Kultur og næring

Organisering av tjenesteområdet:

Kultur og næring er ny enhet i organisasjonen fra 1. januar 2019. Virksomhetene som inngår i enheten er:

 • Landbruk
 • Kulturskolen
 • Kultur
 • Bibliotek
 • Næring

Fra 1. januar 2020 blir også Sandnes kunst og kulturhus KF en del av kultur og næring. Overføringen ble vedtatt i bsak 81/19 og tilsluttet av fellesnemda 27. august 2019. Styrebehandlet økonomiplan for kunst- og kulturhuset legges som vedlegg til økonomiplanen.

Hensikten med ny organisering er å skape synergier mellom virksomhetene, slik at områdene kan videreutvikle seg i egen virksomhet og på tvers av virksomheter. Det er fokus på utvikling og innovasjon i dagens prosjekter samt i fremtidens prosjekter.

Strategiske initiativ

 • Kultur og næring skal utnytte potensiale i og mellom virksomhetene gjennom enhetlig kommunikasjon, intern og ekstern samhandling og utstrakt innbyggerkontakt.
 • Sandnes kommune skal være en attraktiv reiselivsdestinasjon gjennom satsning på naturkvaliteter, kulturliv og gardsturisme.
 • Sandnes kommune skal ha et tilgjengelig, variert og inkluderende kulturtilbud bygget på storbykvaliteter, friluftsliv og landbruk

De strategiske initiativ er forankret i Kommuneplanens visjon for Sandnes; Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn.  De langsiktige målene for Sandnes i sammenheng med de langsiktige målene danner grunnlag for strategiske tiltak innen enheten.  Enhetens visjon har elementer som inkluderende, gode opplevelser, utviklende, samhandling/helhet og kvalitet som grunnlag.

Mål 1 Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

I enhetens visjon «Mangfoldig kulturliv og bærekraftig næring» ligger det blant annet at en skal jobbe for et rikt og inkluderende samfunn som tar vare på og framhever mangfoldet i kommunen.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige levekår for alle

Kulturloven gir kommunen ansvar for å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet.

Kulturavdelingen skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur, uavhengig av alder, bosted, livssyn og økonomi.

Dette skal oppnås ved å:

 • Legge til rette for gode rammebetingelser for etablerte kulturinstitusjoner og det frivillige kulturlivet, blant annet gjennom å sikre tilgang til egnede lokaler og forutsigbare økonomiske rammevilkår.
 • Videreutvikle Sandnes kommune sin ungdomsstrategi med vekt på å skape inkluderende møteplasser med en bredde av kultur og fritidstilbud oppfølging av Fritidserklæringen; regjeringen, KS og organisasjonslivet.
 • Stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet.
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for bred deltakelse og medvirkning for innbyggere i alle aldre og samfunnslag.
 • Tilby ferietilbud som er åpne for alle barn og unge i skolens ferier.
 • Sikre at det er kulturtilbud som gir alle samme anledning til deltakelse og opplevelser.
 • Sikre lik mulighet for deltakelse gjennom videreutvikling av fritidskontakttjenesten.

Sandnes bibliotek er kommunens senter for opplevelses- og kunnskapsdeling for alle innbyggere i Sandnes og vil stimulere til personlig vekst, frie tanker og ytringer. Biblioteket gir et bredt og variert tilbud til alle og skal være en naturlig, trygg og tilgjengelig møteplass i byen og bydelene.

Kjernevirksomheten til biblioteket er:

 • Tilby litteratur og fagkunnskap av høy kvalitet og aktualitet gratis til hjemlån
 • Gi gode opplevelser gjennom formidling og arrangement knyttet til kultur og samfunnsaktuelle temaer
 • Stimulere til leselyst og kreativitet

Det lånes ut rundt 260 000 fysiske og digitale medier hvert år. Gratis utlån og formidling sikrer like muligheter og deltakelse for alle, uavhengig av alder, kjønn og økonomi. Samlingen må styrkes og oppdateres slik at den er dagsaktuell og dekker de behovene er stor by har, samt bygge opp de storbyvisjoner kommunen har.

