Kommunale foretak

De kommunale foretakene er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra foretaksstyrene, fastsetter bystyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak som tas opp i bykassen. Det følger av ny kommunelov kapittel 14 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for hele kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utløser behov for økt overføring av midler fra bykassen. Dette må da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2020 og eventuelt de påfølgende årene.

Når bystyret har vedtatt rammen for foretakets virksomhet, både drift og investeringer, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet. Det er videre styrets ansvar å utøve økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med ny kommunelov kapittel 9 med forskrifter, og kommunens økonomireglement generelt og særskilte bestemmelser om kommunale foretak i kapittel 7.

Med sluttbehandling i Fellesnemnda nye Sandnes den 27. august 2019 er det vedtatt at Sandnes Parkering KF, Sandnes kunst- og kulturhus KF og Sandnes Eiendomsselskap KF skal avvikles og virksomhetene overflyttes til linjeorganisasjonen fra 01. januar 2020. Omstillingsarbeidet er igangsatt og avviklingsstyrene er trådt i funksjon. De tre foretakene utarbeidet ordinære forslag til økonomiplaner som legges fram for bystyret til orientering. Budsjettene til disse tre foretakene inngår i rådmannens budsjettforslag som en ordinær virksomhet i bykassen.

Fra 1. januar 2020 vil nye Sandnes ha to kommunale foretak, Sandnes tomteselskap KF og Sandnes Havn KF.

Her framlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de framgår av forslagene fra de nåværende fem foretaksstyrene. Til hvert av forslagene gir rådmannen sine vurderinger og tilrådning. Dersom forslaget fra foretaksstyrene avviker fra det rådmannen har innarbeidet av endringer i sitt forslag, er dette særskilt omtalt. I forslaget til vedtak er disse endringene satt opp punktvis. 

Økonomiplanforslagene til foretaksstyrene følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2020-2023.

I rådmannens forslag til økonomiplan videreføres tiltak om effektivisering gjennom digitalisering (F33) også i de kommunale foretakene med opptrapping fra kr 300 000 i 2019 til gevinstrealisering på totalt kr 700 000 i 2020. Konkretisering gjøres i et samarbeid mellom rådmannen og nåværende fem daglige lederne i de fem kommunale foretakene i tråd med rutiner for gevinstrealisering ved digitalisering.

 

Publisert: 17.10.2017 14:05
Sist endret: 22.10.2019 14:31