tjenesten for å ivareta denne gruppen barnevernsbarn. Tjenesten deltar sammen med to andre kommuner, BUPA og BUFDIR i et statlig finansiert prosjekt for å forebygge plasseringer utenfor hjemmet.

Kriminalitet- og rusforebygging

SLTSamordning av lokal kriminalitetsforebyggende tjenester-nettverket i sør- Rogaland koordinerer kunnskap og ressurser mellom politi, relevante kommunale enheter og andre. SLT opplever at stadig yngre ungdom er i risikosonen for å etablere rusvansker og etablere seg i negative miljø.

I Sandes kommune har ressurssenter for barn og unge, siden 2017, styrket innsatsen for å forebygge rusatferd, psykisk uhelse og kriminell aktivitet. Videreutvikling av arbeidet innebærer blant annet etablering av drop-in-tilbud og ved å være tettere på skoler, blant annet på foreldremøter når elever starter på ungdomsskolen.

Ungdataundersøkelsen i 2019 gir et grunnlag for å prioritere innsatsområder i planperioden.

Flexid

Godt identitetsarbeid er godt integreringsarbeid. En av forebyggingsstrategiene i arbeidet innen kriminalitet- og rusforebygging er å implementere flexid som et verktøy innen ulike enheter, både innenfor oppvekst skole og oppvekst barn og unge. Flexid gir verktøy for å styrke og fremme tilhørigheten hos krysskulturelle barn og unge med et sterkt ressursfokus.

Flexid er et prosjekt i regi av SLT og satsningsområdene er foreldre og foresatte til krysskulturelle ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn. Det fokuseres også på kompetanseheving hos kommunale instanser som barnehage, skole, helsestasjoner, barneverntjeneste, flyktning tjeneste, kultur, FBU og kurstilbud til barn og unge. Tiltaket er finansiert av ulike tilskuddsordninger og videreføres i kommende planperiode.

Tverrfaglig samarbeid – samtidig innsats

Oppvekst barn og unge har, sammen med oppvekst skole og helse- og velferd, som mål for planperioden å yte enda bedre tverrfaglig, samtidig og tidlig innsats. I henhold til egen plan for psykisk helsearbeid skal disse tjenesteområdene i planperioden vurdere hvorvidt Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) skal innføres som system for å nå dette målet. Barneverntjenesten har fokus på å styrke sin innsats for samarbeid og koordinering for barn som krever tett og samordnet innsats fra flere tjenester. For skole og barnehage innføres Nytt oppvekstadminisrativt system. Det vil bli vurdert hvorvidt dette systemet kan utvides til å også å være et samhandlingsverktøy på flere områder innenfor oppvekstfeltet.

Satsingsområder

 • Barnehagene, Styrket barnehage og PPT skal arbeide med grenseoppgangene mellom barnehagens § 19 (spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging) og hva som skal rommes av det allmenpedagogiske tilbudet i barnehagene.
 • Videreutvikling av svangerskaps- og barselomsorgen.
 • Brukerinvolvering, felles barnesyn.
 • BFE ved avdeling barnevern skal organisere seg slik at organisasjonen kommer i balanse.
 • Styrke tidlig innsats i PPT.
 • Videreføre og videreutvikle barnehagesatsingen Den utviklingsstøttene barnehagen.
 • Familie for første gang; Prioriteres under forutsetning av evaluering og statlig finansiering og beslutning om implementering fra høst 2020.

Tilskudd som strategi for å muliggjøre tjenesteutvikling

Valg av satsingsområder skal være i tråd med statlige føringer, lovgiving og kommuneplan og delplaner. Bruk av statlige tilskuddsordningene har vært en forutsetning for tjenesteutvikling og styrking av virksomhetene innen oppvekst barn og unge. Ulike tilskuddsordninger finansierer eller delfinansierer i dag flere stillinger og aktiviteter innenfor tjenesteområdet.

Øremerkede tilskudd til stillinger i helsestasjonstjenester

Helsestasjonstjenester finansierer nå stillinger (helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter) tilsvarende kr 8,0 millioner i lønnsutgifter via tilskuddsordning fra Helsedirektoratet.