Satsningsområder for biblioteket er:

 • Styrke mediesamlingen
 • Videreutvikle digitale tjenester som sikrer tilgang, tilgjengelighet og effektiv ressursutnyttelse

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Undervisningen i Sandnes kulturskole organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og målsetting: Breddeprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypnings- og talentprogrammet (FoTa). Høsten 2017 startet kulturskolen opp FoTa-tilbud innenfor dans, drama og visuell kunst. Høsten 2019 startet tilsvarende tilbud innenfor musikk.

Denne tredelingen er forankret i strategiplan Sandnes kulturskole og vedtatt rammeplan for kulturskolen. Der er også kulturskolen som lokalt ressurssenter beskrevet.

Sandnes kulturskole har i løpet av det siste året gjennomført en utredning av hvordan kulturskolen best kan oppfylle intensjonen om å være et slikt lokalt ressurssenter for hele kommunen. Utredningen har blitt utført på oppdrag fra Sandnes kommune, gitt i økonomiplanen 2018-2021. Det er i utredningen definert tre hovedformål som kulturskolen vil prioritere i årene framover:

 • Kulturskole for alle
 • Styrke og utvikle kommunale kulturordninger
 • Styrke samarbeidet med det frivillige kulturlivet

Utredningen ble lagt fram og vedtatt i utvalg for kultur og oppvekst, sak 33/19.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunnet har. Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv. Kommunen skal være med å legge til rette for gode rammevilkår for det frivillige og profesjonelle kulturlivet. Kulturarenaplanen er et verktøy for å skaffe oversikt over status, muligheter og framtidige behov for lokale møtesteder og egnede lokaler i vår kommune.

Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen er en lokal møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid mellom det frivillige og det lokale offentlige.

Tilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner

Tilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner er en viktig forutsetning for et mangfoldig kulturliv og gjennom kulturavdelingen formidles flere forskjellige tilskuddsordninger:

 • Tilskudd til opprustning av private bydelshus og grendehus
 • Driftstilskudd til lag og foreninger i oppgraderes i tråd med kostnadsutviklingen
 • Utredning av tilskudd til leie av framføringslokaler for det frivillige kulturlivet
 • Forvaltning av tilskudd til flerkulturelle prosjekter og aktiviteter
 • Foreningsprotalen videreføres
 • Nye lokaler til Frivilligsentralen

I utredning for kulturskolen som ble lagt fram for utvalg for kultur og utdanning, i juni 2019, var et av hovedmålene å styrke samarbeidet med det frivillige kulturlivet.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggerne

God dialog med innbyggerne har stort fokus i kulturavdelingen og kommer til uttrykk på flere måter:

 • Kulturavdelingens Prosjekt «medborgerskap i Sandnes kommune» er et prosjekt som skal se på hvordan en kan femme medborgerskap og tilhørighet for kommunens innbyggere ved å utvikle nye arbeidsmetoder og organisering for å oppnå samskapning mellom Sandnes kommune og innbyggerne.
 • Ny kommunelov lovfester ungdomsråd. Det opprettes nytt ungdomsråd i Nye Sandnes med nye retningslinjer. Kulturavdelingen jobber med ny organisering og samordning av de ulike medvirkningsarenaer for barn og unge (BUBS, SUB, Barnas By og plansaker). Kulturavdelingen vil aktivt involvere befolkningen i utvikling av kultur- og fritidstilbud.
 • Sandnes Innvandrerråd skal være en høringsinstans for å ivareta innvandrerne sine interesser i kommunale saker.
 • Koordinering av dialog med kommunale og eksterne kulturaktører er viktig for videreutvikling og samhandling for å stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet. Utarbeidelse av Kulturarenaplanen er et eksempel på et styringsdokument som utarbeides i samarbeide med det frivillige og profesjonelle kulturliv.

