Økonomi

Økonomiavdelingen skal legge til rette for at kommunens ressurser kan benyttes optimalt og effektivt, til beste for nåværende og fremtidige generasjoner. Avdelingen skal også tilrettelegge for at virksomhetene i Sandnes kommune kan ha god økonomistyring og gjennomføre riktige og/eller innovative anskaffelsesprosesser. Avdelingen skal kreve inn skatt, utbetale rett lønn til rett tid og ha ajourført regnskap. Gode og brukervennlige systemer, hjelp til selvhjelp, høy kompetanse og effektive arbeidsprosesser skal gi fornøyde brukere av økonomiavdelingen sine tjenester. Økonomiavdelingen skal levere kostnadseffektive tjenester med høy grad av faglig integritet og kvalitet. Data, saker og informasjon skal være i elektronisk format. I det videre digitaliseringsarbeidet skal arbeidsprosesser kartlegges for å se hvilke prosesser som kan forbedres og effektiviseres.
Organisering av tjenesteområdet:

Økonomiavdelingen består av anskaffelser, budsjett og analyse, kemnerkontor, lønn, regnskap, og økonomi stab.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Avdelingen bør speile samfunnets mangfold og det gir store muligheter å ha en heterogen sammensetning av medarbeidere.

Kommunale anskaffelser

Gjennom kommunens anskaffelser tas det en proaktiv rolle ved at tilbydere som bruker Attførings- og vekstbedrifter som underleverandører gis tilleggspoeng, der konkurranseformen tillater det. Felles retningslinjer i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser vil bli utarbeidet og innarbeidet i kommunens innkjøpsstrategi. 

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Økonomiavdelingen vil legge til rette for god informasjon om Handlings- og økonomiplanen via media. Det blir laget film om budsjettet og innholdet blir på den måten lett tilgjengelig for byens innbyggere, og kan forhåpentligvis skape engasjement om prioriteringer.  Det blir sendt ut pressemelding om årsresultatet og viktige saker, som eksempelvis mangel på momskompensasjon for Iglemyr svømmehall, løftes fram i media.

Det vil bli gjort et forsøk på å framstille eksempler på hva Sandnes kommunes budsjett betyr for deg som innbygger.

Det er fokus på bruk av klart, enkelt og godt språk i all kommunikasjon. Dette gjelder spesielt i saker til politisk behandling og ut mot eksterne brukere.

Elektroniske dokumenter

Planer og rapporter publiseres på internett som elektroniske dokumenter. Dette gjelder økonomiplan, årsrapport, årsregnskap, perioderapporter, innkjøpspolitikk og anskaffelsesstrategi. I de publiserte dokumentene er det fokus på klart språk og at teksten som publiseres er beregnet for lesing på nett og presentert etter retningslinjer for universell utforming. 

Dokumentene som publiseres på internett kan oversettes til mange språk ved hjelp av Google translate. Det er og en opplesningsfunksjon slik at de som ser dårlig kan lytte til teksten som er publisert på internett. Men opplesningsfunksjonen fungerer relativt dårlig da den ikke tar hensyn til at tekst er skrevet i kolonner på skjermen.

Selvhjelpsløsninger ved kemnerkontoret

For kemnerkontoret er det viktig at innbyggerne på en enkel måte kan finne fram til nødvendig informasjon. Innbyggere som har behov for det skal enkelt få bistand til å få betalt inn skatten sin ved hjelp av digitale systemer og gode nettsider for selvhjelpsløsninger. Kontoret også tilgjengelig for telefonhenvendelser og personlig oppmøte for de som måtte ønske direkte kontakt og hjelp.

Anskaffelsesprosessene

I Anskaffelser er det tatt i bruk et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som benyttes i hele anskaffelsesprosessen fra kunngjøring til kontraktsinngåelse. Systemet sikrer sporbarhet og dokumentasjon av alle aktiviteter og hendelser slik at tilbydere som samhandler med kommune kan være trygge på prosessen.

Likebehandling

Regnskapsavdelingen utfører elektroniske kontroller og har tatt i bruk Svar ut for å sikre lik behandling av innfordringer. 