Øremerkede tilskudd til stillinger i ressurssenteret

BFE, avdeling ressurssenter har gjennom tilskuddsordninger styrket tjenesten med 3 psykologstillinger, flere ungdomsteam-stillinger og 6 andre fagstillinger innen kommunalt rusarbeid. De 6 fagstillingene muliggjør oppstart av drop-in-tilbud for ungdommer og foreldremøter på ungdomsskoler.

3 psykologstillinger ble videreført til 2018 og 2019. 3 nye stillinger ble etablert i 2018 og ytterligere 5 stillinger i 2019. Stillingene ble finansiert gjennom tilskuddsordninger. Denne tjenesten vil i planperioden prioritere å:

 • Videreutvikle psykisk helsetjeneste for barn og unge
 • Sikre at styrking som finansieres med tilskudd kan videreføres når tilskuddsordningen bortfaller

Øremerkede driftstilskudd til barnevernet

BFE, avdeling barnevern har i flere år fått finansiert store deler av barnevernvakt og andre fagstillinger gjennom øremerkede tilskudd fra fylkesmannen. Dette øremerkede tilskuddet utgjorde om lag kr 7,3 millioner i 2019.

Fremtidige tiltak ved eventuelt bortfall av øremerkede tilskuddsmidler i 2020/planperioden

2 tilskuddsordninger bortfaller for Sandnes kommune i 2020. Dette gjelder SLT-tilskudd og kommunepsykolog. Samme år vil også tilskudd til 3 delfinansierte psykologstillinger bortfalle.

Det er videre gitt signaler om at tilskuddsordningen for helsestasjonstjenester skal innlemmes i rammeoverføringene i løpet av planperioden. De 6 fagstillingene innen rusarbeidet, som fra 2019 er finansiert ved tilskudd, vil trappes ned over en fireårsperiode.

For å opprettholde tjenestenivået er det en forutsetning at tiltak innlemmes i økonomiplan når tilskuddene bortfaller eller trappes ned.

For øvrig er det ingen statlig beslutning på når alle tilskuddsordningene bortfaller og eventuelt innlemmes i rammen. Det er signaler om at flere av ordningene vil erstattes av rammeoverføringer fra 2020. Dette er blant annet omtalt i revidert nasjonalbudsjett- Prop. 88 S(2017 – 2018)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)  Kommuneproposisjonen. Kommunaldepartementet har hatt til høring en ekspertrapport hvor det tilrås innlemming i rammen fra 2020 for flere av disse ordningene, se Områdegjennomgang av øremerkede tilskuddsmidler i kommunal sektor

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023

Driftstiltak

Det er lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • B1 Nye stillinger i styrket barnehage
 • B2 Omgjøring av barnehagelærerstillinger
 • B5-8 Etablering av barnehageplasser 2020-2023
 • B15 PPT-To nye faste årsverk til pedagogisk psykologisk rådgivere
 • B16 HST-4 årsverk jordmor
 • B17 BFE-Tilskudd, kommunalt rusarbeid 6 stillinger. Opptrappingsplan
 • B18 BFE-Kommunepsykologer, tilskudd innarbeidet i ramme jamfør revidert nasjonalbudsjett 2019
 • B19 BFE-Styrkning fagstillinger, 4 stillinger i 2020 (2 midlertidige)
 • B20 BFE-Barnevernssjef, 1 stilling fast

Investeringstiltak

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilby gode barnehagebygg og uteområder:

 • B1          Utendørsanlegg, barnehager
 • B2          Rehabilitering barnehager
 • B3          Planlegging Brueland barnehage, ombygging og utvidelse
 • B4          Branntekniske tiltak, barnehager
 • B5          Kjøp av tomter til barnehageformål
 • B6          FORSAND Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Samarbeid med barn, unge og foreldre

Rådmannen har besluttet at alle tjenester som berører barn og unge skal bære preg av samarbeid med barna. Kommunen er nå med i storbynettverket «Mitt Liv». Dette er drevet fram av Forandringsfabrikken med mål om at barns stemme skal høres i egen sak og på systemnivå. Målet er at det på tvers av alle enheter skal være felles barnesyn og felles mål for hvordan involvere barn i tråd med deres ønsker og behov.

Alle virksomhetsledere er gjennom internkontrakt forpliktet til å involvere innbyggere/brukere i utvikling av tjenestetilbudet. For å følge opp gjennomføres det brukerundersøkelser i tjenestene.

