Sandnes Kunst- og Kulturhus KF

Om foretaket

Sandnes Kunst- og Kulturhus KF har 16 fast ansatte per 1. september 2019. I tillegg engasjeres frilansere knyttet til enkeltprosjekter og forestillinger tilsvarende 4 årsverk. Renholdstjenester kjøpes for tiden fra byggdrift.

Bykassen gir i 2019 et basis driftstilskudd på kr 10,826 millioner til foretaket (kr 10,689 millioner i basistilskudd fra gjeldende økonomiplan, og kr 137 000 i helårsvirkning av lønnsoppgjør 2018). I tillegg kommer kompensasjon for lønnsoppgjør i 2019, med helårsvirkning i 2020, som finansieres av kommunens felles lønnsreserve. Til dekning av internhusleie mottar foretaket et tilskudd på kr 5,6 millioner. Bykassen yter et årlig tilskudd på kr 710 000 til Regional Arena for Samtidsdans (RAS).  I tillegg er det fra 2018 gitt årlig tilskudd på kr 40 000 til sommerkino for barn.

Foretakets formål er å drive og utvikle aktiviteten i kulturhuset og KINOKINO, herunder finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt. Hovedtyngden av virksomheten i foretaket er prosjektrelatert i form av oppsetninger, arrangementer og utleie. Sandnes Eiendomsselskap KF eier bygget, slik at bygningsmessige tiltak som gjelder ivaretakelsen av realkapitalen, budsjetteres av Sandnes Eiendomsselskap KF. Internhusleien på kr 5,6 millioner i 2020 er for foretaket en nullsum og påvirker ikke driftsresultatet.

I fellesnemda for nye Sandnes kommune ble det i møte den 27. august 2019 sak 25/19 vedtatt at Sandnes kunst- og kulturhus skulle avvikles og legges inn som virksomhet i tjenesteområdet for kultur og næring. Budsjettforslaget er utarbeidet på ordinær måte av fortekasstyret, men er konvertert til virksomhetens budsjett i linjeorganisasjonen.

Mål i planperioden

Av styrets forslag til økonomiplan 2020-2023 framgår følgende hovedmål for driften:

 1. Tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling, og å være en ledende screeningarena og møteplass. Det skal tilbys allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier. Det skal være tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere.
 2. Drive Sandnes kulturhus og KINOKINO som brukshus for det lokale kulturliv og tilby et bredt publikum både kulturell og sosial møteplass.
 3. Legge vekt på samarbeidsprosjekter, etablere allianser og fellesskap med samarbeidspartnere som har samme eller likeartet målsetning.
 4. For å oppnå et bredere kulturtilbud i Sandnes, kan foretaket engasjere seg i annen virksomhet, enten selv, eller i samarbeid med andre selskaper.
 5. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.

Forslaget bygger på følgende resultatmål for 2020: 

Resultatmål 2020
Samlet besøk 75000
Antall arrangement 300
Brutto inntekter, eksklusiv kommunalt tilskudd 12205000
Driftsresultat 0

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2020-2023

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2020-2023. Utleiesatser for 2020 foreslås uendret fra 2019. En oppsummering av styrets budsjettforslag er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2020 2021 2022 2023
Driftsinntekter -29561 -29561 -29561 -29561
Driftsutgifter 29681 29681 29681 29681
Brutto driftsresultat 120 120 120 120
Finansinntekter -120 -120 -120 -120
Finansutgifter - - - -
Netto driftsresultat - - - -
Disponeringer - - - -
Årsresultat - - - -

Basisdriften i foretaket hviler på to grunnpilarer: kommunens rammetilskudd og egne inntekter. Egne inntekter består av leieinntekter, billettinntekter, sponsorinntekter og tilskudd fra andre instanser. Foretakets rammetilskudd har vært regulert i tråd med lønnsvekst, men ikke annen kostnadsvekst. Det betyr at kravet til egeninntjening i foretaket øker år for år. Det er ikke lagt opp til regulering av leiepriser i 2020. De ble sist justert med virkning fra 01. januar 2019.

I styrets forslag til driftsbudsjett er forslag til rammetilskudd for 2020 i tråd med gjeldende økonomiplan på kr 10,826 millioner. Helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2019 samt lønnsoppgjør for 2020 kompenseres over kommunens lønnsreserve etter framlagt lønnsprotokoll.

Kommunal egenandel på kr 710 000 til RAS-prosjektet og kr 40 000 til sommerkino for barn videreføres i hele planperioden.