Mål 2 Sandnes kommune skal være en attraktiv kommune

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Innen kultur og næring arbeides det for at stedskvaliteter og kulturhistoriske verdier skal bevares og at Sandnes sentrum skal videreutvikles som arena for opplevelser, opphold og rekreasjon. Arrangementsstrategien og arrangementshåndboken for Sandnes kommune skal sikre et godt samarbeide mellom kommunen, arrangører og det frivillige foreningslivet. Målet er å legge grunnlag for en god bredde og et mangfoldig kulturtilbud i byen.

Kunst i byen

Byforming og stedskvaliteter preger vår opplevelse av byen i svært stor grad. Kommunen har valgt å bruke kunst som en del av en helhetlig estetisk utforming av offentlige rom og bygg. Målet er at kunsten skal bidra til et levende bymiljø og skaper økt trivsel gjennom opplevelse av kunst. Retningslinjene er nedfelt i Handlingsplan for kunst og kommunale bygg og uterom.

Bredt kulturtilbud

Kulturinstitusjonene Jærmuseet, Sandnes Kunst- og kulturhus, Regional Arena for Samtidsdans (RAS), Opera Rogaland er profesjonelle kulturinstitusjoner som bidrar til å styrke kommunens storbykvaliteter.

Kulturorganisasjoner på høyt nivå bidrar til at en har et bredt kulturtilbud i Sandnes med eget symfoniorkester, kunstforening, klubber for rytmisk musikk og kor av høy kvalitet. Kommunen har egne tilskuddsordninger med treårige tilskudd for kulturorganisasjoner på høyt nivå.

Sandnes kommune tilrettelegger for at alle skal ha mulighet for å delta, være tilskuer eller være arrangement. Flere årlige arrangement legger til rette for et slikt engasjement:

 • Barnas by – Barnas by kunstner
 • Sandvedparkfestivalen
 • Parkfestival (Urban Street)
 • Ung Kultur Møtes (UKM- festival)
 • Eventyruka
 • Teater Egenart

Attraktiv for nye næringer

Sandnes kommune skal være attraktiv for nye etableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det er viktig med gode rammebetingelser og tilrettelegging av areal. I prinsippdokument står det om næringsutvikling: Ny kommune skal, i kraft av sitt areal, legge til rette for allsidig næringsliv. Økt verdiskapning gjennom flere arbeidsplasser og aktiv tilrettelegging for nye næringsklynger skal ha høy prioritet i kommunens næringspolitikk.

Det skal utarbeides følgende strategier og handlingsplaner:

Sandnes kommune sin Reiselivsstrategi 2019-2030, har som hovedmål å se muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet og skape nye arbeidsplasser.

Det er 3 elementer som danner grunnlag for styrking av reiselivsarbeidet og næringen:

 • Infrastruktur
 • Næringsutvikling
 • Omdømmebygging og attraktivitet

Kommunens rolle i reiselivssatsingen:

 • Gi rammebetingelser
 • Tilrettelegg infrastruktur
 • Bidra til næringsutvikling
 • Være vertskap

Biblioteket som møteplass

Sandnes biblioteket er byens største kommunale møteplass med et årlig besøk på om lag 300 000. Biblioteket er arrangør av den årlige festivalen Litt. Sandnes som har vokst i antall besøk og har fått et godt omdømme som trekker store forfattere til byen hvert år. I tillegg tilbyr biblioteket hele året aktiviteter knyttet til læring, opplevelser og personlig utvikling.

Strategi 2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstvillkår i alle bydeler

Kultur og næring skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur uavhengig av alder, bosted og økonomi. Møteplasser i nærmiljøet og nettverksarbeid er sentralt i dette arbeidet og er viktige innsatsområder for å utjevne levekårsforskjeller i befolkningen.

Handlingsplanen for Kulturareaplanen foreslår tiltak som skal sikre at det legges til rette for at eksisterende og planlagte offentlige bygg skal kunne benyttes som møtesteder og kulturarenaer etter arbeidstid. Det skal utarbeides egne standarder og plankrav som sikrer at disse lokalene er egnet for kulturformål, og at de er tilgjengelige for det frivillige kulturlivet.

