Innledning

Som overordnet styringsdokument for hele kommunen skal kommuneplanen være styrende for tjenestene og fokusområdene til virksomhetene i kommunen. Målene og strategiene skal, sammen med verdiene, være rettesnor for all virksomhet. Økonomiplanen skal være et bindeledd mellom kommuneplanen og årsbudsjettet. I økonomiplanen skal en finne igjen føringene som legges i kommuneplanen og beskrivelse av hvordan kommunens ressurser brukes for å oppnå de målsetninger som beskrives i kommuneplanen.

Publisert: 19.10.2017 13:21
Sist endret: 19.10.2019 12:12