I gjeldende økonomiplan 2019-2022 er det lagt inn kr 700 000 i 2020 i tilskudd til musikal/egenproduksjon som videreføres. Det er en omfattende og krevende prosess å sette opp en musikal, både arbeidsmessig og økonomisk og styret vedtok våren 2019 å legge satsningen på musikaler på is inntil videre. Tilskuddet vil likevel gjøre det mulig å lage en større egenproduksjon. 

Styrets forslag til nye tiltak - drift

Jubileum: I 2020 fyller Sandnes kulturhus 20 år. Dette ønsker foretaket å feire med flere større og mindre arrangementer gjennom året. Blant annet planlegges en større gratiskonsert på Byfest/Kulturnatt 2020 med en artist av nasjonal størrelse. Sistnevnte i samarbeid med Sandnes symfoniorkester.  Det vil søkes støtte fra eksterne bidragsytere til jubileumsåret, både fra relevante offentlige støtteordninger og private sponsorer. I tillegg benytter foretaket selv oppsparte midler i form av egenproduksjonsmidler fra 2019 og 2020, til sammen kr 350 000. Jubileumsaktivitetene estimeres til en samlet kostnad på kr 1,5 millioner.
Fratrukket egne midler er utgjør nytt tiltak kr 1,150 millioner i 2020

For å skape best mulige vilkår og stimulere til økt aktivitet for jubilantene oppfordres bystyret til å sette av midler til en lavterskel søknadsordning, hvor jubileumsaktørene kan søke midler til sine planlagte aktiviteter. Foretaket kan stå for arbeidet med å koordinere aktivitetene og eventuelt forvalte søknadsordningen dersom dette er ønskelig.
Det framsettes for øvrig ikke noe forslag til størrelse på ordningen nå, ettersom behovene hos byens andre jubileumsaktører ikke er kartlagt på dette tidspunktet

Sommeraktiviteter: Kulturhuset skal installere nytt ventilasjonsanlegg, scenetrekk og lysrigg sommeren 2020. Dette medfører at salene vil være stengt fra midten av mai til utgangen av september. Foretaket ønsker derfor å øke aktiviteten både inne i kulturhusets foajé og på plassen utenfor, slik at publikum kan få et godt kulturtilbud mens salene er under arbeid.

Det vil dessuten skje endringer i infrastruktur og tilbud til publikum i denne delen av sentrum i årene fremover, hvor målsettingen er å trekke flere folk til byen om sommeren. Dette ønsker foretaket å bidra til, og vil derfor søke å arrangere sommeraktiviteter også i årene framover.

En slik satsning er det ikke rom for innenfor rammen, og det søkes derfor om ekstra bevilgning til dette. Det vil søkes tilskudd fra eksterne bidragsytere også til denne aktiviteten. Samlet kostnad for sommeraktiviteter i og rundt kulturhuset estimeres foreløpig til kr 500 000.

Tilskudd RAS: Helt siden RAS startet i 2007 har det vært forventet økt aktivitet, både i antall forestillinger per sesong og aktiviteter knyttet til RAS som kompetansesenter. For høstsesongen 2019 har eksempelvis RAS økt fra 7 til 10 forestillinger på Sandnes kulturhus. I tillegg ønsker RAS å innfri kravene knyttet til RAS som regionalt kompetansesenter, blant annet ved å samarbeide mer med andre kulturaktører for å nå et bredere publikum, og formidle dans i flere kontekster. I tillegg til dette lokale ansvaret er RAS også en av fem partnere i det nye nasjonale turné-nettverket Dansenett Norge. Den økte aktiviteten krever mer av RAS enn tidligere, og det er derfor et behov for økning fra alle de tre partene som i dag finansierer RAS. Det er søkt om en årlig økning fra Rogaland fylkeskommune på kr 100 000 i driftstøtte fra 2020 – 2022. RAS søker også om samme årlige økning fra Kulturrådets støtteordning. Det er ønskelig med en tilsvarende økning også fra bykassen, særlig ettersom dette settes som en forutsetning for fylkeskommunens tilskuddsøkning.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2020 2021 2022 2023
Egne inntekter - - - -
Utgifter 62950 300 300 300
Årsresultat 62950 300 300 300

Investeringer innenfor bystyrets vedtatte rammer med foreslått videreføring av årlig beløp, justert for forsinkelser jamfør 2. perioderapport:

  2020 2021 2022 2023
Kulturhuset, teknisk utstyr 300 300 300 300
Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg 20300 - - -
Kulturhuset - rehabilitering 25000 - - -
KinoKino og Stasjon K rehabilitering og utstyrsheis 2600 - - -

Investeringer foretakets forslag - nye tiltak

  2020 2021 2022 2023
Sal 1 KinoKino 11000 - - -
Foajé
Sandnes kulturhus
3750 - - -

Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering: Kulturhusets foajé har ikke blitt pusset opp siden bygget ble ferdigstilt i 1999, og har et stort behov for oppgradering til dagens standard. Behovet er særlig prekært med tanke på serveringstilbudet til publikum på kveldstid, men omfatter også behov for et dagtilbud med enkel caféservering. Dette som et ledd i kulturhusets strategi om økt aktivitet i foajéområdet både på dag- og kveldstid. Det er utformet et behovsnotat som oversendes byggeier til bruk i dialog med restauranteier. Foreløpig estimert kostnad for oppgradering beløper seg til kr 3,75 millioner.