 • Barnehagene har aktive samarbeidsutvalg og foreldreråd.
 • Helsestasjonstjenesten har dialog med innbyggere i sitt arbeid med å utvikle den kommunale barselomsorgen.

Feedbackinformerte tjenester

Barne- og familieenheten (BFE) har i flere år hatt samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner og med barnevernproffene (Forandringsfabrikken). De har også etablert samarbeid med psykisk helseproffer og med en interesseorganisasjon for foreldre som ikke har omsorg for sine barn. BFE implementerer nå Feedbackinformerte tjeneste - FIT for systematisk tilbakemelding fra brukere for å kunne tilpasse sine tjenester i tråd med disse.

Sandnes Unge bystyre

Sandnes Unge bystyre er viktige medspillere for vårt tjenesteområde for å sikre tiltaksutvikling ut fra ungdommens behov. Både BFE og helsestasjonstjenester har involvert Sandnes Unge Bystyre for innspill til videreutvikling av psykisk helsetilbud for unge.

Digitale verktøy og system

Digitale verktøy og systemer skal bidra til profesjonalisering, forenkling og forbedring av tjenestene samt sikre tilgjengelighet, økt medvirkning og dialog med innbyggere og brukere. Denne satsingen er nedfelt i virksomhetsledernes internkontrakter.

Årsplanene på barnehageområdet digitaliseres og utformes universelt i løpet av planperioden.

For å oppfylle rammeplanens føringer skal digitale verktøy benyttes i det pedagogiske arbeidet. Løsningen finansieres av kommunens digitaliserings- og innovasjonsfond samt pengegave fra Sparebankstiftelsen SR-bank. 

Fagstaben i oppvekst barn og unge bistår virksomhetene i tjenesteområdet i digitalisering av tjenester og ble i 2019 styrket med 1 prosjektstilling for å bistå innen digitale satsingsområder:

 • Implementering av nytt oppvekstadministrative systemet for barnehager og skoler (OAS). Barnehagene skal ta i bruk digital kommunikasjonsplattform som på sikt vil erstatte den skriftlige kommunikasjonen med hjemmet. 
 • Fullelektronisk arkiv hos barnevern.
 • Innføring av DigiBarnevern i planperioden.
 • Fornying av PPT sitt elektroniske journalsystem.
 • Full drift for elektronisk meldingsutveksling mellom helsestasjontjenesten og sykehuset (fødselsepikriser).

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023:

Det er ikke lagt inn nye driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Kvalitativt gode tjenester for barn, unge og familier er sentralt for etablering og trivsel i en kommune. Gode og robuste tjenester vil også være attraktive arbeidsplasser.

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Det er behov for å etablere fellestjenester i sentrum, herunder finne hensiktsmessig og varig plassering av helsestasjon for ungdom og andre lavterskeltilbud for unge.

Det vil bli inngått leieavtale i Hoveveien 30 som skal romme en ny stor sentrum-helsestasjon bestående av nåværende Sentrum– Brueland- og Vågen helsestasjoner. Jordmortjenesten skal i løpet av 2020 flytte inn i det gamle bankbygget i Langgata 72.

På sikt bør det etableres flere barnehageplasser i sentrum. Som arealreserve ligger det regulert barnehagetomt i Skogsbakken og tomta til gamle Hana skole i Skoleveien.

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023:

Det er ikke lagt inn nye driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

Investeringstiltak

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å tilby gode barnehagebygg og uteområder:

 • B3 Planlegging Brueland barnehage, ombygging og utvidelse
 • B7 Langgata 72 helsestasjon
 • B8 Inventar ny helsestasjon

Strategi 2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Mange av tjenesteområdets virksomheter er, og skal fortsatt være, sentralisert og plassert i sentrum. På barnehageområdet er det imidlertid viktig å tilby gode barnehager hensiktsmessig plassert i forhold til der familiene er bosatt. Barnehager i eller i nærheten av barnerike områder prioriteres.

Oppfyller barnehageretten

Det er fremdeles nok barnehagekapasitet i kommunen totalt sett. Det er imidlertid underkapasitet i enkelte bydeler. Ganddal er en bydel med spesielt stor underkapasitet. Det planlegges større boligutbygginger i bydelen, noe som vil forsterke utfordringen.

