Sandnes Parkering KF

Om foretaket

Sandnes Parkering KF har 13,8 faste årsverk. Det er 3,5 administrative stillinger. Kapasitet hos trafikkbetjenter er lagt opp med bruk av 2 vikarer i tillegg til 10 fast ansatte. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap, lønn og IKT kjøpes internt fra kommunen. Innfordring ivaretas av foretaket i nært samarbeid med økonomiavdelingen. Tilsvarende leies vei- og gategrunn og vedlikeholdstjenester av park, idrett og vei. Verksteds- og lagerlokaler leies i samme bygg som foretakets kontorer, noe som er fordelaktig med tanke på sikkerhet og tidsbruk.

Foretakets formål er å utøve vedtatt parkeringspolitikk, drive og håndheve parkerings-vedtektene samt bidra aktivt i å bruke parkering som virkemiddel i byutviklingen. Bykassen yter ikke tilskudd til foretaket. Med virkning fra 2010 har bystyret vedtatt et resultatkrav der en andel av årsoverskuddet skal tilfalle bykassen. Resultatkravet i henhold til gjeldende økonomiplan er på kr 1,1 millioner årlig og dette tiltaket er videreført i styrets forslag. Hvordan dette skal håndteres framover etter at parkeringsvirksomheten er flyttet over til linjen fra 01. januar 2020 må avklares gjennom denne endringsprosessen. Styret gjør også oppmerksom på at parkeringsområdet på Ruten nå er avviklet som kommunal parkeringsplass. Av den grunn bortfaller om lag kr 1,1 millioner i årlige inntekter (avgiftsinntekter og ileggelser av kontrollsanksjoner og gebyrer). Styret presiserer videre at inntektsbortfall som følge av innføring av gratis første time på parkering i sentrumsgatene i Sandnes, ikke er innarbeidet i budsjettforslaget. Bystyret har vedtatt at ordningen skal prøves ut høsten 2019.

Foretaket har et 100 prosent eid datterselskap, Sandnes Parkeringsdrift AS, som driver offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i privateide anlegg og plasser, herunder Nygaardshagen, Bystasjonen og Varnerområdet. Med grunnlag i formelle avtaler leier datterselskapet personell og driftsmateriell fra foretaket for å opptre i samsvar med konkurransedirektivet. Det er følgelig ingen ansatte i aksjeselskapet. Datterselskapet har eget regnskap og revisor, og foretaksstyret er selskapets generalforsamling. I 2020 er det budsjettert med lønns- og prisjustert utleie til aksjeselskapet i tråd med avtalen. Det er usikkerhet både for utgifts- og inntektssiden i AS-et for 2020. Avhengig av endelig årsresultat i 2019 kan det oppstå behov for et konsernbidrag fra KF-et i 2019 for å sikre balanse i resultatet for AS-et. Om det er tilstrekkelig fri egenkapital til å håndtere dette i ASet selv eller ikke blir først klart når årsregnskapet for 2019 foreligger. Eventuelle tiltak vil måtte behandles som del av årsoppgjørsdisposisjonene på generalforsamlingen i 2020.

I fellesnemda for nye Sandnes kommune ble det i møte den 27. august 2019 sak 25/19 vedtatt at Sandnes Parkering skulle avvikles og legges inn i tjenesteområdet for byutvikling og teknisk. Budsjettforslaget for virksomheten er utarbeidet på ordinær måte, men vil bli konvertert til virksomhetens budsjett i linjeorganisasjonen.

Mål i planperioden

Sandnes Parkering KFs formål er utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkeringspolitikken og kommunens parkeringsvedtekter.

Foretaket skal:

 • være en aktiv leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud
 • videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
 • håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk
 • forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

For perioden 2020-2023 er styrets målsetninger for parkeringsforetaket:

 • Iverksette tiltak for at vedtatte parkeringspolitiske mål blir oppfylt; skape tilgjengelige parkeringsplasser til enhver tid, sørge for framkommelighet og trafikksikkerhet i hele kommunen og bidra til de beste miljømessige løsninger.
 • Være synlig og yte god service til samarbeidspartnere, næringsliv, innbyggere og besøkende.
 • Ha god kunnskap om parkering og parkeringsløsninger og komme tidlig inn i bygge- og reguleringsprosesser.
 • Trafikkbetjentene skal være veiledere; hvor kan bilister parkere og hvordan parkere lovlig. Gjennom god kjennskap til kommunen framstå som både trafikkguider og trafikkbetjenter.
 • Implementere styrings- og rutinetiltak som er utarbeidet etter oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonen som er gjennomført i 2019. Gjennomføre oppfølgende utviklingsarbeid etter mulighetsstudien som er gjort på bystyrets oppdrag, i samarbeid med rådmannen. Eventuelle endringer vil bli vurdert også som en del av etableringen av nye Sandnes og hvor kommunens parkeringsvirksomhet vil være en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Parkeringsvirksomheten skal drives i samsvar med lov- og forskrifter i hele den nye kommunen.

