VAR

Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Det er særlig tiltak på avløpsnettet som står for de store investeringene de kommende årene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede utslipp på grunn klimaendringer og behov for fornyelse av ledningsnett og tekniske installasjoner. I planperioden vil det også gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Omlegging av hovedavløpsledningene fra Elvegata via Vågsgata og til Ganddalsgata er et stort og viktig prosjekt både for å legge til rette for framtidig utbygging i sentrum og for å ta høyde for framtidige klimaendringer.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
V1 Oppgradering kulvert Lurabekken  12000 4000 4000 4000    
Deler av Lurabekken er lukket og ligger i kulvert delvis gjennom private hager. Kulverten er gammel, og det har de siste årene vært flere hendelser der kulverten har kollapset. Det er derfor nødvendig å skifte ut eksisterende kulvert og legge nye rør som sikrer både private og kommunale eiendommer, samtidig som det blir opprettholdt god og tilstrekkelig kapasitet. Det er utarbeidet et forprosjekt for oppgradering av Lurabekken med en kostnadskalkyle. 
V2 Omlegging kulvert Stangelandsåna 51000 30721 10279 10000    
Tiltaket omhandler omlegging og oppgradering av kulvert over Stangelandsåna. Spillvannsledning som henger i kulverten, er av dårlig tilstand og det har vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden, og tiltaket utløses også av utbygginger i området. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2019  og 2. perioderapport 2019.
V3 Tilpasning til klimaendringer     9896 10000 15000 15000
Tiltaket omhandler tilpasning på spill- og overvannsnettet for å kunne håndtere klimaendringer. Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter ved økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med tilpasning til klimaendringer for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur (se sak om hovedplan i bsak 135/14). Kr 1,9 millioner av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2019.
V4 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 36000 19487 10513 6000    
Tiltaket omhandler sanering av VA-ledninger i området Skogsbakken og omegn. Det er til tider utslipp til Stangelandsåna fra dette området, og med opprydding av eksisterende forhold vil dette kunne forhindres. Prosjektet er ferdig detaljprosjektert, og det er gjennomført forhandlinger med grunneiere langs første del av traseen. Det viser seg at det er et krevende område å få til gode løsninger, noe som medfører økte kostnader i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag. Kr 2,5 millioner av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
V5 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  66000 11000 14000 23000 14000 4000
Hovedkloakken på strekningen Ganddalsgata- Vågsgata legges om for å redusere overløpsdrift til Storåna, dette gir også økt kapasitet på hovedledningen gjennom sentrum. Eksisterende hovedkloakk gjennom sentrum vil etter dette bli nedgradert og må tilpasses redusert bruk. I forbindelse med utskifting av hovedkloakken blir det også lagt nytt overvannssystem for å ta høyde for kommende klimaendringer. Dette systemet skal knyttes til eksisterende overvannsinfrastruktur i sentrum ved Langgata. «Oppgradering avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny bruk» og «Omlegging og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata» fra økonomiplan 2019-2022 er slått sammen med dette tiltaket.
V6 Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet 13700   700 1000 5000 7000
Geografiske områder som har problemer med innlekk av fremmedvann skal identifiseres og nødvendige tiltak for å hindre innlekk skal iverksettes. Innlekk av fremmedvann på spillvannsnettet er et stort og tiltakende problem på grunn av klimaendringer, og tiltaket skal gi reduksjon i volum spillvann levert til rensing. Det er viktig å kunne gjøre nødvendige tiltak for å redusere dette i størst mulig grad både for å redusere uønsket utslipp til resipient, redusere kostnader til rensing og energi samt unngå tilbakeslag.
V7 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 5000 1000 1000 1000 1000 1000
Tiltaket omhandler oppfølging av avløpsstrategi i spredt bebyggelse. I forbindelse med etablering av felles private avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil det i mange områder være behov for tilrettelegging med offentlig infrastruktur, ledningsnett og tekniske installasjoner.
V8 Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv     5000   5000  
Det er et ønske å utnytte egne ressurser bedre ved å utføre flere oppgaver selv som i dag kjøpes eksternt og i den forbindelse er det behov for å investere i nytt utstyr framover. Økonomiske vurderinger viser at det er mer lønnsomt å eie mye av det utstyret som det fram til nå har vært leieavtaler på. Etter hvert som leieavtalene utgår, vil det derfor være behov for å kunne investere i nytt.
V9 Hovedavløpsledning Bergevik - Myra       7000 8000  
Utskifting av spillvannsledning og ny overvannsledning mellom Dagevik og Myra i Forsand. Eksisterende spillvannslening må skiftes ut og samtidig skal det legges ny overvannsledning. 