Fakturavalg

Kommunens innbyggere kan få faktura på ønsket format, også papir dersom det er foretrukket. Eldre ønsker ofte papir. Kommunen tar fremdeles også imot kontanter. Det er et dilemma at samfunnet generelt ønsker forskjellige betalingsmetoder, men at digitalisering og standardisering gir en mer effektiv ressursutnyttelse.

Kommunens innbyggere har videre valgfrihet på type faktura de mottar; eksempelvis felles barnehage og SFO faktura.

Prioriteringer 2020-2023

Det er lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • Ø3          Programvareoppgraderinger regnskapsavdelingen

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Mål 2 fremhever at Sandnes kommune skal styrke sin attraktivitet for dagens og fremtidige innbyggere. Eksisterende kvaliteter som landbruk, friluftsliv, nærhet til sjø, kulturhistorie, kulturtilbud og idrettsmiljø skal bevares og videreutvikles. Samtidig skal nye kvaliteter, for eksempel arbeidsplasser, varierte boligtyper og urbane tilbud gjøre kommunen enda mer attraktiv.

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter 

Økonomiavdelingen skal bidra til at virksomhetene fremdeles kan styre egen økonomi godt. God økonomistyring og profesjonell forvaltning av offentlige ressurser gir kommunen gode kvaliteter og godt omdømme. 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Bærekraftig utvikling bygger på tre pilarer: økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Økonomisk bærekraft tilsier at det kommunen setter av mål og strategier må være gjennomførbare innenfor kommunens økonomiske handlingsrom på lang sikt. Ressursene skal forvaltes på en god måte til beste for nåværende og fremtidige generasjoner.

Sandnes kommune har de senere år opplevd store endringer i forutsetninger og økonomiske rammer. For Sandnes kommune er det viktig å kunne tilpasse seg i et samfunn i rask endring. Nye måter å utføre tjenester på vil gjøre seg gjeldende i stadig raskere tempo og det er viktig at kommunen til enhver tid er godt rustet til å møte framtidens utfordringer.

Innovasjon og digitalisering er to viktige komponenter i utviklingen av morgendagens kommune. De nærmeste årene kan det bli mulig å hente inn og bruk data i større grad enn i dag slik at ressursene kan brukes på en mer optimal måte. 

Anskaffelser skal gjennomføres på en måte som bidrar til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Anskaffelser skal gjennomføres slik at de bidrar til at kommunen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at kommunens anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte og i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Økonomiavdelingen skal levere kostnadseffektive tjenester med høy grad av faglig integritet og kvalitet. Elektroniske systemer og rutiner skal tas i bruk for å effektivisere driften og arbeidsprosesser. Manuelt arbeid skal fases ut.

Befolkningsprognoser og økonomiske nøkkeltall brukes aktivt. Dette sikrer økonomisk bærekraft i framtiden.

Sandnes kommune skal gjennom sine anskaffelser bidra til bedre behovsdekning og økt innovasjonsevne. Det legges til rette for involvering og samspill mellom interessenter i forkant av en anskaffelsesprosess for å utfordre og stimulere til nytenkning både internt og i leverandørmarkedet.

Digitalisering

Det satses på utvidet bruk av systemer og moduler som konkurransegjennomføringsverktøy og e-handel. Elektroniske løsninger og nettversjoner av rapporter er stadig under utvikling for å få bedre og enklere tilgang til informasjon og saker som skal til politisk behandling.

På kommunens intranett legges informasjon til virksomhetsledere og andre medarbeidere som har behov for informasjon fra økonomiavdelingen. Det er imidlertid ønskelig med bedre systemer og løsninger for å gjøre arbeidsdagen enklere for ledere og andre med økonomiansvar. En lederportal på kommunens intranettside med oppgaveliste som er knyttet mot systemene kan være en løsning. Alternativt vurderes det om det bør anskaffes et nytt virksomhetsstyringssystem med innrapporterings- og dialogmuligheter.