 

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2020-2023

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2020-2023. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2020 2021 2022 2023
Driftsinntekter -17078 -17036 -17011 -16997
Driftsutgifter²
(eksklusiv kalkulerte avskrivninger)
16398 16398 16398 16398
Brutto driftsresultat -680 -638 -613 -599
Finansinntekter -510 -510 -510 -510
Utbytte, datterselskap - - - -
Finansutgifter - - - -
Netto driftsresultat -1190 -1148 -1123 -1109
Disponeringer¹ 1190 1148 1123 1109
Årsresultat - - - -

1)       Overføring til investeringsregnskapet, bruk av og avsetning til disposisjonsfond og parkeringsfond.

2)       Inkludert kr 1,1 millioner i overføring til bykassen.

I samsvar med gjeldende økonomiplan løses behovet for investeringer i automater og utstyr gjennom årlig prioritering av foretakets midler avsatt på disposisjonsfond, inkludert årsoverskuddet. Styret foreslår å videreføre avsetning til investeringer i ombygging av automater i henhold til nytt regelverk og nye automater, eller andre mer moderne og kostnadseffektive betalingsløsninger. Videre foreslås det å etablere ytterligere flere ladestasjoner for el-biler i 2020.

Totalt er det investert i parkeringsteknisk utstyr i nye anlegg i Nygaardshagen og Bystasjonen for kr 10 millioner, kr 4 millioner i 2013 og kr 6 millioner i 2014 finansiert av frikjøpsfondet. Parkeringsfondet er et bundet fond og av forskriften framgår det at fondet skal kunne brukes til etablering av nye parkeringsanlegg (bil og sykkel), utvikling, informasjon og markedsføring av parkeringstilbudet i Sandnes samt tilstøtende oppgaver som kan redusere behovet for parkeringsplasser. For å løse finansieringen av anskaffelse i parkeringsutstyr i Bystasjonen og Nygaardshagen parkeringsanlegg, vedtok bystyret å disponere midler fra parkeringsfondet i 2014. Disse midlene tilbakeføres med årlig beløp tilsvarende et lån med renter og avdrag over 10 år. I 2019 utgjorde dette kr 1 088 800 som aksjeselskapet betaler tilbake til bundet parkeringsfond i foretaket. Avtalen med aksjeselskapet gir muligheter for raskere nedbetaling dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det. Det kan også oppstå behov for å reforhandle avtalen om å strekke nedbetalingstiden dersom den økonomiske situasjonen i AS-et fortsetter å være anstrengt.

Foretaksstyret har i driftsbudsjettet for 2020 ikke forutsatt inntektsøkning som følge av volumvekst. Dette skyldes usikkerhet knyttet til flere forhold som konsekvensene av el-biler, bomring og at det er flere parkeringsplasser som er fjernet (midlertidig og permanent), blant annet deler av Ruten, Jernbaneveien og plasser i sentrum. Parkeringstider og avgiftene for Sandnes sentrum ble justert fra 1. januar 2017. Det er gjort en vurdering av gjeldende avgifter, herunder sammenligning med andre kommuner og styret foreslår å beholde takstene uendret, slik:

 • For 1. time beholdes taksten uendret på kr 15.
 • For 2. time beholdes taksten uendret på kr 21.
 • For 3. time og påfølgende timer beholdes taksten uendret på kr 32.

I tillegg legges opp til at det betales for strømforbruket på el-bil ladestasjonene slik som tidligere vedtatt. Betaling skjer fortrinnsvis via EasyPark appen eller tilsvarende.

Bystyrets vedtak i gjeldende økonomiplan om at kr 1,1 millioner av årsoverskuddet i foretaket skal tilfalle bykassen er videreført.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2020 2021 2022 2023
Overføring fra drift - - - -
Bruk av disposisjonsfond -1000 - - -
Bruk av bundet parkeringsfond - - - -
Utgifter 1000 - - -
Årsresultat - - - -

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan

Foretaket har og vil framover få frafall av offentlige parkeringsplasser grunnet byggearbeider i sentrum så inntektssiden framover må følges opp. Mindreinntekter fra midlertidig bortfall av plasser må fortrinnsvis løses innenfor rammen og ved bruk av virksomhetens disposisjonsfond. Ved vesentlig inntektssvikt som følger av bortfall av et større antall varige parkeringsplasser vil rådmannen måtte komme tilbake i perioderapporter i 2020 om løsninger.

Rådmannen har i sitt forslag videreført, etter konseptutredning og detaljregulering oppføring av nytt offentlig parkeringsanlegg med 227 plasser og 32 kommunalt tilgjengelige plasser i kvartal S1 Havneparken. Parkeringsfaglig kompetanse fra foretaket er påkrevd i den videre detaljprosjektering og gjennomføring. Rådmannen er tilfreds med at styret har funnet rom for å videreføre overføringen til bykassen med kr 1,1 millioner. Samtidig ser rådmannen at økonomisk utvikling i AS-et må følges opp nøye framover. At eventuelle tiltak håndteres i forbindelse med årsoppgjøret tiltres. Rådmannen har innarbeidet foretaksstyrets budsjettforslag, inkludert at takst for parkering holdes uendret.

Forslag til vedtak:

1. Økonomiplan 2020-2023 for Sandnes Parkering KF tas til orientering.
2. Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2020:

 • 1. time kr 15,- (uendret)
 • 2. time kr 21,- (uendret)
 • 3. time og påfølgende timer kr 32,- (uendret)

3.Overføring til bykassen på kr 1,1 millioner per år videreføres i planperioden.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2020-2023.

Publisert: 17.10.2017 14:44
Sist endret: 22.10.2019 15:28