V10 Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere         7000 14000
Et område langs Hoveveien har felles avløpsledninger, noe som medfører mye overvann som belaster ledningsnett og pumpestasjoner og gir økt risiko for uønskede utslipp og økte kostnader ved pumping og rensing. Sanering av disse felles avløpsledningene er et viktig tiltak for å oppnå rein havn. Det er i tillegg et viktig ENØK-tiltak og vil redusere investeringer innenfor tekniske installasjoner. Planlagt oppstart siste halvdel av 2022. 
V11 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 16000 8200 7800      
Tiltaket omhandler driftsoptimalisering av vannforsyningen på Hommersåk som skal utføres etappevis. Det er utarbeidet et forprosjekt med kostnadskalkyle og kostbare tekniske installasjoner bidrar til økt kostnadskalkyle. Kr 3,8 millioner av bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres fra 2019 etter vedtak i 1. perioderapport og 2. perioderapport 2019.
V12 Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet 6000   500 500 2000 3000
Utlekking av ferdig renset drikkevann er et problem. Deler av vannledningsnettet der det er problemer med lekkasjer skal identifiseres og nødvendige tiltak for å hindre lekkasjer skal iverksettes. Arbeidet vil pågå kontinuerlig og skal gi reduksjon i volum vann kjøpt fra IVAR.
V13 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     6000 6000 8000 8000
Det er over 100 tekniske installasjoner på vann og avløpsnettet med behov for oppgraderinger. Aktuelle tiltak vil være oppgradering og utskifting av utstyr og noe driftsoptimalisering, samt tiltak på bygningsmasse.  
V14 ENØK-tiltak tekniske installasjoner     5000 7000 7000 8500
Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering, så vel som kostnadsbesparelser. Det pågår kartlegging og utredning for prioritering av tiltak. 
V15 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  21000   6000 10000 5000  
Et gjenstående strekk med fellesanlegg på strekningen Åsveien-Ulvanuten skal separeres samtidig som det er behov for å endre på trykksonene og skifte ut en asbestledning. Dette vil gi en separasjon av spillvann og overvann slik at ikke spillvann ledes til elv, bekker eller sjø. I tillegg vil de øverste abonnentene i feltet få bedre trykk. Prosjektkalkylen har økt fra ØP19-22 og skyldes at den er rekalkulert med dagens priser.
V16 Hovebakken - Sanering og omlegging VA     1800      
I forbindelse med utbygging av næringsområder langs Hoveveien har Sandnes kommune inngått utbyggingsavtaler og forpliktet seg til å legge til rette for vann- og avløp. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres etter vedtak i 1. perioderapport 2019.
V17 Etablering VA ledninger Usken 5181 2500 2681      
Tiltaket omhandler kommunens del i å etablere vann og avløp til Usken som planlegges i regi av private oppsittere. Det planlegges sjøledning med tilhørende tekniske installasjoner på land. Tiltaket er en forutsetning for etablering og gjennomføring av det planlagte og igangsatte private prosjektet på Usken. Bevilgning i 2020 er tidligere bevilget og overføres fra 2019 etter vedtak i 2. perioderapport 2019.
V18 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     2600 1500 1500 1500
Tiltaket omhandler kjøp og utskiftning av teknisk utstyr og renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst så arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet. 
V19 Tiltak på nedlagt deponi     500 500 500 500
Tiltaket omhandler Varatun gamle fyllplass hvor utslippstillatelsen setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun gamle fyllplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. 
V20 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000
Tiltaket omhandler etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Dette gjelder både hytterenovasjon og miljøstasjoner for mer effektiv drift og bedre tilbud til abonnenter. 
V21 Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland 12000 4237 7763      
I forbindelse med at Statens vegvesen bygger ny fylkesvei 505 fra Skjæveland til Foss Eikeland, skal Sandnes kommune flytte eksisterende vann- og avløpsledninger. Kommunen plikter å flytte de ledningene som kommer inn under flytteplikten i veiloven. 
V22 Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura            7000
I forbindelse med bygging av bussvei fra Stavangers kommunegrense til Hans og Grete stien må eksisterende kommunale ledninger legges om og oppgraderes. Oppgraderingen vil forhindre tilbakeslag i eksisterende boliger og være et godt klimatilpasningstiltak. Oppstart blir samtidig med og som en del av bussveiprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre og styrer framdrift.
V23 Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård       4000 3000  
Omlegging av kommunale ledninger i forbindelse med utvidelse av E39 til fire felt fra Hove til Osli. Oppstart blir samtidig med og som en del av bussveiprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre og styrer framdrift.
TOTALSUM VAR 243881 81145 97032 92500 83000 70500
Publisert: 18.10.2017 12:13
Sist endret: 06.03.2020 13:29