Virksomhetsstyringssystem

Et virksomhetsstyringssystem skal kunne ivareta løpende drift for økonomiavdelingen der det er mulig å hente inn data fra andre systemer, foreta analyser og produsere rapporter som enkelt kan publiseres på nett, og der ledere kan melde inn og beskrive tiltak til økonomiplanen. Data for sykefravær, økonomi, produksjon, aktivitet og annet bør kunne gjøres tilgjengelig automatisk slik at dataen enkelt kan benyttes i andre Virksomhetsstyringssystemrapporteringssystemer eller på nett og for analyseformål. Prosess med å finne et tilfredsstillende system er igangsatt.

Digitaliseringsprosjekt i regnskapsavdelingen

Regnskap har satt i gang et eget digitaliseringsprosjekt. Første mål er å få alt av informasjon, data og saker i elektronisk format. Deretter skal arbeidsprosesser kartlegges for å kunne forbedre og effektivisere disse. Nye systemer, bruk av robotteknologi og kunstig intelligens er aktuelle teknologiske løsninger i digitaliseringsarbeidet. Det er laget en prioritering over hvilke rutiner og arbeidsprosessers som er enkle å gjøre noe med og hvilke som er viktige ut fra volum, men som kan være mer omfattende og krevende å gjøre noe med. I en oppstartsfase med bruk av ny teknologi, vil enkle prosesser bli valgt ut for å opparbeide kompetanse i avdelingen og vinne erfaringer med ny teknologisk løsning.

Følgende arbeidsprosesser, rutiner, systemer og moduler er endret, tatt i bruk eller vil bli tatt i bruk i nær framtid:

 • Elektroniske sykemeldinger og egenmeldinger. Automatisk tildeling av sykmeldinger til ledere og automatisk overføring av opplysninger fra Altinn til HRM lønnssystem, og digital innsending av Inntektsbilag til NAV er Implementert. Det er fremdeles noen manuelle behandlinger i forbindelse med registrering og behandling av egenmeldinger og sykmeldinger.
 • Det er innført elektroniske skjemaer og e-ordre som grunnlag for utfakturering på Matservice.
 • Vederlagsberegning (betaling for sykehjemsplasser): nye maler er utarbeidet. Disse er bedre tilpasset brukernes behov og gir mindre manuell behandling.
 • Eget prosjekt for å redusere antallet fakturaer som betales etter forfall.
 • Automatisering vedrørende stopp av fakturaer med samme fakturanummer for å unngå dobbeltbetaling.
 • Ny modul som gir flere alternative distribusjonskanaler ved utsendelse av fakturaer etter kundens ønsker. Alternativer kan være avtalegiro, vipps faktura, digital postkasse eller eventuelt utsendelse på papir. Målet er at det i fremtiden kun sendes ut elektroniske fakturaer til kundene.
 • Elektronisk inngående faktura; det er fremdeles stort fokus på å få flere leverandører til å sende elektroniske fakturaer. Per i dag mottas 83 prosent av alle fakturaer elektronisk, noe som er en økning i forhold til fjoråret hvor prosenten var 80 prosent. For å redusere antallet manuelle fakturaer ytterligere, planlegges det å sende ut melding til alle leverandører som fremdeles leverer manuelle fakturaer hvor en ber om at de går over til å sende elektroniske fakturaer til kommunen.

Det er også meldt inn følgende forslag til RPA pilotprosjektet bruk av robotteknologi:

 • Automatiske kontroller av faktura
 • Automatisering av betaling for sykehjemsplasser (vederlagsberegning)
 • Automatisering av returpost som er feiladressert

Kunnskap, kartlegging og statistikk skal være grunnlaget for kommunens planarbeid og prioriteringer

Økonomiavdelingen benytter ulike datakilder for å sammenligne Sandnes med andre kommuner og finne ut om ressursene brukes optimalt. I et samarbeide med de 10 største kommunene (ASSS nettverket) sammenligner avdelingen data om tjenestene, utgifter, inntekter, produksjon, output og kvalitet.

I økonomiavdelingen bør det være god kunnskap om både økonomi og samfunnsutvikling. Medarbeiderne skal være faglig oppdaterte, forutseende og omstillingsdyktige i egen avdeling. I tillegg skal avdelingen bidra til at resten av organisasjonen har forutsetninger og evne til å forstå og handle i forhold til endring og utvikling i samfunnet og tilgang på økonomiske ressurser.