Det er også betydelig underkapasitet i Bogafjell, Figgjo og Sviland. Etter at Rådhusmarka barnehage ble lagt ned i august 2019 er det også underkapasitet i sentrum og sentrumsnære områder.

Overkapasiteten ligger hovedsakelig i Varatun barnehage, Høle barnehage og i barnehager i Luraområdet.

Ved å tilrettelegge for barnehageplasser i barnerike bydeler eller langs hovedferdselsårene og knutepunkt økes sikkerheten for å få søkere som takker ja til barnehageplassene.

Prioriteringer i budsjettet 2019-2022

Drift

Det er lagt inn følgende nye driftstiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • B5-8 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020-2023

Investering

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å imøtekomme strategien:

 • B1 Utendørsanlegg, barnehager
 • B2 Rehabilitering barnehager
 • B3 Planlegging Brueland Barnehage, ombygging og utvidelse
 • B4 Branntekniske tiltak, barnehager
 • B5 Kjøp av tomter til barnehageformål
 • B6 FORSAND Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder
 • B7 Langgata 72 helsestasjon
 • B8 Inventar ny helsestasjon

Strategi 4: Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

I planprosesser er det viktig å legge til rette for barnehageplasser i barnerike bydeler, langs hovedferdselsårer og ved trafikale knutepunkt. Dette reduserer barnefamilienes behov for bil for å levere og hente barn i barnehage. I tillegg bør det være trygt å bruke sykkel og gange som framkomstmiddel til barnehagene og mulighet for sykkelparkering i tilknytning til arbeidsteder.

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023

Det er ikke lagt inn nye drifts- eller investerings tiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Tjenestene skal ivareta barn, unge og foresattes behov i tråd med gjeldende lovverk og faktisk behov i befolkningen. Tjenesteområdet skal videreutvikle sine tjenester i tråd med oppdatert kunnskap om hvordan best ivareta barn, ungdom og familier. Innbyggeres ønsker og tilbakemeldinger skal tillegges vekt.

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Alle barnehager og helsestasjoner/skolehelsetjenester skal tilby et likt og kvalitativt godt tilbud. Brukerinvolvering skal prege tjenesteytingen og ressurseffektivitet skal ivaretas ved blant annet bruk av digitale verktøy.

Rekruttering av kvalifisert personell

Mange av virksomhetene har over tid blitt styrket med stillinger. Noe som i utgangspunktet er positivt, men som gir utfordringer i det å rekruttere nye medarbeidere innen flere yrkesgrupper. Dette gjelder blant annet barnehagepedagoger, spesialpedagoger, jordmødre og helsesykepleiere.

Oppfylle bemanningsnorm/pedagognorm

Som følge av den måten Sandnes kommune har innrettet barnehagene på når det gjelder mest mulig kostnadseffektive barnehager, førte ny pedagognorm til at kommunen hadde behov for mange nye barnehagelærere. Innføring av bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene innebærer økt behov for ansatte og da spesielt barnehagelærere. Pedagognormen trådte i kraft for alle barnehager fra august 2018. Bemanningsnormen ble innført i de kommunale barnehage fra august 2018. De private barnehagene skal ha gjennomført bemanningsnormen innen 1. august 2019.

Rekruttering

Det har vist seg vanskelig å rekruttere nok barnehagelærere til å oppfylle den nye pedagognormen. Dette har ført til en stor økning av antall ansatte med dispensasjon fra krav om barnehagelærerutdanning.

Det viser seg å være lettere å rekruttere til pedagogisk lederstillinger enn til barnehagelærerstillinger. For å styrke rekrutteringen må det derfor ansette flere i stillingskategorien pedagogisk leder. (Både barnehagelærere og pedagogiske ledere betegnes i barnehageloven som pedagogisk leder, og ligger til grunn når pedagognormen skal oppfylles).

De mange ansatte med dispensasjon fra krav om barnehagelærerutdanning trenger veiledning fra barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere. I noen av barnehagene er det mange som trenger slik veiledning. Det arbeides med å tilrettelegge for gode veiledningsprosesser samtidig som tjenestetilbudet til barna i barnehagene opprettholdes.

