Sandnes Havn KF

Om foretaket

Sandnes Havn KF har 3 faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv og lønnskjøring kjøpes internt fra kommunen.

Foretaket har som formål å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.  Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet (§ 1.) er å legge til rette for god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet samt å legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter. Styrets forslag til økonomiplan følger i sin helhet i vedlegg til økonomiplan 2020-2023.

Mål i planperioden

Foretakets visjon er: Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester.

  • Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.
  • Resultatet måles blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2020-2023

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2020-2023. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2020 2021 2022 2023
Driftsinntekter -15200 -16500 -16700 -17000
Driftsutgifter 14900 15000 15100 15200
Brutto driftsresultat -300 -1500 -1600 -1800
Finansinntekter -600 -400 -400 -400
Finansutgifter - - - -
Motpost avskrivninger -4500 -4500 -4500 -4500
Netto driftsresultat -5400 -6400 -6500 -6700
Disponeringer¹ 5400 6400 6500 6700
Årsresultat - - - -

1)       Overført investeringsregnskapet

Bystyret godkjente i bsak 76/11 avtale mellom Sandnes Havn KF og Sandnes indre Havn KF (nå Sandnes tomteselskap KF) om overdragelse av arealene i indre havn til byutviklingsformål. Avtalen innebærer at havnen i september 2016 flyttet kontorer og det meste av havnevirksomheten til Somaneset. I forståelse med Sandnes tomteselskap KF driver havnen restarealene i indre havn så lenge det er hensiktsmessig. Avtalen innebærer videre at Sandnes Havn KF har gitt et lån til Sandnes tomteselskap KF tilsvarende kjøpesummen, og dette har blitt startet nedbetalt i 2016 i takt med salg av arealene.

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene på om lag kr 15 millioner og driftsutgiftene, inkludert avskrivninger og avsetninger til framtidige investeringer, på om lag kr 15 millioner. Kai- og varevederlag er budsjettert på samme nivå som i 2019. Dette er ut i fra forventet trafikk og at det ikke kan forventes inntekter fra skip i korte opplag.

Bygningsmassen på Somaneset er relativ ny, og det blir derfor foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. De årlige driftsresultatene settes av til investeringsbudsjettet, og i 2020 er dette budsjettert til kr 5,4 millioner.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2020 2021 2022 2023
Egne inntekter/overført fra drift -5400 -6400 -6500 -6700
Bruk av fond -38600 -100 - -300
Investeringsinntekt, salg av eiendom -18000 - -17400 -13000
Finansieringsbehov 62000 6500 23900 20000
Årsresultat - - - -

Forslaget til økonomiplan er i samsvar med gjeldende plan og tar høyde for investeringer som er nødvendige for havnedriften. For å kunne oppfylle foretakets formål på en god måte vil det være behov for ytterligere investeringer i forlenging av kailinje, havnekran, gjestehavn og utvidelse av landareal. Investeringene vil i størst mulig grad tilpasses slik at de samsvarer med innbetalinger på lånet fra Sandnes tomteselskap KF.

Investeringer dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsbruk og løpende drift. I gjeldende økonomiplan ligger det inne en forlenging av eksisterende kai med 60 meter. Utbetalinger på dette prosjektet skjer i hovedsak i 2020. Dette vil gjøre det mulig å losse/laste to skip med kaikranen uten forhaling (flytting) av skipene.  Denne utvidelsen er for å erstatte noe av den kailengden som forsvinner med nedleggingen av indre havn. Flytting av eldre kran fra Indre havn vurderes. I forbindelse med kaibyggingen har Sandnes havn fått tilsagn fra Enova om midler til landstrømanlegg. Det er lagt opp til en betydelig andel egenfinansiering av dette prosjektet, slik at kai inkludert landstrømsanlegg budsjetteres til kr 27 millioner.

Sandnes Havn KF er miljøfyrtårn og det ses på hvilke muligheter som finnes for å redusere energibruken på området.  Av HMS- og sikringshensyn er det krav om god belysning både når det skjer arbeid og av hensyn til kameraovervåking og sikring av havneområdet.  Det er ønskelig å skifte ut dagens gamle lysarmaturer med LED som kan dimmes på ulike deler av området, noe som vil redusere strømforbruket til et minimum.

For å ytterligere redusere strømforbruket vurderes det å montere solcellepaneler på taket av Strandgata 151 som er et kombinert kontor- og lagerbygg.  Utforming og plassering av bygget framstår som gunstig med tanke på lysforhold selv om dette må vurderes nøyere.

Strandgata 147 konverteres fra industrilokaler til kontorer for barne- og familieenheten og det er satt av kr 16 millioner til prosjektering og ombygging og utvidelse av selve bygningen. Lokalene skal leies ut. Leieavtale er utarbeidet.

Foretaket eier gjestehavnen og serviceanlegget som er lokalisert i kulturhuset.  Utbygging av havneparken har medført reduksjon i antall båtplasser i Indre havn.  nye Sandnes skal satse på turisme og det er viktig å kunne tilby gode båtplasser til gjester som vil besøke byen.  Siden gjestehavnen ligger i bysentrum antas det at båtgjestene også bidrar til omsetning i både butikker, utesteder og kulturtilbud.  Det arbeides med å etablere et flytende svømmebasseng i indre vågen.  Et slikt tilbud vil gjøre gjestehavnen mer attraktiv i tillegg til at det kan bli godt besøkt av gjester fra Sandnes og tilstøtende kommuner. Utredningsarbeidet skjer i tverrfaglig samarbeid med fagenheter i byutvikling og teknisk.  

Plassering og driftsmodell av et eventuelt flytende basseng skal også vurderes i dette prosjektet.  Finansieringen av anlegget er lagt opp med deling mellom foretaket og bykassen. Foretaket har satt av inntil kr 15 millioner til etablering av basseng i 2020 hvis forprosjektet viser at dette kan være økonomisk bærekraftig.  Bassenget er tenkt bygget og driftet i samarbeid med Sandnes kommune.

I 2020 er følgende investeringstiltak prioritert:

  • Ny Kai, kr 27 millioner
  • Svømmeanlegg gjestehavn, kr 15 millioner
  • Oppgradering/nybygg strandgt, 147 kr 16 millioner
  • Flytte havnekran, kr 1 million
  • Solcelleanlegg, kr 3 millioner

Totalt kr 62 millioner.

Investeringer i tilknytning til havnedrift og annen investering i eiendomsmassen dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsmidler og årets inntekter.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan – drifts- og investeringsbudsjettet

Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter rådmannens vurdering i samsvar med foretakets formål og bystyrets prioriteringer av virksomheten. Rådmannen slutter seg til økonomiplanforslaget fra styret i Sandnes Havn KF. Når det gjelder muligheten for et utendørs svømmebasseng, vil det bli lagt fram egen sak om dette når nødvendig utredning av tiltaket er fullført. Rådmannen har lagt til grunn at Sandnes Havn KF bidrar med kr 20 millioner til svømmeanlegg i gjestehavna.

Forslag til vedtak:

 Økonomiplan 2020-2023 for Sandnes Havn KF godkjennes med følgende endring:

  • Det forutsettes at foretaket innarbeider kr 5 millioner i 2021 til å løse sin andel av restfinansiering for nytt flytende svømmebasseng.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2020-2023.

Publisert: 17.10.2017 15:03
Sist endret: 21.10.2019 08:59