KinoKino Sal 1, oppgradering inkl. sikkerhetstiltak: Våren 2019 ble det midlertidige gulvet i Sal 1 på KinoKino vurdert til å være i så dårlig stand at umiddelbare rivningstiltak måtte iverksettes, i hovedsak av sikkerhetsmessige årsaker. Styret vedtok som følge av dette å videreutvikle salen til en konsertsal tilrettelagt for rytmiske aktører. Dette for å fylle et etterlengtet behov både hos foretaket selv, regionens musikkaktører og hos publikum. Rivningsarbeidet ble utført ved omprioritering av egne driftsmidler, og det legges opp til at nødvendig grunnarbeid utføres høsten 2019 og at den tekniske oppgraderingen skjer vinteren 2020. Foreløpig ferdigstillelsesdato er 15. februar 2020.

Grunnet oppgraderingsarbeidene stenges salene på kulturhuset i perioden mai til oktober 2020. Det blir dermed særlig viktig å ferdigstille Sal 1 på KinoKino i løpet av vinteren 2020, slik at så mye som mulig av aktiviteten kan opprettholdes mens kulturhuset oppgraderes. Tiltaket estimeres til en totalkostnad på kr 11 millioner. Det søkes tilskudd fra relevante tilskuddsordninger for akustisk forprosjektrapport, akustiske tiltak, sceneinstallasjoner og fremføringsutstyr. Det vil også søkes midler fra private sponsorer, men ikke mulig å si noe om beløp på nåværende tidspunkt.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Med kommunens stramme økonomiske ramme har rådmannen søkt å løse foreslåtte nye tiltak med vekt på 2020 som både er jubileumsår og et år der deler av kulturhuset er stengt på grunn av ombygginger. Rådmannen har innarbeidet avsetninger til følgende

 • Basis rammetilskudd i 2020 på kr 10,826 millioner. I tillegg kompenseres det for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2019. Lokale lønnsforhandlinger for 2019 er i skrivende stund ikke gjennomført.
 • Kr 5,605 millioner i tilskudd til dekning av internhusleie.
 • Lønnsoppgjør i 2020 finansieres av kommunens lønnsreserve.
 • Kr 175 000 årlig til egenproduksjoner
 • Videreføring av kommunal egenandel på kr 710 000 årlig til RAS-prosjekter. I tillegg har rådmannen innarbeidet en økning på kr 100 000 i tilskuddet til RAS fra 2020 (tiltak K13).
 • Videreføring av kr 40 000 i årlig kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre gratis sommerkino for barn på Kinokino (basisbudsjettet).
 • Tilskudd på kr 500 000 i 2020 til arrangementer i anledning 20 års jubileet (tiltak K12).
 • Tilskudd på kr 500 000 i 2020 til sommerrangementer (tiltak K14).

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - investeringsbudsjettet

Rådmannen tiltrer styrets forslag om videreføring av tiltak i samsvar med gjeldende økonomiplan, justert for endret fremdrift jamfør perioderapporten per 31.08.2019:

 • Kr 300 000 årlig til oppgradering av sceneteknisk utstyr i kulturhuset (tiltak K1).
 • Kr 2 millioner til utstyrsheis i Kinokino, med endret ferdigstillelse til 2020, hvorav kr 1,6 millioner er overført 2020. (tiltak K5)
 • Kr 2 millioner til Kinokino og Stasjon K, med endret ferdigstillelse til 2020, hvorav kr 1 million er overført 2020. (tiltak K7)

I tillegg er det innarbeidet to nye investeringstiltak i perioden i tråd med styrets forslag:

 • Kr 3,75 millioner i 2020 til oppgradering foajé i Sandnes kulturhus (tiltak K4)
 • Kr 11 millioner i 2020 til oppgradering av sal 1 i KinoKino (tiltak K6)

 

Forslag til vedtak:

1. Økonomiplan 2019-2022 for Sandnes Kunst- og Kulturhus KF tas til orientering.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2020-2023.

Publisert: 17.10.2017 14:53
Sist endret: 23.10.2019 10:56