På barnehageområdet er det videre en utfordring å rekruttere menn. Det er et uttalt mål å utjevne kjønnsbalansen blant barnehageansatte og få flere menn til å søke jobb i barnehagene. Målet vil være å gi bedre kjennskap til arbeid i barnehage slik at det på sikt vil øke rekrutteringen av flere menn til stillinger i barnehagene. Lekeressursen er et prosjekt som er utprøvd i andre kommuner. Ut fra disse erfaringene ser man at det på lang sikt føre til en endring når unge menn velger utdanningsvei. Tiltaket er ikke prioritert i Sandnes kommune denne økonomiplanperioden.

Satsingsområder:

 • Tilby konkurransedyktig lønn.
 • Tilby attraktive og robuste kompetanse- og arbeidsmiljø.
 • Omgjøre barnehagelærerstillinger til pedagogiske leder stillinger.

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023

Følgende driftstiltak er lagt inn i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • B2 Omgjøring av barnehagelærerstillinger
 • B5 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020
 • B6 Etablering av kommunale barnehageplasser 2021
 • B7 Etablering av kommunale barnehageplasser 2022
 • B8 Etablering av kommunale barnehageplasser 2023
 • B15 PPT-To nye faste stillinger til pedagogisk-psykologisk rådgivere
 • B16 HST-4 årsverk jordmor

I investeringsbudsjetter det lagt inn følgende tiltak i forhold til ovennevnte strategi:

 • B1 Utendørsanlegg, barnehager
 • B2 Rehabilitering barnehager
 • B3 Planlegging Brueland Barnehage, ombygging og utvidelse
 • B4 Branntekniske tiltak, barnehager
 • B5 Kjøp av tomter til barnehageformål
 • B6 FORSAND Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder
 • B7 Langgata 72 helsestasjon
 • B8 Inventar ny helsestasjon

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve et bevisst samfunnsansvar

Oppvekst barn og unge skal tilrettelegge for fagutvikling og ha robuste enheter. Virksomhetene erfarer stadig større kompleksitet i problematikk og behov. Robuste fagmiljø, relevant kompetanse, brukerinvolvering og tverrfaglig samarbeid er forutsetninger for å ivareta tjensesteområdets samfunnsansvar.

Satsingsområder

 • Tidlig innsats
 • Digitalisering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Brukerinvolvering
 • Robuste fagmiljø
 • Rekruttering / konkurransedyktig lønn
 • Kompetanseutvikling

Bemannings og pedagognorm gir rom for bedre grunntjenester og kan på den måten styrke arbeidet med forebygging og tidlig innsats i barnehagene. Det er imidlertid utfordrende å rekruttere nok barnehagelærere. Helsestasjonstjenester har utfordringer med å rekruttere nok jordmødre og helsesykepleiere. Dette både fordi det det er et underskudd på disse profesjonene og fordi lønnsnivået er høyere i nabokommuner.

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023

Følgende driftstiltak er lagt inn i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • B 2 Omgjøring av barnehagelærerstillinger
 • B15 PPT-To nye faste stillinger til pedagogisk-psykologisk rådgivere
 • B16 HST-4 årsverk jordmor

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle

Klimaforliket

Mange virksomheter har tjenestebiler og flere ansatte nytter egen bil i tjenesten. Sandnes kommune skal bidra til å nå målet om nullvekst i persontransport med bil. Med økt mulighet for videomøter/skypemøter og elektroniske samhandlingsløsninger, kan reisevirksomheten reduseres noe. Men det vil fremdeles være nødvendig å forflytte medarbeidere innad i kommunen og det gjelder spesielt Styrket barnehage, PPT, BFE og helsestasjonstjenester.

Alle tjenesteområdene har i oppgave å vurdere om det er hensiktsmessige alternativer til bilbruk og/eller om reiseruter bør endres. Prinsippet om hurtigst og rimeligst reise må fortsatt ligge til grunn for å kunne drive effektivt innenfor stramme økonomiske rammer.

For å bidra ytterligere til nullvekstmålet bør det i størst mulig grad tilbys barnehageplasser i nærområdene til bosted eller arbeidsplass, slik at behovet for omkjøring med bil kan reduseres.

Prioriteringer i budsjettet 2020-2023:

Det er ikke lagt inn nye drifts- eller investerings tiltak i henhold til denne strategien i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

 

Publisert: 16.10.2017 15:07
Sist endret: 28.10.2021 07:26