Viktige tiltak satses på er:

 • Utarbeidelse av plankrav og standarder for kommunale bygg for å sikre at disse er egnet for kulturformål.
 • Digitaliseringsprosjekt for felles bookingsystem for kommunale lokaler.
 • Tilrettelegge for lokaler til kor og korps med tilpasninger for akustikk og lagermuligheter i kommunale skoler.

Ungdomslokaler

Ungdom ønsker egne arenaer for kultur- og fritidstilbud både i sentrum og i bydelene. Innhold og drift må planlegges i samarbeid med ungdom, og være fleksible nok til å tilpasses ulike kulturuttrykk og interesser.

Kulturhistoriske verdier

Utvikling av byen skal bygge opp under stedskvaliteter og kulturhistoriske verdier. Formidling av kulturhistorie og samling av kulturhistorisk materiale er et viktig innsatsområde.

Barnas by

Videreføring av prosjektet Barnas By som et viktig prosjekt for byutvikling, medskaping og identitetsbygging.

Strategi 3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle naturgitte kvaliteter

Sandnes kommune er en stor landbrukskommune, med lange landbrukstradisjoner som har påvirket kulturlandskapet i kommunen og til dels landskapsformene/- trekk.

Aktivt landbruk

Det er viktig at det blir lagt til rette for at Sandnes fortsatt skal være en stor landbrukskommune, både innen jord- og skogbruk. Et aktivt landbruk vil på mange måter påvirke innbyggernes hverdag positivt. Det trengs dyr på beite for å hindre at kommunen gror til. Det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom grunneiere og andre aktører for å få til et bredt og godt friluftstilbud som også vil kunne være del av en sammenhengende grøntkorridor.

Skal Sandnes opprettholde nåværende matproduksjon må alt tilgjengelig jordbruksareal kunne tas i bruk. Landbruket i Sandnes skal styrkes gjennom et aktivt jordvern og satsning på bynært landbruk. Som del av matfylket Rogaland skal Sandnes kommune følge opp den nasjonale og regionale jordvernstrategien.

Urbant hage- og landbruk

I takt med økende etterspørsel etter lokal mat, og etter å vite mer om innhold og opphav til maten, har hage- og landbruket fått mer innpass i byen. Tak, fasader, plener og verandaer kan nyttes til dyrking av mat. Urbant hage- og landbruk er blitt en del av moderne byutvikling. Det handler om trivsel, folkehelse og bærekraft, rekreasjon og terapi.

Jo tettere det bygges i Sandnes, jo viktigere blir det å sikre nære friområder og møtesteder i alle bydelene. Foruten tradisjonelle fritidstilbud, møtesteder og parker kan satsningen omfatte urbant hagebruk. Eksempler på dette kan være:

 • Kolonihage med en samling parseller på kommunal eller privat grunn, helst med sentral beliggenhet. Kan representerer en unik mulighet, for dem som ikke har hageområde rundt boligen sin, for å dyrke blomster og nyttevekster. Hagene er åpne for publikum i sommersesongen, og fellesarealene er å betrakte som åpne parker for allmennheten.
 • Andelslandbruk der forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene med bonden. Andelshavere kan delta i planleggingen av gårdsdriften og deltar i såing, dyrking og høsting. Dette er en driftsform som er å definere som tradisjonelt landbruk.
 • Parsellhager er ofte interkulturelle hager der man blant annet har som mål å hjelpe til med integrering av flyktninger og innvandrere. Å etablere parsellhager knyttet til Varatun gård er et slikt tiltak.
 • Takhager vil kunne lette håndtering av overflatevann, og gi dyrkings- og matglede.

I Reiselivsstrategi for Sandnes 2019 -2030 er det overordnet at det skal være et bærekraftig reisemål. Lysefjorden er i dag klassifisert som bærekraftig reisemål.