Prioriteringer 2020-2023

Det er lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • Ø3          Programvareoppgraderinger regnskapsavdelingen
 • Ø8          Gevinster ved digitalisering

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve et bevisst samfunnsansvar

Kemnerkontoret

Kemnerkontorets kontroll av kommunens arbeidsgivere skal medvirke til et bedre arbeidsliv.

Anskaffelser

Anskaffelser skal, ved gjennomføring konkurranser om tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for kommunen, stille krav til leverandørene som forhindrer sosial dumping og arbeidskriminalitet.  Sandnes kommune skal følge lov og forskrift om lønns – og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Det stilles krav til bruk av lærlinger i anbudsprosesser. Sandnes følger seriøsitetsbestemmelsene og ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger.   Det stilles også krav til at leverandører som har avtale med kommunen, på forespørsel og innen tidsfristen satt av oppdragsgiver, skal kunne dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underleverandører.

Videre er det et mål å øke og legge til rette for involvering og samspill mellom interessenter i forkant av en anskaffelsesprosess for å utfordre og stimulere til nytenkning både internt og i leverandørmarkedet. Det skal fortløpende vurdere mulighetene for å reservere kontrakter for virksomheter med funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer.

En attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking

Det jobbes for et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Medarbeidere blir involvert og hørt ved endringer i arbeidsoppgaver og ved omorganisering. Saker tas opp i AMU og i medbestemmelsesmøter. Arbeidsmiljøet blir jevnlig undersøkt i form av medarbeiderundersøkelsen og medarbeiderne velger sammen med leder ut områder for forbedring.

Det legges opp til mye intern opplæring og kunnskapsdeling i det daglige arbeidet i økonomiavdelingen. I tillegg forventes det at medarbeiderne er selvlærte og holder seg faglig oppdatert. Ved behov for kurs blir internkompetanse ofte benyttet. Eksterne kurs, for utvidet, oppdatert og ny kompetanse innen fag og nye arbeidsprosesser er også nødvendig.

Tverrsektorielle samarbeid

Gjennom nettverk med de 10 største kommunene (ASSS-kommunene) i Norge, møtes økonomirådgivere og fagpersoner innenfor de største tjenesteområdene. Hovedfokus i arbeidet i nettverksgruppene er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Det utarbeides rapporter som presenterer situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenester når det gjelder økonomi, produksjon, effektivitet og kvalitet. Sammenligningen kan benyttes som beslutningsgrunnlag for ønskelige omprioriteringer.

I økonomiavdelingens koordinerende arbeid i økonomiplanprosessen, samt i skriving av perioderapporter og årsrapporter, ønsker avdelingen å bidra til helhetlig forståelse for kommunens ståsted, økonomisk og utviklingsmessig, på tvers av tjenesteområdene.

Ved at økonomiplanen og rapporteringene gjennom året nå også knyttes tettere til kommuneplanen vil kunnskapen øke på tvers av sektorer. I tillegg blir det mer samsvar mellom kommunens mål fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel og prioriteringer, handlinger og ressursbruk i økonomiplanen.

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Anskaffelsene skal redusere miljøbelastningen, påvirke arbeidsforhold og sikre like konkurransevilkår og fremtidig konkurransekraft for næringslivet. Samfunnsansvarlige anskaffelser skal bidra til å sikre godt omdømme og tillit til offentlig anskaffelsesvirksomhet.

Avdelingen skal følge etablert metodikk og rutiner for krav og kriterier når det gjelder miljøansvar og synliggjøre gevinster. Overgang til mer papirfri hverdag er noe som gir miljøgevinst. 

Prioriteringer 2020-2023

Det er lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023:

 • Ø3          Programvareoppgraderinger regnskapsavdelingen

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser

Anskaffelser skal bidra til innovasjon og utvikling av leverandørmarkedet ved å ha god dialog med markedet. Det arbeides med å utforme konkurransene slik at de stimulere til innovasjon og nytenkning, og tilpasses det aktuelle markedet med tanke på oppdragets størrelse og innhold.

Prioriteringer 2020-2023

Det er ikke lagt inn nye driftstiltak i økonomiplanens budsjettforslag for 2020-2023.

 

Publisert: 12.10.2017 10:03
Sist endret: 21.10.2019 14:35