I Reiselivsstrategiener det peket ut retninger for å lykkes med næringsutvikling i reiselivsnæringen. I prinsippdokument for nye Sandnes står det om turisme spesielt: “tilrettelegging og utvikling av en mangfoldig turistnæring skal ha høy prioritet. Ny kommune har et potensiale til å utvikle grønn turisme. Det betyr for eksempel at grønne områder gjøres tilgjengelig for allmenheten. Opplevelse og friluftsliv, folkehelse og gårdsturisme vil være sentralt.

Havbruksnæringen er prioritert satsing i henhold til prinsippdokument for Nye Sandnes kommune. Det vil arbeides for å styrke denne næringen gjennom hele verdikjeden.

Mål 3 Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Kulturavdelingen skal jobbe for kunnskapsbasert utvikling ved å:

 • Følge opp resultater fra Telemarksforsknings Kulturindeks
 • Følge opp resultater fra interkommunal kulturbruksundersøkelse
 • Følge opp resultater fra Ungdomsundersøkelsen
 • Iverksette brukerundersøkelser for egne tilbud

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Miljøtiltak i landbruksnæringen

Landbruksnæringen gjør nødvendige tiltak for å redusere klimautslepp, tiltak som samtidig bygger opp under målsettingen om økt matproduksjon.

Prioriteringer her er:

 • Store husdyrbesetninger og knapphet på spredeareal er en utfordring for landbruket i forhold til avrenning til vassdrag. Intensiv gjødsling og bruk av plantevernmidler gir risiko for tap av disse stoffer til andre miljøer, spesielt til vann. For å oppnå en god økologisk tilstand i vassdragene må det prioriteres tiltak for å redusere næringsavrenningen.
 • Kommunen ønsker fortsatt å kunne tilby tilskuddsordninger for å tilrettelegge for at landbruket er med på å utføre kommunens oppgaver innenfor miljøvernområdet. Per i dag kan landbruket også søke om følgende ikke-kommunale tilskudd:
  - Tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram.
  - Tilskudd til drenering.  
  - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.
  - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser

Sandnes kommune har rolle som tilrettelegger for etablering og vekst i eksisterende bedrifter.

Rollen som offentlig aktør for næringsutvikling er å bidra til:

 • Utvikling av eksisterende næring
 • Bedriftsetablering
 • Innovasjon og nyskaping
 • Tilrettelegging for små og store bedrifter
 • Samhandling mellom det offentlige og private aktører
 • Tilgang på virkemiddelapparat
 • Vilje til investering og verdiskapning
 • Faktorer som oppvekst, gode bomiljøer, kultur og idrett er også med og bidrar

Reiselivsstrategi

Nye Sandnes kommune har en vedtatt reiselivsstrategi som har 3 strategier:

Strategi 1 - INFRASTRUKTUR

Nye Sandnes vil jobbe aktivt for å bedre infrastruktur og øke attraktiviteten og tilgjengeligheten til egen kommune for turistene som kommer til vår region.

Strategi 2 - NÆRINGSUTVIKLING

Nye Sandnes skal være en JA-kommune overfor aktørene i reiselivet og med ulike virkemidler gjøre reisemålet interessant for investorer og andre aktører

Strategi 3 - OMDØMMEBYGGING OG ATTRAKTIVITET

Nye Sandnes vil satse på bærekraftig opplevelsesbasert aktivitetsturisme og friluftsliv. Dette må gjenspeiles i produktutvikling og profil for egen næringsutvikling.

Arealtilgang for etablering og vekst

Kommunen har en særskilt rolle og ansvar for å bidra til at det er tilstrekkelig areal for næringsetablering. Tilgjengelig areal må også være beredt til å bidra til etablering av fremtidens næringer. Fremtidens næringer kan også være det ukjente som en i dag ikke kjenner til, det må derfor være robusthet i forhold til muligheter for det nye og ukjente.

 

Publisert: 12.10.2017 10:02
Sist endret: 22.10.2019 10:41